RNDR. PETR PAVLÍK Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Pan RNDr. Petr PavlíkČeského svazu ochránců přírody nám k lokalitě Na Vinici napsal:

„Pokud jde o přírodní hodnotu lokality, tak velký význam má samozřejmě celý zalesněný kopec Vinice a navazující niva Závišinského potoka i přilehlé zahrady. Velmi důležité je, aby jako biocentrum zůstal les zachován (nezastavěn) i s přilehlým okolím tedy s přirozeným neregulovaným tokem potoka a loukami a pásy stromů a keřů kolem potoka a s keřovým patrem v lese.  Samotný les (a přiléhající zahrady) je významný tím, že je smíšený, (tedy celkem dobře odolal i napadení několika smrků kůrovcem) a má díky tomu i celkem pestré složení živočišných druhů. (…) Avifauna je typická pro smíšený les a navazující zahrady, s dobrými potravními i hnízdními podmínkami pro typické druhy jako jsou sýkory (koňadry, modřinky, uhelníčci, sýkory lužní), králíčci, pěnkavy, brhlící, šoupálci, strakapoudi velcí, žluna zelená, sojky, holub hřivnáč, rehek domácí a rehek zahradní, kos černý, drozd zpěvný, kvíčala, žluva, pěnice černohlavé, pokřovní, budníčci menší i větší, hýlové obecní, střízlíci, pěvušky modré a další druhy, sice relativně běžné, ale významné právě relativně velkou druhovou pestrostí. (…) Pro druhovou pestrost mají význam i navazující zahrady. Pokud jde konkrétně o polorozpadlý domek a jeho okolí, tak je asi nejdůležitější, aby zahrada (po nezbytném částečném vysekání části náletů a asi i obnovení některých ovocných stromů) zůstala zahradou (tedy nebyla zcela vykácena nebo dokonce zastavěna) a aby v ní zůstaly části „divočejší“ tedy zarostlejší (aby nebyla zcela vysekávána nakrátko a byly tam keře a vysoké byliny atd.). Pro ptactvo je skvělé, pokud část úrody a plodů a semen v zahradě zůstává (i do zimy).“