HLAS LIDU, HLAS BOŽÍ

Od začátku naší činnosti za záchranu vily Fiala jsme se obraceli prostřednictvím oficiálních emailů na všechny zastupitele města Blatná. Snažili jsme se je informovat o našem záměru, nabízeli jsme možnost osobního setkání. Na pár emailů od nich jsme se snažili co nejpřesněji odpovědět. Nicméně faktem je, že svou podporu nám vyslovil jeden, pan Bohuslav Navrátil. Pana Miloslava Víta náš projekt zaujal, poskytl nám několik rad a přišel s námi i diskutovat do Komunitního centra. Pro nás to bylo setkání příjemné a doufáme, že i pro něj. Ostatní nic.

Žádný velký zájem od volených zástupců občanů. O to zajímavější byly poté proslovy některých z nich, které zazněly na jednáních zastupitelstva nebo komise pro nakládání s obecním majetkem. Čtyřikrát jednoznačně vyslovená podpora prodeje v prosinci. A ticho, ostatně jako skoro vždy, těch deseti zbývajících. Jednání zastupitelstva si můžete poslechnout na odkazech na našich stránkách nebo na webu města Blatná. Jednání komise si asi neposlechnete, ale můžete se začíst do zápisu z tohoto jednání 11. 1. 2017, který je k nahlédnutí na městském úřadu. Bohužel, zachycuje asi tak polovinu toho, co na komisi bylo opravdu vyřčeno například panem Hospergrem. Ale i to stojí za to. Zvláště pokud jste milovníky absurdních dramat, vřele doporučujeme k četbě.

I přes tento většinový nezájem až odpor zastupitelé na jednání 25. ledna rozhodli přesně tak, jak bylo správné. Pro to, o co jsme od začátku své práce usilovali – záměr prodeje byl zrušen. Městu, a tedy všem občanům, zůstávají v majetku nemovitosti v hodnotě cca tři miliony, navíc probíhá na ministerstvu kultury řízení o prohlášení nemovitostí kulturními památkami. Přínos takovéto zajímavé památky pro obec může být především v jejím využití pro turismus a rekreaci občanů. O tom mluvíme od začátku a budeme i dále.

Hned po hlasování, ještě v noci na 26. ledna, k nám dorazila další zajímavá reakce od zastupitele. Konkrétně od paní zastupitelky Zdeny Braunové, zvolené za KSČM. Na naše nabídky setkání předtím nereagovala, teď se ptala na spoustu otázek. Na některé byly odpovědi už v dokumentech, které jsme městu a zastupitelům posílali. Paní Braunová své dotazy následně zformulovala do několika bodů. Jelikož píše, že odpovědi na ně by mohly zajímat i další blatenské občany, rozhodli jsme se odpovědět veřejně:

 • od kdy funguje spolek navíc z.s., odkaz na www. stránky, kolik má spolek členů

Spolek navíc z.s. byl založen jako občanské sdružení v roce 2010. Nemá webové stránky, spravuje webové stránky www.vilafiala.cz. Spolek má tři členy: Mgr. Pavlu Váňovou Černochovou (předsedkyně), Josefa Váňu a Mgr. Hynka Horáka. Spolek má sloužit jako právní rámec pro realizaci neziskových aktivit svých členů.

 • proč se spolek začal zajímat o objekt na Vinici až po vyhlášení záměru prodeje

Spolek navíc z.s. se začal zajímat o objekt na Vinici okamžitě, jakmile zjistil, že takový objekt existuje, na konci září 2016. Pavla Váňová Černochová díky své profesi galerijní pedagožky a historičky umění rozpoznala podle fotografie zveřejněné na záměru prodeje historickou a památkovou hodnotu domu a začala se o jeho osud zajímat.

 • proč jste si třeba o koupi nepožádali sami

Protože o koupi těchto nemovitostí nestojíme. Jsme přesvědčeni, že je veliké štěstí, že jsou tyto nemovitosti v majetku obce. Dům byl stavěn jako objekt určený k užívání veřejností a jako obecní majetek by tak měl být také využíván. Město Blatná objekt vlastní 12 let a využití pro něj nenašlo, zástupci vedení města o tom, že toto využití nenachází, hovořili i na schůzkách s námi. Proto jsme připravili náš projekt na neziskové veřejné využití nemovitostí a nabídli ho městu s tím, že jeho realizace město nezatíží, ale naopak obohatí společenský život v obci.

 • další  neuskutečněné i uskutečněné projekty spolku navíc z.s.

Projekt vily Fiala je první realizovaný projekt spolku navíc z.s. O zkušenostech členů spolku z jiných projektů byli zastupitelé informováni v naší žádosti o pronájem.

 • jaké dobrovolníky máte na údržbu objektu a růžové zahrady ( předběžné, písemné dohody)

Zveřejňování seznamu potencionálních dobrovolníků nám připadá přinejmenším nevkusné. Kromě přímých nabídek spolupráce přibližně dvaceti občanů různých profesí z Blatné a jejího okolí, na facebooku naši skupinu podporuje přes 500 lidí, alespoň polovina z jižních Čech. Byla nám nabídnuta také například konkrétní spolupráce organizací Tamjdem, která organizuje dobrovolnické akce po celé republice i v zahraničí. Spolupráci na zpracování projektu, dokumentaci nemovitostí a projektu jejich rekonstrukce nám nabídli studenti ČVUT v Praze a České zahradnické školy v Mělníce i několik akademiků.

 • jaké firmy na opravu a údržbu  objektu ( určitě už jste některé oslovili)

Ne, neoslovili jsme nikoho. Nemáme totiž od majitele objektu – města Blatná – mandát kohokoli pro takové práce oslovovat. Jako nájemce bychom takové kroky podniknout mohli. Chtěli bychom v co největší míře využívat práce místních podnikatelů.

 • zda máte písemný příslib pana Šípa ohledně růžové zahrady

Nemáme a ani bychom si nedovolili písemný příslib vyžadovat. S panem Šípem jsme konzultovali svou vizi růžové zahrady, jeho představu o podobně prezentace odkazu Jana Böhma v Blatné a vhodnost zahrady na Vinici pro pěstování růží. S jeho pomocí jsme také získali představu, jaké jsou nutné kroky pro budování takové zahrady. Získali jsme od něj tipy na další odborníky. Naše vize obecní růžové zahrady v blízkosti historické stavby a prezentace odkazu Jana Böhma a Karla Fialy se panu Šípovi líbila a diskutovali jsme i o možnostech financování péče o růže formou „adopce“ růží veřejností. Opět platí to samé jako pro spolupráci s dodavateli třeba stavebních prací – dokud nemáme právo s nemovitostmi disponovat, nemůžeme konkrétní spolupráci navázat.

 • jaký je Váš vztah k našemu městu

Tato otázka byla míněna přímo na Josefa Váňu. Josef Váňa je otcem dvou dětí, které mají v Blatné od narození trvalé bydliště, stejně jako jejich matka, Pavla Váňová Černochová. Blatná je město, které milujeme, chceme zde bydlet, vychovávat své děti, účastníme se zde kulturního života, máme zde rodinu, přátele, známé. Pavla Váňová Černochová provedla tisíce turistů po blatenském zámku. Náš projekt děláme právě proto, že chceme pro naše město udělat co je v našich silách, aby bylo ještě krásnější.

 • kdy jste se museli VKRÁDAT do ZATUCHLÝCH kanceláří úřadu

Paní zastupitelka cituje větu z fejetonu Josefa Váni. Fejeton je literární útvar postavený na sarkasmu, ironii a nadsázce. Nicméně tato věta odráží nezájem radnice o konstruktivní diskusi o našem projektu. Například na žádném jednání s námi zástupci vedení města (paní starostka, pan místostarosta, pan Blovský, pan Cheníček) nediskutovali o konkrétních možnostech realizace projektu, o konkrétních číslech. Vždy jen opakovali, že o projekt nestojí, že je podle nich nereálný. Komise pro nakládání s obecním majetkem také nediskutovala o námi dodaném rámcovém rozpočtu, proběhla pouze hodinová emotivní prezentace názorů pana Hospergra. Paní starostka opakuje nadále, že město nemá žádné využití pro nemovitosti na Vinici, ikdyž náš projekt neziskového veřejného využití je na úřadu už od listopadu.

 • kolik máte skutečných financí na údržbu a provoz objektu

Opět platí výše uvedené – dokud nemáme od města coby majitele objektu svolení peníze shánět, nemůžeme žádné sehnat. Máme svůj čas, svou dobrovolnickou práci. Projektu jsme za pět měsíců věnovali stovky hodin práce a vlastní prostředky, protože jsme přesvědčeni o jeho smysluplnosti. Udělali jsme databázi možných zdrojů financování a stále ji doplňujeme, část z ní byla zastupitelům poskytnuta v doplnění naší žádosti o pronájem.

 • dělali jste nějakou anketu třeba formou letáků do schránek ( jsou mezi námi i starší občané, kteří nemají přístup k internetu)

Pomineme-li fakt, že anketa se většinou nedělá formou letáků do schránek, ano, veřejnost měla možnost hlasovat například o nejoblíbenější název nemovitostí na Vinici v blatenském Infocentru a na facebooku. V anketě hlasovalo 31 lidí. Na setkání s veřejností v prosinci 2016 v Komunitním centru podporu našemu projektu vyjádřilo na místě přibližně 70 občanů Blatné. S občany hovoříme také na ulicích, v kavárnách, po telefonu a oslovujeme veřejnost prostřednictvím Blatenských listů. Po internetu s námi živě komunikují i starší občané nad 60 let.