DOPIS ČLENŮM PRACOVNÍCH SKUPIN STRATEGICKÉHO PLÁNU MĚSTA BLATNÁ

Vážení členové pracovních skupin strategického plánu města Blatná,

obracíme se na Vás se žádostí o vysvětlení jedné změny v aktualizované verzi strategického plánu města Blatná.

Jedná se o pilíř č. 2, ale jelikož jedna část našeho návrhu na doplnění aktualizace, tedy prezentace odkazu Jana Böhma a růží, byla zapracována do pilíře č. 1 a zároveň druhá část našeho návrhu – záchrana a nové využití vily Fiala pro veřejnost – velmi úzce souvisejí s pilířem č. 3, dovolujeme si oslovit Vás všechny.

V předchozí variantě strategického plánu bylo k lokalitě Vinice uvedeno následující:
„Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. Nemovitost nacházející se v lokalitě Vinice by mohla sloužit jako výukové středisko pro děti a mládež zaměřené na environmentální výchovu. Projekt ve fázi záměru, který bude prověřen při tvorbě nového územního plánu.“

V aktualizaci, kterou jste Vy připravovali a kterou schválilo zastupitelstvo města Blatná dne 28. 3. 2018, se tato formulace změnila na toto:
„Stávající lesní porost bude přetvořen na les zvláštního určení, vznikne lesopark s rekreačním a výukovým posláním. Bude zde zbudována a udržována naučná stezka Vinice, jejíž součástí bude nově vzniklá rozhledna. O možnosti využití nemovitosti v lokalitě Vinice se neuvažuje. Budova je v havarijním stavu.“

Jedná se o dost razantní změnu tohoto bodu strategického plánu, a proto Vás prosíme o odpověď na následující otázky:

1. Jaké konkrétní aktivity, kroky podniklo město Blatná či jiné instituce ve věci prověření možnosti využití budovy č.p. 394 jako výukového střediska či jiného veřejně prospěšného účelu pro kvalitní trávení volného času? Jací odborníci na tomto procesu spolupracovali? Jak byla zapojena veřejnost?
2. Jaký je důvod označení současného stavu budovy jako „havarijní“? Existuje vyjádření odborníků, které toto tvrzení potvrzuje?
3. Kdo je podle Vás zodpovědný za současný stav budovy č.p. 394, která byla Vámi před několika lety označena jako možné budoucí výukové středisko? Kdo podnikl kroky k její opravě a údržbě, kdy a jaké?
4. Jaké jsou Vaše osobní, věcné, odborné argumenty pro Vaše rozhodnutí, že se s budovou č.p. 394 ve strategickém plánu města Blatná nemá v budoucnu počítat?

Připadá nám, že ze strany města Blatná, které bylo v této věci (situace kolem budovy č.p. 394) shledáno krajským úřadem jako systémově podjaté, nejste dostatečně informováni o významu a potenciálu této lokality. Dovolte prosím, abychom Vás tedy informovali my:

Budova č.p. 394 – vila Fiala – a její zahrada jsou velmi cennou památkou, která nemá přinejmenším v Jihočeském regionu obdoby. Byla navržena stavitelem pražského Hradu, blatenským rodákem Karlem Fialou, v roce 1906. Zachovala se v téměř nezměněném stavu, což je jedinečné. Zahrada u vily Fiala je jedinečným příkladem zahrady z doby počátku 20. století, jaké se dnes už ve městech prakticky nevyskytují, zároveň je v jejím terasovitém terénu zachován doklad kulturní činnosti člověka z doby, kdy kopec Vinice dostal své jméno. Svou dispozicí na jižním svahu, blízkostí budoucího lesoparku a historické budovy a snadnou dostupností z centra města je tato lokalita ideální pro pěstování růží a budování rozária, které důstojně připomene odkaz další významné blatenské osobnosti, Jana Böhma.  Takové využití lokality představuje veliký přínos pro trávení volného času a pro turistický ruch v Blatné.
Pro tato tvrzení vycházíme z vyjádření řady odborníků, se kterými jsme v rámci naší dobrovolné občanské aktivity navázali kontakty, například Ing. Marie Pavlátové, historičky zahrad, Ing. Kláry Salzmann, krajinné architektky, Ing. arch. Barbory Schmidové, architekty a pracovnice NPÚ, Ing. Karla Drhovského, bývalého ředitele NPÚ ÚOP v Plzni, Mgr. Michala Chmelenského, ředitele Národopisného muzea Plzeňska, pana růžaře Miloslava Šípa a mnoha dalších.
Více než rok a půl nabízíme městu Blatná svou odbornost a svůj čas pro přípravu a realizaci tohoto projektu. Nežádáme od města Blatná žádné finanční prostředky, chceme je hledat pomocí grantů, dotací, veřejných sbírek a komunitní práce. Bohužel město Blatná naše nabídky neustále odmítá.
To, že náš projekt má potenciál být úspěšný, dokazuje nejen podpora řady odborníků (architekt David Vávra, Petr Zeman (Prázdné domy), Aleš Kozák (ProPamátky, ing. Drahomíra Kolmanová (Má vlast cestami proměn)), grant Nadace Via či Nadace české architektury, ale také desítky podpisů na petici, kterou nabízíme občanům v Blatné i jinde.
Více informací o našich aktivitách najdete na www.vilafiala.cz nebo na https://www.facebook.com/krckovnablatna/ .

Věříme, že i Vy coby aktivní občané, kterým záleží na rozkvětu města Blatná, pochopíte naše snahy a že je podpoříte či se do nich s námi aktivně zapojíte.
Těšíme se na Vaše reakce a velmi rádi se s Vámi sejdeme a budeme o vile Fiala diskutovat. Jednou z příležitostí bude například Kulatý stůl o vile Fiala, neformální setkání, které pořádáme ve čtvrtek 19. dubna od 17 hodin v Kavárně Komunitního centra. Leták posíláme v příloze tohoto emailu. Rádi se s Vámi sejdeme i jindy, budete-li mít zájem.

Děkujeme za Váš čas a přejeme Vám mnoho dobrého,

s přátelským pozdravem

Mgr. Pavla Váňová Černochová
navíc z.s.
tel. 723 809 110