TOMÁŠ RADOVAN RIDEL – ČESKÝ CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA

Na základě místního šetření ze dne 4.12.2016, Vám zasílám stručný dendrologický posudek historické zahrady a ovocného sadu u Vily Fiala v Blatné.

Lokalita:

Historická zahrada a ovocný sad na pozemcích parc.č.: 969/2 a 971/10 v k.ú. Blatná, se nachází ve výšce 450 m.n.m. a jejich celková rozloha činí: 795 + 3708 m2. Posuzovaná zahrada s ovocným sadem je na mírném jihozápadním svahu u úpatí kopce Vinice terasovitě rozčleněna. Ze severní, a z části též západní strany, je chráněna vzrostlým lesem smíšených dřevin. Z jižní a východní strany doléhají k zahradě oplocené pozemky rodinných zástaveb. V horní třetině stojí historická budova vila Fiala čekající na rekonstrukci. Chybějící ploty umožňují do zahrady volný vstup zvířat i veřejnosti.

Dendrologický průzkum:

Rámcová inventarizace dřevin zahrnuje určení na místě rostoucích rostlin v bezlistém stadiu.

Kosterní dřeviny:

45 ks ovocných stromů ve složení 30 ks jabloní, 13 ks švestek, 2 ks hrušní.

Náletové dřeviny včetně kořenových odnoží ovocných stromů:

Robinia pseudoakacia, Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Quercus robur a velmi hojně kořenové odnože rodu Prunus.

Keřové patro:

Corylus avellana, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Hippophae rhamnoides, Rosa canina.

Zhodnocení zdravotního stavu kosterních dřevin a návrh sadařských opatření:

Posuzovaná zahrada s ovocným sadem je téměř ze tří čtvrtin silně zarostlá náletovými dřevinami. Nejzávažnější je šíření trnovníku akátu v severovýchodním rohu zahrady a četné kořenové odnože stárnoucích švestek na ploše ovocného sadu. Také většina lísek na druhé terase pod vilou je nepůvodní výsadbou a spolu s výše jmenovanými dřevinami negativně ovlivňují zdravotní stav v současné době velmi ceněných starých odrůd ovocných stromů.

Ze srovnání nynějšího stavu s poslední inventarizací dřevin z roku 1961 vyplývá úhyn, či záměrné odstranění ořešáku královského a višní. Zdravotní stav senescentních jedinců ovocných stromů vyžaduje četné zmlazovací řezy a v případech přesného pomologického určení konkrétních stromů i následný odběr roubů pro zachování vzácnějších odrůd. V případě kořenových odnoží lze počítat i s odkopky švestek a slivoní.

Dále Vám, s ohledem na možnost propojení historické zahrady a ovocného sadu na chystanou naučnou stezku vedoucí sousedním lesoparkem, doporučuji návrh na registraci významného krajinného prvku dle zákona č. 114/1992 Sb., dle ust. §6 a §7 vyhlášky č. 395/1992 Sb.

Historická zahrada s ovocným sadem obklopující památkově chráněnou stavbu Vily Fiala poskytuje obyvatelům města Blatná vyjímečnou možnost podpory občanské společnosti znovuobnovením veřejně přístupného ovocného sadu a pořádáním dalších navazujících kulturně naučných aktivit (naučná stezka, pěstební plochy léčivých rostlin, komunitní zahrada, rosarium apod.)

V Domažlicích dne 2016-12-14

 

 

Tomáš Radovan Ridel