LESOPARK VINICE

Ze zanedbaného lesa na Vinici vznikne pod vedením města lesopark. Po dvou letech příprav město nyní velmi rychle hledá dodavatele pro tento projekt.

Dvouhektarový lesík na Vinici patří městu Blatná. Už v 70. letech, v době, kdy v okolí vznikala nová obytná zástavba, zde byly budovány svépomocně lavičky. Lokalita je velmi lákavým místem k procházkám, tráví zde čas děti i pejskaři. Přes kopec vedly a vedou stezky na Bezdědovice či Paštiky, na severním úpatí kopce se nachází malý starý lom. Bohužel, za řadu let les velmi zpustl. Smíšený lesík zhoustl díky náletovým dřevinám, což ale na druhou stranu svědčí početnému ptactvu. Mezi stromy nalezne pozorný chodec řadu romantických zákoutí.

Samotný název Vinice dává tušit, že se na jižním svahu kopce kdysi pěstovalo víno. Svědčí o tom i čtyři stupně teras, částečně zachované v terénu. Na jižní stráni obrácené k městu se nachází už od roku 1906 výletní restaurace vila Fiala a její půlhektarová zahrada. Další důkaz, že toto místo láká k procházkám odedávna. Jedná se tedy o místo pro rekreaci naprosto ideální.

Vybudování lesoparku Vinice si do volebního programu v roce 2014 zařadilo hnutí ROVNĚ, které dnes v osobě starostky Kateřiny Malečkové vede blatenskou radnici. Minimálně od podzimu roku 2014 tedy město Blatná tento záměr podporovalo. Záměr je obsažen i v strategickém plánu města. Aby bylo umožněno lesopark budovat, bylo novým územním plánem v roce 2016 provedena změna lesa z hospodářského na rekreační.

Na podzim 2016 jsme se začali zajímat o vilu Fiala na Vinici. Připadalo nám (a dodnes připadá) samozřejmé, že vlastní-li město Blatná dva hektary lesa, hodnotnou historickou budovu a jedinečnou půlhektarovou zahradu, které odjakživa tvoří jeden celek, nesmí být tento krajinný prvek dělen a likvidován. Lesopark bez vily a její zahrady a prodej těchto nemovitostí však podporuje nejen většina zastupitelů za ROVNĚ, ale i většina ostatních zastupitelů. O samotné podobě lesoparku nic zveřejněno nebylo. Požádali jsme proto v březnu 2017 pana Ing. Václava Cheníčka z Odboru majetku, investic a rozvoje městského úřadu o doplnění informací k plánovanému lesoparku. Z těchto informací a z aktuální zadávací dokumentace k lesoparku vycházíme v tomto textu.

V roce 2016 žádal o dotaci na vybudování lesoparku nájemce městských lesů, firma Kaiser s.r.o. Se svou žádostí neuspěl. Proto se majitel lesa, město Blatná, rozhodlo požádat o podporu samo. V popisu zamýšleného lesoparku se ale nic výrazně nemění.

„Naučná stezka by měla sestávat z trasy, která v podstatě kopíruje stávající vyšlapané stezky v lesním porostu Vinice s délkou trasy cca 850 m a s umístěním odpočinkových posezení a lavic (6x), umístěním šestibokého altánu (400×450 cm) na nejvyšším místě lesního komplexu Vinice, vyznačením trasy stezky, osazení informačních a orientačních cedulí, ptačích budek a dřevěného zábradlí v nebezpečném prostoru nad bývalým lomem. Informační cedule by měly obsahovat informace o stromech, savcích, ptácích, rostlinách, hmyzu, paštickém kostele (na místě posezení s výhledem na tuto regionální pamětihodnost) a o lomu nacházejícím se v daném prostoru lesa.“ píše Ing. Cheníček. Rozmístění je možné vidět na nákresu, který byl součástí zadávací dokumentce pro výběrové řízení města.

Jelikož je Vinice hojně navštěvovaná veřejností, zajímalo nás také, zda bylo zadání projektu někdy konzultováno s blatenskými občany. Nebylo tomu tak ani před březnem 2017, kdy pan Cheníček na naše dotazy odpovídal, ani potom. Nebude tomu ani nyní, jelikož výběrové řízení bylo vypsáno 15. prosince a uzávěrka přihlášek je už 3. ledna 2018. Na to, že se na projektu pracuje nejméně dva roky, je to možná trochu moc narychlo. Proč tomu tak je, se můžeme jen dohadovat.

Je veliká škoda, že se uživatelé lesoparku nemohli k jeho podobě vyjádřit. Na našich setkáních s veřejností jsme totiž několikrát mohli poznat, jak vřelý vztah k lesíku mají ti, kteří zde tráví svůj volný čas. Někteří obyvatelé Vinice tu už dnes pracují na tom, aby cesty byly průchozí, a odklízejí napadané větve. Jiní vnímají i úpravy, které zde v minulosti prováděl nájemce městských lesů, zejména kácení vzrostlých stromů. Na setkání s veřejností v prosinci 2016 kritizovali někteří vykácení pruhu borovic na jižním svahu kopce, které nahradila výsadba lip. Bohužel, vlivem nulové údržby této výsadby vznikl pruh zarostlý nálety, který bude vyžadovat opět razantní zásah.

Na Vinici se často vypravili nejen majitel venčící psa nebo pozorující ptáky, ale také lidé bez přístřeší či toužící po vzrušení ne zrovna legálním. O tom, že dva opuštěné domy v této lokalitě – vilu Fiala a dům č.p. 884 – navštěvovali narkomani a vandalové, se vědělo dlouhé roky. Dům č.p. 884 letos změnil majitele a snad se mu blýská na lepší časy. Vila Fiala byla letos obehnána alespoň provizorním plotem. Stále ale zastáváme názor, že je potřeba ji postupně opravit a zpřístupnit veřejnosti tak, jak byla původně užívána – jako výletní restaurace, vycházkový cíl pro místní i turisty. K budování takovýchto cílů vyzývá město Blatnou i nový územní plán, který město loni schválilo.

Není bez zajímavosti, že kromě vily Fiala a její zahrady (o tom, že i přes případné prohlášení kulturní památkou bude město zvažovat její prodej, informoval v televizní reportáži před časem pan radní Robert Flandera) zamýšlí město prodat i část pozemků na východním okraji lesoparku. Jedná se o pozemek mezi přístupovou cestou a lesíkem, přes který chodívá v zimních měsících sáňkovat a bobovat na severní svah řada Blateňáků. Jestli se tato přístupová cesta zcela uzavře nebo jde jen o odpordej části pozemku, se dovíme na lednovém jednání zastupitelstva, kde bude tento záměr pordeje projednáván. Kdyby průchod do lesa a severní svah zanikl, byl by lesopark přístupná prakticky pouze od jihu z Holečkovy ulice.

Lesopark na Vinici vznikne a je to dobře. Z dotací a možná i městských zdrojů bude financován částkou, která podle zadání výběrového řízení nemá překročit částku 800 tisíc korun. Je ale škoda, že se na podobě lesoparku nemohli podílet ti, pro které je budován, tedy občané města, obyvatelé Vinice. Možná by pak nevznikal unifikovaný projekt, který můžete naroubovat prakticky na jakýkoli les v České republice, ale něco, co by bylo opravdu jedinečné. Peněz je na to dost. Vše se „upeklo“ v kancelářích městského úřadu. Pan Cheníček připouští, že rozmístění ptačích budek bude konzultováno s českým svazem ochránců přírody, ovšem s další spoluprací nepočítá. Je to škoda, protože právě pan RNDr Petr Pavlík, předseda blatenského ČSOP, nám například poskytl o Vinici velmi zajímavé odborné vyjádření, které by stálo za to do připravované naučné stezky zakomponovat (text zde).

Obáváme se také, že pokud nebude zajištěna pravidelná péče o provoz v této lokalitě, nebudou mít lavice a cedule naučné stezky v lesíku dlouhou životnost. Právě takový „dozor“ by zajistil například provoz ve vile Fiala, který by mohla zajišťovat nezisková dobrovolnická organizace.