ZAMÍTNUTO

Komise pro rozvoj města, která je poradním orgánem Rady města Blatné, na svém jednání 20. listopadu 2019 doporučila radě nepřijímat nabídku našeho spolku navíc z.s., že se vlastními silami postaráme o radou dlouhodobě nechtěný, nevyužívaný a neopečovávaný obecní majetek – vilu Fialu se zahradou.

Pro nedoporučení byli všichni přítomní komisaři: předseda komise zastupitel pan Miloslav Vít, paní Kateřina Řebřinová, pan městský architekt Šimon Vojtík, pracovníci městského úřadu pan Vlastimil Peterka a pan Václav Koubek a vysloužilý ředitel muzea pan Karel Petráň. Tři zbývající komisaři – úřednice Tereza Červená, developer Luděk Jánský a komunista Václav Smeták se jednání nezúčastnili.

Jak svoje rozhodnutí v zápisu, který vyhotovil pan Koubek, zdůvodnili? Dvěma důvody:

Prvním důvodem bylo nedostatečné doplnění žádosti.

K tomuto doplnění jsme byli vyzváni už na jednání komise v červenci 2019. Co jsme měli doplnit si můžete přečíst v zápisu tohoto jednání. Jelikož tyto požadavky byly formulovány značně neurčitě, navštívili jsme 2. října pana architekta Vojtíka, pana Peterku a pana Koubka na městském úřadu a požadovali jsme jasné upřesnění parametrů tohoto doplnění. Chtěli jsme vědět, jakou formu a rozsah od nás komisaři očekávají. Byli jsme informováni všemi přítomnými, že forma je plně na nás, že není potřeba předkládat žádné rozpočty, ale postačí návrhy řešení, varianty, formulované obecně. Následně jsme na přelomu října a listopadu dodali požadované doplnění o délce 12 stran, s jednou přílohou.

Jak už je uvedeno výše, přesto byly právě výtky nedostatečnosti, neurčitosti a zmatenosti důvodem, proč komise naši žádost nedoporučila. Komise například chtěla doplnit, jaké navrhujeme stavební úpravy v návaznosti na účel využití. Odpověděli jsme, že se plně ztotožňujeme s názory předních odborníků v posudcích, které vznikly v rámci řízení o prohlášení památky a město je má více než rok k dispozici. Stavbu a její okolí jsme schopni pro komunitní, kulturní projekt používat v takovém stavu, v jakém je nyní, a postupně pracovat na jejích opravách podle těchto doporučení. To si pravděpodobně komisaři nedovedou představit. Stejně tak jako nemohou pochopit, že přístupové cesty k vile považujeme ve vztahu k našemu projektu za dostatečné, když po nich může jezdit i dnes těžká technika TS Blatná a lidé po nich normálně chodí. Jestli čekali rozkreslený projekt stavby s geodetickým zaměřením, měli by nás nejprve k vile alespoň pustit a nechat nás s ní pracovat. Od stolu se totiž projekt udělat nedá.

Považujeme toto jednání komisařů za účelově zavádějící. Ani na opakovanou osobní žádost nám nebyly specifikovány parametry doplnění a poté byla žádost označena za nedostatečnou. Domníváme se, že tento argument byl tedy vykonstruován záměrně komisaři či někým jiným, kdo o takové stanovisko komise usiloval.

Zvláštní je také, že komise pro rozvoj města považuje jednomyslně námi navrhovaný záměr využití vily Fialy a zahrady za „vhodný“, ale naši nabídku spolupráce „nemůže doporučit“. Vypadá to tedy, že komise sama má jakousi „krizi identity“.

Druhý argument, proč naši žádost komise nepodpořila, je akceptovatelný: Podle komisařů nedošlo za tři roky naší činnosti k vybudování takového vztahu mezi spolkem a městem, který by mohl vést k užší spolupráci. To mají komisaři pravdu. Podstatné ale je, proč k tomuto vybudování nedošlo?

Poznamenejme nejprve, že právě proto, že nebyla navázána užší spolupráce, ale také proto, že vedení města neustále opakuje, že o vilu Fialu a její zahradu nestojí a nemá pro ni žádné využití, navrhujeme městu Blatné v první řadě variantu, že se o nemovitosti postaráme na základě smlouvy o zápůjčce sami, bez jejich aktivního přičinění a bez jakékoli finanční podpory od města. Nicméně ani to vedení města nechce.

Jak je to tedy s tou spoluprací?

Město Blatná oslovujeme konstantně od října roku 2016. Nejprve na osobní schůzce s paní starostkou Malečkovou na začátku října 2016, kde předsedkyně našeho spolku Mgr. Pavla Váňová Černochová vyzvala starostku, aby zastupitelstvo zrušilo záměr prodeje vily a zahrady, upozornila ji na památkové hodnoty vilky a nabídla přípravu alternativního řešení péče o tuto jedinečnou stavbu.

Následně byla tato myšlenka – už upřesněná o návrh využití vily a zahrady coby výletního cíle s rozáriem a komunitním programem – prezentována zastupitelům na jednání a sepsána do písemné žádosti.

První veřejné akce na podporu vily Fialy 4. prosince 2016 se na naše pozvání paní Malečková zúčastnila. Prohlásila před občany, že získala od spolku nové informace o hodnotě stavby a že s ním bude jednat. Od veřejnosti sklidila potlesk.

K jednání s členy spolku došlo 5. prosince na městském úřadu. Byli jsme vyzváni k doplnění žádosti o konkrétnější představu projektu. Termín dodání byl stanoven na konec ledna 2017.

Ze strany městského úřadu byl na konci prosince tento termín odevzdání podkladů bezdůvodně posunut na první týden v lednu. Vyhověli jsme tomuto požadavku a dodali jsme patnáctistránkový materiál obsahující střednědobý harmonogram projektu, konkrétní návrhy na financování, varianty možné spolupráce s městem Blatná, odkazy na podobné projekty i naše reference. Materiál měl být projednán komisí pro nakládání s obecním majetkem 11. 1. 2017. Projevili jsme zájem se tohoto jednání zúčastnit. Chtěli jsme být přítomni jednání komisařů o naší věci. Místo toho se nám dostalo velmi hrubého, místy vulgárního, nesouvislého monologu od tehdejšího zastupitele Hospergera. Jednání o obsahu naší žádosti jsme se nedočkali.

Na lednovém jednání zastupitelstva jsme byli velmi zklamání vyjádřeními zastupitelů v čele s paní Malečkovou. Prohlásila totiž, že na ni byl na veřejném setkání v prosinci činěn nátlak a že byla námi podvedena. Jak, to jsme se nedověděli. O tom, jaké kroky budeme podnikat, jsme ji totiž informovali od samého začátku, od první schůzky na radnici v říjnu 2016. Jako „podraz“ a „svinstvo“ označovali i jiní zastupitelé fakt, že Národní památkový ústav podal návrh na prohlášení vily a zahrady kulturní památkou. S pracovníky NPÚ jsme se však my setkávali výhradně v přítomnosti pracovnice městského úřadu, tehdejší referentky státní památkové péče, paní Jitky Říhové. Město Blatná tedy bylo o tomto procesu informováno úplně stejně jako my. Záměr prodeje nemovitostí byl naštěstí na tomto jednání zastupitelstva zrušen a zastupitelé se rozhodli s případným prodejem počkat až do skončení řízení o prohlášení.

Jak to mezitím dopadlo s naší doplněnou žádostí? Dopisem z 10. 2. 2017 nám pracovník městského úřadu pan Václav Cheníček sděluje, že záměr pronájmu rada města na jednání dne 15. 2. 2017 usnesením 48/17 zamítá. Tedy o pět dní později, než pan Cheníček tento dokument (č.j. MUBL 11956/2016) vyhotovil. Zajímavé. Zdůvodnění, proč rada žádost zamítla, nám sděleno žádné nebylo. Takže – sejít se, požádat o doplnění, zamítnout. Nepřipomíná vám to postup, který byl aplikován letos?

Poté, co jsme zveřejnili svůj záměr uspořádat u vily Fialy na začátku dubna 2017 úklidovou akci v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko, byl do týdne okolo vily vybudován nekvalitní provizorní plot. Vybudování plnohodnotného plotu – repliky původního, bylo přitom jedním z prvních bodů našeho projektu, který jsme městu předložili v říjnu 2016. Plot jsme chtěli budovat komunitním, dobrovolným způsobem bez využití prostředků města. Úklidovou akci zrealizovala už v oploceném areálu paní zastupitelka komunistka Braunová s žáky učiliště, kde pracuje jako vychovatelka. V areálu, do nějž bylo podle nám městem sdělovaných informací nebezpečné vůbec vstoupit, uklízela s nezletilými střepy a další odpad. Naše úklidová akce se uskutečnila ve zbytku areálu lesoparku Vinice a na dalších místech a od té doby pořádáme úklidové akce USUC pravidelně. Spolupráce s Technickými službami, které se postaraly o svoz nasbíraného odpadu, byla bezproblémová.

Jelikož to s vilou Fialou od samého začátku myslíme opravdu vážně, požádali jsme město Blatnou 22. 3. 2017, aby nám umožnilo alespoň zdokumentování této zajímavé stavby. Požádali jsme tedy o umožnění vstupu do vily v rozsahu jednoho až dvou dní za účelem nedestruktivní dokumentace a zaměření stavby. Tato žádost byla 13. 4. 2017 paní Malečkovou zamítnuta s odůvodněním, že jí bude vyhověno v případě, že bude stavba kulturní památkou prohlášena.

Připadalo nám nepochopitelné, proč by nám nemohl být vstup do domu umožněn za dodržení bezpečnostních podmínek, proto jsme svou žádost opakovali 25. 4. 2017. Rada města v této věci přijala usnesení č. 157/17, které potvrdilo předchozí vyjádření paní starostky, tedy, že průzkum umožní po prohlášení stavby památkou.

Datovou schránkou nám 7. 6. 2017 přišla od paní Malečkové otázka, zda náš spolek pracuje na publikaci o architektu Karlu Fialovi. 13. 6. 2017 jsme stejnou cestou odpověděli, že se výzkumu o Karlu Fialovi věnujeme průběžně, spolupracujeme i s historikem panem Jiřím Sekerou, a že pokud naši činnost město Blatná chce poznat blíže, navrhujeme osobní schůzku. Na tuto odpověď jsme žádnou reakci ze strany města nedostali.

Brožuru o Karlu Fialovi napsal s naší pomocí pan Jiří Sekera a vydalo ji město Blatná. Představení knihy veřejnosti se mělo uskutečnit v Komunitním centru, na základně naší intervence bylo alespoň přesunuto do nejvýznamnější budovy, kterou Karel Fiala v Blatné navrhl, Základní školy J. A. Komenského. K této intervenci jsme se odhodlali, přestože nás pro spolupráci město ani CKVB nekontaktovalo. Nicméně oživení zájmu a rozšíření povědomí o tomto slavném blatenském rodákovi je naše dílo a cítíme se za ně odpovědní. Pro knihu jsme sehnali fotografii Karla Fialy a jeho hrobu i jejich reprodukční práva.

22. 6. 2017 jsme opět požádali město Blatnou o jednání ve věci péče o nevyužívaný obecní majetek – vilu Fialu. 28. 6. 2017 nám bylo odpovězeno, že žádostí se bude zabývat zastupitelstvo na jednání 20. září 2017. Na tomto jednání zastupitelstva vyzvala paní starostka Malečková postupně každého přítomného zastupitele a zastupitelku, aby se k naší žádosti o jednání vyjádřili. Zastupitelé se ve svých promluvách vyjadřovali o pronájmu, který jednohlasně odmítli.

Velmi nás udivilo, že se zastupitelé vyjadřují k „pronájmu“, zatímco my jsme žádali o „jednání o spolupráci“. K přeformulování došlo pravděpodobně bez našeho vědomí na Odboru majetku, investic a rozvoje (OMIR) na městském úřadu, který zastupitelům podklady připravoval.

16. 10. 2017 jsme byli informováni z OMIR, že rada města neschválila 4. 10. 2017 rozhodnutím 324/17 záměr výpůjčky nemovitých věcí. Znovu opakujeme, že jsme v žádosti 22. 6. 2017 žádali o jednání o spolupráci, nikoli o zápůjčku.

V dubnu 2018 byla vila Fiala prohlášena kulturní památkou. Město Blatná svolalo na 25. 4. 2018 mimořádné jednání zastupitelstva, kde zastupitelé schvalovali jediný bod – zda město podá či nepodá proti tomuto prohlášení rozklad. Na jednání zastupitelstva jsme apelovali na zastupitele, aby rozklad neschvalovali, jelikož vzhledem k památkovým hodnotám, stavu, poloze a velikosti objektu, bude tento velmi pravděpodobně neúspěšný a pouze zbytečně odčerpá nejen finanční, ale také organizační, personální prostředky města. Zastupitelé nicméně podání rozkladu jednohlasně schválili a město jej podalo. Ministerstvo kultury tedy pokračovalo v řízení.

Po mimořádném jednání zastupitelstva jsme byli kontaktováni jedním ze zastupitelů, který usiloval o osobní schůzku s námi. Na schůzce nás informoval, že někteří zastupitelé s rozkladem, pro který hlasovali, nesouhlasí, uvažují o možnostech, jak by bylo možné vilu Fialu našemu spolku nabídnout ke koupi za korunu. Upozornili jsme tohoto zastupitele, že takový postup není legální a že trváme na tom, že vila Fiala i zahrada mají zůstat v majetku obce. Slíbil, že zjistí s kolegy nějaké další možnosti a ozve se. Nicméně dále nás již nekontaktoval. Zpětně nabýváme dojmu, že mohlo jít ze strany tohoto zastupitele o záměrnou provokaci, proto raději neuvádíme jeho jméno.

7. 5. 2018 jsme se na město Blatnou obrátili znovu. Opět s žádostí, tentokrát formulovanou jako „Nabídka spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek“. Rada města přijala na jednání 20. 6. rozhodnutí, v němž nesouhlasila s „doplněním dokladové části…“ a nesouhlasila s „dlouhodobým zapůjčením lokality spolku navíc z.s.“. Opět jsme ale žádali o jednání, nikoli o zapůjčení.

Na podzim 2018 vyhověl ministr kultury Antonín Staněk rozkladu města a vrátil svému úřadu řízení o prohlášení vily Fialy kulturní památkou k dopracování.

O půl roku později, 3. prosince 2018, jsme svou Nabídku spolupráce poslali znovu. 24. 1. 2019 nás vyrozumělo město, že rada na jednání 23. 1. 2019 přijala usnesení 21/19, v němž nesouhlasí s jednáním ve věci nabídky spolupráce“. Opět, jako vždy, bez jakéhokoli zdůvodnění. Ale už jsme po dvou letech docílili alespoň toho, že rada odpověděla na to, o co jsme žádali.

Na jaře 2019 bylo ukončeno řízení o prohlášení vily Fialy kulturní památkou. Vila Fiala byla prohlášena a je pod památkovou ochranou. Přesně tak, jak jsme v dubnu 2018 říkali na zastupitelstvu.

Zatím poslední „Nabídku spolupráce při péči o nevyužívaný obecní majetek“ jsme městu Blatné poslali 5. 5. 2019. Na jednání zastupitelstva 15. 5. 2019, jehož jsme se náhodnou účastnili, jsme byli některými zastupiteli, včetně zastupitele a úředníka OMIR Václava Cheníčka, osočeni, že zastupitele veřejně „dehonestujeme“. Na náš dotaz, kdy a jak jsme se něčeho takového dopustili, protože si ničeho takového nejsme vědomi, se nám nedostalo žádné odpovědi, pouze hysterického smíchu pana Cheníčka a paní zastupitelky Karbanové. Poté jsme byli vedením města ústně dotazováni, s kým konkrétně chceme jednat. Jelikož se našemu projektu nejvíce blížily na zastupitelstvu prezentované návrhy komise pro rozvoj města, uvedli jsme, že například s ní. Následně jsme byli 21. 5. 2019 vyrozuměni vedoucím OMIR, že naše věc byla komisi pro rozvoj města předána a budeme kontaktováni. Emailem nás kontaktoval garant komise pan Koubek, který slíbil, že budeme pozváni na jednání komise. Termín stanoven nebyl do konce června 2019.

Jednání jsme se nakonec zúčastnili 24. 7. 2019. Na jednání byli přítomni i starostka Malečková a místostarosta Ounický. Vysvětlili jsme opět hodnoty vily Fialy, naši hosté Eva Heyd a Karel Jungwirth prezentovali komisařům a hostům podobné projekty (Rožmitálský zámek a Areál Bolfánek) a byli k dispozici pro jejich dotazy, a opakovali jsme svou žádost o jednání. Součástí naší žádosti byla také opakovaná žádost o umožnění dokumentace a zaměření vily pro potřeby vypracování stavebněhistorického průzkumu, které nám bylo slíbeno v roce 2017. Paní Malečková na jednání komise vyjádřila pochybnost, jestli tento slib byl skutečně takto formulován, a vyzvala nás, ať žádost podáme k radě města znovu.

Komise nás vyzvala k doplnění naší žádosti, o němž se zmiňujeme na začátku tohoto předlouhého textu. Formulaci tohoto požadavku naleznete i v zápisu z jednání komise pro rozvoj města ze dne 20. 11. 2019 zde.

Na v roce 2017 vzniklá rozhodnutí starostky a rady města jsme upozornili v obnovené písemné žádosti o umožnění vstupu do vily 5. 8. 2019. OMIR písemně naší žádosti vyhověl 15 8. 2019 a provedením pověřil svého pracovníka pana Koláře. S panem Kolářem byla bezvadná spolupráce a dokumentace vily proběhla 28. a 29. 9. 2019. Momentálně je materiál zpracováván Ing. arch. Barborou Schmidovou.

Jak už jsme uvedli výše, 2. 10. 2019 jsme se setkali na městském úřadě s komisaři Vojtíkem, Koubkem a Peterkou, žádali jsme o upřesnění požadavků, formy, rozsahu doplnění naší žádosti. Bylo nám odpovězeno, že je to na nás a že není potřeba nic konkrétního, stačí návrhy možných řešení a podobně.

Doplnění k žádosti jsme odeslali 27. 10. 2019. Komise pro rozvoj města zasedala 11. 11., avšak naší žádostí se podle zápisu nezabývala. Byla projednána až na dalším jednání komise 20. 11. 2019. Výstup z jednání komise můžete číst v úvodu textu, případně zápis naleznete zde nebo na webu města Blatné.

Upozorňujeme, že až na uvedené schůzky v prosinci 2016, jednu informační schůzku se zastupitelem Vítem a místostarostou Ounickým v roce 2017, uvedenou schůzku s nejmenovaným zastupitelem v dubnu 2018 a uvedené účasti na jednáních komisí v lednu 2017 a červenci 2019 jsme k žádnému setkání s městem Blatná, městským úřadem ani jinou městskou organizací nebyli pozváni.

Prosíme tedy laskavého čtenáře, ať si z výše uvedeného sám udělá názor na to, proč se za tři roky nedošlo mezi spolkem a městem k vybudování vztahu,který by mohl vést k navázání užší spolupráce.

My jsme bohužel přesvědčeni, že jediným důvodem je bojkot naší občanské, dobrovolnické, nezištné aktivity ze strany vedení města Blatná, zejména paní Malečkové, pana Ounického, radních Flandery, Srba, Scheinherra a některých pracovníků OMIR (Blovský, Cheníček), kteří naše žádosti pro projednání radě a zastupitelům připravovali. Vyzýváme je proto tímto, aby přestali poškozovat dobré jméno města Blatné a začali buď jednat ve veřejném zájmu, nestranně, jak jim ukládá zákon a úřednický etický kodex, nebo se z rozhodování vyvázali a delegovali odpovědnost na jiné kompetentní osoby.

Pokusili jsme se tímto shrnout všechny naše pokusy o jednání s vedením města Blatné. Vedle této činnosti se věnujeme připravování kulturního programu v Blatné – přednáškám, Galerii Sedmá kolej na nádraží, účastníme se konferencí na témata péče o památky a prázdných domů, komunikujeme s odborníky a získáváme jejich odborná vyjádření, prezentujeme a propagujeme svou činnost i Blatnou jako takovou. I když si to někteří kritikové neumí představit, to vše děláme ve volném čase, vedle toho pracujeme (jako vedoucí muzea a podnikatel) a pečujeme o svou rodinu.

Nejsme v pokusech o získání podpory vedení města pro náš projekt záchrany vily Fialy sami – stojí za námi stovky lidí po celé republice i v zahraničí, desítky odborníků, desítky těch, kteří osobně či písemně oslovili paní starostku Malečkovou a vyslovují nám důvěru. Máme podporu nemalé části veřejnosti v Blatné. Toho všeho si velice vážíme a děkujeme za to. Ale zatím to, jak se zdá, vedení města nestačí.

Před několika dny byla vyhlášena výzva pro podávání žádostí o dotace z takzvaných „norských fondů“. Její znění si můžete přečíst zde. Jsme stoprocentně přesvědčeni, že kdyby město Blatná tři roky nebojkotovalo naši aktivitu a nabízenou ruku ke spolupráci, mohli jsme teď o tuto podporu žádat. Vzhledem k zaměření tohoto dotačního programu na záchranu kulturních památek, budování jejich originálního veřejného využití a obohacení kulturní nabídky v regionech bychom měli jistě nemalou šanci tuto podporu získat. V tomto programu se žádá minimálně o pět milionů korun, které žadatel musí dofinancovat deseti procenty. To nejsou pro vilu Fialu vůbec nereálná čísla. Mnohem raději bychom věnovali probdělé noci psaní takové žádosti než tohoto textu. Bohužel, místo této smysluplné, pozitivní práce jsme stále na začátku a svou dobrovolnickou ruku městu stále pouze nabízíme, místo abychom mohli cokoli pro záchranu vilky a zahrady skutečně dělat. Je to velmi smutné a zodpovědnost za tento stav nese podle nás pouze vedení města, které svůj postoj není schopné více než tři roky ani zdůvodnit.

Co bude následovat? Rada města 11. 12. 2019 o naší žádosti nejednala, bude tedy zřejmě na programu v lednu. Celých osm měsíců po odeslání žádosti. Třeba se stane zázrak a rada se nebude doporučením komise řídit a jednat s námi začne. Třeba se stane zázrak a změní se názor vedení města. Možná se dříve změní vedení města. Možná se objeví jiný projekt na využití vily Fialy. Nebo dokonce veřejná výzva k jeho vytvoření, s přesným zadáním. Nebo se ji i se zahradou pokusí město opět prodat. Možná se objeví jiný projekt na vybudování rozária v Blatné. Budeme žádat pořád dál. Chceme být u toho. My už jsme této myšlence dali přes tři roky života, všechen svůj volný čas a nemalé vlastní prostředky. Nemáme jinou možnost. Trpělivost totiž přináší…..růže. Proč by nemohla přinést i Fialu.