VYJÁDŘENÍ MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA

Koupi Vily Fialy zvažují přinejmenším desítky z Vás. Co na záměr prodeje kulturní památky říká městský architekt města Blatné a člen komise pro rozvoj města pan Šimon Vojtík? Zeptali jsme se. Odpověď?

„O prodeji jsem nevěděl. Můj názor je celou dobu konzistentní a při každé vhodné příležitosti opakovaně prezentovaný. Shoduje se s doporučením komise pro rozvoj města ze dne 24.4.2019. (…) Osobně doufám, že se kupec nenajde a objekt zůstane v majetku města.“

A co uvedená komise vedení města doporučovala?

Zabezpečení objektu proti dalšímu poškození srážkovou vodou – vedení města to neudělalo

Provést prořezávku/odstranění přilehlých dřevin – vedení města to neudělalo

Vyhledat využití pro stavbu – vedení města to neudělalo, poptalo se pouze neveřejně některých místních organizací, které se vyjádřily, že objekt nechtějí využívat. A vytrvale odmítalo naše žádosti.

Zajímavé je, že uvedená komise pro rozvoj města – poradní orgán rady města – doporučuje městu stejné využití, jako náš spolek (doprovodnou stavbu k přilehlé zahradě, doprovodnou stavbu pro plánovanou rozhlednu a již realizovanou naučnou stezku), ale rada města to opět – ignoruje.

Ještě zajímavější je, že komise navrhuje také využít vilu Fialu jako „objekt pro již zřízenou lesní školku“. Město Blatná ale žádnou lesní školku neprovozuje ani nezřizuje. Jedná se pravděpodobně o odkaz na soukromý podnik, který v Blatné působí a který už využívá za výhodných podmínek jiný městský objekt. Proč by mělo město nabízet vilu Fialu napřímo soukromému subjektu?

To jediné, co si z uvedeného zápisu z jednání Komise pro rozvoj města vedení města vzalo, je druhá polovina poslední věty:

„Pokud se pro stavbu nepodaří výše uvedeným postupem najít využití, pak  komise doporučuje do stavby neinvestovat (s výjimkou bodů 1 a 2) a přikročit k jejímu prodeji.“

Jak je vidět, vedení města Blatné, paní Malečková, pan Ounický, ani zbytek rady – pánové Srb, Flandera a Scheinherr – na rady svých vlastních odborníků nedají. Pro „rozvoj města“ to je v tomto případě velká a nenahraditelná škoda.

Podle toho, kolik se jen nám ozvalo zajímavých potencionálních zájemců o koupi Vily Fialy, si myslíme, na rozdíl od pana architekta Vojtíka, že se kvalitní kupec určitě najde. Bude to dobře pro něj, získá skutečný poklad.

Nicméně stejně jako městský architekt doufáme, že se třeba i teď vedení města chytí za nos a vila Fiala zůstane v majetku města, kam stejně jako zahrada patří.

IDENTITU NEKOUPÍŠ. A NEPRODÁŠ.

V různých obdobích bývají oblíbená různá slova. V poslední době se oblíbeným slovem nejen v Blatné stalo slovo „identita“. Od začátku roku na stránkách Blatenských listů čteme o „oživování identity Blatné jako města růží“. Nic proti tomu. Růže k Blatné patří, velkolepý životní příběh Jana Böhma i vzpomínky na růžařský podnik, který zde fungoval do roku 1992, to vše jednoznačně stojí za připomínání. Je to unikát.

Co však přesně znamená slovo identita? Do češtiny ji můžeme přeložit jako „totožnost“ a „sebeurčení“. Je to to, čím jsme. A také to, čím chceme být. Jak osoba, tak město. Není to jen jedno téma, které si vybereme, které se nám líbí nejvíc. Je to vše, co k nám, k našemu městu, patří. Jak vyplynulo z nedávné ankety, k Blatné patří vedle růží také například zámek, krajina s rybníky nebo četné kavárny. Ale také silný automobilový provoz, problémy s alkoholem a drogami či vandalismus. To vše je blatenská identita. S tím vším je potřeba pracovat. To vše žije, vyvíjí se, mění.

Jak taková identita vzniká? Nedá se koupit. Identitou nejsou vydesignované logo města nebo originální upomínkové předměty pro turisty. Jsou to konkrétní příběhy, minulé i současné. Konkrétní místa, konkrétní lidé. Ti, co tu žili dříve, i ti, co tu žijí dnes. Ne jen to, co zrovna někdo chce.

Zastupitelstvo města Blatné odhlasovalo na svém jednání 24. února 2021 záměr prodeje kulturní památky Vily Fialy na Vinici. Stavby navržené blatenským rodákem, architektem Karlem Fialou, stavitelem Pražského hradu. Stavby s velkým příběhem a velkou památkovou hodnotou. Jediné zachovalé výletní restaurace z přelomu 19. a 20. století v jižních Čechách. Paní Malečková, Karbanová, Michalová, Braunová, Tvrdá, pánové Ounický, Srb, Flandera, Vaněček, Vít, Linhart, Cheníček, Tvrdý a Scheinherr bez zaváhání rozhodli, že město o tuto stavbu nestojí. Zajímavě tuto událost okomentovala jedna dáma na našem facebooku, kulturní manažerka: „Většina měst horkotěžko hledá na čem stavět svoji identitu. Blatná to má na stříbrném podnose a s lehkostí to vyhodí do koše.“

V debatách o růžích v Blatné lidé často vzpomínají na růžové plantáže, které dříve byly na západ, později, do devadesátých let, na východ od města. Na obou místech nyní vznikly obytné čtvrti. Kam se růže poděly? Zanikly před necelými třiceti lety. I tehdy mělo město možnost růžařství zachránit, zachovat pro veřejnost. Rozhodlo se, že to není potřebné. A růžařství zaniklo. Naštěstí, díky jedinému růžaři, panu Šípovi, nezaniklo úplně. V rámci „marketingové strategie město růží“ se budou po městě růže nově vysazovat.

Teď se město zříká Vily Fialy. Nemyslím teď to, že Vila Fiala zanikne. Pro to, aby zůstala zachována, jsme udělali vše, co bylo možné – je státem chráněnou kulturní památkou. Přejde ale pravděpodobně do soukromých rukou, nebude sloužit veřejnosti. Stejně jako později pravděpodobně její zahrada. Zastupitelé to tak chtějí.

Zbudou, stejně jako po těch plantážích, jen fotky. Ten, komu to bude časem nejvíce líto, bude město Blatná. Na kopci Vinice je vybudovaná naučná stezka. Dostává dnes od vandalů zabrat. Ve strategickém plánu je záměr budovat na vrcholu kopce rozhlednu, zřejmě bez jakéhokoli provozního zázemí – toalet, občerstvení. Jaké návštěvníky takový obecní turistický cíl přitáhne? Budeme tam sedět na lavičce s donesenou tatrankou a říkat si: „Kdyby tady byla kavárna, kde bychom se mohli posadit a dívat na město…“ Nebude. Hmotný doklad blatenské identity bude pryč. Zbudou jen vzpomínky.

Chtěli byste to jinak? Můžete se sami do výběrového řízení na koupi Vily Fialy přihlásit a stát se těmi, kdo na terase vily kávu budou pít. Nejnižší cena je 1 270 000,- Kč. Anebo dejte svým zastupitelkám a zastupitelům vědět, že ji prodat z obecního nechcete. Ještě pořád mohou záměr prodeje zrušit. Ostatně, i ta oprava Vily Fialy je stále ve strategickém plánu…společně s růžemi a rozhlednou.

Mgr. Pavla Váňová Černochová

OSMÁ ŽÁDOST

Od října 2016 žádáme opakovaně město Blatnou o jednání, nabízíme spolupráci, žádáme o zapůjčení či pronájem obecních nemovitostí – vily Fialy a její zahrady – našemu spolku. Pokaždé byla žádost radou města či zastupiteli zamítnuta. Dvakrát jsme před zamítnutím byli vyzváni k doplnění, které jsme dodali. Jednou jsme prezentovali svou práci komisi pro nakládání s obecním majetkem (leden 2017), jednou komisi pro rozvoj města (červenec 2019). K jednomu stolu na skutečné jednání o možnostech zapůjčení či pronájmu nemovitostí s představiteli města jsme nikdy pozváni nebyli.

Město samotné přitom žádné smysluplné využití tohoto cenného historického areálu nehledá a nechává ho záměrně chátrat, přestože je vila Fiala pod památkovou ochranou.

Dnes jsme odeslali žádost číslo 8. Kdyby vás zajímalo, co radní a zastupitelé vytrvale odmítají, můžete si ji přečíst zde:

Město Blatná
Tř. T. G. M. 322
38801 Blatná

navíc z.s.
Na Bílé husi 1071
38801 Blatná

V Blatné 21. 6. 2020

Věc: Žádost o dlouhodobý pronájem nevyužívaných obecních nemovitostí za účelem jejich neziskového vyžití.

Vážení,

žádáme tímto o dlouhodobý pronájem níže uvedených obecních nemovitostí za účelem jejich neziskového využití naším spolkem. Jedná se o následující nemovitosti:
pozemek č. 969/2, pozemek č. 447, na němž se nachází budova č.p. 394, pozemek 971/10 a část pozemku 971/5, vše v katastru obce Blatná.

Odůvodnění žádosti:

Výše uvedené nemovitosti jsou od roku 2004 v majetku obce Blatná. Po celou dobu i v současnosti nejsou městem Blatnou žádným způsobem využívány ani náležitě opečovávány. Nejsou dostatečně chráněny proti chátrání, nepříznivým přírodním vlivům ani proti vandalům.

Nemovitosti mají významnou historickou a památkovou kvalitu, stavba č.p. 394 je nemovitou kulturní památkou. Přesto není správcem tohoto veřejného majetku opečovávána tak, jak mu zákon ukládá. Nemovitosti se nacházejí v lokalitě, která je velmi vhodná pro komunitní, společenské využití citlivou formou, která bude odpovídat charakteru lokality – jsou součástí městského lesoparku a naučné stezky, jejíž zbudování stálo nemalé veřejné prostředky. Kultivovaný komunitní provoz bude také přínosem pro vybavení lesoparku, které je nyní ohrožováno vandalismem.

Vedení města Blatné, příspěvkové organizace města Blatné ani jiné organizace či jednotlivci neprojevili a neprojevují zájem o péči o tento nevyužívaný obecní majetek. Paní starostka Malečková i radní a zastupitelé města Blatné se opakovaně vyjádřili, že o nemovitosti nestojí a nechtějí pro ně využití hledat. Stejně tak, podle jejich slov, nechtějí investovat obecní prostředky do opravy a péče o uvedené nemovitosti včetně nemovité kulturní památky – vily Teodora Fialy.

Navzdory nepravdivému tvrzení v obecní kronice roku 2017, kromě námi organizovaného veřejného setkání u vily Fialy v prosinci 2016 neproběhlo od té doby ani jedno veřejné jednání, setkání s občany organizované obcí nebo jinou organizací na téma využití a péče o vilu Fialu a ostatní nemovitosti. Jediný, kdo o vilu Fialu a ostatní uvedené nemovitosti od roku 2016 má zájem, věnuje jim nepřetržitou pozornost a aktivně se zasazuje za jejich záchranu a využití pro veřejnost, je náš spolek.

Náš spolek navíc z.s. vyvíjí v Blatné od roku 2016 svou kulturní, společenskou činnost. Připravili jsme desítky kulturních akcí, které jsou veřejností navštěvované, vytvořili jsme komunitu lidí, které zajímají památky, architektura, péče o krajinu a blatenská růžařská tradice. Máme odborné znalosti i zkušenosti na to, abychom se o vilu Fialu a její zahradu náležitě postarali. Provedli jsme odborné zaměření celé budovy architektkou – památkářkou. Prostřednictvím komunitního, kulturního programu budeme nadále usilovat o záchranu, obnovu vily Fialy a její zahrady a jejich smysluplné využití pro veřejnost. Chceme své síly věnovat přímo vile Fiale a její zahradě.

Jak jsme již vedení města i komisi pro rozvoj města několikrát prezentovali, existuje řada možností, jak vztah našeho spolku a města upravit tak, aby bylo možné svěřit uvedené nemovitosti do péče našemu spolku za účelem neziskového využití. Vždy bude tato forma znamenat větší přínos pro nevyužívaný obecní majetek, než jeho dnešní mnohaletá neúdržba.

Jelikož vedení města Blatné nevyvíjí žádnou činnost pro záchranu a obnovu vily Fialy a její zahrady a jejich využití pro veřejnost, žádáme o pronájem těchto nemovitostí našemu spolku. Spolek se ujme zodpovědnosti za tyto nemovitosti, převezme roli moderátora veřejné diskuse o jejich využití a bude pracovat na jejich záchraně. To vše na vlastní náklady a ve prospěch obce. V každém případě bude vkládat svou dobrovolnou práci a své know-how do obecních nemovitostí tak, aby je uvádělo do stále lepšího stavu, než v jakém se nacházejí dnes.

O konkrétní podobě smlouvy o pronájmu chceme dále jednat.

Žádáme tímto o svěření vyřízení naší žádosti do rukou kompetentního a nestranného úředníka či zástupce samosprávy. Žádáme, aby vyřízení naší žádosti nebylo svěřeno panu Ing. Václavu Cheníčkovi ani panu Jaroslavu Blovskému. Důvodem je naše domněnka, že tito úředníci nejednají ve věci vyřizování našich žádostí nestranně a ve prospěch obce a že jsou v tomto jednání ovlivněni jinými než zákonnými hledisky. Usuzujeme tak ze slovních i písemných vyjádření výše uvedených úředníků při vyřizování našich předchozích žádostí a při nakládání s výše uvedenými obecními nemovitostmi v posledních 16 letech. Za současný stav nemovitostí jsou tito přímo odpovědní.

Na realizaci tohoto cíle budeme ochotně spolupracovat s příslušnými odbornými institucemi, orgány státní správy i samosprávy i se všemi, kdo o tuto spolupráci budou stát. Pro jakékoli doplňující informace a dotazy jsme Vám plně k dispozici.

Věříme, že péče o obecní majetek a kulturní dědictví a obohacování komunitního života naší obce je naším společným zájmem a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem
zadost
Mgr. Pavla Váňová Černochová
předsedkyně
navíc z.s.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ

Kousek – střep, květ, kus papíru, slovo…. To všechno má svou hodnotu. Všechno se počítá.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. To je nápis na pytlích, které nám zbyly z minulých akcí v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Od jara 2017 se do něj každého půl roku zapojujeme. Letos byla kvůli koronaviru jarní akce zrušena. Nevadí. Vzali jsme zbylé pytle z minulých ročníků a vydali se s rodinou po naplánované trase. A protože nám pak ještě nějaké zbyly, vydali jsme se k vile Fiale.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý střep se počítá. A není jich málo. Ležely pod věžičkou, padají tam z rozmlácených oken. Chtěli jsme je v září sundat. Jenže jsme měli klíče jen na jeden víkend a nestihli jsme to. Takže se rozbila. Počítá se každý kousek kelímku od piva, flašky od rumu, obalu od kapesníku, který jsme sebrali, a který tam od toho září kdosi zanechal. Každý kousek odpadu v pytli, který jsme sesbírali v září a po domluvě s panem městským správcem nemovitostí nechali u sloupku vily, že je odvezou. Asi zatím nebyl čas.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý tulipán, narcis, hyacint. Ty jsme tu zasadili my. Zasadili je tu naši malí synové. V září. Dnes je konečně viděli kvést. A byli nadšení. Kvetoucí tulipány viděla i řada dalších lidí, kteří k vilce přicházejí. Kolik z nich by si tu rádo dalo kávu? Posedělo, postálo, popovídalo, podívalo se na nejkrásnější výhled na Blatnou?

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý výhon akátu a javoru rostoucí u paty domu, který ti samí chlapečci v září uřízli svými pilkami, aby se zdivo vily Fialy nezavlhčovalo. Taky díky nim je to zdivo dnes suché. Počítá se také ten první kousek růže, která jakýmsi zázrakem loni vyrostla u paty jednoho žulového sloupku plotu a krásně růžově kvetla. Jak se jí bude dařit letos?

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý z vás, kteří jste se přišli díky naší iniciativě na vilu Fialu podívat. Blateňáci. Pražáci. Urbexeři. Památkáři. Zahradníci. Každý. Počítá se také každý email, každý telefonát, každá schůzka s paní starostkou i ostatními z vedení města, kterými jste podporu záchrany vily Fialy a nás deklarovali. Víme, že vás je hodně. I když o nich město, zdá se záměrně, mlčí. Vila je kulturní památkou, to jsme dokázali společně s vámi.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každá nabídka, každá žádost, kterou jsme za tři a půl roku odeslali vedení města. Bylo jich hodně. Šest z nich byly žádosti o spolupráci či zapůjčení, pronájem vily Fialy a její zahrady. Chceme se o ně postarat, s láskou a odborností, když to vedení města samo nedělá a vytrvale opakuje, že to ani nechce. My to chceme. A každá tato naše žádost byla zamítnuta. Bez jakéhokoli jednání. Každá se počítá. Ta poslední byla zamítnuta 22. 4. 2020 radou města ve složení Kateřina Malečková, Pavel Ounický, Robert Flandera, Luboš Srb, Jiří Scheinherr. Každý kousek se počítá. Nevadí, bude další.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý kousek dokumentu, o jehož zveřejnění jsme požádali na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Jsou to dokumenty, které nám zveřejnilo ministerstvo kultury, týkající se procesu prohlášení. V nich se počítá například každé slovo, které napsala paní starostka Malečková v dopisech ministrům, v nichž se zmiňuje nelichotivě o nás, naší práci. Dokumenty, v nichž se tehdejší referentka státní památkové péče Jitka Říhová vyjadřuje k (ne)hodnotě budoucí kulturní památky. I ten zoufalý text pana architekta Gjuriče, který si město Blatná „objednalo“. To vše se počítá. A je možné to porovnat s výsledkem řízení. A s každým kouskem odborných vyjádření pánů Smikmátora, Vinaře a řady dalších. Každý se počítá a každý má neměnnou hodnotu. Jen některé jsou podložené fakty, jiné prostě ne.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý, který se pokusí město a městský úřad provést. Jsou to různé kousky. Například když se pokusí prodat hluboko pod cenou obecní majetek vlivnému rodákovi. Nebo když velmi rychle, bez jakéhokoli důvodu, vyškrtne ze strategického plánu historickou budovu a projekt rozhledny. Například ten kousek, když vám jen tak, bezdůvodně, posune termín dodání požadovaných materiálů o tři týdny dříve. Nebo když tak dlouho opakuje, že je něco na demolici, až tomu samo uvěří. Ten kousek, když vám člen komise pro nakládání s obecním majetkem sprostě nadává do obličeje. Nebo když vám zastupitel a zároveň úředník městského úřadu na zastupitelstvu říká, že s Vámi teda jednat nebude. Nebo když jiný tvrdí, že památková péče je svinstvo. Nebo ten kousek, když všichni zastupitelé hlasují proti kulturní památce, aby se den poté jeden ze zastupitelů usilovně ucházel o schůzku s vámi, kde vám řekne, že on to tak nemyslel. Každý ten kousek, kdy městská kulturní organizace bojuje (vlastní slova některých pracovníků) proti prohlášení významné historické stavby ve městě kulturní památkou. Ty kousky, kdy rada města bez jakéhokoli zdůvodnění odmítá nabídku občanů, že se zdarma postarají o nevyužívaný obecní majetek. Ty kousky, kdy naopak anonymní „partě kluků“ nainvestují ti samí radní do hřiště více než půl milionu z veřejných peněz, ale neuvedou u něj ani jméno provozovatele. Nebo když si v obecní kronice kdosi vymyslí „několik“ veřejných jednání, která se vůbec nekonala. Všechny tyto kousky se také počítají.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý květ jabloně, která vykvetla v opuštěné zahradě u vily Fialy. Každý metr té zahrady se počítá. I ty, které velmi podivným způsobem prodalo hluboko pod cenou město soukromému vlastníkovi.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ. Každý článek, který o vile Fiale, růžích v Blatné, naší práci za poslední tři a půl roku vyšel. Každý kulturní pořad, který jsme s radostí a nadšením připravili pro vás a které nadále připravovat budeme. Každý ten kvítek, jabloňový či růžový, se počítají. Jsou totiž nedílnou součástí Blatné. A my uděláme všechno pro to, aby nezapadly. Aby vila Fiala nezanikla a aby ožila tak, jak si tato jedinečná lokalita, jedinečná stavba zaslouží. Jak můžete vidět z textu výše, vaši podporu k tomu stále moc potřebujeme.

KAŽDÝ KOUSEK SE POČÍTÁ.

A PŘIJDE VÁM TO CENNÉ?

Představte si, že otevřete vrata stodoly a objevíte tam hromadu šrotu. Představte si, že v tom šrotu rozeznáte auto. Veterána. Třeba Aero 30. Představte si, že úplnou náhodou máte v rukou i originální doklady k tomu autu, víte, komu patřilo, dejme tomu…samotnému řediteli Aero, panu Kabešovi. Dokonce zjistíte, že to vaše auto je unikát – jediný svého druhu na světě. Co uděláte? Odvezete to do šrotu za pár korun? Určitě ne.

A teď si představte, že vstoupíte do svého starého domu. A zjistíte, že ten dům je – veterán. Jediný svého druhu na světě. Má příběh, víte, kdo ho postavil, co tu zažil, on to dokonce byl i významný člověk. Lidé kolem toho domu chodí, mají ho rádi, vyrůstali na ulici u něj. Dům potřebuje vaši péči. Stejně jako veterán. Co uděláte? Do šrotu, nebo piplat? Je to otázka peněz?

Kdepak. Peněz není nikdy dost, když chybí pokora.

Pan bankéř, co si požádal o koupi vily Fialy a pozemků kolem ní, v žádosti obci v březnu 2016 uvedl, že ten dům zbourá a postaví si dřevostavbu. Celá plejáda lidí na úřadu i jinde na tom pracovala, aby nebyla vila Fiala a byla dřevostavba, zdá se… Ale to se už naštěstí nestane. Vila Fiala je kulturní památka.

Naproti poliklinice v Blatné stojí také krásný domeček. Tedy – stával. Koupil si ho jeden místní občan. Na provizorní plot umístil cedule se svým jménem – Vrtam. Nebo vrták? Ani on, stejně jako pan bankéř, nemá o peníze nouzi. Ale bohužel – nepozná veterána. Domek postavený před přibližně devadesáti lety, ve stylu, který můžeme nazvat „národní“, solidní stavba. Tajemná zahrada kolem. Vše je pryč nebo velmi rychle mizí. Nenahraditelná ztráta.

Znám tucet lidí, co by ten pohádkový domeček opravili tak, jak to dělají pokorní a nadčasoví lidé. A mohou být klidně i bohatí. „Nadupali“ by to designovým nábytkem, uzpůsobili dnešním trendům, a zhodnotili lépe než nějakou špeluňku od bezejmenného projektanta. Nebo by v tom domečku dokonce velmi pohodlně se svou rodinou bydleli. Pro takový příklad nemusíte chodit daleko, stačí blok s bouraným domečkem obejít. Potkáte několik zdařilých případů.

Vrtáci ale bourají. A taky něco postaví. Nebude to poprvé. Asi na kšeft. Klidně se vsadím, že oba ty dva domy, ten z Rakouska – Uherska od Karla Fialy i ten z první republiky proti poliklinice – jsou tak kvalitní stavby, že není v dnešní době pro vrtáky šance postavit lepší. Ale to je (bylo) zjevně oběma pánům jedno. Bankéř nebo developer.

Za ochotné podpory a zavřených (památkářských) očích místních úřadů. To je zjevně úděl České republiky, že kvalitu vyměníme za levný papundekl, jen aby to bylo honem hotové. Aby peníze byly rychle a teď. Proč? Třeba pro děti. Budou mít na studia, přeci. Vystudují třeba architekturu, design, historii. Budou se učit o kulturních hodnotách. Třeba se tam naučí, jací byli jejich post revoluční rodiče vrtáci.

Ten příběh s hromadou plechů ve stodole se vážně stal. A ne jednou. A proto můžete například v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem obdivovat velikou soukromou sbírku aerovek, které jejich majitel sbírá, opravuje, piplá.

To že je skvělé mít v garáži veterána, že jsou to dobře uložené peníze, to už ví každý ňouma. Mnohem méně lidí si uvědomuje, že je dobré vlastnit staré domy a památky, s historií, s příběhem. Že to jsou dobře uložené peníze. Neřekl to nikdo ani bankéři České národní banky, ani blatenskému developerovi. Že to je také přidaná hodnota, navždy. Tedy, ono těch, kteří si stavební historie váží a dovedou ji ocenit, přibývá. Ale jde to pomalu. Tak třeba příště, v příštím životě, vrtáci.

Josef Váňa

ZAMÍTNUTO

Komise pro rozvoj města, která je poradním orgánem Rady města Blatné, na svém jednání 20. listopadu 2019 doporučila radě nepřijímat nabídku našeho spolku navíc z.s., že se vlastními silami postaráme o radou dlouhodobě nechtěný, nevyužívaný a neopečovávaný obecní majetek – vilu Fialu se zahradou.

Pro nedoporučení byli všichni přítomní komisaři: předseda komise zastupitel pan Miloslav Vít, paní Kateřina Řebřinová, pan městský architekt Šimon Vojtík, pracovníci městského úřadu pan Vlastimil Peterka a pan Václav Koubek a vysloužilý ředitel muzea pan Karel Petráň. Tři zbývající komisaři – úřednice Tereza Červená, developer Luděk Jánský a komunista Václav Smeták se jednání nezúčastnili.

Jak svoje rozhodnutí v zápisu, který vyhotovil pan Koubek, zdůvodnili? Dvěma důvody:

Prvním důvodem bylo nedostatečné doplnění žádosti.

K tomuto doplnění jsme byli vyzváni už na jednání komise v červenci 2019. Co jsme měli doplnit si můžete přečíst v zápisu tohoto jednání. Jelikož tyto požadavky byly formulovány značně neurčitě, navštívili jsme 2. října pana architekta Vojtíka, pana Peterku a pana Koubka na městském úřadu a požadovali jsme jasné upřesnění parametrů tohoto doplnění. Chtěli jsme vědět, jakou formu a rozsah od nás komisaři očekávají. Byli jsme informováni všemi přítomnými, že forma je plně na nás, že není potřeba předkládat žádné rozpočty, ale postačí návrhy řešení, varianty, formulované obecně. Následně jsme na přelomu října a listopadu dodali požadované doplnění o délce 12 stran, s jednou přílohou.

Jak už je uvedeno výše, přesto byly právě výtky nedostatečnosti, neurčitosti a zmatenosti důvodem, proč komise naši žádost nedoporučila. Komise například chtěla doplnit, jaké navrhujeme stavební úpravy v návaznosti na účel využití. Odpověděli jsme, že se plně ztotožňujeme s názory předních odborníků v posudcích, které vznikly v rámci řízení o prohlášení památky a město je má více než rok k dispozici. Stavbu a její okolí jsme schopni pro komunitní, kulturní projekt používat v takovém stavu, v jakém je nyní, a postupně pracovat na jejích opravách podle těchto doporučení. To si pravděpodobně komisaři nedovedou představit. Stejně tak jako nemohou pochopit, že přístupové cesty k vile považujeme ve vztahu k našemu projektu za dostatečné, když po nich může jezdit i dnes těžká technika TS Blatná a lidé po nich normálně chodí. Jestli čekali rozkreslený projekt stavby s geodetickým zaměřením, měli by nás nejprve k vile alespoň pustit a nechat nás s ní pracovat. Od stolu se totiž projekt udělat nedá.

Považujeme toto jednání komisařů za účelově zavádějící. Ani na opakovanou osobní žádost nám nebyly specifikovány parametry doplnění a poté byla žádost označena za nedostatečnou. Domníváme se, že tento argument byl tedy vykonstruován záměrně komisaři či někým jiným, kdo o takové stanovisko komise usiloval.

Zvláštní je také, že komise pro rozvoj města považuje jednomyslně námi navrhovaný záměr využití vily Fialy a zahrady za „vhodný“, ale naši nabídku spolupráce „nemůže doporučit“. Vypadá to tedy, že komise sama má jakousi „krizi identity“.

Druhý argument, proč naši žádost komise nepodpořila, je akceptovatelný: Podle komisařů nedošlo za tři roky naší činnosti k vybudování takového vztahu mezi spolkem a městem, který by mohl vést k užší spolupráci. To mají komisaři pravdu. Podstatné ale je, proč k tomuto vybudování nedošlo?

Poznamenejme nejprve, že právě proto, že nebyla navázána užší spolupráce, ale také proto, že vedení města neustále opakuje, že o vilu Fialu a její zahradu nestojí a nemá pro ni žádné využití, navrhujeme městu Blatné v první řadě variantu, že se o nemovitosti postaráme na základě smlouvy o zápůjčce sami, bez jejich aktivního přičinění a bez jakékoli finanční podpory od města. Nicméně ani to vedení města nechce.

Jak je to tedy s tou spoluprací?

Město Blatná oslovujeme konstantně od října roku 2016. Nejprve na osobní schůzce s paní starostkou Malečkovou na začátku října 2016, kde předsedkyně našeho spolku Mgr. Pavla Váňová Černochová vyzvala starostku, aby zastupitelstvo zrušilo záměr prodeje vily a zahrady, upozornila ji na památkové hodnoty vilky a nabídla přípravu alternativního řešení péče o tuto jedinečnou stavbu.

Následně byla tato myšlenka – už upřesněná o návrh využití vily a zahrady coby výletního cíle s rozáriem a komunitním programem – prezentována zastupitelům na jednání a sepsána do písemné žádosti.

První veřejné akce na podporu vily Fialy 4. prosince 2016 se na naše pozvání paní Malečková zúčastnila. Prohlásila před občany, že získala od spolku nové informace o hodnotě stavby a že s ním bude jednat. Od veřejnosti sklidila potlesk.

K jednání s členy spolku došlo 5. prosince na městském úřadu. Byli jsme vyzváni k doplnění žádosti o konkrétnější představu projektu. Termín dodání byl stanoven na konec ledna 2017.

Ze strany městského úřadu byl na konci prosince tento termín odevzdání podkladů bezdůvodně posunut na první týden v lednu. Vyhověli jsme tomuto požadavku a dodali jsme patnáctistránkový materiál obsahující střednědobý harmonogram projektu, konkrétní návrhy na financování, varianty možné spolupráce s městem Blatná, odkazy na podobné projekty i naše reference. Materiál měl být projednán komisí pro nakládání s obecním majetkem 11. 1. 2017. Projevili jsme zájem se tohoto jednání zúčastnit. Chtěli jsme být přítomni jednání komisařů o naší věci. Místo toho se nám dostalo velmi hrubého, místy vulgárního, nesouvislého monologu od tehdejšího zastupitele Hospergera. Jednání o obsahu naší žádosti jsme se nedočkali.

Na lednovém jednání zastupitelstva jsme byli velmi zklamání vyjádřeními zastupitelů v čele s paní Malečkovou. Prohlásila totiž, že na ni byl na veřejném setkání v prosinci činěn nátlak a že byla námi podvedena. Jak, to jsme se nedověděli. O tom, jaké kroky budeme podnikat, jsme ji totiž informovali od samého začátku, od první schůzky na radnici v říjnu 2016. Jako „podraz“ a „svinstvo“ označovali i jiní zastupitelé fakt, že Národní památkový ústav podal návrh na prohlášení vily a zahrady kulturní památkou. S pracovníky NPÚ jsme se však my setkávali výhradně v přítomnosti pracovnice městského úřadu, tehdejší referentky státní památkové péče, paní Jitky Říhové. Město Blatná tedy bylo o tomto procesu informováno úplně stejně jako my. Záměr prodeje nemovitostí byl naštěstí na tomto jednání zastupitelstva zrušen a zastupitelé se rozhodli s případným prodejem počkat až do skončení řízení o prohlášení.

Jak to mezitím dopadlo s naší doplněnou žádostí? Dopisem z 10. 2. 2017 nám pracovník městského úřadu pan Václav Cheníček sděluje, že záměr pronájmu rada města na jednání dne 15. 2. 2017 usnesením 48/17 zamítá. Tedy o pět dní později, než pan Cheníček tento dokument (č.j. MUBL 11956/2016) vyhotovil. Zajímavé. Zdůvodnění, proč rada žádost zamítla, nám sděleno žádné nebylo. Takže – sejít se, požádat o doplnění, zamítnout. Nepřipomíná vám to postup, který byl aplikován letos?

Poté, co jsme zveřejnili svůj záměr uspořádat u vily Fialy na začátku dubna 2017 úklidovou akci v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, byl do týdne okolo vily vybudován nekvalitní provizorní plot. Vybudování plnohodnotného plotu – repliky původního, bylo přitom jedním z prvních bodů našeho projektu, který jsme městu předložili v říjnu 2016. Plot jsme chtěli budovat komunitním, dobrovolným způsobem bez využití prostředků města. Úklidovou akci zrealizovala už v oploceném areálu paní zastupitelka komunistka Braunová s žáky učiliště, kde pracuje jako vychovatelka. V areálu, do nějž bylo podle nám městem sdělovaných informací nebezpečné vůbec vstoupit, uklízela s nezletilými střepy a další odpad. Naše úklidová akce se uskutečnila ve zbytku areálu lesoparku Vinice a na dalších místech a od té doby pořádáme úklidové akce USUC pravidelně. Spolupráce s Technickými službami, které se postaraly o svoz nasbíraného odpadu, byla bezproblémová.

Jelikož to s vilou Fialou od samého začátku myslíme opravdu vážně, požádali jsme město Blatnou 22. 3. 2017, aby nám umožnilo alespoň zdokumentování této zajímavé stavby. Požádali jsme tedy o umožnění vstupu do vily v rozsahu jednoho až dvou dní za účelem nedestruktivní dokumentace a zaměření stavby. Tato žádost byla 13. 4. 2017 paní Malečkovou zamítnuta s odůvodněním, že jí bude vyhověno v případě, že bude stavba kulturní památkou prohlášena.

Připadalo nám nepochopitelné, proč by nám nemohl být vstup do domu umožněn za dodržení bezpečnostních podmínek, proto jsme svou žádost opakovali 25. 4. 2017. Rada města v této věci přijala usnesení č. 157/17, které potvrdilo předchozí vyjádření paní starostky, tedy, že průzkum umožní po prohlášení stavby památkou.

Datovou schránkou nám 7. 6. 2017 přišla od paní Malečkové otázka, zda náš spolek pracuje na publikaci o architektu Karlu Fialovi. 13. 6. 2017 jsme stejnou cestou odpověděli, že se výzkumu o Karlu Fialovi věnujeme průběžně, spolupracujeme i s historikem panem Jiřím Sekerou, a že pokud naši činnost město Blatná chce poznat blíže, navrhujeme osobní schůzku. Na tuto odpověď jsme žádnou reakci ze strany města nedostali.

Brožuru o Karlu Fialovi napsal s naší pomocí pan Jiří Sekera a vydalo ji město Blatná. Představení knihy veřejnosti se mělo uskutečnit v Komunitním centru, na základně naší intervence bylo alespoň přesunuto do nejvýznamnější budovy, kterou Karel Fiala v Blatné navrhl, Základní školy J. A. Komenského. K této intervenci jsme se odhodlali, přestože nás pro spolupráci město ani CKVB nekontaktovalo. Nicméně oživení zájmu a rozšíření povědomí o tomto slavném blatenském rodákovi je naše dílo a cítíme se za ně odpovědní. Pro knihu jsme sehnali fotografii Karla Fialy a jeho hrobu i jejich reprodukční práva.

22. 6. 2017 jsme opět požádali město Blatnou o jednání ve věci péče o nevyužívaný obecní majetek – vilu Fialu. 28. 6. 2017 nám bylo odpovězeno, že žádostí se bude zabývat zastupitelstvo na jednání 20. září 2017. Na tomto jednání zastupitelstva vyzvala paní starostka Malečková postupně každého přítomného zastupitele a zastupitelku, aby se k naší žádosti o jednání vyjádřili. Zastupitelé se ve svých promluvách vyjadřovali o pronájmu, který jednohlasně odmítli.

Velmi nás udivilo, že se zastupitelé vyjadřují k „pronájmu“, zatímco my jsme žádali o „jednání o spolupráci“. K přeformulování došlo pravděpodobně bez našeho vědomí na Odboru majetku, investic a rozvoje (OMIR) na městském úřadu, který zastupitelům podklady připravoval.

16. 10. 2017 jsme byli informováni z OMIR, že rada města neschválila 4. 10. 2017 rozhodnutím 324/17 záměr výpůjčky nemovitých věcí. Znovu opakujeme, že jsme v žádosti 22. 6. 2017 žádali o jednání o spolupráci, nikoli o zápůjčku.

V dubnu 2018 byla vila Fiala prohlášena kulturní památkou. Město Blatná svolalo na 25. 4. 2018 mimořádné jednání zastupitelstva, kde zastupitelé schvalovali jediný bod – zda město podá či nepodá proti tomuto prohlášení rozklad. Na jednání zastupitelstva jsme apelovali na zastupitele, aby rozklad neschvalovali, jelikož vzhledem k památkovým hodnotám, stavu, poloze a velikosti objektu, bude tento velmi pravděpodobně neúspěšný a pouze zbytečně odčerpá nejen finanční, ale také organizační, personální prostředky města. Zastupitelé nicméně podání rozkladu jednohlasně schválili a město jej podalo. Ministerstvo kultury tedy pokračovalo v řízení.

Po mimořádném jednání zastupitelstva jsme byli kontaktováni jedním ze zastupitelů, který usiloval o osobní schůzku s námi. Na schůzce nás informoval, že někteří zastupitelé s rozkladem, pro který hlasovali, nesouhlasí, uvažují o možnostech, jak by bylo možné vilu Fialu našemu spolku nabídnout ke koupi za korunu. Upozornili jsme tohoto zastupitele, že takový postup není legální a že trváme na tom, že vila Fiala i zahrada mají zůstat v majetku obce. Slíbil, že zjistí s kolegy nějaké další možnosti a ozve se. Nicméně dále nás již nekontaktoval. Zpětně nabýváme dojmu, že mohlo jít ze strany tohoto zastupitele o záměrnou provokaci, proto raději neuvádíme jeho jméno.

7. 5. 2018 jsme se na město Blatnou obrátili znovu. Opět s žádostí, tentokrát formulovanou jako „Nabídka spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek“. Rada města přijala na jednání 20. 6. rozhodnutí, v němž nesouhlasila s „doplněním dokladové části…“ a nesouhlasila s „dlouhodobým zapůjčením lokality spolku navíc z.s.“. Opět jsme ale žádali o jednání, nikoli o zapůjčení.

Na podzim 2018 vyhověl ministr kultury Antonín Staněk rozkladu města a vrátil svému úřadu řízení o prohlášení vily Fialy kulturní památkou k dopracování.

O půl roku později, 3. prosince 2018, jsme svou Nabídku spolupráce poslali znovu. 24. 1. 2019 nás vyrozumělo město, že rada na jednání 23. 1. 2019 přijala usnesení 21/19, v němž nesouhlasí s jednáním ve věci nabídky spolupráce“. Opět, jako vždy, bez jakéhokoli zdůvodnění. Ale už jsme po dvou letech docílili alespoň toho, že rada odpověděla na to, o co jsme žádali.

Na jaře 2019 bylo ukončeno řízení o prohlášení vily Fialy kulturní památkou. Vila Fiala byla prohlášena a je pod památkovou ochranou. Přesně tak, jak jsme v dubnu 2018 říkali na zastupitelstvu.

Zatím poslední „Nabídku spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek“ jsme městu Blatné poslali 5. 5. 2019. Na jednání zastupitelstva 15. 5. 2019, jehož jsme se náhodnou účastnili, jsme byli některými zastupiteli, včetně zastupitele a úředníka OMIR Václava Cheníčka, osočeni, že zastupitele veřejně „dehonestujeme“. Na náš dotaz, kdy a jak jsme se něčeho takového dopustili, protože si ničeho takového nejsme vědomi, se nám nedostalo žádné odpovědi, pouze hysterického smíchu pana Cheníčka a paní zastupitelky Karbanové. Poté jsme byli vedením města ústně dotazováni, s kým konkrétně chceme jednat. Jelikož se našemu projektu nejvíce blížily na zastupitelstvu prezentované návrhy komise pro rozvoj města, uvedli jsme, že například s ní. Následně jsme byli 21. 5. 2019 vyrozuměni vedoucím OMIR, že naše věc byla komisi pro rozvoj města předána a budeme kontaktováni. Emailem nás kontaktoval garant komise pan Koubek, který slíbil, že budeme pozváni na jednání komise. Termín stanoven nebyl do konce června 2019.

Jednání jsme se nakonec zúčastnili 24. 7. 2019. Na jednání byli přítomni i starostka Malečková a místostarosta Ounický. Vysvětlili jsme opět hodnoty vily Fialy, naši hosté Eva Heyd a Karel Jungwirth prezentovali komisařům a hostům podobné projekty (Rožmitálský zámek a Areál Bolfánek) a byli k dispozici pro jejich dotazy, a opakovali jsme svou žádost o jednání. Součástí naší žádosti byla také opakovaná žádost o umožnění dokumentace a zaměření vily pro potřeby vypracování stavebněhistorického průzkumu, které nám bylo slíbeno v roce 2017. Paní Malečková na jednání komise vyjádřila pochybnost, jestli tento slib byl skutečně takto formulován, a vyzvala nás, ať žádost podáme k radě města znovu.

Komise nás vyzvala k doplnění naší žádosti, o němž se zmiňujeme na začátku tohoto předlouhého textu. Formulaci tohoto požadavku naleznete i v zápisu z jednání komise pro rozvoj města ze dne 20. 11. 2019 zde.

Na v roce 2017 vzniklá rozhodnutí starostky a rady města jsme upozornili v obnovené písemné žádosti o umožnění vstupu do vily 5. 8. 2019. OMIR písemně naší žádosti vyhověl 15 8. 2019 a provedením pověřil svého pracovníka pana Koláře. S panem Kolářem byla bezvadná spolupráce a dokumentace vily proběhla 28. a 29. 9. 2019. Momentálně je materiál zpracováván Ing. arch. Barborou Schmidovou.

Jak už jsme uvedli výše, 2. 10. 2019 jsme se setkali na městském úřadě s komisaři Vojtíkem, Koubkem a Peterkou, žádali jsme o upřesnění požadavků, formy, rozsahu doplnění naší žádosti. Bylo nám odpovězeno, že je to na nás a že není potřeba nic konkrétního, stačí návrhy možných řešení a podobně.

Doplnění k žádosti jsme odeslali 27. 10. 2019. Komise pro rozvoj města zasedala 11. 11., avšak naší žádostí se podle zápisu nezabývala. Byla projednána až na dalším jednání komise 20. 11. 2019. Výstup z jednání komise můžete číst v úvodu textu, případně zápis naleznete zde nebo na webu města Blatné.

Upozorňujeme, že až na uvedené schůzky v prosinci 2016, jednu informační schůzku se zastupitelem Vítem a místostarostou Ounickým v roce 2017, uvedenou schůzku s nejmenovaným zastupitelem v dubnu 2018 a uvedené účasti na jednáních komisí v lednu 2017 a červenci 2019 jsme k žádnému setkání s městem Blatná, městským úřadem ani jinou městskou organizací nebyli pozváni.

Prosíme tedy laskavého čtenáře, ať si z výše uvedeného sám udělá názor na to, proč se za tři roky nedošlo mezi spolkem a městem k vybudování vztahu,který by mohl vést k navázání užší spolupráce.

My jsme bohužel přesvědčeni, že jediným důvodem je bojkot naší občanské, dobrovolnické, nezištné aktivity ze strany vedení města Blatná, zejména paní Malečkové, pana Ounického, radních Flandery, Srba, Scheinherra a některých pracovníků OMIR (Blovský, Cheníček), kteří naše žádosti pro projednání radě a zastupitelům připravovali. Vyzýváme je proto tímto, aby přestali poškozovat dobré jméno města Blatné a začali buď jednat ve veřejném zájmu, nestranně, jak jim ukládá zákon a úřednický etický kodex, nebo se z rozhodování vyvázali a delegovali odpovědnost na jiné kompetentní osoby.

Pokusili jsme se tímto shrnout všechny naše pokusy o jednání s vedením města Blatné. Vedle této činnosti se věnujeme připravování kulturního programu v Blatné – přednáškám, Galerii Sedmá kolej na nádraží, účastníme se konferencí na témata péče o památky a prázdných domů, komunikujeme s odborníky a získáváme jejich odborná vyjádření, prezentujeme a propagujeme svou činnost i Blatnou jako takovou. I když si to někteří kritikové neumí představit, to vše děláme ve volném čase, vedle toho pracujeme (jako vedoucí muzea a podnikatel) a pečujeme o svou rodinu.

Nejsme v pokusech o získání podpory vedení města pro náš projekt záchrany vily Fialy sami – stojí za námi stovky lidí po celé republice i v zahraničí, desítky odborníků, desítky těch, kteří osobně či písemně oslovili paní starostku Malečkovou a vyslovují nám důvěru. Máme podporu nemalé části veřejnosti v Blatné. Toho všeho si velice vážíme a děkujeme za to. Ale zatím to, jak se zdá, vedení města nestačí.

Před několika dny byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o dotace z takzvaných „norských fondů“. Její znění si můžete přečíst zde. Jsme stoprocentně přesvědčeni, že kdyby město Blatná tři roky nebojkotovalo naši aktivitu a nabízenou ruku ke spolupráci, mohli jsme teď o tuto podporu žádat. Vzhledem k zaměření tohoto dotačního programu na záchranu kulturních památek, budování jejich originálního veřejného využití a obohacení kulturní nabídky v regionech bychom měli jistě nemalou šanci tuto podporu získat. V tomto programu se žádá minimálně o pět milionů korun, které žadatel musí dofinancovat deseti procenty. To nejsou pro vilu Fialu vůbec nereálná čísla. Mnohem raději bychom věnovali probdělé noci psaní takové žádosti než tohoto textu. Bohužel, místo této smysluplné, pozitivní práce jsme stále na začátku a svou dobrovolnickou ruku městu stále pouze nabízíme, místo abychom mohli cokoli pro záchranu vilky a zahrady skutečně dělat. Je to velmi smutné a zodpovědnost za tento stav nese podle nás pouze vedení města, které svůj postoj není schopné více než tři roky ani zdůvodnit.

Co bude následovat? Rada města 11. 12. 2019 o naší žádosti nejednala, bude tedy zřejmě na programu v lednu. Celých osm měsíců po odeslání žádosti. Třeba se stane zázrak a rada se nebude doporučením komise řídit a jednat s námi začne. Třeba se stane zázrak a změní se názor vedení města. Možná se dříve změní vedení města. Možná se objeví jiný projekt na využití vily Fialy. Nebo dokonce veřejná výzva k jeho vytvoření, s přesným zadáním. Nebo se ji i se zahradou pokusí město opět prodat. Možná se objeví jiný projekt na vybudování rozária v Blatné. Budeme žádat pořád dál. Chceme být u toho. My už jsme této myšlence dali přes tři roky života, všechen svůj volný čas a nemalé vlastní prostředky. Nemáme jinou možnost. Trpělivost totiž přináší…..růže. Proč by nemohla přinést i Fialu.

NĚKDY STAČÍ JEN HRSTKA

Někdy stačí hrstka nadšenců a za pár let se památka, turistický cíl, vydupe doslova ze země. Jindy je hrstka více než tisíc dobrovolníků, a pak se vydupe z popela celý hrad včetně kaple. O tom se jsme se mohli letos v říjnu přesvědčit v pražské Invalidovně na konferenci Prázdné domy jako příležitost. To je ale téma na jiný text.

Proti tomu všemu stačí hrstka nekompetentních a zásadní hodnoty mohou za pár minut zaniknout. Mohou být ničeny, zcizovány, aniž by třeba byla válka, nebo zemi sužovala chudoba. I to je námět na jiný text.

A pak je tu ještě velká inspirace, kdy stačí na celý kraj jeden Hrstka. MUDr. Adolf Hrstka.

Než se rozepíši, co je možné za jeden život osvíceného akčního muže zvládnout v jednom městě, v regionu, tak uvedu pana doktora Hrstku jedním citátem. Citátem, který poslal s vlastnoručním podpisem všem štramberským občanům na pohlednici s vyobrazením Štramberské Jaroňkovy uličky (tehdy se pravděpodobně jmenovala jinak) s Trúbou: „Važme si toho, co tu u nás ještě máme.“

Tato slova nesla pohlednice, kterou zaslal všem občanům Štramberka, když se provázen zdravotními obtížemi stěhoval v roce 1930 právě ze Štramberka za svým synem do Moravské Ostravy, kde patnáct měsíců nato umírá.

A co tím doktor Hrstka – lékař, vlastivědec, buditel, turista, hybatel, radní a starosta města Štramberka, čestný občan Kopřivnice, myslel? Jeďte se podívat do Štramberka, a bude Vám to i po více než sto letech od jeho působení zcela jasné. Je to díky němu tam!

Ale abychom si to nějak celé mohli dát do souvislostí, sluší se doplnit pár dat k tomuto lékaři pocházejícímu z Klešic u Pardubic. Narodil se 7. března 1864 do rodiny hospodského Jana Hrstky a v letech 1884 až 1893 vystudoval medicínu na České Karlo – Ferdinandově univerzitě. Když ve Štramberku sháněli obvodního lékaře, vzpomněl si naň dr. Hála, jeho spolužák, tou dobou koncipient v Novém Jičíně, a dopisem jej pozval do Štramberka na návštěvu. Ukázal mu Štramberk, jedinečné výhledy, krásnou krajinu podhůří Beskyd a malebnost starobylého městečka. A prvního listopadu 1893 doktor Adolf Hrstka ve Štramberku nastupuje jako obvodní lékař. O osmnáct měsíců se Adolf Hrstka žení s Marii roz. Baarovou a postupně se jim narodí tři synové. Bohužel dva z nich se nedožijí dlouhého věku a jejich otec je přežije, to je však také na jiný text…

Klikaté uličky vedoucí strmě na malebné náměstíčko jakoby shora hlídá věž Štramberského hradu – Trúba. Všechno do kopce. Ale městečko oproti nedaleké Kopřivnici si žije jakýmsi zajímavým aktivním, „romantickým“ životem.

To, čeho si vážil a uměl ocenit Adolf Hrstka – „náplava“ – na Štranberku už tehdy, to se dá díky jeho vizionářství, moudrosti, nadčasovosti, ale i úpornosti a píli oceňovat dodnes. Ne vždy s jeho vizemi občané souhlasili, o to více jsou dnes na něj současníci hrdí.

Byl to on, kdo založil v roce 1895 jeden z prvních odborů Klubu českých turistů v Beskydech, byl to on, kdo inicioval založení Sokola ve Štramberku. Byl to on, jehož zásluhou byl vybudován v roce 1922 Národní sad na vrchu Kotouči. Založil časopis Lubina a byl u formování Musejní a průmyslové jednoty, které údajně daroval svoji sbírku zkamenělin. Byl to Adolf Hrstka, komu se podařilo získat zásadního architekta Kamila Hilberta ke zpracování plánu na kompletní rekonstrukci štramberského hradu.

V areálu štramberského hradu doktor Hrstka nechal vystavět za svého „starostování“ v roce 1925 turistickou chatu – Rašínovu chatu, dnes nesoucí (po právu) jeho jméno. Mimochodem je kulturní památkou od roku 1988, tj. po šedesáti třech letech od svého vzniku. Věž Štramberského hradu se pod jeho taktovkou stala vyhlídkou a výletním cílem, pod vzrostlými statnými stromy nahoře nad malými skromnými dřevěnými domky si můžete dát jídlo a pití s výhledem do kraje i dnes. Nebo možno říci – právě dnes!

Adolf Hrstka inicioval ve Štramberku stavbu vodovodu, taktéž nové školní budovy. V dobových textech se píše, že dbal nad zachováním starobylého rázu města a bděl nad citlivými opravami památných chalup a domů – „cizák z Čech“, kterého nakonec neodlákaly ani vážně míněné nabídky z Příbora a z Kyjova.

Milovaný lékař umřel u svého syna dne 19. května 1931 v Moravské Ostravě. A když byla o šest dnů poté na štramberském hřbitově ukládána do rodinného hrobu urna s ostatky tohoto zásadního člověka, loučilo se s tímto velikánem přesahujícím region na pět tisíc lidí. Vyprovázeli jej všechny spolky ze Štramberka, dobový tisk to popsal takto: „…prapory národních barev vlály z Trúby, ze škol i soukromých domů, všechna pouliční světla hořela, za okny chalup plály rozžehnuté svíce. Všechny spolky, Sokolové, Orli, DTJ, hasiči ve slavnostních krojích a s prapory, žáci a učitelstvo obou škol a všichni občané štramberští jej provázeli na poslední cestě. Žádný z bývalých pánů Štramberka nebyl pochován s takovou úctou jako dr. Hrstka. On, který byl jeho objevitelem a vtiskl mu navždy pečeť krásy, které vždy tak rád sloužil. Ano, on, který byl za svého života skutečným pánem Štramberka, pánem všemi milovaným …“

V roce 2009 byl zařazen doktor Adolf Hrstka do Síně slávy české turistiky. Mimo chaty na Štramberském hradě nese jeho jméno i turistická trasa. Díky své práci je nesmazatelně zapsán v českých dějinách a v historii Štramberka, blízké Kopřivnice, ale také celých Beskyd.

Přeneseme-li zkušenost ze Štramberka z dob Adolfa Hrstky na dnešní Blatnou, dojde nám, že hrstka dovede opravdu ovlivnit celé město klidně na stovky let. Teď je jen otázka, která z těch dvou hrstek v úvodu textu to bude.

Za navíc z.s. Josef Váňa.

SETKÁNÍ U VILY FIALY

Na víkend 28. a 29. září jsme získali povolení ke vstupu na pozemek a do vily na Vinici od městského úřadu. Hlavním cílem bylo pořídit zaměření a podrobnou fotodokumentaci stavby a jejího aktuálního stavu pro vypracování stavebněhistorického průzkumu.

Tohoto úkolu se ujala Ing. Arch Barbora Schmidová, pracovnice Národního památkového ústavu, která s pásmem, lasermetrem, tužkou a papírem strávila u vilky oba dny. Odvedla obrovský kus práce, za ochotné sobotní asistence restaurátora nábytku, oken a dveří Jiřího Čermáka ze Spáleného Poříčí. Stavebněhistorický průzkum zpracováváme dobrovolně na vlastní náklady. Jeho výsledky mohou posloužit pro kvalitní plánování postupné opravy této jedinečné kulturní památky.

Zpracování dat bude teď několik měsíců trvat, poté určitě připravíme veřejnou prezentaci. Například omítky zajisté skrývají příběh, který bude stát za to rozkrývat! Ukázalo se, že vlhkost zdiva budovy není nijak zásadní problém, problematická jsou některá místa v krovu. Jinak potřebuje vilka a její zahrada především pravidelnou, intenzivní péči, a může postupně fungovat, bude-li nám to ze strany vlastníka – města Blatná – umožněno.


Přijeli se za námi podívat výletníci s organizací Prázdné domy z Prahy, která se věnuje mapování opuštěných budov po celé republice. Velmi si vážíme jejich nabídky pomoci a těšíme se, že ji v budoucnu využijeme. Došlo i na další milá setkání – seznámili jsme se například s Barborou Koritenskou, která v nedalekých Prachaticích také několik let usiluje o záchranu zajímavé stavby – funkcionalistické Kralovy vily. Informace o tomto projektu naleznete na www.zivavila.cz.

Veliký dík patří městu Blatná za umožnění této akce, zejména správci městských nemovitostí panu Jiřímu Kolářovi za ochotu, Prázdným domům za návštěvu a slib další podpory, Jiřímu Čermákovi a Báře Schmidové za profesionální, pečlivou a nezištnou práci.

Je vidět, že vila Fiala je místo, kde se lidé chtějí a mají scházet, které je stvořené pro setkávání u kávy, čaje, koláče a dlouhých rozhovorů o krásných věcech. Ale také místo, kde se rádi sejdou lidé, kteří jsou schopní a ochotní přiložit ruku k dílu. A že je to po dvou dnech opravdu vidět!

O průběhu víkendu jsme informovali i město Blatná. Budeme nadále usilovat o to, aby nám byla umožněna další pracovní i společenská setkání u vily Fialy. Vzhledem k náročnosti zpracování stavebněhistorického průzkumu jsme tento podzim museli poněkud omezit naše pravidelné pořady pro veřejnost. Doufáme, že se nám do Vánoc alespoň jedna přednáška se zajímavým hostem podaří připravit. Budeme vás včas informovat. Děkujeme za Vaši podporu!

Za navíc z.s. Pavla Váňová Černochová

ČERVNOVÉ ZASTUPITELSTVO

Červnová jednání zastupitelstva bývají trochu zvláštní. Čím? Tak za prvé, je na nich většinou šíleně vedro. Za druhé, bývá velmi málo bodů na programu. Za třetí – a to je velká novinka od všech předešlých – byla veřejnosti nabídnuta voda ve džbánu a kelímky na pití. Za čtvrté – ze zastupitelů i zaměstnanců úřadu je úplně cítit, jak moc se těší na prázdninovou pauzu a už se vidí na dovolené. A za páté – někdy, jen tak mimochodem, jsou na programu celkem zásadní věci, které jako by někdo schválně chtěl zahalit do toho ospalého, lehce propoceného oparu…

Před třemi lety se takto v poklidu projednal a schválil záměr prodeje vily Fiala – tehdy městem oficiálně nazývané „Krčkovna“. Záměr povlával přes léto na vývěsní desce. Zachránit tuto jedinečnou kulturní památku se nám podařilo takřka pět minut po dvanácté. Dva a půl roku našeho usilovného snažení a usilovného anti-snažení některých zástupců města zakončilo definitivní prohlášení vily Teodora Fialy kulturní památkou letos v dubnu. Úspěšně jsme tak završili první etapu své práce pro tuto jedinečnou lokalitu a intenzivně pracujeme na další, nadále jsme připraveni pro město Blatnou, jeho obyvatele a návštěvníky, tuto památku opečovávat. Jak se situace bude dále vyvíjet, teprve uvidíme.

Na letošním červnovém zastupitelstvu to nejprve vypadalo na pořádnou nudu – prodeje a směny kousků pozemků u silnic, přijímání dotací, zprávy kontrolního výboru… Až po hlavním programu jsme se v oddílu informací dostali k tématu, které se naprosto zásadně dotkne samotného centra města – stavebních změn na náměstí (parkovišti) J. A. Komenského, tedy v prostorách před Základní školou JAK.

Pánové Michal Pojer a Lukáš Vachulka, vlastníci nemovitostí na levé straně náměstí (při pohledu na školu) plánují velké investice a změny na tomto místě. Naskýtá se jim – v roli soukromých investorů, developerů – možnost zasáhnout naprosto nebývalým způsobem do vzhledu našeho města. Jak sami říkají – a tuto touhu jim můžeme jistě věřit – chystají se obohatit Blatnou o novou, plnohodnotnou stranu náměstí s několika v řadě stojícími dvoupodlažními domy, v jejichž parteru se budou nacházet obchody. Možná až příliš horlivě vysvětloval pan Pojer zastupitelům, že projekt obohatí „vylidněné“ centrum města nebo že pozemky takřka „zachránil“ před Vietnamci, kteří se o ně zajímali. Tato slova si mohl ušetřit. Centrum Blatné není ani v nejmenším vylidněné, pulzuje naprosto přirozeným rytmem maloměsta a každý turista je tím oprávněně okouzlen. Pražští hipsteři zírají jako na zjevení, když vidí při sobotním dopoledni stovky lidí šněrovat od jednoho krámu k druhému. To, že i tato nevyužitá plocha (a strana) náměstí může být novou kvalitou, je jasné. Každé funkční, živé město se musí rozvíjet především v místech, kde už zástavba je, nikoli svou rozlohu neuváženě rozšiřovat za své hranice.

Pánové Vachulka a Pojer v uplynulých měsících přebudovali v domě č. p. 87 prostory bývalé kavárny Viola na řeznictví. To může nás, kavárenské povaleče, poněkud mrzet – Viola měla neopakovatelné kouzlo: Překrásný dřevěný historizující výkladec s na skle malovanými postavami v kombinaci s nábytkem, který vypadal jak z katalogu Quelle z roku 1995, vodopád s kamenným obkladem a nepostradatelnou plastovou kachnou, malebná zahrádka s houpačkami, vodními prvky a pískovištěm v prostorách bývalého kuželníku…kavárna kuřácká do poslední chvíle, kdy to jen šlo, kavárna, která stála na začátku „doby kavárenské“ v Blatné, v níž se, díkybohu, dnes nacházíme. Červeno-bílé kachličky dnešního řeznictví tuto éru už nikomu nepřipomenou.

Při troše dobré vůle ale můžeme nějakou souvislost s historií najít – v tomto domě, v těchto prostorách, se původně nacházela hospoda U Fialů. Na přelomu 19. a 20. století se tu scházela tehdejší elita města. Provozoval ji hostinský a vážený pan radní, pan Teodor Fiala. Právě zde zřejmě vznikla myšlenka vybudovat dvacet minut chůze odtud, na Vinici, výletní restauraci. O jejím dnešním osudu píšeme výše. Od jména Fiala je k Viole jen malý krůček. A pan hostinský Fiala pocházel z tradiční blatenské rodiny Fialů – řezníků. Řezníkem byli jeho otec i dva bratři. Buďme tedy i my, kavárenští povaleči, k dnešní roli naší Violy shovívaví. Snad se osvědčí.

Ale zpět k budoucnosti Komenského náměstí. Investoři předložili městu několik vizualizací, jak by nová zástavba mohla vypadat. První byl návrh jakéhosi architekta, jehož jméno jsme naštěstí zapomněli, a doufáme, že bude v tomto projektu zapomenut i jeho návrh – představoval v podstatě monolit domu se sedlovou střechou zvláštního sklonu, s prvním patrem přesahujícím rozměry přízemí, jehož fasáda nebyla nijak rytmizovaná a táhla se po celé severní straně náměstí až za roh. Doufejme, že šlo opravdu jen o první „vykopnutí“ pro debatu o hmotě, která do města přibude. Protože toto by zapůsobilo zřejmě ještě ničivěji, než plochostřechý „krček“ na protější straně náměstí.

Další dvě (vlastně tři) vizualizace zpracovali pánové Miloslav Vít (stavební inženýr, zastupitel a předseda městské komise pro rozvoj města, bohužel na červnovém zastupitelstvu nepřítomen) a městský architekt pan Šimon Vojtík. Pohled na vizi severní strany náměstí od pana Víta už působil mnohem snesitelněji – pan inženýr se inspiroval zástavbou na třídě J. P. Koubka a navrhl tři podélně situované domy s mírně odstupňovanými hřebeny střech, různě rytmizovanými a různě dělenými okenními a dveřními otvory. Člověk si pomyslí, že tak nějak mohla ulice snad i vypadat předtím, než byla tato část centra Blatné plošně zdemolována v 70. letech a z části nahrazena obchodním domem Labuť. Jakýsi návrat ke starému, který neurazí a při kvalitním a citlivém provedení by mohl časem budit dojem, že tu stojí odjakživa.

Pan architekt Vojtík své prostorové studie věnoval především problému vztahu plánované nové zástavby s nejbližším okolím. Stejně jako pan Vít nechává rozeznít hru s různými výškami střech a dokonce rozhýbává i uliční čáru, všechny domy tedy nestojí „v jedné lajně“. Charakter domů je mnohem obecnější – nemusejí si hrát na staré, třeba by mohly vypadat i mnohem „současněji“. V jeho dvou variantách se ale také ukazují dva problémy, které bude nutné v intenzivní spolupráci města se soukromými investory vyřešit:

První je podoba náměstí. V návrhu pana Vojtíka zcela přirozeně zmizela jedna – nejsevernější – řada parkovacích míst dnešního parkoviště a byla nahrazena plochou osázenou z části stromy. Vzniká tím pohodlný prostor pro chodce – návštěvníky obchodů v parteru nových domů, prostor, který by už skutečně šlo označit jako náměstí. To se totiž o dnešním parkovišti u zdi, před kterou stojí většinou dost zoufalé vývěsky politických stran, říci nedá. Tohoto detailu si všiml i pan zastupitel Tvrdý a zeptal se právě na to, zda se počítá s redukcí parkovacích stání. Byl ze strany stavebníků i paní starostky ujištěn, že tomu tak nebude. Občana-automobilistu to možná uklidní. Podíváme-li se však například na to, jak je po celou letní sezónu řešeno soužití parkování a předzahrádky před jinou kavárnou na třídě J. P. Koubka, můžeme tušit, že tady je zaděláno na problém, který bude nutné v budoucnosti řešit – pohodlí parkování se dostane do konfliktu s pohodlím chodců. Má-li Blatná nyní možnost ve spolupráci se soukromým investorem vybudovat místo parkoviště skutečné náměstí, možná by měla mít více odvahy.

Druhý problém se stal nakonec nejdiskutovanějším bodem celého červnového zastupitelstva. Ani pověstné Zvonokosy by se za něj nemusely stydět. Šlo o veřejné záchody. Domeček s veřejnými toaletami vybudovalo město Blatná na svém pozemku před opuštěnou zdí před řadou let. Nyní, zdá se, toalety brání vzniku zajímavého projektu nové zástavby. Není to škoda? Pan architekt Vojtík navrhl obě varianty a v obou se mu podařilo jasně definovat jejich přínos: Byly-li by toalety odstraněny, dostalo by náměstí J. A. Komenského skutečně důstojný rozměr. Domeček by už nebránil pohledu na školu, která je tou nejzásadnější dominantou tohoto prostoru. Škola je dílem architekta Karla Fialy (Teodorova bratra) z let 1902-1903 a je kulturní památkou. Při pohledu na tento „kus Prahy“ v jinak drobné okolní zástavbě se nelze ubránit pocitu, že o obdélníkovém náměstí, které na východě uzavírá právě škola a na západě třída J. P. Koubka, snil už tento stavitel.

Ve druhém návrhu pana Vojtíka jsou toalety zachovány. A vzniká tím prostor úplně jiného charakteru – vedle stále ještě celkem rozměrného náměstí mezi toaletami a školou (na němž právě v návrhu zmizela část parkoviště, které bylo nahrazeno prostorem pro pěší), zůstalo zachováno i takřka intimní zákoutí v místech proluky mezi toaletami a rohovým domem, v němž sídlí drogerie. Dnes se tu nacházejí záhony s lavičkami, stromy a (momentálně nefunkční) kohoutek s vodou. Ve vizualizaci je prostor ještě rozdělen na veřejnou a napůl uzavřenou část, který připomíná zahrádku kavárny či restaurace. Toto řešení by celkem zapadalo do dnešního rázu Blatné doby kavárenské, jejíž radosti si všichni tak rádi vychutnáváme. I ta stará, nahrubo omítnutá zeď by tam mohla v této variantě zůstat, bylo by to romantické.

Z úst přítomných zastupitelů zazníval celkem jednotný názor, že stojí o zachování a neměnnost veřejných toalet. To je, vzhledem k tomu, že se jedná o celkem nedávno proinvestované veřejné prostředky a hojně využívaný prvek městské infrastruktury, celkem logický požadavek. Poněkud opatrněji by měli zastupitelé přistupovat k nabídce investorů, že případně provedou změny či samotnou demolici současných toalet na vlastní náklady. Zde by se totiž mohla obec dostat do konfliktu s platnou legislativou – může město nechat zasahovat soukromníka do majetku obce? Jak by takovou situaci řešilo smluvně? Nejednalo by se o celkem zjevnou směnu „něco za něco“, která by už stála na hraně s korupčním jednáním? Co kdyby jiný občan města zatoužil také upravit si obecní nemovitosti sousedící s těmi jeho, bude obec postupovat stejně?

Bohužel v případě pana Pojera už k podobné situaci došlo před třemi lety, kdy několik kroků odsud bez příslušných povolení nejen zdemoloval stavbu v památkové zóně, ale dokonce postavil novou, zasahující na obecní pozemky. Fakt, že tehdy nebyla udělena žádná pokuta stavebním úřadem, nepůsobí v dnešní situaci zrovna důvěryhodným dojmem.

DOPLNĚNÍ: V polovině července 2019 jsme obdrželi reakci pracovníka stavebního úřadu, který nás informoval o chybě v našem textu. Za reakci velmi děkujeme. Chtěli bychom proto uvést informace na pravou míru:

„Pokuta byla udělena (a vybrána) v roce 2016 a byla ve výši 30 tisíc, ve své době nejvyšší pokuta, kterou stavební úřad dosud udělil.“ Ponechme na čtenáři, nakolik je to v rámci několikamilionového projektu stavby domu a v případě ať už úmyslného, nebo omylem provedeného nelegálního přivlastnění si obecního pozemku přiměřené řešení. A raději už neuvažujme o tom, jak by to s městem vypadalo, kdyby si sedm čtverečních metrů z obecního takto „koupilo“ více blatenských občanů.

Pan Pojer na zastupitelstvu několikrát zopakoval své obavy, že proces vybudování nové zástavby bude trvat dlouho. Byl ujišťován paní starostkou, že mu nikdo problémy dělat nebude. A teď to přijde – začalo se totiž hovořit i o „památkářích“. Na ně bylo svalováno i v minulém případu pana Pojera, že proces příliš protahují. Nyní se obává něčeho podobného. Těmi památkáři jsou většinou myšleni zástupci Národního památkového ústavu. Ano, to jsou státní specialisté, kteří jsou kvalifikovaní posoudit, zda jsou plánované změny přiměřené, zda nedojde k ohrožení hodnot městské památkové zóny. A tento proces nějakou dobu trvá. V poměru k tomu, jak dlouho budou stát nové domy, je tato doba ale vždy zanedbatelná. Památkáři ale nejsou jen pracovníci NPÚ. Je jím v první řadě město Blatná. To je totiž orgánem vykonávajícím státní památkovou péči. Chrání hodnoty, které zde zůstanou zachovány i poté, až my, vy, zastupitelé nebo pánové Pojer a Vachulka tady nebudeme. Krásu a kvalitu veřejného prostoru našeho města. To, čím se oprávněně Blatná chlubí v turistických průvodcích, to, co si my všichni vybavíme, když se řekne „domov“, to, proč sem každý rok proudí tisíce návštěvníků – třeba těch, kteří chtějí nakupovat v živém srdci města a ne v unifikovaném supermarketu. A to je především v zájmu města, ne rychlost stavby.

Pan Pojer má obavy, že pokud bude proces schvalování trvat déle než půl roku, přijde o lukrativního partnera – investora. Kdo jím je, na zastupitelstvu neprozradil. Jaký bude mít přínos pro centrum Blatné tedy také nevíme. Víme ale, že domy, které vzniknou, by tu měly stát třeba i několik stovek let. A proto není potřeba nikam spěchat. Doufejme, že pan Pojer se ze své minulé zbrklosti, za kterou se před dvěma a půl lety na zastupitelstvu veřejné kál, poučil, a podobnou chybu neudělá. Ohrozil by tak totiž nejen vzhled našeho města, ale také důvěryhodnost svou i zastupitelů, kteří k němu byli minule velkorysí.

Blatná nemá pořádné náměstí. Tuto větu jste jistě už od někoho slyšeli. Možná ne – nemá náměstí určitého typu. Má ale nyní velmi zajímavou příležitost na vzniku takového obdélníkového náměstí zapracovat. A dokonce ve spolupráci se soukromým investorem – s místními aktivními občany, kteří v minulých letech vybudovali vlastní projekty, jež nepochybně přispívají ke kvalitnímu životu ve městě – pan Vachulka oblíbenou kavárnu Grande, pan Pojer úspěšné fitnescentrum Fitness One. Je to přirozená situace, vzpomeňme si na pana radního-hostinského Fialu před stodvaceti lety. Pokřivené období socialismu takové případy neznalo. Celkem brutálně a nekompromisně srovnalo tuto část města se zemí. Je správně a nutné, že dnes tyto situace opět nastávají. Pro město a pro oba pány je to jedinečná příležitost. Příležitost přinést novou kvalitu do veřejného prostoru v samém centru města. Příležitost udělat to tak, aby se proces stal inspirací pro další stavebníky. Jak na to?

Především správně. Tedy neuspěchat proces rozhodování a schvalování úředních rozhodnutí, neopominout žádné závazné stanovisko, aby nemohla vzniknout pochybnost, že se někomu mohlo dostat protekce. Garantem, že tomu tak bude, je město Blatná. Město ani stavebníci by se neměli vymezovat vůči „památkářům“, kteří jim v realizaci snu zdánlivě brání. Oni jsou totiž ti, kteří pomáhají. Především v tom, aby nová strana náměstí do prostředí města zapadla a zároveň ho obohatila. Vždyť tu přece bude ještě dlouho po nás. Nebylo by to krásné, kdyby na pana Pojera a Vachulku za sto let někdo vzpomenul, jako dnes vzpomínáme na Teodora Fialu?

S tím souvisí druhý bod – postupujte kvalitně. Pan Pojer dobře volal na zastupitelstvu po tom, aby město zformulovalo své jasné požadavky, které budou moci při práci s projektanty, architekty nové zástavby zohlednit. Intenzivní a oboustranně korektní komunikace je pro zdar takového projektu naprosto nutná. Výše jsme se pokusili popsat, že v návrzích pana městského architekta Vojtíka tyto požadavky už vlastně zformulované jsou. Teď je na zástupcích města, úřednících i zastupitelech, aby je pro stavebníky srozumitelně zpracovali a domluvili se na jejich naplnění. A v tomto jednání musí mít město Blatná na paměti, že není zprostředkovatel rychlého a hladkého procesu mezi pány staviteli a „památkáři“, ale odpovídá všem občanům našeho města, i těm, kteří se ještě nenarodili, za to, jak bude ta nová strana náměstí vypadat. Jestli budou jejich rozhodnutí chválit, nebo hanět. Děkovali byste například těm, kteří rozhodli o zbourání části třídy J. P. Koubka před 50 lety? Podaří-li se proces udělat správně, bude prostor opravdu obohacením. A vznikne zkušenost, model, který bude příště možné opět použít.

Na pánech stavebnících bude ještě jedna věc – zvolit kvalitní projekt kvalitního architekta, projektanta i stavitele. Ať už se rozhodnou jít cestou nápodoby historické zástavby nebo budování nové architektury, vždy musí být kvalitní. Jinak v malebném centru Blatné neobstojí, nebo mu dokonce uškodí. Je na vás, pánové Vachulko a Pojere, jestli budete svými domy budit u svých sousedů a vnuků smích, rozčilení nebo uznání a obdiv.

Držme tedy všem zúčastněným palce, ať se to podaří. A kdo ví, třeba to nám, blatenským kavárenským povalečům, bude ku prospěchu, a na nové straně nového náměstí vznikne nová kavárna. A třeba se bude jmenovat Viola. S kouřením už, naštěstí, nic neuděláme, ale kdyby v ní plavala v kamenném jezírku plastová kachna, budeme se tu cítit brzy jako doma.

NEJSOU NA JEDNO POUŽITÍ

Nedávno jsem v autě vyslechl rozhovor na Vltavě v pořadu Vizitka s památkářem a historikem architektury Martinem Strakošem z Ostravy. Více než hodina povídání o památkách, o technických památkách, o něčem, na co názory naštěstí už mám. Mám je velmi podobné, jako prezentuje ve Vizitce pan Strakoš. Mluvil mi z duše!

Při naší kauze (nebo je lepší říkat v blatenské kauze?) vily Fiala jsem si mohl více než dva a půl roku třídit myšlenky, hledat, jak to vlastně celé v té památkové péči, a v konverzích historických staveb je. Mohl jsem a můžu díky vile Fiala se vyptávat lidí, koukat na stovky realizovaných příkladů. Ale i jen na jejich sny a vize. Sledovat různé aktivity různých lidí, sledovat skvělé počiny aktivních lidí na pomoc památkám, historii, ale také hnusné lobby nenasytných jedinců i organizací. Zploštělost hlupáků, buranů, maloměšťáků. Můžu naštěstí, a pro štěstí, být u toho. A také, jako aktivista, velmi perně v tom.

Už před dvěma lety jsem psal na tento náš web něco v tom smyslu, že naše disky jsou plné věcí, co nějak souvisejí s vilou Fiala, že je hodně lidí, co jsme potkali, když jsme se na tu cestu pro záchranu vily Fiala dali. A dnes je to už takové kvantum, že se v tom velmi, velmi těžko hledá. V čem se však dá dobře zorientovat, je „proč“! Co také v hlavě zůstává, jsou některé věty, co lidé kolem celé kauzy řekli.

Úmyslně nechám být ty „negativní hrdiny“ v tom „filmu“ a budu citovat jen ty hrdiny pozitivní. Třeba proto, že v každé dobré pohádce či westernu kladní přeci nakonec zvítězí.

Jsou to ti hrdinové s fantazií, se sny, s vizemi. Ty jsou pro nás, pro mě, zásadní. Rozmýšlím se, zda k těm pár výrokům, co níže napíšu, vůbec dávat ty osoby, co to někde někdy řekly, nebo napsaly… Nepřipojím úmyslně jména, nechám si to na možné další pokračování. A poslední dám citát právě ve Vizitce „zpovídaného“ pana Martina Strakoše ohledně památek v Ostravě. I když ke kauze vily Fiala zatím asi nic neřekl (bylo to o konverzích technických památek), tak jsem si jistý, že to, o čem mluví v rozhovoru na Vltavě, se tlustě propisuje i sem k nám do Blatné. Rezonuje s naším snažením. Mám za to, že jasně, zřetelně a správně popisuje právě třeba i to naše „proč“ ohledně vily Fiala.

Co bylo tedy, mimo jiné, řečeno odborníky o vile Fiala?

Historická zahrada s ovocným sadem obklopující památkově chráněnou stavbu Vily Fiala poskytuje obyvatelům města Blatná výjimečnou možnost podpory občanské společnosti znovuobnovením veřejně přístupného ovocného sadu a pořádáním dalších navazujících kulturně naučných aktivit (naučná stezka, pěstební plochy léčivých rostlin, komunitní zahrada, rosarium apod.)“

Já jsem úplně náhodou včera natrefila na webových stránkách na informace o vile Fiala a musím říct, že považuji za obrovské štěstí, že takováto skupina na hodnoty, které tady jsou, upozornila. Protože já tady bydlím nedaleko a Blatnou mám velmi ráda. Velmi ráda sem jezdím a jsem velmi mile překvapena, jak vlastně město pečuje o svoje hodnoty a kolik je tady krásných míst. A i ta vila Fiala, to je, bych řekla, takový malý zázrak, že to tady zůstalo a v takovémto stavu a moc bych se přimlouvala, aby tyto lidi, které neznám, já je vidím dneska prvně v životě, aby dostali příležitost s tím místem, protože to místo je hodnota, to je vlastně něco, s čím se určitě Blatná identifikuje a ztotožňuje, i to rozárium a celé to místo, protože to je něco, po čem lidi a společnost volají, a nabízím taky svoji osobní pomoc při tom. Děkuji.“

Uvedený areál zahrnuje zajímavou historickou stavbu, zahradu s dobrou expozicí a navazující prostor lesa a představuje v dnešní době mimořádný potenciál pro zřízení víceúčelového kulturního a společenského zázemí města s možností prezentovat zde také význačnou blatenskou osobnost, šlechtitele Jana Böhma. Proto by měl areál zůstat ve „službách “ veřejnosti.“

Krásné stavby nejsou na jedno použití.“

Z pohledu etnografa na uvedeném projektu velmi oceňuji zdůraznění blatenských osobností Jana Böhma a Karla Fialy, kteří si svou připomínku v městě Blatná zcela jistě zaslouží. Využití jmen regionálních osobností a zejména pak zdůraznění specifického fenoménu „blatenského růžařství“ ve vztahu k úpravě okolního parku a navazující stavby považuji za výjimečný nápad, který by město Blatná mohlo v budoucnu využít ve své strategii cestovního ruchu. Jak ve vztahu k přespolním, tak k zahraničním návštěvníkům.“

„Protože uvedené místo má nejen tradici, ale i zcela vynikající polohu, bylo by velice nesprávné resignovat na veřejnou, společenskou funkci a věnovat tento prostor pro soukromé užití. Objekt Fialy je předurčen pro obnovu své funkce, tedy kavárna, cukrárna, čajovna, vinárna, případně drobné občerstvení. Samozřejmě po nezbytné opravě a adaptaci, se zachováním architektonických hodnot a restaurování působivých maleb. (…) Celou zahradu pak věnovat vytvoření rosária z blatenských růží, k památce Jana Böhma, jednoho z největších evropských šlechtitelů a pěstitelů růží, na něhož by město, které svými růžemi proslavil, mělo být právem hrdé.“

A to je jen zlomek textů, které pro vilu Fiala od nejrůznějších odborníků vznikly. Na závěr ještě slova pana Martina Strakoše:

Technických památek bychom měli dost, ale máme jeden problém, my je vlastně nevnímáme jako dostatečně hodnotné. Vemte si dolní oblast Vítkovic, do té doby, než byla obnovena, než tam byla provedena konverze, tak spousta lidí to vnímala, jako hromadu železa. Neměli dostatečnou fantazii, byli uzavření, v tom regionu, v České republice, neznali příklady ze světa, kdy se podařilo transformovat ty průmyslové areály a vlít do nich nový život. Protože ano, ony umřou, do jisté míry, ale mají potenciál, a ten potenciál můžou vidět jenom lidé s fantazií. A to je ten problém, ti nám scházejí. Je tady takovej ten přízemní utilitarismus maloměšťáckého ražení, kdy prostě se říká, to nemá význam, hodnotu. A teď si vezměte – máme obnovenou dolní oblast z části, neustále je tam nějaký střet, bourá se, nebo se něco transformuje, ale kolik tady máme konvertovaných jiných památek…“

DEN PAMÁTEK V BLATNÉ S RŮŽEMI I FIALOU

Před týdnem 19. 4. byl Mezinárodní den památek a historických sídel. Blatná jej oslavila procházkou věnovanou stopám šlechtitele růží Jana Böhma ve městě. Provázel nás pan Mgr. Jiří Sekera, odborník na místní historii číslo jedna, autor knihy Böhm – růže – Blatná z roku 2012.

Na procházce se sešlo více než třicet posluchačů. A o čem že se na procházce mluvilo? O výsadbě růží ve veřejném prostoru, o Janu Böhmovi, jeho vile postavené stavitelem Janem Komancem možná podle návrhu architekta Oldřicha Starého, o výstavách růží, které přiváděly do Blatné za první republiky desetitisíce hostů, včetně tehdejšího ministra zahraničí Edvarda Beneše.

Pan Mgr. Jiří Sekera mluvil i o tom, že rozárium s Böhmovými růžemi najdeme v Průhonicích a německém Sangerhausenu, ale v „Městě růží“ nikoli. A nahlas a jednoznačně podpořil naši vizi vybudování rozária v zahradě vily Fiala na Vinici!

Řadí se tak po bok mnoha dalších odborníků, kteří naši vizi podpořili – paní Ing. Klára Salzmann PhD., paní Ing. Marie Pavlátová, pan Ing. Karel Drhovský, pan RNDr. Jiří Žlebčík a řada dalších. Důkaz, že naše práce dává smysl, je potřebná a že si Blatná – „Město růží“ – rozárium zaslouží!

Procházka se od vily Böhm v Böhmově ulici u sokolovny přesunula na Havlíčkovo nábřeží. Zde ve vilce „V Zátiší“ bydlel Jan Böhm se svou ženou předtím, než se přestěhoval do nového domu. Vilka sousedí přímo s domkem č. p. 405, postaveným podle návrhu architekta Karla Fialy. Ten se dodnes dochoval v téměř původním stavu. Vilku „V Zátiší“ vlastnil po Böhmových František Chlupsa, jehož žena byla neteří pražského architekta. Kuriozitou je, že i nová Komancova vila, kam se Böhmovi z Havlíčkova nábřeží přesunuli, byla postavena na místě, kde předtím stával domek postavený Karlem Fialou.

Staré krásné domy a růže se k sobě prostě hodí. Karel Fiala nás – prostřednictvím pana Sekery – provázel i dále. Než jsme došli k jeho vile z roku 1914 na břehu rybníka Pustý, museli jsme projít právě intenzivně upravovanými Husovými sady. Jak práce momentálně vypadají můžete vidět na přiložených fotografiích. Úpravy objednalo Město Blatná a realizuje je firma Staler s.r.o. Náklady budou podle informací z webu města Blatná více než 2 600 000 Kč.

Pan Sekera i ostatní účastníci se s lítostí pozastavili nad pokácením nejednoho letitého zdravého stromu. Problémů s revitalizací je ale více. Tím hlavním je, že veřejnost neměla šanci se o budoucí podobě parku jakkoli dovědět, ani se podílet na přípravě jeho budoucí podoby. Přitom kdo jiný než obyvatelé Blatné by měli být zadavateli takto nákladného a výrazného zásahu do veřejného prostoru našeho města? Nebyla zveřejněna ani jedna vizualizace, jak bude park po zásahu vypadat. Nebylo uspořádáno žádné veřejné projednání, kde by mohli blatenští říci, co by si v revitalizovaném parku přáli. Proč? Nestojí radnice o názory svých občanů? Nechce park revitalizovat tak, aby jim co nejlépe sloužil?

Bohužel, vypadá to, že podobu této stavby nekonzultoval městský úřad ani s těmi, kdo s pozemky přímo sousedí, jak to ukládá zákon. Jinak by se pravděpodobně nestalo, že vjezd do sousedící zahrady byl přehrazen nově vysázeným záhonem keříků růže svraskalé. Stejně dopadlo i ústí hlavní aleje vzrostlých stromů Husových sadů, která nyní prochází podél plotu školky. Jedině díky tomu, že se místní obyvatelé Mikešovi proti tomuto zásahu ozvali, byly záhony částečně upraveny.

Vypadá to, že architekt, který revitalizaci kreslil, se neobtěžoval prostor Husových sadů ani navštívit, natož aby se zajímal o provoz v něm nebo dokonce polohu původních, dnes zaniklých chodníků. Takový přístup k zakázce za více než dva a půl milionu je značně neprofesionální. A to zejména ze strany zadavatele, tedy městského úřadu.

Po této aktuální vložce pokračovala procházka na hráz rybníka Pustý a kolem Tesly ke kamenným růžím od Ing. Jana Rampicha na třídě J. P. Koubka. Ti nejvytrvalejší došli uctít památku Jana Böhma až na starý hřbitov k jeho hrobu.

Růže do Blatné patří. Patří sem především růže Jana Böhma. A to nejen do veřejného prostoru, ale i do zahrady, která nabídne prostor a klid k jejich pozorování a důstojné prezentaci.

Právě dnes skončila lhůta pro možnost opětovného podání rozkladu po prohlášení vily Fiala kulturní památkou. Pokusilo se vedení města Blatná opět rozporovat rozhodnutí ministerstva kultury? Zjistíme to brzy. Pokud ne, je vila Fiala pod ochranou státu. Byl by tak učiněn i první krok pro vybudování rozária ve „Městě růží“. První krok pro realizaci snu mladého zahradníka, který v roce 1919 přišel do Blatné. Jana Böhma.

REKLAMACE A VYTRVALOST

V lednu jsme dělali kdovíco, ale v únoru, hned prvního, jsme šli na poštu. Na Českou poštu, objednat distribuci našeho letáčku s akcemi na čtvrt roku dopředu. Letáček „zlomil“ náš oblíbený grafik Bendy, zadarmo to nebylo, tisk realizovala partnerská tiskárna Dragon Print. Za peníze. A po krátké rešerši, kdo služby roznosu letáků v Blatné poskytuje, jsme se spolehli na Českou poštu.

Tedy pardon, nejdřív jsem tam byl v lednu, na té České poště. Jen s jedním letákem, poptat, kolik by roznos do všech blatenských poštovních schránek stál. Pán to spočítal a vyšlo to na nějakou sumu. Naostro v únoru už cena byla skoro dvojnásobná. Stane se. Letáčky se tedy v krabici přesunuly do zázemí pošty, aby se dočkaly roznosu. A zaplacením na přepážce příběh za dohromady asi sedm a půl tisíce skončil. Skončil?

On skončil totiž spíše ve sběru. V lepším případě. V horším možná v koši pod poštovní přihrádkou. Zatím tomu všechno nasvědčuje.

Těšili jsme se, až nám náš vlastní letáček poštou přijde. Ve dnech roznosu ve schránce nic, u babičky nic, u kamarádů nic, tři dny poté také nic. Čas běží, po průzkumu na internetu u přibližně dvou set respondentů – u nikoho nic. A na poště? Na České poště v Blatné?

Vyrazili jsme se optat. Jenže tam není paní vedoucí, ona totiž už po půl třetí nebývá, říká nějaká paní za přepážkou. A paní vedoucí je jediná, která může přijmout reklamaci, říká taky ta paní. Písemně nic dát nemůže. Podivné. Tak napodruhé. Po desetiminutovém čekání vyleze z útrob nějaká jiná paní, nepředstaví se, a sdělí na moji reklamaci, že je pozdě. Měl jsem si stěžovat do pěti dnů. Je pozdě hledat peníze za grafika, je pozdě hledat letáky, je pozdě hledat cokoliv. Je pozdě hledat peníze, co jaksi propadly roštem. Jako by je někdo ukradl!? Kupodivu, ta paní taky nechce ani toto své prohlášení podepsat. Ani to, že je pozdě na reklamaci. Odkáže mě na magický mail info@cpost.cz a obchodní podmínky a bere to za ukončené.

No tak to tedy na tom magickém místě info@cpost.cz reklamuji a stěžuji si na postup. Sděluji, že ty naše růžové letáky zřejmě nikdo neroznesl, vše tomu nasvědčuje. Ale peníze za to inkasoval. Těch zmizelých přibližně sedm a půl tisíce (grafická úprava, tisk, objednaný roznos letáků), co bezejmenná paní (nebo někdo jiný) asi prohodila košem.

A pak už skoro celý měsíc (to je přibližně šest krát pět dnů) jen čekám na vyřízení a poslouchám příběhy kamarádů a známých, že z pošty nikdy nic nedostali, příběhy lehce i těžce uvěřitelné. Vždycky špatné. Taky slyším rozhovor s panem generálním ředitelem České pošty Romanem Knapem na DVTV a přemýšlím, jestli za rok, až jej odvolají, taky dostane „zlatý padák“ jako ten minulý šéf České pošty? ( Martin Enklán prý dostal 8,5 milionu.)

V poslední pracovní den před vypršením lhůty na vyjádření k reklamaci se v emailu objevuje odpověď od paní Martiny Ivanové, ředitelky Pobočkové sítě jižních Čech. Dokument se jmenuje „pan Váňa.pdf„. Super! Ale ouha. Jak dopadla reklamace? Nic. Je prý pozdě. O tom, kde tedy letáky jsou, když je z pošty nikdo neroznesl, ani slovo. Je pozdě?

„Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Nenahradí ji ani talent; nic není běžnější než neúspěšný člověk s talentem. Pouze vytrvalost a odhodlání jsou všemocné.“ Pravil prezident USA Calvin Coolidge. „Je pozdě“ vs. Vytrvalost. To jako aktivisté už dávno známe, zakoušíme více než dva roky. A klidně řeknu, že vyhráváme. Sice se posunujeme o symbolické milimetry, s úřednickou zvůlí, systémovou podjatostí, zlořádem, leností, nekompetentností, pachtíme se o každou malou metu, ale vila Fiala stojí.

Tak vytrvale pátráme dál. Kde?

Paní ředitelka jihočeské pošty se asi bojí. Chápu to, když kryje lumpárnu, je jednodušší nedávat své číslo a svůj mail na oficiální dokument. Od toho jsou jiní. Takže se prostě člověk namísto jí dovolá nějakému pánovi, který vypadá, že nemá mandát na nic, nic nemůže, nic neví, ničemu nerozumí. Proč ten telefon tedy zvedal? Jediné co jej rozhodí, není reklamace a možná zlodějna České pošty, ale moje konstatování, že si ho všichni daňový poplatníci platíme. To by se v pátek v půl třetí snad i rozčílil.

Tak ani zde se reklamace nedočkáme. Sedm a půl tisíce fuč, v koši. Jenže ještě zbývá ta vytrvalost… Někdo jipro ten „zlatý padák“, jiný pro sedm a půl tisíce od šlechetných podporovatelů dobré a skvělé věci, jako je vila Fiala. Kdo s koho?

Kam se naše letáčky poděly, když ani po řádném zaplacení nemalé částky za roznos do všech schránek v Blatné pravděpodobně neopustily Českou poštu? A proč se to stalo, tedy nestalo, když šlo jen o nevinné pozvánky na kulturní pořady?

Vždycky si říkám, když mě takhle někdo bere na hůl, že se za ty peníze, co jsem u něj „hodil do koše“, musím alespoň dobře pobavit na jeho účet. Jasně, pro karmu to třeba není dobré, ale tady mně to prostě nedá. Karma nekarma. Je to totiž karma vily Fiala. Jeden „zlatý padák“, jako měl minulý šéf České pošty, by stačil na záchranu dvou vil Fiala. A co teprve jaký bude mít ten stávající šéf?

Počkejte na pokračování…

Josef Váňa.

KDYŽ SE CHCE, TAK TO JDE

Aby to s vilou Fiala nevypadalo jen jako jeden velký neřešitelný problém, vybral jsem dnes pro osvěžení takový trošku jiný příklad, jak se něco může v turistickém ruchu a správném duchu dít.

Většinu našich inspirací, co přinášíme na našich stránkách vilafiala.cz, známe z vlastní osobní zkušenosti. Lidé jimiž se inspirujeme, jsou buď našimi kamarády, známými, pracovními kolegy, nebo jsme se s nimi při našich aktivitách seznámili. Dnes chci krátce psát o něčem, co znám jen z médií, a světe div se, vypadá to, že je to dobré. Navíc obecní.

foto: Ludmila Bulvová

Od prvního prosince 2017 funguje nová restaurace pod zříceninou hradu Radyně (Restaurace Pod Radyní). A majitelem je obec. Obec Starý Plzenec. Provozovatel vzešel z výběrového řízení.

Objekt léta nevyužívané restaurace U Radouše město odkoupilo za 4,5 milionu korun a následně rekonstruovalo za 2,5 milionu. V prizmatu blatenského radničního myšlení by se mohlo zdát, že je to holé šílenství. Vzít „nehodnotný“, x krát prapodivně přestavovaný dům na kopci a „rvát“ do něj z obecního rozpočtu peníze?

Jenže ono to smysl dává. Starostka ing. Vlasta Doláková není Bc. Kateřina Malečková, a zastupitelé v Plzenci nejsou zastupitelé v Blatné. Naštěstí pro Starý Plzenec, naneštěstí pro Blatnou.

Areál pod zříceninou hradu Radyně není jen objekt restaurace v majetku města Starý Plzenec, ale také již v roce 2016 obcí zakoupená opravená budova hájovny z roku 1900. Dnes je tam městem provozované Centrum služeb pro turisty. Infocentrum spojené s malým svépomocným cykloservisem.

O rekonstrukci se můžete dočíst zde nebo zde.

Proč to tam všechno ti plzenečtí dělají? Vrážejí do toho peníze z obecního rozpočtu? Vždyť by to mohly být nejméně tři, čtyři parcely určené pro dřevostavby zájemců z řad známých lidí, ne? Navíc je to do kopce a kdo by tam chodil.

No jo, jiný kraj, jiný mrav. Jiná garnitura, jiná idea. Právě proto tam možná má toto centrum pro turisty otevřeno každý den, a to v letním období od 9:00 do 18:00 a v zimním od 9:00 do 16:00. O tom si může turista v Blatné i na náměstí nechat leda zdát.

Náš projekt obecního rozária se zázemím krásné a památkově chráněné vily Fiala blatenské radnici nevoní. I když je to v kontextu obecního lesoparku na Vinici jasné jak facka. Jenže na něj nepřišly hlavy blatenské, pomazané, nebo spíše spřízněné, ale my. Naše aktivita jim navíc kazí právě to zcizení obecního majetku a krátkozraký prodej na ty „dřevostavby“. Díky svému maření jakéhokoliv jednání a neochotě vypadají zastupitelé, radní a městští úředníci jako nekompetentní „mamlasové“. Jestli jimi náhodou tedy nejsou. To je ale problém jen v Blatné, v Plzenci to, jak je vidět, mají jinak. Tam si už svoji cestu k výletnímu areálu vymysleli a realizovali.

Aby se potrefené husy mohly ozývat opět a hezky, rád přidám k „dobrému“ ty „skvělé“ investice a akce v kultuře a cestovním ruchu u nás v Blatné. Máme tu sýpku. Ta je vlhká, a to jen pár let po celkové, za pomoci dotací provedené rekonstrukci. A to Vám říkám, za to nemůže pan Pavel Vokatý, ten tam vodu na fásádu nešplouchá… Nevíte, o čem je řeč? Je to ta sýpka, co měla být enviromentální centrum, nebo taky depozitář muzea. A nic. Ta za městem mezi rybníky, v zahrádkářské kolonii.

Pak tu je Informační centrum spravované Centrem kultury a vzdělávání. Krom toho, že má od začátku „nějaké“ personální problémy, tak může tomu na kopci pod Radyní jen tiše a zhasnutě závidět. Třeba otevírací dobu.

A v neposlední řadě za drahý, předražený peníz vybudované, po stavební stránce směšné Komunitní centrum aktivního života. Na nájemníka kavárny se čeká, a vypadá to, že se asi ještě dlouho čekat bude. Nahlas v sále se dá hrát jen za cenu toho, že jsou obtěžováni sousedi. Rozprostřeme-li si tyto skvělé investice do počtu lidí a aktivit, které se tu dějí, mohli bychom je za ty desítky milionů vozit na výlet třeba do areálu pod kopcem Radyně desítky let.

Když na začátku schází idea, dobrý projekt a správní lidé, tak je to jak v Blatné. Když naopak všechno funguje, tak i tři kilometry od města vzdálený areál může vzkvétat. Doufejme, že tam taky dojdeme. Je to do kopce, tedy ne jen rovně, ale vzhůru.

Josef Váňa

KDO SE BOJÍ TRANSPARENTNOSTI, KDO SE BOJÍ INFORMACÍ?

Pokud má občan zájem seznámit se s dokumentem, který vznikl ve veřejné instituci z veřejných prostředků, má možnost požádat o něj na základě zákona č. 106/1999 Sb. Když s občanem nechce úřad komunikovat běžným způsobem, nemá občan jinou možnost. Existuje jen několik málo výjimek, kdy úřad informace zveřejňovat nemusí. V ostatních případech má občan na tyto informace, týkající se práce, kterou úřad vykonává za veřejné – občanovy – prostředky, právo.

Za dva roky jsme se mohli už několikrát přesvědčit, že s tou ochotou veřejné informace na žádost zveřejňovat to není až tak jednoduché.

Začnu tento text rovnou jménem. Jménem osoby pod „tajením“ veřejných informací podepsané (v dokumentu MUBL 13323/2018/2018/OSŽU/3). Je to paní Ing. Hana Valachová – vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu v Blatné. Ta byla za město loni delegována, po minulém zásahu Ministerstva vnitra, aby nad žádostmi dle zákona 106 bděla a aby za ně zodpovídala. Předpokládáme, že byla tudíž s legislativou a praxí dostatečně obeznámena.

Je zodpovědná, ale možná také podjatá. Jak jinak si vysvětlit, že některé jednoznačně veřejné a zveřejnitelné informace tají? A vypadá to, že i úmyslně obstruuje, čili, laicky řečeno, hází klacky pod nohy.

Žádal jsem nedávno o informace, které jsem nedostal. Všechny vzešly z blatenského městského úřadu a týkaly se prohlášení vily Fiala kulturní památkou. Byly to tyto dokumenty s čísly jednacími: MUBL 5277/2017, MUBL 1565/2017, MUBL 7984/2017, MUBL 3817/2018 a MUBL 2178/2018. Jedná se tedy o dokumenty, které na městském úřadě za obecní peníze vznikly, jsou hotové, v neměnné podobě, na serveru i v papírové podobě. Není potřeba je jakkoli složitě vyhledávat nebo vypracovávat. Město v nich Ministerstvu kultury asi píše, asi vysvětluje, proč nechce, aby vila Fiala nadále byla kulturní památkou.

O prohlášení kulturní památky přitom jednoznačně rozhodla komise ministerstva kultury na jaře 2017. Komise složená z předních odborníků, architektů, zkušených praktiků jak v oboru památkové péče, tak v úřadech různých státních institucí.

Jsou to, dle mého názoru, veřejné dokumenty. Vzniky z veřejných peněz. Město, jako správce vily, bojuje nesmyslně proti památkové ochraně. A vypadá to také, že se tuze bojí, že by ta samá veřejnost, pro kterou to dělá, do těchto dokumentů mohla vidět.

Jako skoro vždycky, když o informace žádám, odhodila paní Valachová v posledním dnu zákonné lhůty „své těžké břemeno“ písemným vyjádřením, že informace prostě nezveřejní. V případě předchozích žádostí o informace jsem se při jejím odmítnutí obracel pro radu na nadřízený orgán – ministerstvo vnitra. Dalo mi za pravdu a město Blatná muselo zjednat nápravu. Bohužel, budu tak muset učinit i nyní. Stížnost na nezveřejnění výše uvedených „MUBLů“, již vzniklých dokumentů města, podám příští týden, a počkám, dá-li mi nadřízený orgán zapravdu (v pořadí Krajský úřad, případně Správní soud).

Odhaduji, že všechny prostředky na úkony městských úředníků, najatých právníků a posudky soudních znalců, které byly v rámci „boje proti kulturní památce vile Fiala“ městem Blatná vynaloženy, se již za ty dva roky vyšplhaly ke stovkám tisíc. Vypadá to, že tento „bianko šek“ vyplácený z veřejných peněz si staronová politická garnitura v Blatné bude vypisovat ještě dlouho. Třeba i přes podjatost, či rovnou systémovou podjatost. Dobrý hospodář, nedobrý hospodář? Že za tyto peníze mohla být už přeskládána střecha, či třeba vyřešené kofinancování grantů, které by cennou památkovou stavbu se starou zahradou pomohly zvelebovat, to nikoho z městského úřadu nezajímá. Přistupují k tomu slovy písničky: „My si dáme zahrát, on to někdo zaplatí…“

Zaplatí to, až to celé (pro ně) nedopadne, ta kohorta zastupitelů, co tak vehementně zvedali ruce? No nezaplatí, takové kádry v blatenské politice nejsou. Zaplatí to paní Valachová? No nezaplatí. A paní starostka Malečková? Taky ne. Možná opět řekne, že ona si myslí něco jiného, než jí nadřízený orgán (stejně jako při minulé výtce ministerstva vnitra). Bohužel, to CO si myslí, tedy ty zmiňované dokumenty, nezveřejnila. Ty tají. Nebo se za ně snad stydí, či se něčeho bojí?

Zdá se, že na tom má někdo nějaký zájem, aby veřejnost neviděla do karet obecnímu úřadu v Blatné v kauze vily Fiala. V té kauze, kde by zřejmě už bylo namístě, aby se minimálně někteří úředníci za město vyvázali kvůli systémové podjatosti. Jak vidno, paní Valachová se nevyvázala. Může to znamenat, že není podjatá, nebo své angažmá ve věci špatně zhodnotila? Uvidíme. Zeptám se na to.

Rozhodnutí_MUBL_133_2018_2018_OSŽU_3

Josef Váňa

BARBAR O VILE FIALA

V předvolebním shonu nestíháme dostatečně sledovat, kdo všechno se vile Fiala věnuje. Naštěstí náš milý přítel Pavel Vokatý vyrazil na výlet do Prahy a náhodou natrefil na únorové vydání časopisu Barbar.
Děkujeme za zájem, za podporu, a příště, až pojedete do Blatné, tak se chceme potkat!
Foto části článku přikládáme, celý text najdete v odkazu:
https://www.casopisbarbar.cz/publicistika/krasa-zaniku-iii

VILA FIALA V UDÁLOSTECH V KULTUŘE

V pátek 13. 7. odvysílala Česká televize reportáž věnovanou vile Fiala, natočenou panem reportérem Ondřejem Ublickem letos v květnu. Referuje o současné situaci kolem vily a v závěru reportáže nabízí paralelu s podobnou kauzou, Kralovou vilou v nedalekých Prachaticích. Na rozdíl od Prachatic v Blatné nebrání vile Fiala v existenci žádný, ani hypotetický, veřejný zájem, naopak vila Fiala je nedílnou součástí právě budovaného městského lesoparku.

Paní starostka Kateřina Malečková v reportáži prohlásila: „V současné době prostě je ve stavu, kdy už ty náklady jsou nepřiměřeně vysoký na to, aby se ta budova zachránila.“ Paní Malečková nemá toto tvrzení podložené žádným odborným posudkem ani kalkulací, neuvádí, o jakou částku podle jejího tvrzení jde, ani v jakém časovém horizontu by měly být podle ní nainvestovány. Její výrok tedy nemá valnou hodnotu. Zachraňovány jsou i stavby mnohem větší a v mnohem horším stavu. Jak je vidět z leteckých záběrů v reportáži, stav vily nijak extrémně havarijní není.
Stále stojíme o možnost o vilu Fiala pečovat, shánět prostředky na její postupnou opravu a budovat zde růžovou zahradu. Věříme totiž, že to má smysl. Děkujeme za každou pomoc a podporu!
Odkaz na reportáž České televize zde.

PAMĚŤ KRAJINY

Na rozdíl od některých lidí, krajina má paměť… Tady byla zahrada. Tu energii pochopíte teprve ve chvíli, kdy tam opravdu stojíte. Rebarbora, jahody, rybíz, okrasné květiny a ovocné stromy tu čekají na lidskou ruku, pozornost. Jak dlouho ještě budou čekat?

LIDI VILE SLUŠÍ!

Přijďte podepsat petici na podporu kulturní památky vily Fiala, popovídat si, vyrobit si čelenku z kvítí a prohlédnout si návrh na revitalizaci zahrady vily!

Sejdeme se na veřejném prostranství v blízkosti vily Fiala na kopci Vinice v sobotu 30. června v 15 hodin. V našem improvizovaném petičním stánku můžete vedle podpisu naší petice také vyrábět věnečky z živého kvítí a prohlédnout si vizualizace na úpravy zahrady vily Fiala, které v rámci své absolventské práce na České zahradnické akademii vypracovala Mgr. Zuzana Hadravová. A kdo ví, možná přijde i pan Fiala…….

Přijďte kdykoli mezi 15. a 17. hodinou na Vinici na konec ulice Holečkova, odtud sledujte náš propracovaný navigační systém!

Máte-li chuť, deku a plný piknikový koš vezměte s sebou! Kávu nemusíte, tu vám zajistíme my. Děti a hodní psi vítáni!

V případě nepříznivého počasí vás budeme informovat o alternativním místě konání.

Těšíme se na vás!

K AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

Po veřejném projednání aktualizace strategického plánu města Blatná jsme podali písemný podnět k jeho doplnění. Navrhovali jsme, aby se z vily Fiala a její zahrady postupně budoval vycházkový a turistický cíl a obecní rozárium. Jak jinak.

V předchozí verzi z roku 2014 se dokonce s vilou Fiala počítalo, neboť v něm můžeme o kopci Vinice číst: „Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. Nemovitost nacházející se v lokalitě Vinice by mohla sloužit jako výukové středisko pro děti a mládež zaměřené na environmentální výchovu.
Projekt ve fázi záměru, který bude prověřen při tvorbě nového územního plánu.“

V tom novém se formulace bohužel změnila na toto:
„Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. O možnosti využití nemovitosti v lokalitě Vinice se neuvažuje. Budova je v havarijním stavu.“

Zajímají nás důvody, proč se taková razantní změna udála. Za poslední rok a půl bylo nejen námi zveřejněno mnoho nových informací o vile a jejím architektovi, Karlu Fialovi, bylo zahájeno (a brzy bude doufejme pro vilu pozitivně ukončeno) řízení o prohlášení kulturní památkou, o podpoře naší myšlenky veřejností vypovídají desítky podpisů na naší petici i vyjádření řady odborníků.

Navíc nový územní plán, který svou kvalitou opravdu vyniká nad řadu ostatních měst, vyzývá k budování nových výletních a vycházkových cílů v nejbližším okolí města. A co víc, nedávno zveřejněné výsledky průzkumu turistického ruchu v Blatné, kterého se zúčastnilo 390 respondentů, jednoznačně dokazují, že to, co do Blatné přitahuje turisty, návštěvníky, jsou v absolutní převaze památky.

Město Blatná, tedy jeho reprezentanti, se ale v rámci řízení na ministerstvu kultury vyjádřilo proti prohlášení vily a její zahrady kulturní památkou. Dokonce se radní a vedení města dodnes netají tím, že chtějí nemovitosti co nejdříve prodat do soukromých rukou. Není divu, že bylo město Blatná označeno v této věci označeno krajským úřadem za systémově podjaté, tedy, že není schopné objektivně a nezaujatě rozhodnout, protože se nedokáže odpoutat od jakýchsi zájmů, které jsou ve střetu s veřejnou prospěšností.

Obrátili jsme se tedy přímo na členy pracovních skupin, které aktualizaci strategického plánu připravovaly. Zajímaly nás důvody, proč se ze stavby, která má potenciál stát se „výukovým střediskem“ (ať už si pod tím představíme cokoli), stala budova „v havarijním stavu“. Kdo a jak její potenciál za uplynulé roky prověřil? A kdo potvrdil, že je její stav havarijní? V aktuálních dokumentech ministerstva kultury se totiž naopak píše, že „stav objektu není nijak kritický.“

Poprosili jsme všechny členy pracovních skupin o zdůvodnění jejich rozhodnutí. Ne všechny, jelikož na tři z nich se nám nepodařilo najít email. U těch ostatních to nebylo složité, naprostá většina totiž pracuje na městském úřadu. Zajímalo by Vás, kdo jsou členové pracovních skupin? Jejich seznam najdete zde.

Těšíme se na jejich odpovědi. Rádi se pak s Vámi o ně podělíme.

Pavla Váňová Černochová

Plné znění našeho dopisu členům pracovních skupin strategického plánu města Blatná

POZVÁNKA KE KULATÉMU STOLU O VILE FIALA

Co je nového s vilou Fiala? Nebo proč nic nového není?
Chcete-li vědět, jak daleko je proces prohlášení vilky kulturní památkou, či proč se na Vinici nic neděje a kdo a proč tomu brání, přijďte s námi o tom diskutovat!
Srdečně zveme všechny zájemce z řad blatenských občanů, úředníků i zastupitelů na neformální setkání v Kavárně v Komunitním centru ve čtvrtek 19. dubna v 17 hodin u kulatého stolu.
Den po Mezinárodním dni památek a sídel chceme otevřít veřejnou debatu na toto téma v Blatné, diskutovat o možnostech záchrany a využití této jedinečné památky a společně hledat cesty, jak tyto plány realizovat. Možná dojde i na další blatenské památky. Doufáme, že dorazí i zástupci městského úřadu. Zveme také zajímavé hosty.

Těšíme se na setkání!

MÁ VLAST – CESTAMI PROMĚN

V anketě http://cestamipromen.cz/hlasovani můžete hlasovat o nejkrásnější proměnu chátrající památky roku 2017. Dali jsme hlas Machovu včelínu v Krušlově, nedaleko Strakonic. Přidejte se taky!
Ptáte se, proč nehlasujeme pro blatenské „želízko v ohni“, školu J. A. Komenského, když ji navíc navrhl „náš“ Karel Fiala?
Protože nejsme přesvědčeni o kvalitě její proměny – zejména interiéry stavby byly upraveny velmi necitlivě až nevkusně. Navíc opravy probíhaly průběžně po řadu let a nejednalo se o záchranu chátrající památky, ale o běžnou údržbu obecní veřejné budovy. A v neposlední řadě nechceme, aby se úspěchem v anketě holedbaly stejné osoby z městského úřadu a vedení města, které jsou přímo zodpovědné za žalostný stav jiné Fialovy stavby, vily Fiala, a které aktivně postupují tak, aby stavba nebyla prohlášena kulturní památkou. Stále chtějí, aby byla prodána z majetku obce – pan vedoucí Odboru majetku, investic a rozvoje Jaroslav Blovský, paní referentka státní památkové péče Jitka Říhová, pan místostarosta Pavel Ounický a paní starostka Kateřina Malečková. S jejich jednáním nesouhlasíme.

PETICE

Jak dát najevo zastupitelům města Blatná, že chceme zachovat vilu Fiala, když se s námi odmítají bavit?

Připravili jsme petici na podporu prohlášení vily Fiala kulturní památkou a na podporu našeho záměru obnovy výletní restaurace a budování rozária na Vinici.

Jak se můžete připojit?

1. Můžete podepsat petici na některém ze dvou podpisových míst: V Květinářství Kopretina v Blatné – třída J. P. Koubka 83, nebo ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích v oddělení pro dospělé, Zámek 1, Strakonice

2. Můžete vytisknout leták i podpisový arch, podepsat jej, nasbírat co nejvíce dalších podpisů a poslat nám je na naši adresu: navíc z.s., Na Bílé husi 1071, 38801 Blatná

3. Můžete se nám ozvat na telefon 723 809 110 nebo na email info@krckovna.cz a domluvit se s námi, kam Vám můžeme petici k podpisu donést či poslat. Bude-li to jen trochu v našich silách, velmi rádi se s Vámi sejdeme.

Dejme vedení města najevo, že veřejnost o vilu Fiala stojí!

Za všechny podpisy moc děkujeme!

PETICE NA PODPORU VILY FIALA V BLATNÉ

SÝPKA MÁ PROBLÉM

Město Blatná opravilo sýpku. A pan Vokatý k tomu má výhrady. A to se zase nelíbí městu Blatná.

Kde se stala chyba?

V prvním letošním čísle Blatenských listů popřál místní občan pan Vokatý hezký nový rok a přiložil dvě fotografie vlhkých stěn bývalé kontribuční sýpky. Sýpka (neboli špejchar) se nachází mezi rybníky Přední a Zadní Topič a je pod památkovou ochranou. Město ji zchátralou před 12 lety koupilo s tím, že zde vybuduje depozitář městského muzea a snad i muzeum zemědělské techniky.

Místo zpracování kvalitního projektu na takovou změnu využití, prověření, jak a jestli vůbec tato stavba uvedeným účelům může sloužit, se pustilo rovnou do oprav. Stavba byla ve špatném stavu, bylo potřeba vyměnit střechu, odstranit nevhodné novější zásahy a poradit si s vlhnoucími stěnami. Před čtyřmi lety ještě vznikla na půdě CKVB jakási aktualizovaná vize využití sýpky pro kulturní účely, vypracovaná pod vedením tehdejší ředitelky Bereniky Políčkové. Vize je to velkorysá, ambiciózní, slibuje vybudování ekocentra a muzea land artu. Bohužel postrádá jakýkoli harmonogram realizace, finanční plán a zdá se, že vznikla spíše „od stolu“. Také proto k jejímu naplňování ani po čtyřech letech nedochází. Špejchar depozitářem v současném stavu být nemůže, nemůže ani kvalitně sloužit pro kulturní akce. Není divu, že se tohoto objektu nové vedení CKVB zříká a požaduje jeho opětovné převedení do správy města.

Pan Vokatý je nadšený milovník památek – amatér. Sýpka mu přirostla k srdci a dění kolem ní bedlivě sleduje. Na stav sýpky upozorňoval město vícekrát, dávno před zveřejněním fotografií v Blatenských listech se došel optat na zastupitelstvo, oslovil úředníky, pokoušel se diskutovat s vedením CKVB. Reakce? „Nikdo neudělal chybu, město sýpku zachránilo, my nic dělat nemůžeme, nic se neděje.“ Není divu, že se s takovou odpovědí nespokojil, má přece oči a vidí, jak jsou stěny sýpky provlhlé. Na rozdíl od úředníků, kteří se kulturních akcí neúčastní, on kolem sýpky projíždí téměř denně. Pan Vokatý hledal informace, odborníky. Je v kontaktu s těmi nejdůležitějšími osobnostmi v oboru památkové péče, dokonce si vytvořil databázi několika desítek úspěšně opravených sýpek po celé republice, aby měl srovnání. Řadu z nich osobně navštívil.

Jak paní starostka Malečková v následujícím čísle BL ve své reakci na fotky pana Vokatého uvádí, byla mezi lety 2006 – 2017 opravena střecha, „samozřejmě“ zbourána výtahová šachta a posléze dostala budova novou fasádu. Jak je tedy možné, že sýpka po tolika letech a tolika investicích – přibližně 3 miliony korun – stále nefunguje pro kulturní účely a dokonce opět chátrá? Samo město své záměry prezentovalo v uplynulých letech v médiích mnohokrát, tak kde to vázne?

Ze sýpky vznikne depozitář a galerie muzea – Strakonický deník

Blatenští zachraňují špejchar – Strakonický deník

8. 9. 2014 – kontribuční sýpka Blatná

Vysvětlení paradoxně nabízí přímo paní starostka ve svém článku: Prvním problémem je, že město – tedy zřejmě tehdejší vedení města a Odbor majetku, investic a rozvoje, který to má na starosti – rozhodl o opravě sýpky špatně. Byla opravena střecha (ano, to je v případě chátrající budovy nejdůležitější) a poté FASÁDA. Každý, kdo někdy rekonstruoval či stavěl dům, ví, že takto se opravdu nepostupuje – fasáda se dělá až poté, co máte hotový interiér, tedy rozvody, dispozice, zasíťování budovy. Abyste do ní nemuseli později sekat. V případě starého zdiva navíc mohou stěny delší dobu vysychat, než budou zakryty omítkou. Zvolený postup byl tedy chybný. Proč? Vysvětluje to druhý argument paní starostky – město nemělo pro sýpku jasné využití („nejasné budoucí využití sýpky“). Dosud ani nepodniklo žádné kroky k tomu, aby mohlo sýpku pro kulturní účely využívat nebo aby zde ten toužený depozitář mohl být. Ten musí ale splňovat celkem přísná kritéria daná zákonem. Nehodil by se například do depozitáře či do kulturního zařízení po nutných úpravách výtah, který byl „samozřejmě“ odstraněn?

Stěny špejcharu jsou dnes vlhké po celém obvodu budovy, ne jen v zadní části, jak uvádí paní starostka, někde dokonce až do výšky tří metrů. Je dost pravděpodobné, že vzlínání vlhkosti zapříčinily neodborné zásahy do základů stavby a její suterénní části někdy v 70. letech minulého století. Opravdu si toho nikdo z neomylných odborníků na Odboru majetku, INVESTIC a ROZVOJE od roku 2006 nevšiml? Asi ne.

Proč ta hysterická reakce paní starostky? Ochotně uvádí, že pan Vokatý ve své novoroční zdravici uvedl bez souhlasu jmenovaného jméno pana profesora Václava Girsy, našeho předního specialisty na rekonstrukce památek. Jenže oba pánové – Girsa i Vokatý – jsou v kontaktu a celou záležitost si hned gentlemansky vyříkali. Zarážející je věta paní starostky, že „…jako vlastník nemůže nadále respektovat poukazování na devastaci či havarijní stav…“ Co tím paní starostka Malečková myslí? Znamená to, že panu Vokatému zakáže se o sýpce bavit? Nebo zakáže Blatenským listům jeho texty zveřejňovat? A dalším médiím také? Co to znamená, když vám vedení obce řekne, že „nehodlá respektovat“, že občan upozorňuje úřad na chybu? Není to náhodou příklad arogance a úřednické zvůle? A co to vypovídá o vztahu občany volené starostky k veřejnosti?

A kdo je vlastně vlastníkem sýpky? Je to paní Malečková, zvolená starostka obce, nebo snad pan Blovský, obcí placený úředník, vedoucí OMIR? Byl u všech rozhodnutí o sýpce, je vedoucím INVESTIC a ROZVOJE, nikdy se ale vůči výše uvedeným chybám neohradil a ze své zodpovědnosti za stav celého projektu se nevyvázal. Jsou tedy on a jeho kolegové dostatečně kompetentní pro rozhodování v oblasti péče o památky a jejich nové využití, když si se sýpkou už tolik let nevědí rady? Proč tu plejádu specialistů neoslovili pro spolupráci dříve oni než nějaký pan Vokatý? Není náhodou vlastníkem sýpky více pan Vokatý, občan Blatné, který ve svém volném čase a za své vlastní prostředky shromáždil o sýpce tolik informací, získal vyjádření řady odborníků a má dokonce stále, přes aroganci úřadu, energii pro její záchranu něco dělat? A naposledy – myslíte si, že mu za jeho aktivitu někdo na úřadu alespoň poděkoval?

Na stejné straně Blatenských listů, vedle té nešťastné formulace o netolerování veřejného propírání sýpky, se nachází „informace“ o právě probíhající aktualizaci strategického plánu města. Jedním z jeho pilířů je i „Blatná jako město s kvalitní kulturou, s rozvinutým cestovním ruchem a památkami“. Občané se prý mohou k podobě plánu ještě do konce února vyjadřovat. Jak si paní starostka a její kolegové z městského úřadu to vyjadřování představují, když ho zároveň podle vlastních slov nehodlají „tolerovat“?

Problém blatenské sýpky je jinde, ne v aktivním nadšenci panu Vokatém. Je v pasivitě a nekvalitně odvedené práci těch, kteří jsou za ni zodpovědní a z veřejných peněz placení.

Foto: Pavel Vokatý

LESOPARK VINICE

Ze zanedbaného lesa na Vinici vznikne pod vedením města lesopark. Po dvou letech příprav město nyní velmi rychle hledá dodavatele pro tento projekt.

Dvouhektarový lesík na Vinici patří městu Blatná. Už v 70. letech, v době, kdy v okolí vznikala nová obytná zástavba, zde byly budovány svépomocně lavičky. Lokalita je velmi lákavým místem k procházkám, tráví zde čas děti i pejskaři. Přes kopec vedly a vedou stezky na Bezdědovice či Paštiky, na severním úpatí kopce se nachází malý starý lom. Bohužel, za řadu let les velmi zpustl. Smíšený lesík zhoustl díky náletovým dřevinám, což ale na druhou stranu svědčí početnému ptactvu. Mezi stromy nalezne pozorný chodec řadu romantických zákoutí.

Samotný název Vinice dává tušit, že se na jižním svahu kopce kdysi pěstovalo víno. Svědčí o tom i čtyři stupně teras, částečně zachované v terénu. Na jižní stráni obrácené k městu se nachází už od roku 1906 výletní restaurace vila Fiala a její půlhektarová zahrada. Další důkaz, že toto místo láká k procházkám odedávna. Jedná se tedy o místo pro rekreaci naprosto ideální.

Vybudování lesoparku Vinice si do volebního programu v roce 2014 zařadilo hnutí ROVNĚ, které dnes v osobě starostky Kateřiny Malečkové vede blatenskou radnici. Minimálně od podzimu roku 2014 tedy město Blatná tento záměr podporovalo. Záměr je obsažen i v strategickém plánu města. Aby bylo umožněno lesopark budovat, bylo novým územním plánem v roce 2016 provedena změna lesa z hospodářského na rekreační.

Na podzim 2016 jsme se začali zajímat o vilu Fiala na Vinici. Připadalo nám (a dodnes připadá) samozřejmé, že vlastní-li město Blatná dva hektary lesa, hodnotnou historickou budovu a jedinečnou půlhektarovou zahradu, které odjakživa tvoří jeden celek, nesmí být tento krajinný prvek dělen a likvidován. Lesopark bez vily a její zahrady a prodej těchto nemovitostí však podporuje nejen většina zastupitelů za ROVNĚ, ale i většina ostatních zastupitelů. O samotné podobě lesoparku nic zveřejněno nebylo. Požádali jsme proto v březnu 2017 pana Ing. Václava Cheníčka z Odboru majetku, investic a rozvoje městského úřadu o doplnění informací k plánovanému lesoparku. Z těchto informací a z aktuální zadávací dokumentace k lesoparku vycházíme v tomto textu.

V roce 2016 žádal o dotaci na vybudování lesoparku nájemce městských lesů, firma Kaiser s.r.o. Se svou žádostí neuspěl. Proto se majitel lesa, město Blatná, rozhodlo požádat o podporu samo. V popisu zamýšleného lesoparku se ale nic výrazně nemění.

„Naučná stezka by měla sestávat z trasy, která v podstatě kopíruje stávající vyšlapané stezky v lesním porostu Vinice s délkou trasy cca 850 m a s umístěním odpočinkových posezení a lavic (6x), umístěním šestibokého altánu (400×450 cm) na nejvyšším místě lesního komplexu Vinice, vyznačením trasy stezky, osazení informačních a orientačních cedulí, ptačích budek a dřevěného zábradlí v nebezpečném prostoru nad bývalým lomem. Informační cedule by měly obsahovat informace o stromech, savcích, ptácích, rostlinách, hmyzu, paštickém kostele (na místě posezení s výhledem na tuto regionální pamětihodnost) a o lomu nacházejícím se v daném prostoru lesa.“ píše Ing. Cheníček. Rozmístění je možné vidět na nákresu, který byl součástí zadávací dokumentce pro výběrové řízení města.

Jelikož je Vinice hojně navštěvovaná veřejností, zajímalo nás také, zda bylo zadání projektu někdy konzultováno s blatenskými občany. Nebylo tomu tak ani před březnem 2017, kdy pan Cheníček na naše dotazy odpovídal, ani potom. Nebude tomu ani nyní, jelikož výběrové řízení bylo vypsáno 15. prosince a uzávěrka přihlášek je už 3. ledna 2018. Na to, že se na projektu pracuje nejméně dva roky, je to možná trochu moc narychlo. Proč tomu tak je, se můžeme jen dohadovat.

Je veliká škoda, že se uživatelé lesoparku nemohli k jeho podobě vyjádřit. Na našich setkáních s veřejností jsme totiž několikrát mohli poznat, jak vřelý vztah k lesíku mají ti, kteří zde tráví svůj volný čas. Někteří obyvatelé Vinice tu už dnes pracují na tom, aby cesty byly průchozí, a odklízejí napadané větve. Jiní vnímají i úpravy, které zde v minulosti prováděl nájemce městských lesů, zejména kácení vzrostlých stromů. Na setkání s veřejností v prosinci 2016 kritizovali někteří vykácení pruhu borovic na jižním svahu kopce, které nahradila výsadba lip. Bohužel, vlivem nulové údržby této výsadby vznikl pruh zarostlý nálety, který bude vyžadovat opět razantní zásah.

Na Vinici se často vypravili nejen majitel venčící psa nebo pozorující ptáky, ale také lidé bez přístřeší či toužící po vzrušení ne zrovna legálním. O tom, že dva opuštěné domy v této lokalitě – vilu Fiala a dům č.p. 884 – navštěvovali narkomani a vandalové, se vědělo dlouhé roky. Dům č.p. 884 letos změnil majitele a snad se mu blýská na lepší časy. Vila Fiala byla letos obehnána alespoň provizorním plotem. Stále ale zastáváme názor, že je potřeba ji postupně opravit a zpřístupnit veřejnosti tak, jak byla původně užívána – jako výletní restaurace, vycházkový cíl pro místní i turisty. K budování takovýchto cílů vyzývá město Blatnou i nový územní plán, který město loni schválilo.

Není bez zajímavosti, že kromě vily Fiala a její zahrady (o tom, že i přes případné prohlášení kulturní památkou bude město zvažovat její prodej, informoval v televizní reportáži před časem pan radní Robert Flandera) zamýšlí město prodat i část pozemků na východním okraji lesoparku. Jedná se o pozemek mezi přístupovou cestou a lesíkem, přes který chodívá v zimních měsících sáňkovat a bobovat na severní svah řada Blateňáků. Jestli se tato přístupová cesta zcela uzavře nebo jde jen o odpordej části pozemku, se dovíme na lednovém jednání zastupitelstva, kde bude tento záměr pordeje projednáván. Kdyby průchod do lesa a severní svah zanikl, byl by lesopark přístupná prakticky pouze od jihu z Holečkovy ulice.

Lesopark na Vinici vznikne a je to dobře. Z dotací a možná i městských zdrojů bude financován částkou, která podle zadání výběrového řízení nemá překročit částku 800 tisíc korun. Je ale škoda, že se na podobě lesoparku nemohli podílet ti, pro které je budován, tedy občané města, obyvatelé Vinice. Možná by pak nevznikal unifikovaný projekt, který můžete naroubovat prakticky na jakýkoli les v České republice, ale něco, co by bylo opravdu jedinečné. Peněz je na to dost. Vše se „upeklo“ v kancelářích městského úřadu. Pan Cheníček připouští, že rozmístění ptačích budek bude konzultováno s českým svazem ochránců přírody, ovšem s další spoluprací nepočítá. Je to škoda, protože právě pan RNDr Petr Pavlík, předseda blatenského ČSOP, nám například poskytl o Vinici velmi zajímavé odborné vyjádření, které by stálo za to do připravované naučné stezky zakomponovat (text zde).

Obáváme se také, že pokud nebude zajištěna pravidelná péče o provoz v této lokalitě, nebudou mít lavice a cedule naučné stezky v lesíku dlouhou životnost. Právě takový „dozor“ by zajistil například provoz ve vile Fiala, který by mohla zajišťovat nezisková dobrovolnická organizace.

PODZIM S ARCHITEKTEM KARLEM FIALOU

Letos 29. listopadu uplyne přesně 155 let ode dne, kdy se v Blatné narodil Karel Fiala. Jeho jméno dnes většině blateňáků mnoho neříká, jeho stavby tu zná ale každý. Kromě budovy školy, spořitelny či radnice v Blatné Karel Fiala působil především na Pražském hradě, kde se významnou měrou podílel na jeho průzkumu a úpravách v první polovině 20. století. Není jistě náhodou, že právě nyní, kdy Karla Fialu připomíná nedávno zahájená výstava na Pražském hradě, vychází v Blatné publikace pana Jiřího Sekery, věnovaná Fialovu působení v Blatné. Zájem odborníků o Karla Fialu roste.

Rozhodli jsme se proto užit si toto významné blatenské jubileum co nejlépe a na všechny možné způsoby a připravili jsme pro Vás pestrý program – kromě uvedení publikace pana Sekery, které proběhne ve středu 29. listopadu od 17 hodin v budově základní školy J. A. Komenského, se můžete těšit na další dvě akce:

Velice nás těší, že pozvání do Blatné přijal jeden z těch, kteří na Pražském hradě dnes pokračují v práci, již před sto lety Karel Fiala započal – pracovník Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky pan Mgr. Petr Měchura PhD. V úterý 12. prosince od 17 hodin Vás srdečně zveme na jeho přednášku Karel Fiala a Pražský hrad, ve které připomene Fialovu činnost na Hradě i jeho slavné spolupracovníky Josefa Mockera, Jože Plečnika či Ottu Rothmayera. Přednáška je zdarma, také díky finanční podpoře Nadace české architektury.

Pro ty, kteří chtějí působiště Karla Fialy vidět na vlastní oči, jsme naplánovali celodenní výlet do Prahy. V sobotu 16. prosince společně navštívíme dvě právě probíhající výstavy na Pražském hradě – výstavu Obnova Pražského hradu 1918-1929 a výstavu Světlo v obraze, věnovanou českému impresionismu a jeho ohlasu v pozdějším umění. Na obou výstavách pro nás bude zajištěn odborný výklad, cestovat budeme vlakem a doufáme, že stihneme také nasát předvánoční atmosféru třeba na adventním trhu na Staroměstském náměstí. Cestu a vstupy na výstavy si hradí každý účastník sám, odborný výklad je zdarma.Pro další informace a pro rezervaci své účasti na této akci volejte na tel. 723 809 110 či pište na email pa.cernochova@post.cz.

Těšíme se s Vámi na některé (nebo na všech?) na shledanou!

Pavla Váňová Černochová, navíc z.s.

 

VILA FIALA V ŘÍJNOVÉM VYDÁNÍ PRESTIŽNÍHO MAGAZÍNU FORBES!

Časopis FORBES slaví sto let. Česká mutace magazínu přezdívaného „nástroj kapitalisty“, určená nejbohatším byznysmenům v zemi, připravila říjnové číslo na téma dobročinnost. Má úctyhodných 220 stran. A na té šestačtyřicáté ji najdete – naši vilu Fiala. Je zařazena mezi několik historických budov s byznysovou minulostí z různých koutů České republiky, které naléhavě potřebují finanční pomoc. Z dalších představených projektů můžeme jmenovat například Tančírnu v Račím údolí či chátrající budovu slavné továrny na lustry Eliášku z Liberce.
Snad si krásných staveb a zajímavých projektů všimnou místní miliardáři a přispějí na jejich záchranu. Třeba si článek přečtou i úspěšní finančníci a podnikatelé z Blatné a okolí a pomohou realizaci našeho projektu – obnově výletní restaurace vila Fiala a vybudování obecního rozária na kopci Vinice v Blatné!
Děkujeme Nadaci Via, která nám tuto příležitost zprostředkovala.

ZPRÁVA ZE ZASTUPITELSTVA 20. ZÁŘÍ 2017

„Nemáme zájem s tímto spolkem spolupracovat.“ prohlásila na dnešním jednání zastupitelstva starostka města Blatná Bc. Kateřina Malečková. A poté postupně vyvolávala všechny přítomné zastupitele, aby veřejně deklarovali, že nepodporují zápůjčku ani jinou formu spolupráce při péči o nemovitosti u vily Fiala se spolkem navíc z.s. Ze čtrnácti přítomných zastupitelů a zastupitelek s ní souhlasilo 12. Jen zastupitel Bohuslav Navrátil, bývalý starosta Blatné, prohlásil, že spolek podpoří, až bude řízení o prohlášení nemovitostí kulturní památkou ukončeno.

Scéna jak ze sedmdesátých let minulého století, kdy se podobným veřejným prohlašováním odsuzoval třídní nepřítel. Politická estráda, která je podle nás pod úroveň demokratického zřízení. Proč to paní starostka dělá?

Nechce spolupracovat se spolkem, který upozornil na chybu radnice, když zachránil v majetku obce půl hektaru pozemků a velmi hodnotnou historickou budovu. Nechce spolupracovat se spolkem, který podpořila v jeho činnosti řada odborníků, zatímco město pro své postoje nenašlo žádné věcné argumenty. Nechce spolupracovat se spolkem, jehož členové si na základě svého občanského práva vyžádali zveřejnění všech zápisů jednání rady města, takže si v nich teď může číst kdokoli. A to měla paní starostka s hnutím ROVNĚ před volbami za cíl zlepšit transparentnost radnice. Nechce spolupracovat, protože má zřejmě nějaký osobní problém. Zastupitelé by se však měli řídit objektivními fakty, veřejným zájmem, nikoli subjektivními dojmy. Bohužel, moc je teď dočasně právě v těchto rukou. Ale to se časem změní. My pracujeme dál, protože víme, že pracujeme na dobré věci. Proti třinácti „NE“ od zastupitelů stojí už dnes pár desítek „ANO“ na petici za naši podporu, kterou jsme začali nabízet k podpisu teprve před několika dny.

Na stejném jednání zastupitelstva předložila stejná paní starostka návrh na uzavření smlouvy mezi městem Blatná a spolkem Písecko. Protože má dojem, že bude v oblasti turistického ruchu Blatnou prezentovat lépe než dosavadní spolek Prácheňsko a Pošumaví. Prácheňsko a Pošumaví by tím přišlo o část dotace od ministerstva, která by připadla Písecku. Jedná se o částku zhruba 30 tisíc ročně. Za celý rok, po který sledujeme všechna jednání zastupitelstva i další veřejně dostupné dokumenty města, nevznesli veřejně paní Malečková ani žádný jiný zastupitel jakoukoli připomínku na činnost spolku Prácheňsko a Pošumaví. Nebyly řešeny žádné návrhy na zlepšení spolupráce s tímto spolkem. A nyní se velmi rychle objevila na stole zastupitelů rovnou smlouva s Píseckem. Jaký byl důvod? Zřejmě také subjektivní. Naštěstí si někteří jiní zastupitelé, například pánové Hospergr, Navrátil a Flandera, uvědomili, že nemá smysl rušit dlouhodobou spolupráci, v rámci které bylo vykonáno mnoho dobrého. Bylo by zbytečné kvůli smlouvě, která by byla uzavřena na pouhé dva roky, tisknout nové propagační dokumenty, přepisovat texty a podobně. Nicméně tato kauza zaměstnala zastupitele na celých 45 minut, tedy polovinu délky jednání zastupitelstva.

Poté se velmi rychle projednalo několik nákupů a prodejů pozemků a změn rozpočtu, na kterých se zastupitelé jednomyslně shodli.

Žádost o změnu územního plánu, která by umožnila rozšířit stavebně areál místního sila, zastupitelé velmi rychle zamítli. Odůvodnili to tím, že nechtějí dělat změny v územním plánu, který je teprve půl roku starý. Zástupci firmy, která o změnu žádala, nedostali žádný prostor svou žádost zdůvodnit. Možná by přeci jen představovala pro město nějaká pozitiva?

Z přítomných občanů se o slovo přihlásil pán, který chtěl se zástupci města veřejně prodiskutovat nepříjemnou skutečnost, že v loňském roce zaniklo přímé autobusové spojení Blatné s Prahou. Paní starostka i vedoucí odboru dopravy pan Valášek ho informovali, že přestože je to velmi mrzí, nemohlo město v této věci nic udělat. Po více než hodině a půl bylo jednání ukončeno a samotní zastupitelé pokračovali ve schůzi o rozpočtu.

TEXT ŽÁDOSTI

Text žádosti, kterou zaslal náš spolek navíc z.s. městskému úřadu v Blatné v červnu 2017. Projednání naší žádosti je jedním z bodů programu jednání zastupitelstva města Blatná ve středu 20. září od 17 hodin v zasedací síni městského úřadu v Blatné.

V Blatné 22. 6. 2017

Vážení,

obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek.

Jedná se o tyto nemovitosti: pozemek č. 969/2, pozemek č. 447 a část pozemku 971/5, vše v katastrálním území obce Blatná, viz vyznačení v příloze tohoto dopisu.

Areál vily Fiala je významnou historickou lokalitou v Blatné, nachází se zde jedinečně dochovaná stavba výletní restaurace z roku 1906 architekta Karla Fialy. Zároveň zahrada vily představuje svou dispozicí velmi vhodnou lokalitu pro pěstování růží. Město Blatná vlastní pozemky od roku 2004, po tu dobu nebyly nemovitosti udržovány. V letošním roce zde byl vybudován pouze provizorní plot. Město Blatná ústy svých zástupců (paní starostka, radní, zastupitelé) opakovaně prezentovalo, že nemá žádný projekt smysluplného využití tohoto veřejného majetku.

Náš spolek má zájem o areál vily Fiala pečovat, udržovat jej v dobrém stavu, shánět prostředky na jeho údržbu a opravu a postupně jej zpřístupňovat veřejnosti. V uplynulých devíti měsících jsme svou činností dokázali zachovat tento cenný majetek ve vlastnictví obce, připravit kvalitní kulturní program, získat zájem veřejnosti o vilu i o náš projekt, získat podporu a nabídky spolupráce od řady odborníků (Ing. Karel Drhovský, Ing. Marie Pavlátová, Ing. Arch. David Vávra, Ing. Arch. Klára Salzmann, Mgr. Michal Chmelenský a další) i dalších organizací, včetně finanční podpory Nadace Via. Naši činnost podporují desítky občanů Blatné a velké množství lidí i odjinud. Díky naší činnosti je panem Mgr. Jiřím Sekerou připravována publikace o působení Karla Fialy v Blatné. Informace o našich aktivitách můžete najít na webových stránkách www.vilafiala.cz.

Naším záměrem je pečovat o tuto lokalitu, zejména o zeleň, zajistit provizorně budovu proti jejímu dalšímu chátrání a zahradu postupně prezentovat a zpřístupňovat veřejnosti. Zároveň chceme aktivně usilovat o získání prostředků na postupnou opravu nemovitosti. Daří se nám získávat stále nové nabídky spolupráce a možností financování obnovy vily a údržby lokality i dalších komunitních aktivit, které nemůžeme přijmout, dokud město Blatná nebude s námi spolupracovat.

Chceme spolupracovat s pracovníky Národního památkového ústavu, ÚOP v Českých Budějovicích, zejména garantkou území paní Ing. Hanou Rýcovou, dále s architektkou Ing. Arch. Barborou Schmidovou, pracovnicí NPÚ, Mgr. Zuzanou Hadravovou, studentkou České zahradnické akademie v Mělníce a dalšími odborníky, organizacemi a dobrovolníky. Jednotlivé kroky bychom chtěli také konzultovat se zodpovědnými osobami Technických služeb města Blatná i městského úřadu.

Nabízíme městu Blatná svou dobrovolnickou práci při péči o obecní majetek a při jeho zvelebování. Zároveň představuje náš projekt obohacení nabídky trávení volného času nejen pro místní obyvatele, ale také pro turistický ruch. Na druhou stranu nepředstavuje žádnou zátěž pro město Blatná ani pro ty, které naše aktivita nezajímá. Nežádáme od města Blatná žádné finance, naopak, chceme aktivně pracovat na údržbě a rozvoji obecního majetku a kulturního života Blatné a vlastními silami usilovat o získání finančních prostředků na opravu vily, která je ve veřejném vlastnictví.

Máme zájem o dlouhodobé zapůjčení lokality za účelem jejího neziskového využití pro veřejnost, případně o jinou možnost realizace našich dobrovolnických aktivit v areálu vily Fiala. O délce, formě a organizaci spolupráce chceme s kompetentními zástupci města Blatná jednat na osobní schůzce.

Věříme, že uchovávání veřejného majetku a péče o něj stejně jako podpora volnočasových aktivit a dobrovolnických občanských iniciativ je i Vaším zájmem a že naši žádost podpoříte.

S přátelským pozdravem


Mgr. Pavla Váňová Černochová

předsedkyně navíc z.s.

ZVEŘEJNĚNÉ ZÁPISY Z RADY MĚSTA BLATNÁ

Některé dokumenty z městského úřadu jsou sice veřejné, ale zveřejňovány jsou pouze na žádost o informace podle paragrafu 106. Využili jsme této možnosti několikrát při získávání informací o dění kolem vily Fiala.

Při pročítání dokumentů, kterými jsou například zápisy z jednání Rady města či některých komisí, jsme si řekli, že bychom mohli trochu pomoci skvělé myšlence radnice otevřené směrem k občanům. Na neveřejných radách města se projednávají záležitosti, které ovlivňují přímo každodenní život ve městě.

Požádali jsme proto o zveřejnění všech zápisů z jednání rady města od ledna 2016. Jejich zveřejnění není bez komplikací, městskému úřadu zastupovanému v tomto případě paní tajemnicí Ing. Kroupovou dělá často problém anonymizace osobních údajů či zveřejňování na webových stránkách obce.

Dali jsme si tu práci, věc zkonzultovali s občanskými poradnami Frank Bold, Otevřená společnost, a rozhodli se, že již zveřejněné zápisy z jednání rady postupně zveřejníme i na našich stránkách. Třeba bude blatenské občany zajímat, jak o nich za zavřenými dveřmi jednají radní města. Práce je to dost časově náročná, proto je budeme zveřejňovat postupně. Dnes máte možnost si přečíst zápis z jednání rady města Blatná ze dne 13. ledna 2016.

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM V BLATNÉ

Architekt Karel Fiala byl velmi pracovitý člověk. Kromě vlastní stavební činnosti v Praze a v Blatné se velmi intenzivně zajímal o stavební historii a stojí u samého zrodu vědecké metody, která se dnes nazývá stavebněhistorický průzkum.

Tato metoda spočívá velmi zjednodušeně v tom, že tým odborníků z různých oborů shromáždí pokud možno veškerá fakta o konkrétní stavbě, zanalyzuje je a vyhodnotí. V týmu spolupracují většinou architekt, který stavbu zaměřuje, dokumentuje a vypracovává její plány, archivář, který pořizuje archivní rešerši všech dostupných pramenů, a historik umění, který výsledky interpretuje a dává do souvislostí. Výsledky takového výzkumu jsou skvělým podkladem pro rekonstrukci historických budov a pro hledání jejich dalšího využití.

Karel Fiala začal se zaměřováním pražských kostelů v mládí, když začal v Praze pracovat jako kreslič plánů ve stavebních firmách. Obcházel pražské středověké kostely, například sv. Štěpána, sv. Jindřicha, Panny Marie pod Řetězem, sv. Apolináře, zkoumal je, zakresloval, bádal v historických pramenech. To vše bez předchozího univerzitního vzdělání, ve svém volném čase. Píle a skvěle odvedená práce přinesla své plody – Karel Fiala publikoval několik článků o svých výzkumech v časopisu Method. Jeho vydavatel, Ferdinand Lehner, doporučil mladého architekta s nadšením pro středověké stavby největšímu architektu období historismu, Josefu Mockerovi. Tím se dostal Karel Fiala do Mockerovy kanceláře na Pražském hradě a jeho kariéra zde vedla až k pozici hradního stavitele, ve které setrval až do své smrti.

Jak to všechno začalo se můžeme dočíst v textu paní Věry Strnadové, který je úvodem do seznamu pozůstalosti Karla Fialy na Pražském hradě:

„R. 1902 se začal zabývat, se svolením zámeckého hejtmana Alfonse Zapletala, studiem a zaměřováním Pražského hradu, zejména jeho nejstarší části. Tento výzkum prováděl na své vlastní náklady. Bylo mu dovoleno si prohlédnout hradní stavby a částečně prostudovat technický archiv Zámeckého hejtmanství. Vypracoval asi 20 plánů, které byly předloženy zámeckým hejtmanem Zapletalem Nejvyššímu hofmistrovskému úřadu ve Vídni. Fiala měl velmi omezené možnosti, ale přesto jeho výsledky použil profesor Kalousek ve svém dobrozdání o Pražském hradě pro Zemský výbor Království českého, ve kterém se zmiňuje o Fialových zásluhách.“

Říkali jsme si, že půjdeme ve stopách Karla Fialy. Jednou z jeho nejmalebnějších staveb je blatenská vila Fiala, romantická výletní restaurace na kopci Vinice. V současnosti velmi zanedbaná budova je v majetku obce Blatná. Budova i její okolí jsou více než 110 let staré a budou pravděpodobně brzy prohlášeny kulturní památkou.

Sešel se nám malý tým lidí, kteří chtěli na vlastní náklady stavbu vily Fiala zaměřit a zdokumentovat. Jsme tři: Architektka Barbora Schmidová, absolventka ČVUT, Martin Kolovský, student ČVUT a já, Pavla Váňová Černochová, výtvarná pedagožka a historička umění. Šli jsme na to stejně jako Karel Fiala – požádali jsme město Blatná o svolení se studiem a zaměřováním vily Fiala. Náš požadavek byl, aby nám město Blatná umožnilo vstup na pozemky po předchozí dohodě v rozsahu přibližně dvou pracovních dní. Chtěli jsme stavbu podrobně zaměřit, zdokumentovat fotografiemi i kresbami. Zároveň se věnujeme archivnímu průzkumu dokumentů, které se k vile vztahují. Připadalo nám, že i pro město Blatná mohou přijít případně výsledky naší práce vhod. Budova bude brzy prohlášena kulturní památkou, je potřeba ji co nejdříve opravit, kvalitní podklady pro projekt se budou hodit.

Město Blatná bohužel není tak prozíravé jako zámecký hejtman Alfons Zapletal v roce 1902. Naši žádost zamítla paní starostka Malečková s odůvodněním, že stavebněhistorický průzkum bude možné vypracovat až v případě, že bude stavba prohlášena kulturní památkou. Připadalo nám, že zodpovědné osoby úplně nepochopily, že jde pouze o to, aby nám umožnily vstup na pozemek v rozsahu dva pracovní dny, na pozemek, který je ve veřejném vlastnictví, osobám, které jsou z podstaty své profese obeznámené s pravidly bezpečnosti práce v podobném prostředí.

Podali jsme proto žádost znovu. Tentokrát nám odpověděl pan Jaroslav Blovský, vedoucí odboru majetku a investic městského úřadu. Naši žádost opět zamítl. Prostřednictvím emailu jsme požádali o odůvodnění.

Odpověď byla velmi dlouhá. Pan Blovský v ní citoval dokonce dvacet let starou metodiku Národního památkového ústavu o stavebněhistorickém průzkumu. Informoval nás o tom, že město coby vlastník nemá žádnou povinnost naší žádosti vyhovět, a proto to neudělá. Navíc si pan Blovský prý zjišťoval, že takový průzkum stojí hodně peněz. A třeba by ani ta naše práce nebyla kvalitní a za nic by nestála. Prostě ne.

Odpověď nás nepřekvapila, ale velmi zklamala. Pan Blovský, bez titulu, paní Říhová, referentka státní památkové péče bez titulu, paní Bc. Malečková, s titulem z úplně jiného oboru, ze své úřední moci rozhodli, že naše nabídka žádnou cenu nemá. Že pro veřejnost přínos mít nebude. Poslali jsme jim alespoň odkaz na metodiku stavebněhistorického průzkumu z roku 2015, aby si své znalosti aktualizovali.

Co na to říct? Kdyby takto odpověděl hejtman Zapletal Karlu Fialovi v roce 1902, asi by Pražský hrad na své zaměření čekal o několik let déle. Jednání u hofmisterského úřadu ve Vídni by se protáhla, možná by se Alfonsu Zapletalovi nepodařilo získat podporu pro nutné opravy na tehdy značně zanedbaném Hradě. Karel Fiala by možná nezískal zkušenosti a znalosti, díky kterým se o sedmnáct let později stal hradním stavitelem. Město Blatná by možná tím pádem přišlo o možnost být hrdé na jednoho svého významného rodáka.

Trpělivost přináší růže. Budeme naše nabídky na společnou péči o vilu Fiala městu Blatná posílat dál. Proč? Protože máme rádi Blatnou, vilu Fiala. Protože máme rádi metodu, které se říká stavebněhistorický průzkum. A hlavně – protože chceme tím nejlepším způsobem uctít památku zakladatele této metody u nás, architekta Karla Fialy. Tento muž, jenž k péči o stavební památky přistupoval způsobem, který dodnes obdivujeme, si zaslouží, aby bylo k jeho stavbám přistupováno se stejnou úctou.

VYJÁDŘENÍ ING. KARLA DRHOVSKÉHO

Pan Ing. Karel Drhovský pracoval dlouhou dobu pro SÚPPOP a NPÚ, byl řadu let ředitelem ÚOP Národního památkového ústavu v Plzni. V Blatné na začátku své kariéry zahradního inženýra a památkáře zpracovával nerealizovaný projekt rozária pro zámecký park, na přelomu 80. a 90. let.

Zaujala ho naše aktivita za záchranu vily Fiala. V březnu se zde s námi sešel a společně jsme se prošli i po Vinici. Požádali jsme ho, aby vypracoval stručné vyjádření k této lokalitě a k možnostem jejího využití. Tento dokument dokládá, že je jednoznačně vhodné uvažovat o areálu, který bude zahrnovat lesopark, historickou budovu i zahradu. Že je vhodné se při prezentaci lokality zaměřit na její jedinečnost a vyzdvihnout všechny její kvality. Jako jediné správné využití vily vidí navrácení její původní funkce kavárny s vyhlídkou, ztotožňuje se také s myšlenkou budování růžové zahrady k poctě blatenského šlechtitele Jana Böhma.

Zároveň zde z úst profesionála, jehož odborné kvality nelze zpochybnit, zaznívá potvrzení o vhodnosti zahrady pro pěstování růží (při správné péči). O absenci takového vyjádření hovoří na jednání komise pro státní památkovou péči v březnu 2017 pan Ing. Flandera, těší nás proto, že ho teď můžeme doplnit.

Pan Ing. Karel Drhovský navrhuje některé kroky k budování areálu, které by jistě stály za to podrobně rozpracovat. Text jsme poskytli také městskému úřadu v Blatné. Doufáme, že bude inspirací pro projekt lesoparku, ve kterém nebude chybět historická budova vily a její krásná zahrada.

Text pana Ing. Karla Drhovského si můžete přečíst zde.

KRÁSNÉ STAVBY NEJSOU NA JEDNO POUŽITÍ

V neděli 23. dubna se v Kavárně Komunitního centra uskutečnil třetí, poslední pořad na podporu záchrany vily Fiala. Byl věnovaný obnově památek. Smyslem pořadu bylo představit smysl a možnosti využívání historických budov, které byly dlouhodobě nevyužité. Pozvali jsme také dva hosty, kteří představili své realizované projekty záchrany chátrajících staveb.
Jako první prezentovala paní Jana Gajová, kulturní produkční a rodačka z Javorníku, osudy Tančírny v Račím údolí. Tato romantická stavba, která byla postavena v roce 1906 (stejně jako vila Fiala v Blatné), se nachází v lese několik kilometrů od obce Javorník. Do druhé světové války sloužila svému účelu, konala se tu nedělní taneční odpoledne, na která přicházeli místní obyvatelé nejen z české, ale i polské strany. Po válce postupně chátrala, a to až do roku 2000, kdy se o ni začaly zajímat nejen občanské organizace, ale také okolní obce. Po několika letech úsilí dobrovolníků, nadšenců i některých místních politiků byla v roce 2014 citlivě zrekonstruována. Od té doby hostila Tančírna koncerty Ondřeje Havelky, skupiny Priessnitz či Jaromíra Nohavici. Konají se tu výtvarné dílny, výstavy, v provozu je zde také kavárna. 

Kromě místních obyvatel navštěvují akce v Tančírně i přespolní. Z Prahy je nejkratší cesta do Tančírny přes sousední Polsko a trvá 4 hodiny.
Roman Černík, vysokoškolský pedagog, divadelník a ředitel organizace JOHAN z Plzně, vyprávěl příběh opuštěné nádražní budovy Plzeň Jižní předměstí.

Secesní nádraží z počátku 20. století stojí nedaleko Škodovky. České dráhy ji nevyužívaly od 80. let 20. století, dokonce byl na ni vydán demoliční výměr. V roce 2000 vstoupil do nádražní haly Roman se svými kolegy. Od té doby budovali v tomto syrovém prostoru místo alternativní kultury, pořádaly se zde divadelní i taneční představení, koncerty, výstavy. Nádraží se stalo významnou součástí plzeňské kulturní scény a tato jedinečná náplň byla zachována i novým majitelem, soukromou společností Klotz. V roce 2015, kdy byla Plzeň Evropským hlavním městem kultury, byla díky dotaci z evropských fondů budova zrekonstruována na moderní kulturní centrum. Dnes je v jejích prostorách provozována kavárna, velký i malý divadelní sál, probíhají zde konference, kurzy pro děti i širokou veřejnost.


Není bez zajímavosti, že celá přestavba nádraží stála 45 milionů korun. Tato částka se velmi blíží té, za niž město Blatná přestavělo areál VDP, dnešní Komunitní centrum. Zkuste porovnat snímek sálu na Jižním předměstí s tím blatenským. Rozdíl, který uvidíte, není v penězích. Je v kvalitě práce, kterou odvedli zadavatelé, projektanti stavby. V tomto srovnání na práci obecních úředníků opravdu nemůžeme být hrdí. Na nedělní pořad jsme pozvali i zastupitele a úředníky města Blatná, kterým by mohly být úspěšné projekty inspirací, bohužel, nikdo naše pozvání nevyužil.
Plzeň Jižní předměstí i Tančírna v Račím údolí jsou projekty, které mohou být vzorem podobným snahám. Ukazují, že takováto změna probíhá vždy postupně, trvá roky. Ukazují ale také, že navrácení života historickým stavbám nespočívá z daleka jen ve vynaložených nákladech. Mnohem důležitější je promyšlený projekt, spolupráce veřejnosti, nadšených jedinců, organizací a osvícených místních politiků. Kvalitní práce a čas, který je potřeba záchraně věnovat, přinese své plody. Jak uvedli oba hosté, například žádosti o velké finanční dotace nevycházejí napoprvé. Jižní předměstí se o podporu z IROP ucházelo dvakrát, Tančírna uspěla dokonce až po šesté.
„Věřím, že takovéto aktivity mají smysl,“ řekl Roman Černík. „Má smysl dokazovat, že věci, stavby nejsou na jedno použití. Jedná se o dědictví po našich předcích, měli bychom se k němu chovat s úctou. Jedině tak můžeme dosáhnout toho, že ani naše práce nebude jednou na jedno použití.“
V našem zájmu o vilu Fiala budeme pokračovat i nadále. Nadále budeme sledovat, jak město Blatná pečuje o tento veřejný majetek, budeme přicházet s návrhy na jeho využití pro veřejnost. Město Blatná nicméně v současné době nepodporuje v rámci řízení ministerstva kultury prohlášení areálu kulturní památkou, navíc se ústy svého radního Ing. Flandery v reportáži České televize vyjádřilo, že bude i v případě prohlášení kulturní památky usilovat o její prodej, a to i za cenu o polovinu nižší než je odhadní cena nemovitostí. Proč?
Pokud to bude v našich silách, připravíme pro vás na podzim nový cyklus kulturních pořadů. Na tomto místě chceme prozatím poděkovat všem, kteří nás minulých sedmi měsících aktivně podpořili: kteří přicházeli na naše pořady, kteří se za zachování a obnovu vily Fiala vyslovili písemně či na osobní schůzce se starostkou a dalšími zástupci města, i těm, kteří přišli s námi uklízet nepořádek na Vinici a okolo Kanečku v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko. Děkujeme Vám a těšíme se na další setkávání s Vámi v Blatné.
Za spolek navíc z. s. Pavla Váňová Černochová
pa.cernochova@post.cz

RODINNÁ PŘÍHODA Z BLATNÉ

Představte si tu situaci – vcházíte večer do dětského pokojíčku a při pohledu na tu spoušť dobře víte, co bude následovat: „Františku, ukliď to lego.“ „Ne.“ „Musíš se o něj starat, je nutné ho uklidit, dělej.“ „Nechci.“ „Tak já si ho uklidím sama, no.“ „Néééééé!!!!“ A pětiletý chlapeček sype kostičky do připravené bedny.

Připomíná vám to něco? Každý rodič něco takového asi někdy zažil. Dítě strašně nechce, odporuje už z principu. A protože neguje úplně všechno, musí nakonec popřít i svůj vlastní odpor. A máte ho tam, kde jste chtěli.

A teď zkusme si ty role trochu přeobsadit – v hlavních rolích městský úřad a občan: „Městský úřade, tady je zanedbaný pozemek, neprodávejte ho, starejte se o něj.“ „Ne.“ „Je to veřejný majetek, má své hodnoty a je potřeba o něj pečovat.“ „Ne a ne.“ „Tak my to tedy uklidíme a oplotíme na vlastní náklady, ano?“ „Néééééé!!!“

A hle – po dvanácti letech nečinnosti přijíždí po cestě, která se zdála ještě před pár měsíci neskutečně úzká, bagr. Upravuje terén, aby tu mohly stát kontejnery na odpadky a na vysekané náletové dřeviny. Přicházejí zaměstnanci Technických služeb, uklízejí. Připravuje se provizorní oplocení v místech toho původního. Toho, které tu dvanáct let nestálo, díky čemuž tu vznikl také takový svinčík. Mnohem větší, než natropí dítě ve svém pokojíčku. Najednou to jde.

Máme radost. Podařilo se to, o co jsme usilovali. Pozemek bude oplocený, bude prohlášen kulturní památkou, bude uklizen. Provedou to ti, kteří jsou za to z veřejných prostředků placeni, ve své pracovní době. My bychom to dělali po večerech, víkendech, zadarmo. S radostí a nadšením, to ano. Ale takto jsme aspoň přiměli ty, které si za péči o obecní majetek platíme, aby konečně něco dělali. Díky bohu.

Zbývá tak trochu pachuť, stejná, jako když přechytračíte své dítě tak, jak je uvedeno na začátku. Proč to prostě nejde po dobrém? Proč musíme pořád vyhrožovat, prudit? Obáváme se, že s městem to bude stejné jako s chlapečkem a jeho stavebnicí. Však to znáte: O deset vteřin později, poté co se s vervou pustil do uklízení, si hoch zase hraje. Staví domeček, rozsypává dílky po koberci. Je potřeba na něj dohlížet nebo znovu okřikovat? Ne, je potřeba na tom pracovat s ním. Každý rodič ví, že to funguje nejlépe. S trochou trpělivosti to brzy pochopí i to malé dítě. Doufejme, že časem i městský úřad.

Pavla Váňová Černochová

MALÝ KOMENTÁŘ K ZNALECKÉMU POSUDKU

Na webových stránkách města Blatná byly na naši žádost o informace zveřejněny dva dokumenty.

Jednání Rady města jsou sice ze zákona neveřejná, neznamená to ale, že by občan neměl právo být informován o tom, jak probíhají. Koho by to tedy zajímalo, může do zápisu z jednání rady města z 15. února 2017 nahlédnout.

Druhý dokument je znalecký posudek, který byl vypracován pro město Blatná na cenu nemovitostí na Vinici – vily Fiala, zahrady a okolních pozemků. Zajímalo nás, jak takový posudek vypadá a kdy byl vypracován.

Město Blatná schválilo a zveřejnilo záměr prodeje uvedených nemovitostí v červnu 2016. V dokumentech městského úřadu bylo uvedeno, že se znalecký posudek zpracovává. Zveřejněný posudek byl vypracován 22. listopadu 2016. V době, kdy už jsme se o vilu zajímali my. Pan znalec nemovitosti prohlédl dokonce v ten samý den, kdy jsme se ve vile byli poprvé podívat společně s referentkou státní památkové péče MěÚ a garantkou území Národního památkového ústavu, tedy 22. 11. 2016.

Metodika vypracování odhadu ceny nemovitosti je věc celkem složitá a má svá pravidla. Pan znalec dospěl v závěru svého posudku k ceně, která je jen těžko zpochybnitelná. Zaujaly nás ale některé detaily v textu:

Jako doklad toho, že dům už 40 let chátrá, je použit dokument Příkaz k provedení nezbytných úprav domku na Vinici v Blatné zaslaný vlastníku domu panu I. K. Odborem výstavby, KH, služeb a obchodu MěNV v Blatné ze dne 28. 12. 1977. Ten se nachází v archivu města Blatná. Už není uvedeno, jestli byly přikazované změny provedeny či nikoli, není uvedeno, o jaké změny se jednalo. Navíc dokument pochází z doby, kdy byla pravděpodobně zastavována část zahrady novou výstavbou a kdy byla také část vlastnického podílu na nemovitostech vyvlastněna ve prospěch města. Doby, kdy i v Blatné vládla normalizace se všemi svými projevy.

I kdyby však tehdy příkaz zůstal nevyslyšen a dům chátral po celých následujících 40 let, pak nejméně od roku 2005 je za toto chátrání zodpovědné samo město Blatná, které bylo od konce roku 2004 jeho jediným vlastníkem. Pokud by totiž existovaly doklad o tom, že se město o svůj majetek řádně staralo, byly by asi v posudku uvedeny. To je 12 let nečinnosti, nezájmu o nemovitosti, které má město jako každý vlastník povinnost udržovat v dobrém stavu.

V dokumentu se vyskytují některé nepřesné formulace. Například ta, že k nemovitosti je přístup po „úzké nezpevněné cestě“. Cesta je nezpevněná, ale není až tak úzká, jelikož až k hranici pozemku dojíždí denně osobní auto, které na ní také většinu času parkuje.

Dále se dovídáme, že „z technických důvodů není možné připojení na městský vodovod a kanalizaci“. Jedná se pravděpodobně o domek jako takový, jelikož o připojení pozemku na vodovod a kanalizaci se píše už v červnovém dokumentu městského úřadu, kde je dokonce kalkulováno, že by takové připojení stálo přibližně 250 tisíc Kč. Důvodem, proč by domek nemohl být na vodovod a kanalizaci připojen, by mohla být jeho poloha – nachází se totiž přibližně o jeden až dva metry výše než nejbližší obývaný dům. Vodovod se běžně dostane i do několikaposchoďových domů, jaký problém představuje právě tento přízemní dům? To už v posudku nečteme. Problém kanalizace by možná šel vyřešit lokálně pomocí jímky, na kterou je v okolí místa celkem dost. Ale to bychom už řešili, jak udělat, aby to šlo, ne že to „prostě nejde“.

V posudku jsou dobře popsané konstrukce, které byly na stavbu domu použity: smíšené zdivo, vápenné omítky, cihlové klenby, prkenné a hliněné podlahy. Jsou to technologie, které byly v době vzniku domu před více než sto lety běžné a funkční. O tom, že byly užity vhodně, svědčí i fakt, že domek je i přes dlouhodobou neúdržbu bez statických problémů a v podstatě bez vlhkosti. Díky výše uvedeným technologiím totiž nepotřebuje ani izolaci ani sanační omítky, které zde podle posudku chybí. Vlhkost průběžně odvětrává tradičními prodyšnými materiály.

Tento fakt souvisí především s tím, že v posudku není brána v potaz historická a památková hodnota domu. To je podle nás velká škoda. Kdybychom se stejným pohledem, který naprosto zavrhuje uvedené technologie jako dožilé a „podstandardní“, dívali například na domy na blatenském náměstí, zámek nebo na Karlštejn, Byly by to všechno ruiny ke zboření.

Posudek kupodivu mlčí i o prokazatelně hodnotných detailech, jakými jsou například jedinečně dochované malby v interiérech nebo malby na okenicích a dveřích. Drobný omyl nastal v terminologii – nárožní věžička vilky je v posudku nazývána arkýřem. Ve skutečnosti jde o polygonální nárožní rizalit, protože prostupuje celou svou šířkou až k základům domu, dokonce je funkční v obou podlažích. Arkýř bývá zpravidla umístěn vyvýšeně na krakorcích, konzolách nebo úzkém sloupku. Arkýře máme v Blatné krásné, na zámku, na Rejtově paláci.

Závěrem bychom chtěli ukázat fotografii, která byla pořízena v den, kdy pan znalec nemovitosti prohlížel, tedy 22. listopadu 2016. Jedná se o záchod, podle posudku: „venkovní, dřevěný, v současné době již zbouraný.“ Stojí tam dodnes.

NECHTĚNÉ DÍTĚ RADNICE V BLATNÉ

Nechtěné dítě radnice v Blatné, tak nazvala svůj článek v Lidových novinách ze 13. března 2017 novinářka Judita Matyášová. Pokud nemáte rovnou pondělní papírové vydání, kde je článek na poslední straně, tak si jej můžete přečíst zde.

VILA FIALA V BLATENSKÝCH LISTECH

V dnešním vydání Blatenských listů (3.2.2017) najdeme hned několik zmínek o vile Fiala!

Kromě našeho článku Co je nového s vilkou na Vinici? a pozvánky na námi připravované pořady se o ní mluví také ve Zprávách z radnice. Pan Ing. Václav Cheníček, vedoucí oddělení majetku, informuje veřejnost o zrušeném záměru prodeje nemovitostí na Vinici. Podivuje se trochu, že řízení o prohlášení stavby kulturní památkou bylo zahájeno „bez vědomí města“.

Rádi bychom pana Cheníčka informovali, že první, kdo se o možnosti pokusit se o zapsání stavby mezi kulturní památky zmínil, byla garantka území NPÚ paní Ing. Hana Rýcová. Bylo to v listopadu 2016 přímo ve vile Fiala, za přítomnosti referentky státní památkové péče MěÚ paní Jitky Říhové. Další dvě setkání s pracovníky Národního památkového ústavu k této věci proběhla v prosinci 2016, pokaždé za přítomnosti zaměstnance městského úřadu, paní Říhové nebo správce pana Koláře. Všechna tato setkání probíhala poklidně a v přátelské atmosféře.

Podnět pro zahájení řízení o prohlášení kulturní památky může podat opravdu kdokoli, a to přímo na ministerstvo kultury. Ministerstvo poté rozhoduje, zda řízení zahájí, a v rámci tohoto řízení oslovuje jeho účastníky, aby se k věci vyjádřili. Jedním z nepominutelných účastníků je pochopitelně i majitel nemovitosti, v tomto případě město Blatná. V případě vily Fiala podal podnět přímo Národní památkový ústav v Českých Budějovicích.

Velmi děkujeme za reakci také paní Jaroslavě Písařové, za její pochvalu našeho prosincového setkání i za připomínku k názvu „Krčkovna“. Ptá se, kde se ten název vzal? Jak už jsme psali v jiném článku, my jsme ho neznali do té doby, než jsme si přečetli záměr prodeje nemovitostí, které připravil Městský úřad. V něm se o „bývalé Krčkovně“ píše, stejně jako v jiných dokumentech města. Ale je pravdou, že i od jiných obyvatel Blatné jsme tento název slyšeli. Ale také například označení „zámeček“, které je roztomilé i vznešené. Troufáme si také tvrdit, že nápis na fasádě na terase, kde se píše o označení „Na Vinici“, jsme po mnoha desetiletích přečetli a připomněli právě my.

Souhlasíme s paní Písařovou, že je vhodnější používat jiná označení, protože je název „Krčkovna“ vnímán jako pejorativní. Na jednu stranu, je nutno říci, že to jistě nesouvisí s rodinou Krčkových, ale spíše s tím, že byl domek ponechán bez údržby a stal se útočištěm vandalů, což veřejnost vnímala pochopitelně negativně. Na stranu druhou, čas a nové dění kolem vilky mohou očistit i tento název. Stejně jako například některá označení uměleckých slohů, která byla původně myšlena jako výsměch, například „kubismus“ (který vznikl ve stejně době jako vila Fiala, abychom nechodili daleko).

Paní Písařovou srdečně zdravíme a i proto, že se už řadu let známe, se těšíme, že se v Blatné brzy potkáme. Snad bude čas si popovídat více třeba i o zajímavých osobnostech z rodu Krčků.

Odkaz na Blatenské listy.

Pavla Váňová Černochová

JAK SE TO TADY JMENUJE?

Vila Fiala – to je nápis na atice domu na fotografii z roku 1910. Hrdý majitel nové výletní restaurace pan Teodor Fiala nechal své jméno zvěčnit nad střechou, aby ho všichni výletníci z dálky viděli. Nese jméno váženého blatenského řezníka a hostinského, i jeho bratra, mimořádné osobnosti české památkové péče a architekta. A taky jméno květiny, která je každému milá.

Krčkovna – tento název zřejmě dali domku jiní jeho návštěvníci o mnoho let později. Zřejmě se tu nechovali zrovna příkladně. Jméno se váže ke jménu dalších majitelů. Ve vzpomínkách na ně nám nikdo neřekl nic ošklivého, všichni vzpomínali s láskou na pana učitele Jana Krčka, velkého sportovce, který byl schopný dojet na kole z Blatné až do Hradce Králové. Ikdyž  tento název domečku nedal on ani nikdo jiný z jeho příbuzenstva, označení se tak nějak mezi některými blateňáky vžilo. Je to lidový název, těžko ho gumovat. Jiná blatenská restaurace by o tom svém mohla vyprávět.

Co je to „krček“? V lidovém stavitelství je to špalík, rozštípané dřevo, které se kladlo do zdiva napříč a spojovalo maltou. Stará a dnes pozapomenutá technika stavění z krčků nachází dnes uplatnění při stavbách některých alternativních domů. Nebo snad lidové označení pro kyčelní kloub? To je také bez souvislosti s domkem na Vinici.

Paní starostka prý byla požádána, aby se o domku jako o Krčkovně nemluvilo. Namítla, že město ve svých dokumentech tento název nepoužívá. Opak je pravdou. My jsme toto označení neznali do chvíle, než jsme si přečetli městem Blatná zveřejněný záměr prodeje nemovitostí na Vinici. O Krčkovně se hovoří také v dalších dokumentech města, na zastupitelstvu v červnu 2016, nebo třeba v novém územním plánu. Tam se o domku píše jako o „bývalé Krčkově“. Proti tomuto označení jsme podali připomínku už v prosinci 2016, jelikož se nijak nevztahuje k funkci stavby a spíše budí dojem, že už se se stavbou nepočítá vůbec.

Zámeček – romantické označení neméně romantického místa, také vzniklo zřejmě jako lidový název. Je to tak – Blatná má zámek i zámeček!

A kdybychom si stále nemohli vybrat, jak tomu malebnému domku vlastně říkat, máme tu ještě jeden návrh – našli jsme ho mezi obrázky květin přímo na vstupních dveřích vily Fiala. Je hravý, vztahuje se k přírodě, je nekonfliktní. Jak se vám líbí?

NENECHTE VILU FIALA VYBOUCHNOUT

Nenechte Krčkovnu vybouchnout!
Dnes, ve středu 25. ledna od 17 hodin, na jednání zastupitelstva.
Jedním z bodů programu je i majetková dispozice na Vinici.
My tam budeme, a vy?

VILA FIALA / KRČKOVNA MÁ ŠANCI VRÁTIT SE DO (NAŠEHO) ŽIVOTA

Snahy spolku navíc z.s. vyvrcholí tento měsíc, kdy úředníci a zastupitelé města Blatná rozhodnou o dalším osudu historické vilky na Vinici. Spolek připravil pro veřejnost další setkání na témata, která s vilou Fiala souvisejí.

Anketa, kterou jsme vyhlásili v prosinci a v níž mohli občané Blatné hlasovat pro název domku na Vinici, který je jim nejmilejší, skončila jasně. Jednoznačně vyhrál původní název Vila Fiala, který dal v roce 1906 své nové vyhlídce s občerstvením řezník a hostinský Teodor Fiala. Tento název dostal 16 z 31 hlasů. Ostatní označení domku – Krčkovna, zámeček, vyhlídka – nelze jen tak zapomenout, proto se jich také úplně nezříkáme.

Pro město Blatná jsme připravili projekt, ve kterém chceme dlouhodobě pečovat o vilu Fiala na Vinici. Chceme s pomocí dalších dobrovolníků pracovat na budování růžové zahrady na Vinici a udržovat a pomalu opravovat tuto jedinečnou stavbu. Finance na uskutečnění takového odvážného snu máme zatím z prostředků nadace VIA, která naši činnost podpořila částkou 27 691 Kč. O další podporu budeme žádat například z prostředků Jihočeského kraje, mnoho lidí nám nabídlo svou dobrovolnickou práci nebo pomoc ve sbírce.

Abychom takové velkorysé nabídky mohli přijmout, potřebujeme nejdříve získat podporu vedení města Blatná. Město Blatná vyhlásilo na svých webových stránkách anketu týkající se záměru nemovitosti na Vinici prodat. Pokud chcete pomoci našemu projektu na cestě k jeho uskutečnění, klikněte v této anketě na NE, tedy proti záměru prodeje. Děkujeme Vám.

O budoucnosti nemovitostí bude rozhodovat zastupitelstvo na jednání 25. ledna. Budeme se tohoto jednání účastnit a budeme velmi rádi, když nás přijdete také osobně podpořit. Těm, kteří se chtějí o našem projektu dovědět více, nabízíme možnost se s námi neformálně setkat den před zastupitelstvem, v úterý 24. ledna mezi 15:30 a 17:30 v Kavárně komunitního centra v Blatné. Velmi rádi zde v tu dobu budeme diskutovat o vile Fiala / Krčkovně a budeme se snažit odpovědět na všechny Vaše otázky.

Měsíc leden věnujeme usilovné práci na záchraně vily Fiala v majetku města Blatná. Doprovodný program, který připravujeme pro veřejnost, naleznete na letáku v těchto Blatenských listech. Dovolte nám, abychom vás pozvali na první setkání, které se uskuteční v neděli 26. února v Kavárně Komunitního centra v 15 hodin.

Bude věnované blatenskému rodákovi, Karlu Fialovi (1862 – 1938). Sami historici umění dnes uznávají, že této mimořádné osobnosti bylo zatím věnováno málo pozornosti. Vystudoval Vyšší průmyslovou školu stavební ve Vídni a poté odešel do Prahy. Zde vybudoval vlastní stavební firmu Karel Fiala & Ferdinand Korb. Zároveň se stal spolupracovníkem nejvýznamnějších architektů té doby u nás – s Josefem Mockerem pracoval na dostavbě chrámu sv. Víta na Pražském hradě či na přestavbě Karlštejna. Po vzniku samostatného Československa se stal oficiálním stavitelem Pražského hradu a ve spolupráci s hradními architekty Kamilem Hilbertem, Jože Plečnikem a Pavlem Janákem se věnoval především stavebním úpravám Starého královského paláce. Jeho velikou láskou bylo zkoumání historických staveb, a tak byl Karel Fiala první, kdo zkoumal a dokumentoval stavebně historický vývoj nejen Pražského hradu, ale i jiných významných míst v Praze. Ve svém rodném městě Blatné zanechal nejen několik staveb, mezi které patří například škola J. A. Komenského nebo budova současné radnice, ale také například objevil zbytky románské kaple na zámeckém nádvoří. Jednou z jeho staveb je také vila Fiala / Krčkovna na Vinici.

Chcete-li se dovědět o Karlu Fialovi více, prohlédnout si jeho kresby a plány a slyšet, co si o něm myslel geniální architekt Jože Plečnik, zveme vás srdečně na neděli 26. února od 15 hodin do Kavárny Komunitního centra v Blatné.

Za spolek navíc z.s. Pavla Váňová Černochová

ZMIZELÁ ZAHRADA

Zahrada. Místo, které někdo vnímá jako přirozenou součást svého obydlí, jiný po ní touží. Někomu se vybaví ta pohádková, z knihy Jiřího Trnky – tajemná, skýtající tolik prostoru pro dětské hraní, snění. Zahrada, která nás může živit a bavit. Mnoho starosti a radosti.


Povedlo se nám sehnat letecký snímek kopce Vinice ze 60. let minulého století. Přišel k nám poštou. Je na něm dobře patrné, jak velká byla původně zahrada u vily Fiala / Krčkovny. Pro srovnání přikládáme i snímek současného stavu. Na místě bývalé zahrady dnes stojí domky, další zahrady, o které jejich majitelé pečují.
Kopci se říká Vinice. Název – náhoda? Na historickém snímku vidíme východně od domku zřetelné terasy. To, co na nich tehdy rostlo, jsou pravděpodobně ovocné stromy. Ale zkusme si představit, že jsme například v 16. století, kdy byla průměrná teplota u nás o pár stupňů vyšší. Mohly dát kopci jméno vinné keře? Není to zas tak nepravděpodobné.
Z té velké zahrady zbyla už jen část. Je to velký kus země, plocha tajemná, dlouho neudržovaná. Stromy staré, zplanělé. Dodnes má své kouzlo. Mohly by tu být skvělé stavební parcely pro další domky, pro nové zahrady. Nebo by tu mohla zůstat zachována tato vzpomínka na to, jak dříve vypadalo i širší okolí. Vzpomínka na to, co zahrada znamenala pro naše předky.

JEDNÁNÍ KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S OBECNÍM MAJETKEM

Dnes jsme se zúčastnili jednání komise pro nakládání s obecním majetkem. Ze sedmi jejích členů bylo přítomno pět. Jeden v podstatě nepromluvil. Neviděli jsme ale průběh jednání o naší žádosti a jejím doplnění. Poslouchali jsme většinu času monolog jednoho z členů, který bychom Vám rádi vyprávěli, ale na to tu není dost místa. Konstruktivních podnětů se nám dostalo dvou – jednak, že se zastupitelům nelíbí, že se v našich textech objevuje formulace „(podpora) by mohla poukazovat na klientelismus“. Za jejím použitím si stojíme. Za druhé, že jsme špatně interpretovali informace ze záznamu jednání zastupitelstva v červnu 2016 týkající se podkladů, které odbor majetku, investic a rozvoje předal zastupitelům před schvalováním záměru prodeje nemovitostí na Vinici. Pokusíme se spojit s panem vedoucím oddělení majetku a ověřit si formulaci, která bude správná. Rádi ji zveřejníme.
Srdečně zdravíme také městské zastupitele a pracovníky městského úřadu, těší nás, že naše webové stránky a facebook sledují!

VYHODNOCENÍ ANKETY O NÁZVU DOMKU Č.P. 394:

V infocentru v Blatné a na facebooku se ankety o název domku zúčastnilo 31 hlasujících. Z 31 hlasů bylo 16 pro název VILA FIALA. Na druhém místě se umístila „Krčkovna“ s pěti hlasy, třetí „Vinice“ a „Vila Fiala na Vinici“.
Postupně budeme tedy o našem projektu mluvit a psát jako o „vile Fiala“.
Je to název, který svému domku dal při jeho vzniku v roce 1906 jeho první majitel, pan Teodor Fiala, blatenský řezník a hostinský. Hlásíme se plně k této tradici a odkazu rodiny Fialů, kteří na Vinici vyhlídku s občerstvením vybudovali. Ostatní názvy – Krčkovna, zámeček, vyhlídka, i ty kurioznější, které hlasující navrhli, nám budou inspirací pro některé akce, které v rámci projektu plánujeme.
Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili. Děkujeme za Vaši podporu našemu společnému projektu, který chceme tvořit v dialogu s veřejností i městem Blatná. Leden se nese ve znamení vyjednávání, co s vilou bude dál. Věříme, že náš projekt uspěje a budeme se od února moci opět pustit do tvorby zajímavého programu pro veřejnost.
(na obrázku výřez z plánu domu z roku 1906. Atika s nápisem Vila Fiala už na domku dnes není, nalezneme ji ale například ještě na fotografii kopce Vinice z roku 1927.)

PF 2017

Zvesela do nového roku! Naše perníčkové PF se pod náporem dětí přizpůsobilo současnému stavu vily – má taky díru ve střeše. Asi ji tedy perník brzy odsoudíme k demolici. Ne tak skutečnou vilu Fiala / Krčkovnu, tu budeme bránit zuby nehty. A jako motivaci do práce pár odkazů – důkazů, že staré domy má cenu udržovat, opravovat a zpřístupňovat veřejnosti:

Naše velká inspirace, větší a starší bratr našeho kopce Vinice, arál Ždár.

V Rychlebských horách vstala z popela Tančírna – objekt ze stejné doby jako vila Fiala, jen větších rozměrů. Projekt realizují společně blízké obce.

Spolek Bart zachraňuje v Úterý na Plzeňsku barokní dům.

Chátrající zámek Štědrá koupila sama obec a postupně pracuje na jeho právě a dalším využití.

Nedaleko Písku stojí v malé obci Kestřany hned dvě tvrze, které jejich majitelé opravují. Dolní tvrz Kestřany a Horní tvrz Kestřany.

Výletní restaurace Rudolfov u Jindřichova Hradce byla v ještě horším stavu než vila Fiala, přesto její majitel pracuje na její obnově.

K opravě mlýna nedaleko Brna přispěli především tamní skauti. Škoda, že v Blatné skautská organizace dnes není.

A mnoho, mnoho inspirace, smutných i radostných příběhů starých domů najdete třeba zde.

Přejeme vám krásný celý rok a těšíme se, že se brzy sejdeme spolu v Blatné na Vinici ve vile Fiala!

Pavla a Josef

navíc z.s.

JAK POMOCI VILE FIALA / KRČKOVNĚ?

Vážení přátelé, podporovatelé našich snah o zachování, obnovu vilky na Vinici. Pokud jste pro zachování domku a zahrady v majetku města, chcete, aby se staly součástí areálu lesoparku, aby byl domek postupně opravován a využíván jako vyhlídka, občerstvení a v zahradě aby se budovala obecní růžová zahrada, potřebujeme Vaši pomoc.
Na projektu pracujeme intenzivně už tři měsíce. Za tu dobu se nám podařilo získat zájem veřejnosti, podporu odborníků i finanční podporu nadace Via. Připadá nám, že jsme coby obyčejní občané do projektu vložili za tu dobu více, než městský úřad za 12 let, po které nemovitosti vlastní.
Co se nám úplně získat nepodařilo, je podpora vedení města Blatná. Postoj k projektu ze strany vedení města je přinejmenším velice rezervovaný. Někteří zastupitelé vyjádřili svůj odmítavý postoj, jeden přímou podporu, několik zájem o náš projekt. Vážíme si toho velice. Většina ze zastupitelů se zatím vůbec nevyjádřila.
Za dva týdny budeme odevzdávat podklady pro majetkovou komisi a zastupitele, kteří pak rozhodnou, jestli náš projekt podpoří a umožní tak jeho realizaci. Současně s odevzdáním podkladů městu je zveřejníme i na našem webu.
Obracíme se proto na vás, občany Blatné, ale také ty, kteří do Blatné přijíždějí jako turisté či Blatnou často projíždějí.
Oslovte přímo naše zastupitele, vedení města, s tím, že nás podporujete. Požádejte své přátele a známé z Blatné, ať udělají totéž, pokud se jim naše snaha líbí.
Napište nám sem nebo na náš email info@krckovna.cz, co si o našem projektu myslíte, o co byste ho doplnili, jak byste ho upravili. S čím byste nám byli ochotni pomoci. Uvítáme každý tip, každý podnět.
Navrhněte naši stránku svým přátelům na Facebooku. Doporučte také tento náš web www.krckovna.cz.
A nakonec – přijďte se spolu s námi podívat ve středu 25. ledna 2017 na jednání zastupitelstva, kde bude o budoucnosti vily Fiala / Krčkovny rozhodováno.
Moc Vám za Vaši podporu děkujeme.
Jako dík posíláme kytičku, kterou na vstupní dveře vilky namaloval tajemný J. K.

PF 2017

Šťastné Vánoce a hodně zdraví a radosti v novém roce Vám přeje navíc z.s.!

ZÍSKALI JSME PODPORU!

Včera jsme dostali krásný vánoční dárek! Nadace Via podpořila náš projekt v plné výši částky uvedené v naší žádosti, tedy 27 691 Kč! Prostředky použijeme na pokrytí nákladů na vyjádření odborníků, odborné konzultace a propagaci našich aktivit. Moc děkujeme a těšíme se na spolupráci!

ÚZEMNÍ PLÁN A ZAHRADA

Dnes byla poslední možnost vyjádřit se námitkou nebo připomínkou k novému územnímu plánu města Blatná. Podali jsme proto připomínku, ve které se vyslovujeme pro zachování zahrady za hranicí zastavitelného území a pro zahrnutí vilky i zahrady mezi lokality vhodné k využití jako veřejné prostranství, ne jen k bydlení. Přáli bychom si také, aby se v územním plánu nehovořilo o domku jako o „bývalé Krčkovně“, protože domek stále stojí (a věříme, že stát bude) a označení Krčkovna se nevztahuje nijak k jeho využití či funkci. Včera jsme se po celém kopci Vinici prošli se specialistou NPÚ na historické zahrady panem Ehrlichem, který připojí své hodnocení k návrhu na zapsání kulturní památky. Dobrou zprávou pro Vinici je, že hranice zastavitelného území se v územním plánu nerozšiřuje severovýchodním směrem na louky, a tak bude zřejmě stále kam chodit sáňkovat (když bude na čem) a zůstane zachován jedinečný výhled na kostel v Paštikách. Na fotce pohled z vrcholku kopce na vilu Fiala / Krčkovnu.

PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍPRAVY

Včera navštívili vilku pracovníci odboru evidence NPÚ v Českých Budějovicích, aby stavbu zdokumentovali pro zpracování návrhu na prohlášení kulturní památkou. NPÚ se tedy v lednu prostřednictvím své komise vyjádří, jestli má z jejich pohledu vilka šanci takovou ochranu na ministerstvu získat. Zítra pokračujeme setkáním se specialistou na historické zahrady, panem Ing. Ehrlichem, který s námi zkonzultuje náš záměr rozária. Moc děkujeme NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích za spolupráci! Pro potěšení všem příznivcům posíláme lehce sněhem pocukrovanou vilu Fiala / Krčkovnu.

JAKÝ JE NÁŠ ZÁMĚR VYUŽITÍ KRČKOVNY

Jelikož se několik zastupitelů včetně paní starostky na zastupitelstvu 14. 12. vyjádřilo, že se na ně obracejí lidé s obavami, aby se realizací našeho projektu nenarušil klidný život na Vinici, rozhodli jsme se zformulovat následující prohlášení:

V našem projektu, na kterém stále pracujeme, jsme popsali záměr využití budovy a zahrady takto: V prvních měsících by měla sloužit budova především jako zázemí pro péči o zahradu (sklad nářadí a pod.). Zahrada by měla sloužit jako zahrada, která by mohla být z části spravována jako komunitní, tedy vlastními silami dobrovolníků. Domek by při postupné péči a opravách měl v horizontu několika let být také zázemím pro občany i turisty – návštěvníky lesoparku – občerstvení, vyhlídka, případně klubovna se sociálním zázemím.

Taková náplň nám připadá jako vcelku klidová, nijak se výrazně nelišící od současného života ve vilové čtvrti na Vinici. Jako plus projektu vidíme zachování průchodnosti cesty kolem domku na kopec, péči o ni (v případě prodeje do soukromých rukou by tato cesta pravděpodobně zanikla) a posílení atraktivity lesoparku coby vycházkového a výletního cíle. V případě rozparcelování zahrady a jejího zastavění by přirozeně stoupl automobilový provoz na příjezdové cestě, zatímco náš projekt počítá především s pěšími chodci a cyklisty.

Doufáme, že se nám tímto podařilo rozptýlit obavy o klid na Vinici v případě realizace našeho projektu. Budeme vděční, když je budete tlumočit i dalším občanům Blatné. Děkujeme.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 14.12.

Na dnešním jednání zastupitelstva se hovořilo mimo jiné také o vile Fiala / Krčkovně. Nebylo jednáno přímo o usnesení, zastupitelé byli paní starostkou informováni o současné situaci. Přesto se rozvinula zajímavá debata, která stojí za pozornost:

Paní starostka informovala ostatní zastupitele o dosavadním vývoji situace. Mimo jiné i o veřejné debatě 4. 12., které se zúčastnilo 80 lidí. Paní starostka vyjádřila osobní dojem, že byla na debatě vystavena nepříjemnému tlaku. V brzké době zveřejníme audiozáznam z debaty na našich webových stránkách, aby si mohl každý ověřit, jestli tomu tak bylo.
Dále se ke Krčkovně vyjádřili tito zastupitelé:
Pan Flandera se vyslovil pro prodej nemovitosti.
Pan Hospergr se rovněž vyjádřil pro prodej a prohlásil také, že by budovu nebylo možné využít pro námi zamýšlené záměry, kdyby byla prohlášena kulturní památkou. Prohlásil, že kulturní památka je „trest pro město“. Pokusíme se ho emailem kontaktovat s prosbou o vysvětlení takového názoru věcnými argumenty.
Pan Stošek, stejně jako výše uvedení zastupitelé a paní starostka, řekl, že se na něj obracejí jen lidé, kteří jsou proti veřejnému využití Krčkovny, a že je pro její prodej. Nechce prý, aby se z ní stalo „pofidérní centrum“. Pokusíme se mu v emailu opětovně popsat, jak si veřejné využití Krčkovny představujeme.
Pan Vít navrhl, aby se o Krčkovně vytvořila veřejná debata na webu města Blatná. K tomu se ostatní zastupitelé včetně paní starostky vyjádřili souhlasně. Těšíme se, že taková anketa vznikne.
Pan Scheinherr se vyjádřil, že je pro prodej nemovitosti.
Ostatní zastupitelé a zastupitelky se k tomuto bodu programu nevyjádřili či se jednání neúčastnili.

Doufáme, že audiozáznam z jednání zastupitelstva bude brzy zveřejněn na webu města, jak je tomu v jednacím řádu. Věříme také, že bude zveřejněn brzy i záznam z minulého jednání zastupitelstva z 9. 11., který dosud (16.12.2016) zveřejněn nebyl.

MÁME VELKÉ PLÁNY

Máme velké plány! Na setkání s paní starostkou Kateřinou Malečkovou, panem místostarostou Pavlem Ounickým, vedoucím odboru majetku, investic a rozvoje panem Jaroslavem Blovským a vedoucím oddělení majetku panem Václavem Cheníčkem na radnici jsme byli informováni, že se na prosincovém zastupitelstvu určitě nebude jednat o prodeji Krčkovny. Domluvili jsme se, že připravíme kalkulaci nákladů a plán finančního zajištění projektu pro další jednání. Děkujeme a pokračujeme v práci.

Na obrázku máme také plány – přes sebe položené plány Krčkovny – první z roku 1905, druhý z roku 1906. Najdete rozdíly?

OPĚT DO PRÁCE

Po neděli s vámi se vrháme opět do práce. Dnes nás čeká schůzka na radnici.
Na obrázku vidíme vizi opravy Krčkovny od Fandy, 5 let.

DÍKY ZA ÚČAST NA ODPOLEDNI O KRČKOVNĚ

Vážení podporovatelé, zájemci i kritikové projektu Krčkovny, všem vám velice děkujeme za vaši dnešní hojnou účast na Odpoledni o Krčkovně. Zazněly velmi důležité názory, postřehy i nabídky spolupráce. Velmi si toho vážíme a vnímáme to jako impulz pro další práci na projektu. Těšíme se na další setkávání s vámi!

Děkujeme panu Liborovi Sedlakovi za videa i za fotografie, děkujeme paní starostce Kateřině Malečkové, ostatním zastupitelům, kteří dorazili, všem diskutujícím i naslouchajícím.

FANDÍM KRČKOVNĚ…

Už máte placky na podporu Krčkovny? Že ne? Můžete si je zdarma vzít v Infocentru v Blatné. Bude nás těšit, když nás jejich nošením podpoříte.

PROČ TO VŠECHNO DĚLÁME?

Vážení přátelé Krčkovny, asi by se slušelo Vám trochu vysvětlit, proč jsme stránku založili. Jedná se o dům, který vidíte na úvodní fotce, a jeho zahradu. Nacházejí se na okraji města Blatná, na kopci zvaném Vinice. Původně to byla vyhlídka s občerstvením, snad cukrárna, restaurace. Postavena byla někdy v prvním desetiletí 20. století. Dům změnil několikrát majitele a nyní je ve vlastnictví města Blatná, už 12 let. Jeho stav je velmi zanedbaný. Město v létě zveřejnilo záměr Krčkovnu prodat, včetně zahrady, která má více než 3500 čtvrtečních metrů. Jsme přesvědčeni, že není ve veřejném zájmu ani není nutné nemovitosti prodávat, ale že je potřeba jim najít schopného správce a usilovat o jejich údržbu, opravu a zpřístupnění veřejnosti. Oslovili jsme tedy město Blatná se žádostí, aby s námi začalo jednat o možnostech zahájení veřejného dialogu o Krčkovně, navrhli jsme řešení v podobě dlouhodobého pronájmu nemovitostí našemu spolku. Navrhli jsme v dopise také rámcový harmonogram aktivit, které povedou k obnově původní funkce domu – vyhlídka s občerstvením. V přímém sousedství Krčkovny totiž právě vzniká městský lesopark. Pro zahradu navrhujeme nové využití – vznik městského rozária, které bude reprezentovat růžařskou minulost Blatné. Jsme na začátku cesty, budeme vděční za všechny reakce, tipy, připomínky, doporučení od Vás. Webové stránky nyní připravujeme. Připravili jsme také článek o Krčkovně a našich snahách do Blatenských listů, čekáme, jestli bude redakcí přijat. Děkujeme za Vaši podporu. Věříme, že má smysl pečovat o veřejný prostor, o kvalitní staré domy. Věříme, že Krčkovna obohatí kulturní život Blatné.