OSMÁ ŽÁDOST

Od října 2016 žádáme opakovaně město Blatnou o jednání, nabízíme spolupráci, žádáme o zapůjčení či pronájem obecních nemovitostí – vily Fialy a její zahrady – našemu spolku. Pokaždé byla žádost radou města či zastupiteli zamítnuta. Dvakrát jsme před zamítnutím byli vyzváni k doplnění, které jsme dodali. Jednou jsme prezentovali svou práci komisi pro nakládání s obecním majetkem (leden 2017), jednou komisi pro rozvoj města (červenec 2019). K jednomu stolu na skutečné jednání o možnostech zapůjčení či pronájmu nemovitostí s představiteli města jsme nikdy pozváni nebyli.

Město samotné přitom žádné smysluplné využití tohoto cenného historického areálu nehledá a nechává ho záměrně chátrat, přestože je vila Fiala pod památkovou ochranou.

Dnes jsme odeslali žádost číslo 8. Kdyby vás zajímalo, co radní a zastupitelé vytrvale odmítají, můžete si ji přečíst zde:

Město Blatná
Tř. T. G. M. 322
38801 Blatná

navíc z.s.
Na Bílé husi 1071
38801 Blatná

V Blatné 21. 6. 2020

Věc: Žádost o dlouhodobý pronájem nevyužívaných obecních nemovitostí za účelem jejich neziskového vyžití.

Vážení,

žádáme tímto o dlouhodobý pronájem níže uvedených obecních nemovitostí za účelem jejich neziskového využití naším spolkem. Jedná se o následující nemovitosti:
pozemek č. 969/2, pozemek č. 447, na němž se nachází budova č.p. 394, pozemek 971/10 a část pozemku 971/5, vše v katastru obce Blatná.

Odůvodnění žádosti:

Výše uvedené nemovitosti jsou od roku 2004 v majetku obce Blatná. Po celou dobu i v současnosti nejsou městem Blatnou žádným způsobem využívány ani náležitě opečovávány. Nejsou dostatečně chráněny proti chátrání, nepříznivým přírodním vlivům ani proti vandalům.

Nemovitosti mají významnou historickou a památkovou kvalitu, stavba č.p. 394 je nemovitou kulturní památkou. Přesto není správcem tohoto veřejného majetku opečovávána tak, jak mu zákon ukládá. Nemovitosti se nacházejí v lokalitě, která je velmi vhodná pro komunitní, společenské využití citlivou formou, která bude odpovídat charakteru lokality – jsou součástí městského lesoparku a naučné stezky, jejíž zbudování stálo nemalé veřejné prostředky. Kultivovaný komunitní provoz bude také přínosem pro vybavení lesoparku, které je nyní ohrožováno vandalismem.

Vedení města Blatné, příspěvkové organizace města Blatné ani jiné organizace či jednotlivci neprojevili a neprojevují zájem o péči o tento nevyužívaný obecní majetek. Paní starostka Malečková i radní a zastupitelé města Blatné se opakovaně vyjádřili, že o nemovitosti nestojí a nechtějí pro ně využití hledat. Stejně tak, podle jejich slov, nechtějí investovat obecní prostředky do opravy a péče o uvedené nemovitosti včetně nemovité kulturní památky – vily Teodora Fialy.

Navzdory nepravdivému tvrzení v obecní kronice roku 2017, kromě námi organizovaného veřejného setkání u vily Fialy v prosinci 2016 neproběhlo od té doby ani jedno veřejné jednání, setkání s občany organizované obcí nebo jinou organizací na téma využití a péče o vilu Fialu a ostatní nemovitosti. Jediný, kdo o vilu Fialu a ostatní uvedené nemovitosti od roku 2016 má zájem, věnuje jim nepřetržitou pozornost a aktivně se zasazuje za jejich záchranu a využití pro veřejnost, je náš spolek.

Náš spolek navíc z.s. vyvíjí v Blatné od roku 2016 svou kulturní, společenskou činnost. Připravili jsme desítky kulturních akcí, které jsou veřejností navštěvované, vytvořili jsme komunitu lidí, které zajímají památky, architektura, péče o krajinu a blatenská růžařská tradice. Máme odborné znalosti i zkušenosti na to, abychom se o vilu Fialu a její zahradu náležitě postarali. Provedli jsme odborné zaměření celé budovy architektkou – památkářkou. Prostřednictvím komunitního, kulturního programu budeme nadále usilovat o záchranu, obnovu vily Fialy a její zahrady a jejich smysluplné využití pro veřejnost. Chceme své síly věnovat přímo vile Fiale a její zahradě.

Jak jsme již vedení města i komisi pro rozvoj města několikrát prezentovali, existuje řada možností, jak vztah našeho spolku a města upravit tak, aby bylo možné svěřit uvedené nemovitosti do péče našemu spolku za účelem neziskového využití. Vždy bude tato forma znamenat větší přínos pro nevyužívaný obecní majetek, než jeho dnešní mnohaletá neúdržba.

Jelikož vedení města Blatné nevyvíjí žádnou činnost pro záchranu a obnovu vily Fialy a její zahrady a jejich využití pro veřejnost, žádáme o pronájem těchto nemovitostí našemu spolku. Spolek se ujme zodpovědnosti za tyto nemovitosti, převezme roli moderátora veřejné diskuse o jejich využití a bude pracovat na jejich záchraně. To vše na vlastní náklady a ve prospěch obce. V každém případě bude vkládat svou dobrovolnou práci a své know-how do obecních nemovitostí tak, aby je uvádělo do stále lepšího stavu, než v jakém se nacházejí dnes.

O konkrétní podobě smlouvy o pronájmu chceme dále jednat.

Žádáme tímto o svěření vyřízení naší žádosti do rukou kompetentního a nestranného úředníka či zástupce samosprávy. Žádáme, aby vyřízení naší žádosti nebylo svěřeno panu Ing. Václavu Cheníčkovi ani panu Jaroslavu Blovskému. Důvodem je naše domněnka, že tito úředníci nejednají ve věci vyřizování našich žádostí nestranně a ve prospěch obce a že jsou v tomto jednání ovlivněni jinými než zákonnými hledisky. Usuzujeme tak ze slovních i písemných vyjádření výše uvedených úředníků při vyřizování našich předchozích žádostí a při nakládání s výše uvedenými obecními nemovitostmi v posledních 16 letech. Za současný stav nemovitostí jsou tito přímo odpovědní.

Na realizaci tohoto cíle budeme ochotně spolupracovat s příslušnými odbornými institucemi, orgány státní správy i samosprávy i se všemi, kdo o tuto spolupráci budou stát. Pro jakékoli doplňující informace a dotazy jsme Vám plně k dispozici.

Věříme, že péče o obecní majetek a kulturní dědictví a obohacování komunitního života naší obce je naším společným zájmem a těšíme se na spolupráci.

S pozdravem
zadost
Mgr. Pavla Váňová Černochová
předsedkyně
navíc z.s.