PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE…

Předběžná kalkulace minimálně požadované kupní ceny za prodej nemovitých věcí v lokalitě VINICE – objekt čp. 394 „Krčkovna“ s přilehlými pozemky, k. ú. Blatná

Kalkulace je provedena bez uvažování ceny objektu. Cenu objektu nepovažujeme za podstatnou vzhledem ke stavu stavby. Pro účely kupní ceny však bude cena vyčíslena následně, přičemž podkladem bude znalecký posudek. Kalkulace ceny vychází z prodejů stavebních pozemků na Blýskavkách, kdy město požadovalo min. Podání v rámci výběrového řízení na prodej ve výši 600,- Kč/m2.

Kalkulace prodejní ceny pozemků:

st.p. č 447, jehož součástí je stavba čp. 394 …230 m2 x 600,-Kč/m2 … 138.000,-Kč

p.č. 971/10 (zahrada) …3708 m2 x 600,- Kč/m2 … 2.224.800,-Kč

p.č. 969/2 (pozemek okolo objektu čp. 394) … 759m2 x 600,- Kč/m2 … 477.000,-Kč

část pozemku p.č. 971/5 … cca 130m 2 x 600,- Kč/m2 … 78.000,-Kč

celkem kupní cena při minimální částce 600,- Kč/m2 … cca 2.887.800,- Kč (cca 4.863 m2)

Odečty nákladů pro případ, že by město zůstalo majitelem předmětných nemovitých věcí a muselo by provést investice spojené se zasíťováním lokality apod.:

vynětí pozemku p.č. 969/2 z PUPFL (795 m2) … mínus cca 60.000,- Kč

vynětí části pozemku p.č. 869/1 (cca 165m2) z PUPFL za účelem rozšíření přístupové komunikace

… mínus cca 12.500,- Kč

výstavba příjezdové komunikace … mínus 300.000,- Kč

výstavba vnitřních komunikací na „zahradě“ … mínus 450.000,- Kč

výstavba přečerpávací stanice kanalizace vč. Výtlaku … mínus 450.000,- Kč

výstavba kanalizace na hranici prodávané lokality … mínus 150.000,- Kč

výstavba kanalizace vnitřní (na „zahradě) … mínus 150.000,- Kč

výstavba plynovodu na hranici prodávané lokality … mínus 80.000,- Kč

výstavba plynovodu vnitřního (na „zahradě) … mínus 120.000,- Kč

výstavba vodovodu na hranici prodávané lokality … mínus 100.000,- Kč

výstavba vodovodu vnitřního (na „zahradě) … mínus 150.000,- Kč

výstavba opěrné zdi podél nové komunikace u lesa … mínus 150.000,- Kč

celkem odečet mínus 2.172.500,- Kč

bilance 2.887.800,- Kč mínus 2.172.500,- Kč = 715.300,- Kč/4.863 m2 = cca 147,- Kč/m2

Pokud budeme vycházet z uvedené kalkulace, mělo by nejnižší podání nabídky na prodej nemovitých věcí v lokalitě Vinice činit částku ve výši 715.300,- Kč, což odpovívá zhruba cenové relaci ve výši cca 147,- Kč/m2 bez kalkulace hodnoty objektu, přičemž s hodnotou objektu momentálně neuvažujeme, jelikož dle našeho názoru není vysoká a náklady na případnou demolici budou značné, nicméně znalecký posudek na objekt budeme mít k dispozici.

K uvedenému je však nutné doplnit další fakta. Výstavba přístupové komunikace a její rozšíření, včetně opěrné zdi a vynětí z lesního fondu a realizaci venkovních sítí v této souvislosti by město realizovalo i v případě, že by se prostor zahrady neprodával a uvažovalo by o zasíťování pouze objektu čp. 394. Z tohoto důvodu tyto náklady (jak uvádíme výše jako „na hranici prodávané lokality“) opětovně v této kalkulaci připočítáme:

715.300,- Kč plus:

vynětí části pozemku p.č. 969/1 (cca 165 m2) z PUPFL za účelem rozšíření přístupové komunikace … cca 12.500,- Kč

výstavba příjezdové komunikace … 300.000,- Kč

výstavba kanalizace na hranici prodávané lokality … 150.000,- Kč

výstavba plynovodu na hranici prodávané lokality … 80.000,- Kč

výstavba vodovodu na hranici prodávané lokality … 100.000,- Kč

výstavba opěrné zdi podél nové komunikace u lesa … 150.000,- Kč

= 1.507.800,- Kč/plocha cca 4.863 m2 = cena cca 310,- Kč/m2

Z takto provedené kalkulace vyplývá, že město by za prodej mělo požadovat minimální částku právě v této výši, přičemž v této kalkulaci není zohledněna cena objektu tak, jak popisujeme výše. Minimální podání případného zájemce by tudíž mělo činit částku v celkové výši 1.500.000,- Kč za prodávané pozemky (znalecký posudek za objekt se zpracovává).

Vysvětlivky:

PUPFL = pozemek určený k funkci lesa

p.č. = parcelní číslo

st. p.č. = stavební parcelní číslo

čp. = číslo popisné

k.ú. = katastrální území