TEXT ŽÁDOSTI

Text žádosti, kterou zaslal náš spolek navíc z.s. městskému úřadu v Blatné v červnu 2017. Projednání naší žádosti je jedním z bodů programu jednání zastupitelstva města Blatná ve středu 20. září od 17 hodin v zasedací síni městského úřadu v Blatné.

V Blatné 22. 6. 2017

Vážení,

obracíme se na Vás s nabídkou spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek.

Jedná se o tyto nemovitosti: pozemek č. 969/2, pozemek č. 447 a část pozemku 971/5, vše v katastrálním území obce Blatná, viz vyznačení v příloze tohoto dopisu.

Areál vily Fiala je významnou historickou lokalitou v Blatné, nachází se zde jedinečně dochovaná stavba výletní restaurace z roku 1906 architekta Karla Fialy. Zároveň zahrada vily představuje svou dispozicí velmi vhodnou lokalitu pro pěstování růží. Město Blatná vlastní pozemky od roku 2004, po tu dobu nebyly nemovitosti udržovány. V letošním roce zde byl vybudován pouze provizorní plot. Město Blatná ústy svých zástupců (paní starostka, radní, zastupitelé) opakovaně prezentovalo, že nemá žádný projekt smysluplného využití tohoto veřejného majetku.

Náš spolek má zájem o areál vily Fiala pečovat, udržovat jej v dobrém stavu, shánět prostředky na jeho údržbu a opravu a postupně jej zpřístupňovat veřejnosti. V uplynulých devíti měsících jsme svou činností dokázali zachovat tento cenný majetek ve vlastnictví obce, připravit kvalitní kulturní program, získat zájem veřejnosti o vilu i o náš projekt, získat podporu a nabídky spolupráce od řady odborníků (Ing. Karel Drhovský, Ing. Marie Pavlátová, Ing. Arch. David Vávra, Ing. Arch. Klára Salzmann, Mgr. Michal Chmelenský a další) i dalších organizací, včetně finanční podpory Nadace Via. Naši činnost podporují desítky občanů Blatné a velké množství lidí i odjinud. Díky naší činnosti je panem Mgr. Jiřím Sekerou připravována publikace o působení Karla Fialy v Blatné. Informace o našich aktivitách můžete najít na webových stránkách www.vilafiala.cz.

Naším záměrem je pečovat o tuto lokalitu, zejména o zeleň, zajistit provizorně budovu proti jejímu dalšímu chátrání a zahradu postupně prezentovat a zpřístupňovat veřejnosti. Zároveň chceme aktivně usilovat o získání prostředků na postupnou opravu nemovitosti. Daří se nám získávat stále nové nabídky spolupráce a možností financování obnovy vily a údržby lokality i dalších komunitních aktivit, které nemůžeme přijmout, dokud město Blatná nebude s námi spolupracovat.

Chceme spolupracovat s pracovníky Národního památkového ústavu, ÚOP v Českých Budějovicích, zejména garantkou území paní Ing. Hanou Rýcovou, dále s architektkou Ing. Arch. Barborou Schmidovou, pracovnicí NPÚ, Mgr. Zuzanou Hadravovou, studentkou České zahradnické akademie v Mělníce a dalšími odborníky, organizacemi a dobrovolníky. Jednotlivé kroky bychom chtěli také konzultovat se zodpovědnými osobami Technických služeb města Blatná i městského úřadu.

Nabízíme městu Blatná svou dobrovolnickou práci při péči o obecní majetek a při jeho zvelebování. Zároveň představuje náš projekt obohacení nabídky trávení volného času nejen pro místní obyvatele, ale také pro turistický ruch. Na druhou stranu nepředstavuje žádnou zátěž pro město Blatná ani pro ty, které naše aktivita nezajímá. Nežádáme od města Blatná žádné finance, naopak, chceme aktivně pracovat na údržbě a rozvoji obecního majetku a kulturního života Blatné a vlastními silami usilovat o získání finančních prostředků na opravu vily, která je ve veřejném vlastnictví.

Máme zájem o dlouhodobé zapůjčení lokality za účelem jejího neziskového využití pro veřejnost, případně o jinou možnost realizace našich dobrovolnických aktivit v areálu vily Fiala. O délce, formě a organizaci spolupráce chceme s kompetentními zástupci města Blatná jednat na osobní schůzce.

Věříme, že uchovávání veřejného majetku a péče o něj stejně jako podpora volnočasových aktivit a dobrovolnických občanských iniciativ je i Vaším zájmem a že naši žádost podpoříte.

S přátelským pozdravem


Mgr. Pavla Váňová Černochová

předsedkyně navíc z.s.