ZÁPIS Z 30. SCHŮZE RADY MĚSTA BLATNÁ, KTERÁ SE KONALA DNE 23. BŘEZNA 2016

Zápis
z 30. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 23. března 201

Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.

Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera

Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 3 – 2 (Srb, místostarosta) – 0.

Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný bod k doplnění. Uvádí, že jediná změna bude u bodu č. 27, kde měla být usnesením č. 121/16 dána výpověď z bytu paní XXXXXXXX, která však dlužný nájem zaplatila, a proto doporučuje radním tuto část z programu stáhnout. Podotýká, že písemné potvrzení od pracovnice Správy bytů o uhrazení dlužné částky se stane součástí zápisu a bude založeno právě k bodu č. 27. Dále se dotazuje, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o upraveném programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.

Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.

Bod č. 3 – Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o dvě změny rozpisu a to o č. 5 a 6. Uvádí, že první změna se týká daru Střednímu odbornému učilišti Blatná, jehož poskytnutí radní odsouhlasili a druhá rozpočtová změna musí být provedena kvůli tomu, že byla nařízena změna rozpočtování, přičemž se jedná o členský příspěvek Svazu měst a obcí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 94/16

Bod č. 4 – Schválení Smlouvy o společnosti
Paní starostka uvádí, že se jedná o okružní křižovatku v Blatné, kdy předmětným materiálem se vlastně upravuje vztah mezi městem Blatná a Jihočeským krajem.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 95/16

Bod č. 5 – Schválení SOD
Paní starostka poukazuje na to, že v předloženém materiálu je vyjmenováno, které akce se v tomto roce musí realizovat, aby provoz čističky odpadních vod v Blatné fungoval. Konstatuje, že veškeré náklady budou hrazeny z fondu na obnovu kanalizace.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 96/16

Bod č. 6 – Kalkulace vodného a stočného pro město Blatná – rok 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o akci, která probíhá každý rok a to na základě kalkulace, kterou vždy provádí firma Čevak a.s. Uvádí, že pro tento rok dojde u vodného ke zvýšení o 0,74 Kč bez DPH, cena stočného však zůstane stejná jako v loňském roce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 97/16

Bod č. 7 – Poskytnutí materiálu
Paní starostka podotýká, že se jedná o žádost manželů XXXXXXXXXX, kteří by si chtěli upravit v ulici Krátká vjezd a chodník před svým domem. Uvádí, že systém bude stejný jako u obdobných žádostí, tedy že město poskytne manželům materiál a oni si na své náklady nechají provést zadláždění.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 98/16

Bod č. 8 – Umístění provozu malého zařízení
Paní starostka uvádí, že se jedná o malou kompostárnu pro Technické služby města Blatné s.r.o., které si o umístění žádají z toho důvodu, že současná kapacita v Němčicích není dostačující a navíc se vožení zeleně do Němčic prodražuje. Konstatuje, že se jedná o takové provizorní zařízení po dobu, než bude mít město dostatečně velkou a kapacitní novou kompostárnu. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání souhlasí s umístěním provozu malého zařízení (kompostárny) na pozemku p.č. 1064/8 v k.ú. Blatná dle předloženého návrhu.“
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 99/16

Bod č. 9 – Uzavření smlouvy o užití Ortofota ČR
Pan místostarosta uvádí, že se naskytla možnost doplnit zcela zdarma nové mapy do systému, který má Městský úřad Blatná. Paní starostka podotýká, že jí především zajímalo to, že poskytnutí map je bezplatné.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 100/16
Ing. Flandera se dotazuje, zdali pro město něco nevyplývá v souvislosti s tím, že se jedná o dar, když je v materiálu vyčíslena hodnota dat. Paní starostka se domnívá, že Ing. Cheníček hodnotu dat vyčíslil úplně zbytečně a to zřejmě kvůli tomu, aby radní věděli, jak je předmětná instituce k městu vstřícná. Ing. Flandera podotýká, že se domníval, že vyčíslení hodnoty požadovala právě předmětná instituce, na což paní starostka reaguje, že nikoliv.

Bod č. 10 – Souhlas se stavbou pergoly na pozemku města – zahrádkářská kolonie Jezárky, Blatná
Paní starostka informuje, že žádost si podal pan XXXXX, který si je vědom toho, že když by objekt v zahrádkářské kolonii prodával, takže by musel pergolu buď odstranit anebo ji dotyčné osobě, která si bude zahrádku následně od pana XXXXXX přebírat, nějakým způsobem předat. Pan místostarosta uvádí, že je pro město velice důležité, že se stavby pergol na pozemku v majetku města schvalují jako stavby dočasné, takže pokud by město mělo s předmětnou lokalitou nějaký záměr, tak nájemci, jak již zmínila paní starostka, musí stavby na své náklady odstranit.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 101/16

Bod č. 11 – Návrh na bezúplatný převod
Paní starostka informuje, že bylo provedeno protiradonové opatření v Mateřské škole Blatná, Vrchlického, které je nyní navrženo k bezúplatnému převedení mateřské škole.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 102/16

Bod č. 12 – Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví města Blatná
Paní starostka uvádí, že je žádáno o vstup do pozemku za účelemN rekonstrukce STL Regulační stanice Blatná Vinice, kde se bude provádět dopojení plynového nízkotlakového výstupu z regulační stanice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 103/16
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost paní XXXXXXX z ulice Dvořákova č.p. 523 o vstup do pozemku města za účelem uložení inženýrských sítí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 104/16

Bod č. 13 – Žádost o stanovisko k povolení připojení (sjezdu)
Paní starostka uvádí, že o povolení připojení žádá pan XXXXXX a to v lokalitě Za Malým vrchem. Konstatuje, že v druhé části bodu č. 13 se jedná o stejnou záležitost pouze s tím rozdílem, že žádost podal pan XXXXX.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 105/16
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 106/16

Bod č. 14 – Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. Na Příkopech, při slavnosti Božího těla
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavírku místní komunikace na slavnost Božího těla. Uvádí, že tato akce proběhla již v loňském roce a tedy i rozsah uzavírky bude úplně stejný jako vloni.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 107/16

Bod č. 15 – Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Mezinárodní den tance
Paní starostka uvádí, že rozsah uzavírky bude stejný, jako byl v předcházejícím roce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 108/16

Bod č. 16 – Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Studentský den
Paní starostka informuje, že uzavírka komunikace bude ve shodném rozsahu, jako byla v loňském roce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 109/16

Bod č. 17 – Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace – Rybářské slavnosti
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavírku místní komunikace na Rybářské slavnosti. Uvádí, že v tomto případě bude oproti loňskému roku navíc uzavřena část před lihovarem a to proto, že z této strany budou najíždět s kamiony, které přivezou podium, jenž bude stát hned v části, když se jde od stavidel, a které bude natočené směrem k věži. Podotýká, že hovořila s paní Mgr. et MgA. Políčkovou, PhD. a včerejšího dne také s paní baronkou o tom, že by se někdy v polovině dubna uskutečnila schůzka, ze které bude chtít mít napsán zápis, a na které bude požadovat, aby se jasně řeklo, kde kdo bude, kdo co bude zajišťovat a jaké budou podmínky, aby těsně před akcí nedošlo k dohadům, že někdo něco nevěděl. Doplňuje, že bude také chtít, aby byl na schůzce přítomen zástupce z firmy Blatenská ryba spol. s r.o. Konstatuje, že bude dále požadovat, aby Centrum kultury a vzdělávání Blatná mělo nějaké brigádníky, kteří by stáli na místech jako např. u lihovaru či na parkovišti v ulici Písecká, a kteří by uměli lidem říci informace o tom, kudy se mohou dostat do zámku zdarma a kde budou již placené vstupy, aby se lidé následně někde nedohadovali, že nechtěli platit vstup na Rybářské slavnosti, že chtěli jít jen do zámku a nebyly z toho následně tedy nějaké nepříjemnosti. Ing. Flandera uvádí, že zdarma se do zámku bude moci chodit zadem od paní baronky. Paní starostka doplňuje, že dále se lidé dostanou zdarma do parku a na zámek kolem sokolovny. Ing. Flandera se dotazuje, zdali pak bude nějak zajištěné to, že se bude od lidí jdoucích ze zámku na akci Rybářské slavnosti vybírat vstupné. Paní starostka odpovídá, že vstupné se bude vybírat na mostu před zámkem, s čímž všichni včetně paní baronky souhlasili. Dále informuje, že hasičská soutěž bude probíhat v areálu Blatenské ryby spol. s r.o., kde se bude vybírat vstup pouze jen u plechových vrat, jak se vychází z areálu nahoru směrem k zámku, kde bude stát zaměstnanec firmy Cobra Security s.r.o. Uvádí, že lidé, kteří budou v areálu firmy, platit vstup nebudou, avšak budou-li chtít vejít do ulice Na Příkopy, tak budou muset vstup zaplatit. Ing. Flandera podotýká, že jinými slovy budou moci jít lidé na hasiče zdarma bez vstupného. Pan Srb konstatuje, že na hasiče se lidé budou moci jít podívat, aby nemuseli platit vstupné, směrem od Lidlu a Penny Marketu. Paní starostka uvádí, že se jedná o další pokus, jak Rybářské slavnosti zorganizovat, kdy se samozřejmě může stát, že se v příštím roce zvolí nějaká jiná varianta. Ing. Flandera informuje, že mu připadá takto navržená varianta poměrně rozumná. Pan Srb se dotazuje, zdali bude mít paní baronka nějakou akci na zámku. Paní starostka odpovídá, že paní baronka požádala o zajištění programu na zámku zaměstnance Centra kultury a vzdělávání Blatná s tím, že bylo nakonec domluveno, že by se dala obcím ze Svazku obcí Blatenska výzva, jestli by nechtěly zdarma na zámku prezentovat svou obec a to například nějakým jídlem či muzikantem. Uvádí, že podle toho, kolik se na tuto výzvu přihlásí obcí, bude paní Mgr. et MgA. Políčková, PhD. program na zámku doplňovat. Ing. Flandera se dotazuje, zdali bude na nádvoří zámku postavené nějaké podium, na což paní starostka odpovídá, že na nádvoří bude malé podium, které vlastní paní baronka. Pan Srb uvádí, že tedy celkem budou tři akce, přičemž na jedinou prostřední akci se bude platit vstup. Paní starostka dává panu Srbovi za pravdu s tím, že na akci hasičů se platit vstup nebude, na Rybářské slavnosti ano a na zámek nikoliv. Podotýká, že v parku se bude konat ještě zdarma divadlo pro děti a závody na rybníku Naděje. Konstatuje, že z ankety, která byla učiněna, jasně vyplývá, že nikdo nechce platit a že by byli všichni rádi, aby byl vstup na akci Rybářské slavnosti zdarma.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 110/16

Bod č. 18 – Žádost o schválení investičního příspěvku na pořízení dvou dýchacích přístrojů Dräger
Paní starostka uvádí, že dýchací přístroje daroval hasičům v rámci projektu Krajský úřad.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 111/16

Bod č. 19 – Žádost o schválení příspěvku na zásahovou činnost mimo územní obvod
Paní starostka informuje, že se jedná o přijetí neinvestičního příspěvku hasičům ve výši 11 tisíc Kč.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 112/16

Bod č. 20 – Žádost o schválení daru pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o schválení přijetí daru ve výši 5 tisíc Kč na klavírní kurzy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 113/16

Bod č. 21 – Žádost o schválení darů pro Základní školu J. A. Komenského Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o schválení přijetí daru ve výši 5 tisíc Kč od společnosti DURA Automotive CZ, k.s.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 114/16

Bod č. 22 – Změna odpisového plánu Domova pro seniory Blatná
Paní starostka uvádí, že ke změně odpisového plánu dochází kvůli přístroji EKG, jehož koupi radní příspěvkové organizaci schválili.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 115/16

Bod č. 23 – Změna odpisového plánu Mateřské školy Blatná, Vrchlického
Paní starostka připomíná, že radní schválili Mateřské škole Blatná, Vrchlického zakoupit konvektomat a myčku, a proto tedy dochází ke změně odpisového plánu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 116/16

Bod č. 24 – Nabídka firmy Intelis, s.r.o. na využití mobilní aplikace v rámci projektu InCity
Paní starostka se domnívá, že v materiálu je poměrně přehledně popsáno, jak jednání probíhala. Uvádí, že pro ni osobně je stěžejní, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná nestojí o to, aby se do projektu vstupovalo, přičemž právě příspěvková organizace by musela do aplikace informace vkládat. Domnívá se, že pokud by tato nabídka byla v době, kdy firma začala aplikaci rozjíždět, takže by ji možná mohlo město využít, protože někteří lidé by se mohli naučit předmětnou aplikaci využívat, avšak dle jejího názoru je v současné době takováto aplikace lidem dost jedno. Konstatuje, že v současné době má každá obec hezké webové stránky, takže když někdo někam jede, tak si prohlídne právě internetové stránky, na kterých si o obci vše zjistí, a nemusí jej tedy navádět nějaká aplikace. Ing. Flandera konstatuje, že by dle jeho názoru bylo vhodnější, aby se finanční prostředky, které firma požaduje za užívání mobilní aplikace, investovaly do webových stránek města, aby byly opravdu pořádné. Paní starostka nechává hlasovat o neodsouhlasení nabídky.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neodsouhlaseno. Usnesení č. 117/16

Bod č. 25 – Prodloužení termínu pro podávání návrhů jednotného vizuálního stylu města Blatná
Paní starostka informuje, že byla docela zklamaná z toho, když byly otevřeny obálky, co přišlo, protože dvě věci se nedaly absolutně použít a vypadaly, jako kdyby je malovaly děti ve škole. Pan místostarosta podotýká, že jeden z návrhů zmíněný paní starostkou vůbec nevyhovoval podmínkám, a proto byl hned na samém začátku ze soutěže vyloučen. Paní starostka uvádí, že dva návrhy zůstávají i nadále ve hře s tím však, že se členové komise téměř jednotně shodli na tom, že ani jeden z návrhů není to, co by je oslovilo úplně na první dobrou. Konstatuje, že na otevírání a hodnocení obálek byla přítomna také paní Baladová, která sdělila, že když oslovila lidi, kteří takovéto návrhy dělají, takže ji uvedli, že za peníze, které jsou za výherní návrh určeny, návrh dělat nebudou. Ing. Flandera informuje, že oslovil známého, který také takovéto návrhy zpracovává, a který mu sdělil, že byl dán pro odevzdání krátký termín. Uvádí, že na jeho dotaz, na co by potřeboval více času, mu známý odvětil, že musí návrh nakreslit a nechat si následně ještě vše projít hlavou. Paní starostka konstatuje, že paní Baladová sdělila, že takoví ti poctivější si do města dojedou, protože jej chtějí vidět, a někteří si jen prohlédnou fotografie města. Podotýká, že paní Baladová uvedla, že se skutečně hodně od oslovených grafiků ozývalo, že je za návrh málo finančních prostředků. Uvádí, že je nyní pouze na radních, jestli zvýší odměnu s tím, že by si samozřejmě museli sáhnout do finančních prostředků, které má Rada města Blatná vyčleněné, a zkusí nechat návrhy dopracovat anebo zdali celou soutěž zastaví, tedy radní mají nyní pouze dvě varianty. Pan Srb konstatuje, že by se skoro více přikláněl k variantě druhé. Ing. Flandera informuje, že nemá na tuto situaci nějaký extra vyhraněný názor. Pan místostarosta připomíná, že při projednávání vyhlášení soutěže se radní shodli na tom, že se vše vyzkouší a uvidí se, co z projektů vzejde s tím, že ve výběrovém řízení je uvedeno, že od soutěže mohou radní kdykoliv odstoupit. Uvádí, že se při otevírání a hodnocení návrhů členové bavili o tom, že by souhlasili s tím, aby se maximálně prvním třem zaplatilo nějaké skicovné v hodnotě 1 tisíc Kč. Konstatuje, že se tedy vyhlášení soutěže vyzkoušelo v nějakém prvním kroku, kdy však termín pro odevzdání návrhů byl, jak již zmínil Ing. Flandera, krátký a finanční odměna byla, jak uvedli lidé, kteří se zpracováváním návrhů zabývají, malá. Dodává, že on osobně by se nebál za předložených podmínek vyhlášení soutěže opětovně vyzkoušet s tím, že pokud by se ani poté žádný návrh nevybral, tak by se vše uzavřelo a nikomu se nic nevyplácelo. Paní starostka připomíná, že v podmínkách soutěže již bylo i předtím uvedeno, že není podmínkou, jestliže radní žádný návrh neosloví, že se musí nějaký vítěz vybrat. Pan Srb uvádí, že pokud tomu správně rozuměl, tak pan místostarosta by opětovné vyhlášení soutěže vyzkoušel s tím, že by se nyní daly grafikům podmínky, za kterých oni návrhy zpracovávají. Paní starostka doplňuje, že by se tedy prodloužila soutěž do konce května a zvýšila by se odměna za vítězný návrh. Ing. Flandera konstatuje, že by se zvýšila odměna, když by se někdo vybral, avšak pokud by se nikdo nevybral, tak by odměny spočívající v zaplacení skicovného prvním třem zůstaly stejné. Paní starostka uvádí, že by ještě zkusila soutěž jednou vyhlásit s tím, že se nemusí nakonec nikdo vybrat, stejně jako se nikdo nevybral v prvním kole soutěže. Pan Srb podotýká, že by se pouze lidem, kteří návrhy zpracovávají, daly podmínky, za kterých oni jsou schopni návrhy udělat. Paní starostka informuje, že by se nyní vypsalo stejné výběrové řízení za stejných podmínek s tím, že by se komise opětovně sešla po 30. 5. 2016. Poukazuje na to, že pokud bude mít někdo opravdu pěkně zpracované logo, které bude kvalitní, tak potom bude zapotřebí vybrat vítěze a dát mu odměnu, o čemž však nakonec budou rozhodovat radní, protože právě Rada města Blatná bude mít v této záležitosti poslední slovo. Uvádí, že komise doporučí umístění na prvním a například druhém místě, ale bude záležet pouze jen na radních, zdali řeknou, že se jim logo také líbí, a že jsou ochotni za daný návrh odměnu vyplatit, přičemž pak by se již musela vyplácet částka 30 tisíc Kč. Ing. Flandera uvádí, že pokud bude logo k něčemu, tak s vyplacením 30 tisíc Kč nemá žádný problém. Pan místostarosta konstatuje, že by nerad platil za něco, co se radním nebude líbit, takže by byl skutečně nerad, aby se radní zavázali k tomu, že musí prvnímu finanční odměnu vyplatit, i když by následně logo nebylo využíváno. Ing. Flandera informuje, že žádné logo však nemusí být vybráno, kdy pokud tomu tak bude, tak to bude stát město de facto 3 tisíce Kč za skicovné, které by se poskytlo pouze za tři nejlepší návrhy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 118/16

Bod č. 26 – Zásady pro výplatu příspěvku narozeným dětem
Pan místostarosta informuje, že Ing. Valachová zásady, které platí již nějakou dobu, prošla a doplnila je. Uvádí, že Ing. Valachová koukala i na to, jaká znění zásad či pravidel mají jiné obce, takže i tyto poznatky jí byly inspirací pro doplnění zásad. Poukazuje na to, že novinkou v zásadách je možnost vyplacení příspěvku přes bankovní účet, kdy praxe bude taková, že maminky, které na tuto možnost přistoupí, na papír s pozvánkou na vítání občánků na zámku, který dostávají od odboru správního a živnostenského úřadu, uvedou číslo bankovního účtu a svým podpisem budou ručit za jeho správnost. Konstatuje, že na vítání občánků maminky dostanou kartičku, na jejíž druhé straně však bude napsáno, že jim bude příspěvek do 15 dní převeden na účet, jehož číslo bylo uvedeno na papírku. Ing. Flandera podotýká, že takto to bude probíhat pouze za předpokladu, že rodiče budou chtít finanční příspěvek na účet zaslat. Pan místostarosta upřesňuje, že pokud budou splněny veškeré podmínky, tak si budou moci rodiče příspěvek vyzvednout na pokladně Městského úřadu Blatná anebo si jej budou moci nechat převést na bankovní účet. Uvádí, že veškeré připravené změny jsou v zásadách vyznačeny červenou barvou. Paní starostka poukazuje na to, že v zásadách bylo dopsáno, že trvalý pobyt minimálně 2 roky musí být bezprostředně před narozením dítěte. Konstatuje, že toto doplnění je velice dobré, protože jinak lidé chodili s tím, že v Blatné kdysi žili rok, pak se na chvíli odhlásili, ale pak se zase přihlásili. Ing. Flandera uvádí, že je velice dobře, že do zásad v minulosti doplnili radní i trvalý pobyt otce, protože mu přijde jako velmi rozumná podmínka, že se trvalý pobyt vztahuje nejen na matku, ale i na otce dítěte. Pan místostarosta konstatuje, že pravidla jsou tedy překontrolována, doplněna a je do nich přidána další možnost výplaty příspěvku. Paní tajemnice se dotazuje, zdali budou radní udělovat nějaké výjimky. Ing. Flandera odpovídá, že je zásadně proti tomu, aby se nějaké výjimky udělovaly. Pan místostarosta souhlasí s Ing. Flanderou a dodává, že potom ten, kdo si jde žádat o výjimku, následně předhazuje, že někomu se výjimka schválila a proč tedy jemu ne. Ing. Flandera konstatuje, že se lidem, kteří by si chtěli o výjimku požádat, může rovnou říkat, aby žádnou žádost nepodávali, protože žádná výjimka z pravidel není možná.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 119/16

Bod č. 27 – Přidělení bytu v majetku města a výpověď z nájmu bytu
Pan místostarosta informuje, že se uvolnila bytová jednotka 2+1 v ulici Nerudova čp. 730, kterou zaměstnanci Správy bytů doporučují přidělit panu XXXXXXX XXXXXXXXX, který je na prvním místě v pořadníku. Ing. Flandera se dotazuje, zdali se budou v předmětném bytě dělat nějaké úpravy. Pan místostarosta odpovídá, že bude zapotřebí byt kompletně zrekonstruovat, kdy se tedy bude v bytě dělat nové jádro a nové výmalby.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 120/16
Paní starostka připomíná, že druhá část bodu č. 27 byla stažena z programu.

Bod č. 28 – Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka informuje, že se jedná o přidělení bytu IV. kategorie v ulici Purkyňova čp. 226 paní XXX XXXXXXXXX. Uvádí, že se s paní XXXXXXXXX řešil její přítel, přičemž ona popírá, že by s ní měl v bytě bydlet. Konstatuje, že občas v předmětném bytě provedou kontrolu strážníci Městské policie Blatná, kteří přítele paní XXXXXXXXX v bytě pravidelně skutečně nenajdou. Ing. Flandera se domnívá, že už jsou řešeny opravdu s odpuštěním blbosti. Paní starostka podotýká, že však lidé si nakonec své přítele do těchto bytů nastěhují, takže podle jejího názoru se úplně tak o blbost nejedná, přičemž kdyby se vše pravidelně alespoň trochu nehlídalo, tak by v bytě nebyla najednou jedna osoba, ale například čtyři, protože někteří nájemníci bytů přítele dost střídají, takže najednou je tam jeden, druhý a pak třetí a čtvrtý. Konstatuje, že řádně fungující nájemníci pak samozřejmě chodí na odbor sociální hlásit, že vše v bytovém domě není tak, jak by mělo být. Uvádí, že předmětný dům by měl fungovat trošku jako ubytovna než klasický byt a nájemci by v něm měli dodržovat nějaký režim.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 121/16

Bod č. 29 – Uzavření smlouvy o výpůjčce
Paní starostka uvádí, že předmětem výpůjčky jsou počítače, které má odbor sociální od roku 2007, kdy fungovaly samozřejmě všechny, avšak v současné době jsou funkční pouze dva. Konstatuje, že každý rok instituce pošle dopis, zda město chce mít všechny počítače ještě ve výpůjčce, či zda si je chce nechat anebo zda je chce všechny vrátit. Podotýká, že bylo domluveno, že až přestanou jít všechny počítače, takže se pak vrátí úplně všechny najednou. Bc. Scheinherr uvádí, že si ve smlouvě přečetl, že je město povinno zabezpečit odstranění veškerých vad. Paní starostka konstatuje, že tato podmínka se týká pouze drobných vad. Ing. Flandera informuje, že pokud by se například překlesal kabel, tak by město koupilo nový. Bc. Scheinherr uvádí, že se domníval, že kdyby se všechny počítače rozbily, tak aby je pak instituce nechtěla opravit či zaplatit. Ing. Flandera uvádí, že když se musí vyměnit deska v počítači, tak se nejedná o drobnou vadu. Paní starostka informuje, že nefunkční počítače se následně vrací, přičemž jsou úřady, které výpočetní techniku již dávno vrátily, a pouze pár úřadů si techniku ještě ponechalo. Konstatuje, že informatik pan Korous sdělil, že si úřad výpočetní techniku nechá do té doby, dokud to bude možné. Uvádí, že většinou je pak stejně úřadům napsáno, aby se výpočetní technika nevezla do Prahy, ale aby byla vyřazena v daném městě. Podotýká, že v minulosti, když začínal systém hmotné nouze, se vybavily výpočetní technikou veškeré úřady v republice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 122/16

Bod č. 30 – Uzavření smlouvy o zajištění vzdělávání osob pečujících a osob v evidenci
Paní starostka uvádí, že se jedná o pěstouny, kdy město Blatná dostává na každou rodinu, která má dítě v pěstounské péči, 44 tisíc Kč na rok a z těchto peněz je povinno vzdělávat právě pěstouny. Konstatuje, že s každým pěstounem je uzavřena smlouva, ze které vyplývá pro město povinnost proškolit pěstouny dvacetičtyřmi hodinami každý rok. Informuje, že toto školení je sjednáváno v současné době prostřednictvím Občanského sdružení Prevent 99, z.ú., což je bývalé Občanské sdružení Prevent. Uvádí, že jedna z organizačních částí tohoto ústavu je právě školení pěstounů. Podotýká, že odbor sociální vyzkoušel na školení pěstounů 3 či 4 různé společnosti, ale právě Prevent je jednak nejlacinější ale především funguje tak, že nabídne na začátku roku seznam školení, ze kterého si pěstouni sami vyberou. Dodává, že jedno školení probíhá v Nízkoprahovém zařízení a druhé školení v Komunitním centru aktivního života. Paní starostka informuje, že je zajišťována zpětná vazba, protože se pracovníci odboru sociálního vždy po každém kurzu snaží, aby pěstouni napsali, jak se jim kurz líbil, jestli byli spokojeni a jaké téma by chtěli příště. Podotýká, že vždy musí být proškoleni oba, tzn. i muži, kteří u Občanského sdružení Prevent 99, z.ú. vítají, že jsou školení na témata jako je šikana, drogy, krádeže v rodině, jsou tedy zaměřena na takové běžné věci, které se pěstounům stávají. Uvádí, že některé společnosti nabízí vznosná školení s názvem „Přijetí dítěte do rodiny“ či „Pohlazení největší lék“, avšak pěstouni mají děti, které mají podmínky ve školách, které jim kradou peníze, takže školení s takovýmito tématy se úplně míjela účinkem a navíc byl poměrně velký problém pěstouny do školení zapojit. Konstatuje, že od té doby, co školení provádí Prevent, funguje zapojení pěstounů do školení velice dobře. Dodává, že smlouva se vždy uzavírá na rok, aby byl vždy také trošku určitý nátlak na firmu, aby vymýšlela nová témata, snažila se a aby si prostě nemyslela, že pořádání školení má napořád. Paní starostka informuje, že byla na odboru sociálním kontrola, která kontrolovala i uzavření předmětné smlouvy, se kterou byly pracovnice kontroly velmi spokojeny. Uvádí, že tam, kde je více pěstounských rodin a dostává se více finančních prostředků, vše probíhá samozřejmě klasickými výběrovými řízeními normálně jako zakázka, avšak v Blatné se jedná o nějakých 60 tisíc Kč, které úřad vyplatí, a navíc je každá zakázka zvlášť, takže se zde nenaráží na to, že by byl někdo nepatřičně vybrán. Konstatuje, že v současné době je na ORP Blatná 9 pěstounských rodin.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 123/16

Bod č. 31 – Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí dotace
Paní starostka uvádí, že se konečně po roce rozkývalo město Bělčice, které se žádá každý rok o finanční prostředky, protože má v Domově pro seniory umístěné své občany, které jsou však trvale stále hlášeny v Bělčicích. Podotýká, že se každá takováto obec žádá, zda poskytne ze svého rozpočtu nějaké finanční prostředky na své obyvatele. Konstatuje, že zastupitelé obce Bělčice tedy schválili, že poskytnou Domovu pro seniory dotaci s tím, že požadují, aby ji organizace použila na nákup lůžek a matrací. Dodává, že příspěvková organizace následně poskytovateli dotace předloží řádné vyúčtování, za co byly finanční prostředky utraceny.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 124/16

Bod č. 32 – Žádost o zábor části veřejného prostranství
Paní starostka informuje, že žádost si podalo Občanské sdružení Duhové ještěrky, které by si chtělo v prostoru u Základní školy J. A. Komenského Blatná, kde stávají stánky, udělat dětskou burzu, přičemž dle jejího názoru se bude jednat o takový bleší trh, na který zřejmě přinese někdo nějaké věci, které si pak lidé budou moci koupit. Uvádí, že sdružení by chtělo nyní zorganizovat jarní burzu a pak následně burzu podzimní, kdy ona osobně souhlasí s tím, aby Občanské sdružení Duhové ještěrky zkusilo tuto akci uspořádat. Podotýká, že původně sdružení chtělo burzu uskutečnit na farmářských trzích, avšak pan místostarosta po prověření provozního řádu zjistil, že žádné takovéto burzy nemohou na farmářských trzích být, protože dle pravidel mohou být na farmářském trhu pouze potraviny, zemědělské produkty a vše co je spojené s farmářskými trhy, avšak v žádném případě burzy oblečení. Dodává, že určitě souhlasí také s tím, aby předmětný zábor byl osvobozen od poplatku, protože se jedná o „jedinou“ výdělečnou činnost, kterou Občanské sdružení Duhové ještěrky má, a které stejně finanční prostředky následně vrátí do soutěží a akcí, které tady pro Blatnou pořádá.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 125/16

Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 29. 2. 2016 – Paní starostka informuje, že se domnívá, že bude příjemné i schvalování rozpočtu k 31. 12. 2015 na zasedání Zastupitelstva města Blatná, protože jak je radním známo, tak město Blatná nakonec hospodařilo v loňském roce se ziskem něco málo přes 10 milionů Kč, který je navržen schválit převést do rezervního fondu. Uvádí, že už určitě nebude prodlužován vklad u banky J&T BANKA, protože vklady již nejsou pojištěné a navíc dle sdělení Ing. Malečkové by předmětná banka šla opětovně dolů s výší úrokové sazby, takže skutečně nemá vůbec žádný smysl vklad dále prodlužovat.

Paní starostka informuje, že ji stejně jako paní ředitelku a ekonomku potěšila výše dotace na rok 2016, kterou dostal Domov pro seniory od Jihočeského kraje. Uvádí, že příspěvková organizace dostala na pobytovou službu Domova pro seniory částku 8 096 100, což je oproti loňskému roku navýšení o 683 700 Kč, a na terénní službu, což je tedy pečovatelská služba, dostala organizace 975 800 Kč, což je o 125 400 Kč více než v loňském roce. Konstatuje, že jakmile dostane příspěvková organizace rozhodnutí o poskytnutí dotace, tak dojde k úpravě rozpočtu, protože o výši dotace bude Domovu pro seniory snížen příspěvek, který dostává od města.

Paní starostka informuje, že byla kvůli petici proti panu XXXXXXXXX na schůzi v Čekanicích, kde přítomným sdělila stanovisko radních, že předmětný dokument podepsaný občany osady nenaplňuje znaky petice a navíc jim sdělila, že vůbec nezjistila, že by se někdy řešilo, že by v osadě někdy někoho pes pokousal. Uvádí, že diskuse byla chvíli dost bouřlivá, protože na schůzi přišel pán, který pokousaný měl být a který sdělil, že vše samozřejmě nahlásil a že to museli všichni zapřít, což tedy nahlásí kriminální policii, avšak nakonec z něj vypadlo, že byl pouze za veterinářem si ověřit, jestli je pes očkovaný. Konstatuje, že přítelkyně údajně pokousaného pána se velice zlobila, protože ona prý volala panu Vaňkovi, který jí řekl, že nepřijede, protože nemá službu, na což tedy paní starostka odvětila, že tak to však je, ale že předpokládá, že ji pan Vaněk poučil, že má zavolat státní policii. Podotýká, že paní sdělila, že poučena byla, ale že to ona nechtěla vědět, protože ona chtěla, aby pan Vaněk přijel. Dále poukazuje na to, že nakonec z přítomných občanů osady vypadlo, že oni nepodepisovali petici proti panu XXXXXXXXX, ale oni ji podepisovali proti všem, protože psi utíkají více lidem než jen panu XXXXXXXXX. Dodává, že na tuto skutečnost reagovala tak, že v tomto případě však není možné, aby si do hlavičky petice, kterou všichni podepsali, napsali, že se jedná o petici proti panu XXXXXXXXX, když to teda mysleli jinak. Paní starostka informuje, že na místě samém se s občany domluvila, že se všem občanům osadního výboru Čekanice do poštovních schránek vhodí letáček s povinnostmi majitelů psů, tedy jak mají mít majitelé své psy uzavřené či že je musí vést na vodítku, přičemž z druhé strany letáčku bylo uvedeno znění obecně závazné vyhlášky města Blatná. Uvádí, že na schůzi byl sepsán seznam lidí, kterým psi, kteří pak následně ohrožují lidi ve vsi, utíkají, a tyto konkrétní lidi pak obešli strážníci Městské policie Blatná a vysvětlili jim, že pokud bude jejich pes běhat po vsi, takže se jedná o přestupek, za který jim bude uložena pokuta. Podotýká, že také na schůzi řešila, jestli úplně malý pejsek může chodit bez vodítka či musí také chodit na vodítku, protože na vsi přeci vždy chodili psi u nohy, na což tedy odvětila, že ať pak však občané osady nepíší petice o tom, že po vsi běhají psi, a že pes je pes a povinnosti platí pro všechny stejně. Konstatuje, že následně na schůzi došlo k takové shodě, že městští strážníci udělají v obci takový menší vítr a že ji následně předseda osadního výboru pan XXXX přijde říci, zda je v osadě spokojenost či není. Bc. Scheinherr se dotazuje, jaká byla na schůzi účast. Paní starostka se domnívá, že na schůzi bylo cca 15 lidí, což dle pana XXXXXX na jiných schůzích nebývá. Uvádí, že se občané osady ptali například i na čističku odpadních vod, na kruhový objezd a na další věci v Blatné. Konstatuje, že chápe, že když běží po vsi tři psi a jde někdo s dítětem, takže má strach, avšak občané osady nemohou poukázat pouze na jednoho člověka, když z nich pak následně vypadne, že to ani jeho pes vlastně nebyl. Podotýká, že dle jejího názoru by se měli občané osady panu XXXXXXXX omluvit za to, že ho v podstatě pomlouvají. Dodává, že na schůzi přítomní občané osady pochopili, že se nejednalo o petici jako takovou, přičemž ze schůze bude učiněn zápis, který ona panu XXXXXX podepíše, a který bude založen na osadním výboru v Čekanicích.

Paní starostka uvádí, že možná radní zaznamenali v médiích nepříjemnost týkající se Pohřební služby XXXXX v Horažďovicích. Podotýká, že jednatele Technických služeb města Blatné s.r.o. kontaktovali pan starosta a paní místostarostka z Horažďovic, protože manželé XXXXXXX mimo jiné uvedli, že nemohli těla spálit včas, jelikož v blatenském krematoriu byly technické problémy, a proto jim nebyla v Blatné těla brána, byť má horažďovické krematorium s blatenským uzavřenou smlouvu. Konstatuje, že se domnívá, že tato záležitost nebude mít jen tak nějaký konec, zřejmě už padlo i trestní oznámení na pana XXXXX, a proto požádala pana ředitele Technických služeb města Blatné s.r.o., aby učinil kontrolu či udělal nějaký přehled o tom, jak pan XXXXX těla do blatenského krematoria vozil, v jakém časovém sledu byla těla pálena a zda tedy byla ze strany místního krematoria nějaká chyba. Informuje, že Ing. Srb ji předal písemný podklad, který bude přílohou tohoto zápisu jako informace b), a který následně pošle radním k nahlédnutí. Dodává, že z přehledu, který je zpracován od prosince 2015, je patrné, že většinou jeden den bylo tělo přivezeno a první či maximálně druhý den bylo spáleno, přičemž na místním krematoriu zůstává urna, kterou si mají zaměstnanci z Pohřební služby XXXXX převzít. Paní starostka informuje, že na straně místního krematoria opravdu k žádné chybě nedošlo, a že žádné technické problémy v předmětnou dobu v krematoriu nebyly. Domnívá se, že se Blatná určitě nějaké kontrole nevyhne, tedy že na místní krematorium nějaká kontrola například z hygieny určitě dorazí. Podotýká, že většinou je to tak, že když má někdo průšvih, takže kope kolem sebe, takže i z této situace má stejný pocit. Konstatuje, že zřejmě 6. 4. 2016 se uskuteční Valná hromada Technických služeb města Blatné s.r.o., na které bude ředitel pan Ing. Srb určitě radní také o této záležitosti informovat. Ing. Flandera se dotazuje, zdali organizace nerozšíří tedy pohřební službu do Horažďovic. Paní starostka uvádí, že Horažďovice vypíší výběrové řízení, nicméně zástupci z města se již dotazovali, zda by Blatná nechtěla tamní pohřební službu provozovat, přičemž ona osobně by byla pro, protože v pohřebnictví jsou již zaměstnanci organizace zapracovaní, tedy nebylo by to nic nového, a právě pohřebnictví je jedna část, která vynáší Technickým službám města Blatné s.r.o. vysoké finanční prostředky. Konstatuje, že říkala Ing. Srbovi, že si je vědoma toho, že se v současné době na organizaci valí stále nové věci, kdy se tedy pořád hovoří o tom, co bude v areálu K&K Spedition, dále se hovoří o vybudování nového sběrného dvora a kompostárny, takže opravdu se neustále vymýšlí něco nového, co by organizace měla dělat. Podotýká, že však v případě pohřební služby v Horažďovicích bude záležet na tom, jak rychle Horažďovice vypíší výběrové řízení, protože pokud budou chtít v předmětné službě dělat nějaká provizoria, tak dle jejího názoru potom tamní zastupitelé nevědí, co chtějí, a domnívá se, že by nemělo smysl, aby se v této záležitosti nějak společnost angažovala. Informuje, že jdou kolem této záležitosti různé fámy, že chce město prodat pohřební službu Pražákům za nějaké miliony, že má o službu zájem nějaká soukromá firma a další fámy, kdy jí zůstává rozum stát nad tím, co jsou někteří lidé schopni vymyslet, přičemž dnešní den má přijet do pohřební služby ministryně pro místní rozvoj. Dodává, že včerejšího dne byl v Blatné majitel pohřební služby v Sušicích, který o předmětnou pohřební službu bude mít také zájem. Paní starostka uvádí, že pokud předmětnou pohřební službu dostane nějaká jiná pohřební služba, tak se může samozřejmě stát, že se těla přestanou vozit k pálení do Blatné a že si nový majitel pohřební služby vybere nějaké jiné krematorium. Ing. Flandera konstatuje, že je mu jasné, že pokud by pohřební službu v Horažďovicích začaly Technické služby města Blatné s.r.o. provozovat, takže by to samozřejmě představovalo další náklady a přibrání dalších zaměstnanců. Podotýká, že když se na organizaci valí stále další a další věci, takže samozřejmě není možné, aby vše organizace zajišťovala ve stále stejném počtu pracovníků, který má, což snad pochopí každý. Domnívá se, že jestliže by byla možnost převzít pohřební službu po panu XXXXXXX, takže by byla škoda ji nevyužít a to i za cenu, že by se měli přibrat lidé navíc. Paní starostka uvádí, že by organizace musela přijmout řidiče, alespoň dva lidi do auta, nějakou ženu do kanceláře a řečníka, protože i v Horažďovicích je stejně jako v Blatné rozlučková síň. Ing. Flandera podotýká, že však tyto činnosti by mohli vykonávat lidé z Horažďovic. Paní starostka konstatuje, že Ing. Srb čeká na to, jak se Horažďovice rozmyslí a na podmínky, které budou dané, přičemž sám na nic tlačit nebude, avšak provozování pohřební služby po panu XXXXXXX zvažuje. Ing. Flandera uvádí, že je zapotřebí, aby Ing. Srb byl s vedením města Horažďovice ve styku, aby následně město poptávku Technickým službám města Blatné s.r.o. poslalo. Paní starostka informuje, že nyní manželé XXXXXX budou podávat žalobu, že byli pošpiněni, že vše na ně bylo navlečené, a že to takhle nebylo. Podotýká, že nyní je vše takové živé a nikdo nechce do této záležitosti moc vstupovat, aby ještě nebyl nějakými taktikami zatažen do nějakého soudního procesu, protože když je člověku ouvej, tak vyspekuluje leccos. Dodává, že Ing. Srbovi sdělí stanovisko radních, kdy však pan ředitel na celou záležitost nahlíží úplně stejně a nyní pouze čeká na to, až se mu ozve vedení z Horažďovic.

Pan místostarosta informuje, že od pátku 1. 4. 2016 do neděle 3. 4. 2016 dostalo město pozvání do Roggwilu, kde v sobotu proběhne nějaký den muziky. Uvádí, že na tuto cestu bude použito služební vozidlo Renault s tím však, že veškeré pohonné hmoty budou hrazeny z balíčku, který byl pro návštěvu předmětného partnerského města schválen. Konstatuje, že zodpovědná osoba, která má vše na starost, je paní XXXXXXX, se kterou do Roggwilu pojede služebně za město Blatná on, dále pojede pan XXXXXX s žáky Základní umělecké školy a pan Hospergr. Podotýká, že se uvidí, jestli pojedou ještě další lidé, avšak celkově pojede 8 osob. Paní starostka podává zprávu, že ona pojede v květnu na tři či dokonce čtyři dny na návštěvu do partnerského města Važec.

Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali byl někdo chycen v Krčkovně či zda bylo zjištěno, že by v předmětném objektu někdo bydlel. Paní starostka informuje, že má dva záznamy od strážníků Městské policie Blatná, že objekt kontrolovali, ale že v něm pan XXXXX nebyl. Uvádí, že dle sdělení pana Vaňka zajistili myslivci panu XXXXXXX všechny jeho věci z maringotek u rybníka Zadní Topič, které následně odstranili. Podotýká, že se nyní čeká na to, kam se pan XXXXX vrhne teď. Konstatuje, že měla na návštěvě včerejšího dne paní baronku, která ji sdělila, že pan XXXXX bydlel pro změnu v jeskyni, kdy se tedy podivovala nad prací zaměstnanců firmy Cobra Security s.r.o., protože ona viděla, že jí v noci někdo chodí s baterkou po parku, a proto vždy zavolala pracovníky firmy, kteří však následně sdělili, že nikoho nenašli. Dodává, že až chlapi, kteří řežou dříví, zjistili, že u jeskyně visí vyprané kalhoty, a proto požádali, aby se šel na předmětné místo někdo podívat, kdy tedy bylo zjištěno, že se do jeskyně skutečně nastěhoval pan XXXXX. Paní starostka informuje, že na dnešní schůzi požádá npor. Mgr. Bc. Čelakovského a pana Vaňka, aby pohyb pana XXXXXX monitorovali, než se někomu vkrade do nějaké chatky.

Pan Srb informuje, že bude uskutečněna další schůzka k uspořádání Mezinárodního dnu dětí, v rámci kterého se bude otevírat Rekreační areál města Blatná, kdy to zatím vypadá tak, že se do organizace zapojí i další subjekty a to Rodinná školka Puntík a část Občanského sdružení Duhové ještěrky. Uvádí, že se mu líbí, že organizaci dětského dne bude pořádat vícero subjektů a těch, kteří mají co dočinění s dětmi. Paní starostka podotýká, že na jedné z dalších schůzí se bude schvalovat finanční příspěvek respektive rozpočtová změna pro Centrum kultury a vzdělávání Blatná, které si na organizaci dnu dětí požádalo o 15 tisíc Kč. Konstatuje, že nejdříve slečně XXXXXXXX napsala, aby příspěvková organizace počítala se stejnou výší příspěvku jako v loňském roce, avšak následně vedla debatu s Mgr. et MgA. Políčkovou, PhD., která jí sdělila, že již v loňském roce Centrum kultury a vzdělávání Blatná na organizaci Mezinárodního dne dětí přidávalo finanční prostředky ze svého rozpočtu, tedy že nebylo vše uskutečněno pouze za částku, kterou schválili radní, ale že nějaké věci třeba materiální dávala organizace ze svých prostředků. Uvádí, že v letošním roce by organizátoři akce chtěli program rozšířit o nějakou trampolínu či by si chtěli půjčit nějaký skákací hrad, takže uspořádání akce bude stát ještě více finančních prostředků než v loňském roce. Domnívá se, že by skutečně stálo za to přispět na uspořádání Mezinárodního dne dětí nějakou vyšší částkou, protože tato akce byla v loňském roce opravdu povedená, bylo na ní spoustu dětí a ještě dlouho po akci se hovořilo o tom, že to byla akce velmi hezká a zdařilá, takže v tomto případě by poskytnutí vyšších finančních prostředků opravdu nelitovala.

Paní starostka zve radní, pokud budou mít čas, na akci Den moderní techniky, kterou bude pořádat Střední odborné učiliště Blatná, na které bude spousta firem. Domnívá se, že akce bude velice hezky připravená, kdy pan Ing. XXXXX se snaží, aby školu otevřel a děti a rodiče viděli, že se učitelé snaží a řádně se o děti starají. Uvádí, že se dotazovala pana ředitele na to, jakou mají žáci Středního odborného učiliště Blatná úspěšnost se získáním zaměstnání, na což jí Ing. XXXXX odpověděl, že si troufá říci, že téměř stoprocentní, jelikož když ze školy děti odcházejí, tak jdou rovnou do práce, což je také díky tomu, že zástupci z firem chodí do školy za dětmi ve 3. ročnících a určité chlapce si již zavazují, aby k nim
přišli. Konstatuje, že je velice ráda, že radní organizaci akce finančně podpořili, přičemž město Blatná bude uvedeno i na pozvánce na akci. Informuje, že činnost a aktivity Středního odborného učiliště Blatná velmi kvituje, přičemž kéž by se takto rozhýbala i Střední odborná škola. Dodává, že se uvidí, kolik dětí na Střední odbornou školu nastoupí, kdy však na Středním odborném učilišti Blatná už mají podanými přihláškami údajně plno.

Paní starostka informuje, že zřejmě bude dnešní zasedání Zastupitelstva města Blatná o něco delší, protože na závěr bude chtít zastupitele seznámit s výsledky ankety, které se zúčastnilo 204 lidí, což považuje za poměrně slušný výsledek. Podotýká, že každý chce jen radit a není nic schopný vyplnit, avšak v tomto případě se skutečně domnívá, že se anketa povedla. Uvádí, že s G. Hálovou hovořila o tom, že by bylo fajn anketu každý rok opakovat s tím, že by se vždy obměnily otázky, protože tento rok nebyla do ankety zahrnuta například žádná otázka týkající se Městské policie Blatná. Konstatuje, že když již zmínila městskou policii, tak by ráda radním sdělila, že by na Městské policii Blatná chtěla udělat nějaké změny týkající se služeb a organizace. Připomíná, že byl vzat druhý asistent prevence kriminality, který se určitým způsobem zaučuje a pan Vaněk je s ním docela spokojený. Dodává, že asistenti jsou vidět v ulicích, snaží se a je vidět, že vše zatím dobře funguje. Paní starostka podotýká, že jí minulý týden pan npor. Bc. Švec z Policie ČR sdělil, že by v současné době na místním obvodním oddělení mělo být cca 20 policistů. Uvádí, že se na dnešní schůzi bude dotazovat npor. Mgr. Bc. Čelakovského na jeho názor na to, že by Městská policie Blatná přestala sloužit noční služby a strážníci by sloužili služby denní a to sedm dní v týdnu. Informuje, že denní služby o víkendu postrádá zejména v létě, kdy je ve městě spoustu turistů a cyklistů, kteří by se chtěli i třeba na něco zeptat, ale přes den o víkendu strážníci neslouží. Poukazuje na to, že na její dotaz, jak často jsou strážníci Městské policie Blatná žádáni v nočních hodinách o součinnost, jí bylo státním policistou odpovězeno, že Policie ČR nežádá strážníky městské policie o součinnost vůbec. Domnívá se, že noční služby strážníků městské policie vůbec nefungují, strážníci si projedou město, stejně jako si jej projedou státní policisté, občas se třeba minou auty, což jí připadá však trošku zbytečné. Konstatuje, že by tedy nechala strážníky městské policie sloužit od 7 do 19 hodin každý den a noční služby by strážníci sloužili pouze tehdy, když budou ve městě akce jako Rybářské slavnosti, Studentský den, pouť a nějaké koncerty či nějaké větší akce, ale jinak jí připadá zbytečné, aby strážníci noční služby sloužili. Bc. Scheinherr uvádí, že jemu by se zase naopak více líbilo, když by v pátek a sobotu strážníci sloužili přes noc, kdy tedy neví, jaké mají strážníci při nočních službách výsledky. Paní starostka uvádí, že právě žádné výsledky při nočních službách nevidí. Bc. Scheinherr podotýká, že nepořádek se ve městě dělá většinou v pátek a sobotu přes noc, kdy však skutečně neví, kolik lidí strážníci chytí při nějakých nekalostech. Paní starostka konstatuje, že by byla raději, aby noční služby sloužili strážníci jen namátkově, kdy nyní je jich celkem s asistenty prevence kriminality šest, takže se domnívá, že už by se služby na denní služby 7 dní v týdnu daly nějak sestavit. Podotýká, že by byla ještě ráda, kdyby si pan Vaněk dělal řádně svou práci, kterou jako pověřený velitel má, aby řádně evidoval všechny přestupky a řádně vedl výkaznictví, u kterého trošku v současné době postrádá smysluplnost. Uvádí, že by pan Vaněk chodil venku jen namátkově, nepsal by se do služeb, jako se píše nyní, ale dělal by si řádně svou činnost a kontroloval strážníky, protože nyní je kontroluje ona, čímž však nechce říci, že strážníky nebude i nadále sama kontrolovat. Dodává, že tedy nějaké změny připravuje, protože vše vždy chvíli výborně funguje, ale následně po nějaké době strážníci vždy usnou na vavřínech a vše zase sklouzne do toho, jak to bylo dříve zvykem. Bc. Scheinherr informuje, že včerejšího dne přijeli strážníci městské policie na hráz cca v 22:05, kde seděli v nastartovaném a rozsvíceném autě přibližně 15 minut. Uvádí, že zahlédl nějaké světlo, kdy po vyhlédnutí z okna viděl, že se jedná o vozidlo právě strážníků městské policie, kteří celou dobu seděli v autě. Podotýká, že kolem strážníků projelo pár cyklistů, kdy se nestalo, že by nějaký cyklista nesvítil vůbec, ale některým svítilo světlo jen vepředu a některým jen vzadu. Konstatuje, že strážníci alespoň mohli vystoupit z vozidla a upozornit cyklisty na to, že by jim světla na kole měla svítit, přičemž jde především o světla vzadu, jelikož řidič jedoucí naproti většinou cyklistu vidí, avšak když nesvítí cyklistovi zadní světlo, tak je to velmi špatné. Paní starostka se domnívá, že noční služby strážníků jsou úplně k ničemu, jelikož strážníci si udělají výjimečně jen kontrolu cyklistů třeba v 5 hodin ráno, když jedou lidé do práce. Uvádí, že tyto kontroly by nařídila provádět dvakrát či třikrát do měsíce, kdy by tedy do služby strážníci nastupovali již v pět hodin ráno, přičemž zrovna těchto akcí by se mohl účastnit pan Vaněk. Opakuje, že v šesti lidech už služby na denní službu 7 dní v týdnu nějakým způsobem napsat půjdou. Pan Srb se dotazuje na to, kde je zakopaný pes mezi státní a městskou policií, když vzájemná součinnost nefunguje. Paní starostka uvádí, že na tuto otázku se zeptá npor. Mgr. Bc. Čelakovského, který by se měl za chvíli na schůzi dostavit.

Ing. Flandera poukazuje na to, že v seznamu od Ing. Srba týkající se pohřebnictví, je uvedeno, že 15. 12. 2015 došlo k úmrtí a že tělo bylo pohřební službou pana XXXXX do blatenského krematoria přivezeno až 11. 1. 2016. Konstatuje, že už jen tato skutečnost je porušení jakýchkoliv předpisů, jelikož takto dlouhá doba mezi úmrtím a žehem nemůže být, protože maximálně je možné rozmezí od úmrtí po spálení dva týdny, jinak se musí tělo zmrazit, přičemž mu tedy není známo, kde by pan XXXXX měl mrazicí box. Pan místostarosta informuje, že pan XXXXX měl jeden chladicí box v provozu a druhý mu prý nefungoval. Ing. Flandera uvádí, že však v pohřební službě v Horažďovicích žádný mrazicí box pan XXXXX nemá.

V 8:30 hodin přišel npor. Mgr. Bc. Vladimír Čelakovský.

Paní starostka vítá npor. Mgr. Bc. Čelakovského, který podává zprávu, že od začátku roku 2016 bylo na území města Blatná spácháno 22 trestných činů, které se však netýkaly pouze jen majetkových záležitostí ale také například podvodů a dalších věcí, přičemž radní seznámí pouze s těmi nejdůležitějšími, které se týkají veřejného pořádku, bezpečnosti a majetkové trestné činnosti. Uvádí, že pět trestných činů bylo spácháno na začátku roku panem XXXXXX a paní XXXXXXXX ve spolupachatelství, kdy je asi všem známo, že se jednalo o krádeže v prodejnách potravin, oděvů a pak naposledy v LIDLu. Dále se jednalo o krádež cívek ve firmě TESLA Blatná, která byla oznámena až tři měsíce zpětně, takže v tomtopřípadě policisté zatím provádí šetření. Dva trestné činy má na svědomí pan XXXXX, který se v jednom případě vloupal do sklepa v Blatné v ulici Masná, kde byla panu XXXXXXXX odcizena motorová pila a nějaké drobnosti, za což je pan XXXXX trestně stíhán, bylo mu sděleno obvinění a byl vydán okresním soudem trestní příkaz. Dále byl pan XXXXX na konci minulého týdne chycen za krádež kabelky paní v Husových sadech, přičemž tento skutek v současné době policisté prověřují a vedou jej ve zkráceném přípravném řízení, takže pan XXXXX, který samozřejmě spáchal i několik přestupků, půjde k soudu. Konstatuje, že dále policisté řešili krádež zboží v LIDLu a to metodou, o které říkali v televizi, že vyjede skupina lidí do obchodního centra, a když pak jedna skupina nakoupí, tak ta druhá jí umožní tím, že do obchodu vchází a tím pádem se otevřou dveře, vchodem vyjet s plným vozíkem. Podotýká, že v Blatné se jednalo o nějakou cikánskou partu z Plzně, která odcizila v jednom košíku zboží za 14 tisíc Kč. Dodává, že dva pachatelé, kteří byli zadrženi na místě, se ke krádeži nepřiznali a pachatel, který odjel bez zaplacení s košíkem, který byl nakonec nalezen na parkovišti, byl chycen ve Lnářích, kdy se nyní bude provádět rekognice a další nějaké úkony, protože ani ten se ke krádeži nepřiznal. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský informuje, že se v Blatné dále staly dva trestné činy, u kterých prozatím není znám pachatel, a jednalo se sice o krádež jízdních kol v ulici Brigádnická minulý týden, kde dvě osoby užívající návykové látky odcizily dvě jízdní kola z kolostavu ze zahrady pana XXXXXXX a dále došlo k vloupání do bytu paní XXXXXXXX v ulici Šilhova. Podotýká, že k těmto dvou věcem tedy policisté prozatím nemají žádný poznatek. Konstatuje, že se dá však říci, že se v Blatné zatím daří udržet veřejný pořádek a bezpečnost v nějakých služných mezích. Uvádí, že objasněnost místního oddělení Policie ČR je kolem 70 %. Dodává, že s dalšími trestnými činy nebude radní seznamovat, protože nejsou pro ně zajímavé, kdy se jednalo o různé zpronevěry, zanedbání povinné výživy, úvěrové podvody, avšak u všech těchto případů jsou policii pachatelé známi. Paní starostka informuje, že myslivci panu XXXXXXXX odstranili bydlení u rybníka Zadní Topič, takže nyní se tato osoba bude pohybovat někde jinde, a proto žádá npor. Mgr. Bc. Čelakovského, aby státní policisté, pokud by věděli o tom, v jaké lokalitě se pan XXXXX nachází, informovali strážníky městské policie, kteří by pak následně v předmětném místě dělali častější kontroly. Dále se dotazuje, kdy pan XXXXX, kterému se všechny jeho přestupky a trestné činy sčítají, už půjde do vězení. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že se jedná o zajímavou otázku, kterou však nemůže zodpovědět, protože to sám neví. Paní starostka se dotazuje, zdali by již všechny činy, které pan XXXXX provedl, nebyly na jeho vyhoštění. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský se domnívá, že by možná skutky pana XXXXXX byly již třeba na zákaz města což by dle jeho názoru bylo úplně nejideálnější. Konstatuje, že za první skutek dostal pan XXXXX již trestní příkaz a krádež kabelky budou policisté tento týden řešit, takže se uvidí, až soudce dostane činy pana XXXXX k projednání, jestli nezváží, že je v jeho případě recidiva, opakovanost, a nedá mu zákaz vstupu do města. Paní starostka uvádí, že by byla za zákaz vstupu předmětné osoby do města velice ráda, protože na pana XXXXXX se samozřejmě nabalují další lidé a to například pan XXXXXX, pan XXXXXXX, nyní se vrátil pan XXXXXXX, což je všechno jedna parta, která je čím dál tím silnější, přičemž jejich místo je na náměstí Kalinovo, kde vždy sedávají a povídají si. Ing. Flandera podotýká, že má negativní ohlasy od lidí na to, že je tato parta neustále na náměstí Kalinovo u kontejnerů a že je v předmětném místě nepořádek. Paní starostka upozorňuje však na to, že na náměstí Kalinovo se nevztahuje již obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, nicméně ona požaduje, aby městští strážníci tyto lidi na předmětném místě alespoň zkontrolovali, jestli mají občanský průkaz, avšak požívání alkoholu na náměstí Kalinovo bohužel není na přestupek. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský informuje, že je panu XXXXX docela všechno jedno, protože když státní policisté pana XXXXX chytli minulý týden, tak jim sdělil, že už by byl docela rád zavřený, že už ho nějak nebaví to, že ho pořád někdo nahání. Paní starostka uvádí, že možná zavřený by chtěl pan XXXXX být, avšak když mu pracovnice odboru sociálního sehnala azylový dům, do kterého by se dopravil, a který by měl placený, tak ho dvakrát odmítl. Podotýká, že tehdy začínaly mrazy, a proto pracovníci odboru sociálního chtěli, aby pan XXXXX byl k nastěhování do azylového domu donucen trošku i klimatickými podmínkami, avšak ani to dotyčnou osobu nepřimělo k přestěhování. Konstatuje, že následně pan XXXXX argumentoval tím, že by chtěl na Slovensko, a proto mu pracovnice odboru sociálního sehnaly finanční prostředky do Prahy, aby si mohl na velvyslanectví vyřídit papíry, avšak nakonec nikam nedojel, přestože bylo vše domluveno, na velvyslanectví na něj čekali s tím, že mu vše vyřídí. Dodává, že každé město má nějakou takovouto osobu, ale když to bohužel není místní občan, tak to lidem vadí ještě více. Paní starostka se dotazuje na obsazenost místního oddělení. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský odpovídá, že obsazenost je dobrá, od 1. 1. 2016 je tabulkový systemizovaný stav policistů 18 + 2, takže osmnáct policistů na práci, kdy předtím byl stav 16 + 2, takže došlo k navýšení tabulek o dvě místa. Uvádí, že v únoru odešel jeden policista do Strakonic, avšak v březnu jeden policista ze Strakonic do Blatné přišel, protože vyhrál výběrové řízení. Konstatuje, že jeden policista je ve škole, ale příští měsíc se již vrátí, takže bude na místním obvodním oddělení počet policistů 17 + 2, přičemž dále si jeden policista bydlící v Nepomuku požádal o přeložení z Rokycan do Blatné, kdy tento policista na místní obvodní oddělení nastoupí od začátku září, takže od 1. 9. 2016 bude početní stav policistů 18 + 2. Paní starostka uvádí, že se na obsazenost dotazovala z toho důvodu, že by chtěla udělat nějaké úpravy na městské policii týkající se provozní doby, služeb, a dále zvažuje, že by strážníci přestali sloužit noční služby, ale sloužili by celotýdenně od 7 do 19 hodin a noční služby pouze jen ve výjimečných případech, když je v Blatné pouť, fest, další větší akce a jednou za čas by provedli v ranních hodinách kontrolu cyklistů, když jezdí lidé do práce, a namátkově by někdy sloužili noční službu v pátek či sobotu. Konstatuje, že by jí zajímalo, jaký názor na tyto chystané změny má npor. Mgr. Bc. Čelakovský. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že plně se změnami souhlasí s tím, že je to to nejlepší, co se pro město může udělat. Paní starostka se dotazuje, zdali je npor. Mgr. Bc. Čelakovský schopný zajistit noc svými lidmi, na což velitel státní policie odpovídá, že v nějaké kvalitě určitě a dodává, že ta trestná činnost, která vedení města zajímá, je stejně páchána v denní době. Paní starostka informuje, že další záležitostí, která vedení města zajímá, je klub Elimat, o kterém již hovořila s npor. Bc. Švecem, který jí sdělil, že tento klub zamotává hlavu i státní policii a to v souvislosti s tím, jaké má a nemá policie možnosti. Podotýká, že údajně nyní pan XXXXX policii při provádění kontroly na nalévání alkoholu mladistvým do klubu pustil. Uvádí, že má bohužel jeden takový poznatek, na který by se velitele státní policie ráda dotázala a to tedy ten, že jeden ze zastupitelů nahlásil dva chlapce či mladiství, kteří rozbíjeli koše u Základní školy J. A. Komenského Blatná, a kteří se pak běželi schovat právě do Elimatu, kde je pan XXXXX nějakým způsobem zajistil a hlídka státní policie, která byla v objektu také, nakonec vše uzavřela s tím, že se chlapci přiznali, že dají vše do pořádku, škodu zaplatí, a že se z tohoto incidentu nakonec nic dělat nebude. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že k tomuto případu nic neví, ale samozřejmě si vše zjistí. Paní starostka informuje, že by ji skutečně mrzelo, kdyby se v tomto případě nic nedělo. Konstatuje, že měla ne úplně příjemný rozhovor s panem XXXXXX, který bude reagovat na její článek do Blatenských listů a mimo jiné prý napíše, že přivítá pravidelnou kontrolu jak od Policie ČR tak od strážníků městské policie, na což mu tedy rovnou sdělila, že strážníci Městské policie Blatná mu v klubu opravdu pořadatelskou službu dělat nebudou, a že když má soukromý klub, takže si musí být vědom toho, jak si v něm bude vše sám zajišťovat, a že městští strážníci mají povinnost hlídat okolní ulice a lidi, když z klubu odchází. Podotýká, že jestli pan XXXXX bude do klubu pouštět státní policisty, tak bude jedině ráda, avšak jestli si pan XXXXX přestavuje, že mu státní policie zavolá a zeptá se ho, jestli vlastně může přijet, tak se nejedná o namátkovou kontrolu. Dodává, že jí není známo, jakou zkušenost má s panem XXXXXX npor. Mgr. Bc. Čelakovský, a jak s velitelem státní policie pan XXXXX komunikuje. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že od začátku roku byla státní policie v klubu dvakrát, přičemž o tom již s paní starostkou hovořil, když jí zpracovával soupis událostí, které se v klubu staly, a vždy pan XXXXX státní policii do klubu pustil. Konstatuje, že je nyní otázkou, zdali pan XXXXX pustí státní policii do klubu, když tam bude mít nějaký problém. Ing. Flandera informuje, že ho na druhou stranu strašně mrzí to, že zde někdo podniká stylem, na který je třeba živnostenské oprávnění, na který je třeba povolení na prodávání alkoholu, tedy na který je nutné mít licenci na prodej alkoholu, avšak Elimat je soukromý klub, a proto by jej zajímalo, jestli pan XXXXX odvádí daně či neodvádí a jestli podniká či nepodniká. Uvádí, že nikdo není schopen pana XXXXX zkontrolovat natolik, aby mu jeho počínání nějakým způsobem znepříjemnil. Paní starostka podotýká, že pan XXXXX daně odvádí. Ing. Flandera se dotazuje, jak může pan XXXXX odvádět daně, když nemá výdělečnou činnost. Paní starostka vysvětluje, že pan XXXXX má živnost na nákup a prodej, avšak nemá provozovnu. Ing. Flandera uvádí, že pan XXXXX má provozovnu, ze které musí vykazovat nějaký zisk. Paní starostka informuje, že pan XXXXX právě nemá provozovnu, on má pronajatý nebytový prostor, kam si zve kamarády. Ing. Flandera podotýká, že však v předmětném prostoru prodává alkohol. Paní starostka doplňuje, že pan XXXXX skutečně pití prodává a právě za prodej a nákup odvádí daně. Konstatuje, že si vše zjišťovala, kdy původně chtěla, aby do klubu dojeli zaměstnanci celní správy, kteří ale nemohou v klubu kontrolu učinit, dále chtěla, aby objekt zkontrolovali hasiči, kteří však také kontrolu provést nemohou, protože se jedná o soukromý prostor, do kterého nikdo nemůže, protože to je stejné, jako kdyby někdo nahlásil soukromou osobu, do jejíhož domu by hasiči také nešli provést kontrolu, jestli lidé z mejdanu mají kudy utíkat. Uvádí, že o této záležitosti hovořila s npor. Bc. Švecem a mluvčí paní Novákovou, kteří jí sdělili, že zkouší, zdali by na Krajském ředitelství Policie ČR nenašli nějakou kličku právníci, avšak prozatím bohužel. Ing. Flandera podotýká, že mu vše přijde úplně protismyslné. Paní starostka informuje, že se jedná o výsměch všem, kteří všechno dodržují. Konstatuje, že panu XXXXXXX narovinu sdělila, že požádá pracovníky finančního úřadu, aby mu zkontrolovali alespoň daňové přiznání za rok 2015 s tím, že si vše může dát pan XXXXX, když o této skutečnosti ví, do pořádku, avšak ona nebude jen nečinně přihlížet tomu, jak se pan XXXXX směje všem do obličeje. Uvádí, že panu XXXXXXX sdělila, že když jde ráno ulicí Purkyňova, takže je v ní neskutečný nepořádek a to tedy neví, jestli není poničeno něco na nějakém domě či autě, protože kouká jen po zemi, kde jsou papírky a sklo. Podotýká, že jí však pan XXXXX argumentoval tím, že od něj sklo nikdo nenosí, že ho má jen u sebe v klubu, takže o jeho sklo se v předmětné ulici určitě jednat nemůže. Dodává, že panu XXXXXXX sdělila, že na schodech v ulici Purkyňova sedí v 6 hodin ráno opilí lidé, na což jí však bylo odpovězeno, že nemůže paní starostka vědět, že opilí lidé posedávající na schodech šli zrovna z klubu Elimat. Ing. Flandera konstatuje, že pan XXXXX nemá provozovnu, avšak v provozovně prodává alkohol, takže buďto je to prodej alkoholu, pak musí mít pan XXXXX provozovnu, nebo je to hospoda, pak musí mít také provozovnu, ale jestliže se jedná o soukromý klub, tak v něm přeci nemůže nikdo prodávat alkohol, ale musí ho dávat lidem zadarmo. Podotýká, že když on si pozve někoho na svou oslavu, tak na ní přeci lidé také alkohol neplatí. Informuje, že mu vše přijde úplně postavené na hlavu, protože on osobně musí mít provozovnu na jeho živnostenskou činnost, kdy kreslí projekty a zpracovává znalecké posudky, musí mít číslo provozovny a kdykoliv mu může být provozovna zkontrolována, přičemž na dveřích musí mít vyvěšeno, kdy v provozovně je a kdy není. Uvádí, že v Elimatu se prodává alkohol, což sám pan XXXXX přiznává, že alkohol prodává, avšak musí jej prodávat v nějaké provozovně, přeci nikdo nemůže prodávat alkohol doma v obýváku. Dodává, že nerozumí tomu, jak je možné, když se dle slov pana XXXXX jedná o soukromou akci, že je na ní alkohol prodáván, protože dle živnostenského zákona na tuto činnost musí mít člověk provozovnu. Paní starostka informuje, že pracovnice živnostenského úřadu daly v této záležitosti dotaz na Krajský úřad, avšak prozatím jim žádná odpověď nepřišla, přičemž je toho názoru, že zřejmě nikdo s těmito soukromými kluby nechce mít nic společného. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský se domnívá, že to bude stejné jako s výherními kvízomaty, kdy se vše začalo nějakou legislativou řešit až tehdy, když to přerostlo nějakou únosnou mez. Uvádí, že jestli však další provozovatelé zjistí, že to takto jde, že to funguje, tak udělají to samé co pan XXXXX. Ing. Flandera podotýká, že by jej zajímalo, co by město dělalo, pokud by se stejně, jako se zachoval pan XXXXX, zachovala polovina hospod v Blatné. Paní starostka informuje, že pan XXXXX tím vším neustále tlačí na to, aby byla zrušena obecně závazná vyhláška na omezení nočního provozu, kdy pan XXXXX sdělil, že pokud mu bude opětovně povoleno, že může mít otevřeno nonstop, takže si provozovnu klidně znovu zavede. Konstatuje, že ji žádala paní Mgr. et MgA. Políčková, PhD., aby se dotázala velitele státní policie na to, jestli už je nějak uzavřena krádež, která byla v muzeu. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že má tuto záležitost již dva roky na stole a čeká na to, až se na stanici dostaví Mgr. et MgA. Políčková, PhD., která říkala, že udělá inventuru. Podotýká, že má na stole soupis odcizených věcí, kdy naposledy asi před rokem za ním přišla nějaká zaměstnankyně muzea a sdělila mu, že něco bylo dohledáno a že ještě hledají, avšak od té doby se nikdo neozval, takže on stále čeká. Konstatuje, že včerejšího dne se Mgr. et MgA. Políčková, PhD. na státní policii dostavila kvůli provoznímu řádu, ale záležitost týkající se krádeže se neřešila. Paní starostka uvádí, že tedy zastupující ředitelku trošku popožene. Ing. Flandera uvádí, že má jednu prosbu, o které již radní hovořili v souvislosti s tím, že se bude v Blatné stavět okružní křižovatka a bude to dost velký masakr, kdy tedy bude záležet na tom, kdy se realizace započne, jestli v srpnu či září, avšak do konce roku by snad měla být okružní křižovatka hotová. Informuje, že bude velký masakr s objížďkami, protože se bude jednat o úplnou uzavírku křižovatky, kdy přes sídliště bude vedena veškerá doprava, leckde budou umístěné dopravní značky, na které lidé nejsou zvyklí, protože některé ulice jsou úzké a bude v nich muset být zajištěn průjezd, takže tam budou zákazy parkování, omezení rychlosti, a proto chtěl požádat npor. Mgr. Bc. Čelakovského, zda by v tuto dobu mohla státní policie kromě městské policie nějakým způsobem zintenzivnit dohled nad objízdnými trasami, případně se domluvit s dopravní policií, zda by i ona nějakým způsobem kontrolu neprováděla. Domnívá se, že zátěž na sídlišti, kde je nejvyšší povolená rychlost 30 km/h, bude po dobu uzavírky křižovatky extrémní a bude třeba dbát také na bezpečnost dětí, byť je mu známo, že přes léto mateřská škola tolik nefunguje, avšak určitě se uzavírka protáhne do září, kdy do školky přijdou nové děti. Podotýká, že v návrhu dopravně inženýrského opatření je omezení rychlosti, zákazy zastavení a další věci, kdy by byl tedy opravdu rád, zdali by již policisté mohli nyní počítat s tím, že až k uzavírce dojde, že zintenzivní kontrolu. Paní starostka informuje, že až bude datum realizace znám, takže o něm samozřejmě bude npor. Mgr. Bc. Čelakovský informován. Ing. Flandera se domnívá, že termín realizace dá zřejmě na vědomí státní policii Ing. Valášek. Paní starostka konstatuje, že vedoucí odboru dopravy také poskytne Policii ČR veškeré podrobnosti. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský uvádí, že kontroly při uzavírce křižovatky určitě zintenzivní. Paní starostka se dotazuje velitele státní policie na to, v jaké fázi je spolupráce s Městskou policií Blatná. Npor. Mgr. Bc. Čelakovský odpovídá, že dobrá, bez připomínek. Dále se dotazuje, zdali úpravu služeb paní starostka zatím jen zvažuje. Paní starostka odpovídá, že zvažuje, že by ke změnám došlo od května 2016, přičemž npor. Mgr. Bc. Čelakovského určitě bude ještě ohledně této záležitosti informovat.

V 8:48 hodin odešel npor. Mgr. Bc. Vladimír Čelakovský a přišel pan Petr Vaněk.

Paní starostka přivítala pana Vaňka a požádala jej, aby radním sdělil informace o činnosti městské policie od ledna 2016. Pan Vaněk uvádí, že si zpracoval přehled, který se stane součástí zápisu a to jako informace c). Konstatuje, že jsou ve městě určitá problémová místa, na které se strážníci nyní opravdu zaměřují, a které se týkají například parkování či veřejného pořádku. Poukazuje na to, že věčná bolístka je parkování před poštou a v celé ulici tř. T. G. Masaryka, dále velmi lidé parkují v různých křižovatkách zejména v ulici Nad Lomnicí či stojí se svými vozidly v protisměru za mateřskou školou v ulici Šilhova, takže tyto záležitosti se začaly opravdu důsledně řešit. Informuje, že konkrétní požadavky občanů, které strážníci zjistí při službě, anebo požadavky od vedení města dává do plánu služeb nebo obchůzek, kdy jeho kolegové si otevřou plán v počítači a konkrétně hodinově vidí, kde mají být, na co se mají zaměřit, přičemž problémová místa jsou v plánu zdůrazněna a strážníci se na ně důsledně zaměřují. Dodává, že v současné době pravidelně strážníci chodí na přechody u škol či školek, na základě požadavku také ke křižovatce u Rychty a dále k přechodu, kde děti jdoucí z ulice Nad Lomnicí přechází do ulice Žižkova. Pan Vaněk informuje, že Městská policie Blatná má nyní dva asistenty prevence kriminality, kdy jeden chlapec slouží již tři měsíce a jeden od začátku tohoto měsíce. Domnívá se, že se asistenti zaběhli poměrně dobře, jejich přítomnost vidí jako přínos a to v obhlídce i v dohledu, přičemž až si trošku projdou nějakou tou praxí, až zjistí, co všechno jejich práce obnáší, tak je začne plánovat samostatně a budou chodit po celé Blatné. Uvádí, že asistenti prevence kriminality nemají žádné pravomoci, takže budou spíše vykonávat dohled a budou reagovat na různé přestupky, přičemž se strážníky městské policie jsou případně asistenti v kontaktu. Podotýká, že až se objeví nějaké zajímavé školení, které by bylo pro asistenty přínosem, tak je oba se souhlasem vedení města na nějaké zejména se zaměřením na dopravu pošle. Konstatuje, že asistentům bylo zakoupeno oblečení v místním obchodu s pracovními oděvy, kdy tímto nákupem nebyl rozpočet městské policie nikterak příliš zatížen. Dodává, že oba asistenti zatím fungují dobře a že je s jejich prací spokojen. Pan Vaněk uvádí, že se strážníci Městské policie Blatná zaměřují na ubytovnu Tesla a na zastávky u ubytovny, kde se zejména v ranních hodinách schází mládež, která přijíždí či odjíždí autobusy. Podotýká, že kvůli této činnosti vždy poposune příchod jednoho či dvou lidí, kteří chodí o 15 minut dříve do práce, aby již před sedmou hodinou byli u zastávek, kde se mládež shromažďuje. Informuje, že strážníci u zastávek udělili několik pokut, takže si lidé již zvykli na to, že strážníci k zastávkám chodí, kdy se tedy domnívá, že se situace na předmětném místě hodně zlepšila. Informuje, že strážníky posílá poměrně často do okrajových částí města, dále strážníci roznáší písemnosti pro různé odbory. Konstatuje, že od nového roku vybrali strážníci na pokutách 11 tisíc Kč a předali na odbor dopravy v písemné podobě 17 přestupků, protože lidé, kteří udělají přestupek na místech, o kterých hovořil, že jsou opravdu problémová, nepřijdou pokutu na služebnu městské policie zaplatit, a proto se záležitost posílá k řešení na odbor dopravy. Dodává, že jednou strážníci řešili přestupek, který byl následně předán odboru správnímu a živnostenskému úřadu, který se týkal Restaurace Prostor, jejíž majitel neměl udělenou výjimku na hudební produkci po 22:00 hodině. Pan Vaněk informuje, že pravidelně plánuje do služeb kontrolu cyklistů, která byla provedena zrovna včerejšího dne ve večerních hodinách, kdy tedy při ranní či noční službě strážníci kontrolují, zda cyklistům svítí světla, a zda dodržují všechny předpisy. Uvádí, že v objektu Krčkovna, který je v majetku města, provádí strážníci pravidelně jednou či dvakrát týdne a to zejména po víkendech kontrolu, kdy objekt je v pořádku, nikdo se v něm nezdržuje a tím, že mají strážníci od objektu klíče, tak vstupují i dovnitř, aby měli skutečně jistotu, že v objektu nikdo není. Konstatuje, že strážníci také pravidelně kontrolují objekt pana Vágnera, který byl zajištěn zazděním a zatlučením, tato opatření nejsou porušená a v objektu se také nikdo nezdržuje. Paní starostka podotýká, že si pan Vaněk trochu naběhl, protože na dnešní schůzi radní řešili zrovna kontrolu cyklistů, kterou strážníci městské policie prováděli v noční hodině tak, že seděli v rozsvíceném autě a cyklisté jezdili kolem nich. Pan Vaněk uvádí, že má paní starostka zřejmě na mysli včerejší kontrolu. Bc. Scheinherr informuje, že včerejšího dne přijeli strážníci vozidlem na hráz, kolem nich projeli dva cyklisté, kteří nesvítili vepředu, a dva cyklisté, kteří nesvítili vzadu, avšak strážníci seděli pouze v autě a ani nevystoupili. Paní starostka poukazuje na to, že pokud chtějí strážníci tyto akce dělat, tak ať však mají nějaký smysl. Podotýká, že již panu Vaňkovi říkala, že by měla nějaký návrh ohledně pracovní doby a směn strážníků. Konstatuje, že se dotazovala npor. Mgr. Bc. Čelakovského na to, jak je na tom místní obvodní oddělení Policie ČR kapacitně a zda by bylo schopno zajistit noční služby. Informuje, že si s velitelem strážníků městské policie na začátku dubna sedne a projedná s ním její návrh, že by strážníci přestali sloužit noční služby a sloužili by každý den celodenní služby včetně sobot a nedělí. Uvádí, že tuto záležitost probere sama s panem Vaňkem někdy podrobně, protože se domnívá, že není zapotřebí, aby se ke změnám vyjadřovala celá Rada města Blatná. Dodává, že noční služby by strážníci tedy sloužili jen v případě, že by se ve městě konaly nějaké velké akce, například festy, pouť, a dále jen namátkově jednou měsíčně buď v pátek či sobotu. Paní starostka informuje, že v současné době má místní obvodní oddělení Policie ČR v Blatné stav takový, že jsou dle npor. Mgr. Bc. Čelakovského státní policisté schopni noc zajistit, protože trestná činnost, kterou policisté nabírají, se netýká nocí ale dnů, tedy v noci ve městě nejsou žádné divočiny, když tedy pomine to, že chodí děti z diskotéky a poškozují majetek, s čímž se však nakonec stejně nic nedělá. Uvádí, že nezaznamenala, že by strážníci Městské policie Blatná dávali pokuty v nočních hodinách za to, že někdo ruší noční klid či že chodí po ulicích aněco rozbíjí. Podotýká, že strážníci dávají pokuty jen za špatné parkování, za kouření na zakázaných místech a za požívání alkoholu na veřejném prostranství, takže noční služby strážníků nevidí jako zásadní. Konstatuje, že naopak jako zásadní jí připadá, že neslouží strážníci v sobotu a neděli přes den, kdy jsou zejména v létě ve městě turisté a spoustu cyklistů, kdy by tedy přivítala, aby strážníci sloužili denní služby i o víkendu a mohli tak být případně v okrajových částech města nápomocni turistům. Pan Vaněk se dotazuje, zdali by strážníci sloužili dvanáctihodinové denní služby, načež paní starostka odpovídá, že ano, a upřesňuje, že by služby každý den byly od 7 do 19 hodin. Paní starostka uvádí, že chtěla vědět, zda strážníci Městské policie Blatná nějak výrazně spolupracují s Policií ČR, kdy se však minulý týden dozvěděla, že nikoliv, že strážníci městské policie pomáhali za poslední čtvrt rok státní policii jedinkrát při nějakém zásahu. Pan Vaněk upřesňuje, že strážníci pomáhali státním policistům v Elimatu a že v nedávné době s nimi byli na kontrole na podávání alkoholu mladistvým. Paní starostka konstatuje, že na větší akce typu kontroly na nalévání alkoholu mladistvým by samozřejmě strážníci do služby nastupovali, přičemž bude chtít, aby se o termínech kontrol vědělo včas, aby je mohl pan Vaněk zakomponovat do služeb. Podotýká, že záleží na panu Vaňkovi, zdali již nyní bude strážníky o změnách informovat, avšak ona osobně by s tím raději počkala do té doby, než si vše ona s velitelem strážníků městské policie vyjasní do detailu, kdy je pak ochotna udělat na radnici schůzku a změny strážníkům Městské policie Blatná prezentovat. Uvádí, že je určitě panu Vaňkovi jasné, jak se následně vždy takovéto věci otočí o nějaké stupně a že se k nim přidají vždy ještě nějaké povídačky, a proto by byla ráda, aby se všechno strážníkům řeklo až v době, kdy bude mít ona a pan Vaněk jasno o tom, jak vše bude probíhat. Dodává, že pan Vaněk ještě na měsíc duben připraví služby tak, jak je dělá, avšak od května už by se služby změnily. Pan místostarosta konstatuje, že chápe, že problematické lokality v současné době přibývají, kdy na nějaké upozornili strážníky i zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o., avšak pan Vaněk sám sdělil, že mezi největší bolístky patří ulice tř. T. G. Masaryka, která je však řešena neustále. Uvádí, že se již v minulosti hovořilo o tom, že když přijde státní policie a ukáže papír, kolik v ulici tř. T. G. Masaryka chytla lidí, tak je papír popsaný, avšak v případě Městské policie Blatná by se dal počet pokut spočítat na jedné ruce. Připomíná, že pan Vaněk v minulosti navrhoval nějaká opatření, že by například do předmětné ulice strážníci Městské policie Blatná postavili vozidlo, a další věci, a proto by jej zajímalo, zda pan Vaněk něco takového chystá či nikoliv. Podotýká, že mu následně není příjemné, když přijde velitel státní policie a ukazuje poměr, kolik pokut dala v tř. T. G. Masaryka státní a kolik městská policie. Dodává, že tím samozřejmě nechce říct, že musí městská policie vybrat v předmětné ulici sto pokut, avšak sám pan Vaněk sdělil, že se jedná o bolístku, která se řeší neustále, a proto by jej zajímalo, zda se velitel strážníků chystá či nechystá s předmětnou situací něco dělat, kdy mu však pan Vaněk sliboval, že nějakou akci udělá. Pan Vaněk uvádí, že není problém nějakou akci udělat, kdy samozřejmě státní policisté jsou vyloženě tlačeni do vybírání pokut a do čárkového systému, takže podle toho jim npor. Mgr. Bc. Čelakovský plánuje služby. Konstatuje, že doposud situaci řešil tak, že dělají strážníci v předmětném místě více obchůzek, avšak zatím akce, že by vysloveně do ulice tř. T. G. Masaryka postavil strážníky, nedělal. Pan místostarosta se domnívá, že pokud by pan Vaněk párkrát do ulice strážníky postavil a ti by dali několik pokut, takže si to lidé po Blatné řeknou. Opakuje, že pan Vaněk hned na začátku informoval, že se neustále řeší bolístka tř. T. G. Masaryka, kdy jej tedy mrzí, že už tato záležitost není nějak vyřešená. Ing. Flandera uvádí, že se jedná o hodinu či dvě denně, kdy je situace v ulici nejhorší a to tedy ve chvíli, kdy jedou lidé z práce, zastaví si vozidla před poštou a jdou si vybrat to, co jim pošťačky hodily den předtím do schránky, protože je nezastihly. Paní starostka informuje, že kolem 9 hodiny si pro poštu jezdí podnikatelé a firmy. Ing. Flandera konstatuje, že dle jeho názoru je provoz nejhorší kolem 14 a 15 hodiny, kdy se však nyní všichni naučili lišácky parkovat před značkou zákaz zastavení a myslí si, že je to v  pořádku, přičemž je to samozřejmě lepší, než kdyby stáli až v křižovatce, ale stejně pořád porušují dopravní značku zákaz stání. Pan místostarosta uvádí, že by doporučoval v ulici tř. T. G. Masaryka udělat párkrát represi. Pan Vaněk informuje, že do včerejšího dne bylo z parkovacích automatů vybráno 187 tisíc Kč. Dále uvádí, že se na služebnu městské policie naučili pravidelně chodit ze Služby kriminální policie a vyšetřování pan XXXXX s panem XXXXXX, což jsou jeho bývalí kolegové, kteří tedy jednou týdně, když jsou v Blatné na služebnu městské policie zajdou, což vidí jako přínos, protože policisté z kriminální policie vědí, co strážníkům říci, co nikoliv a i oni mají se strážníky Městské policie Blatná dobrou zkušenost, když se například potřebují zeptat na bydliště nějakých lidí. Paní starostka se dotazuje, zdali mají strážníci stále přehled o tom, kde jsou nastěhovaní cizinci, načež pan Vaněk odpovídá, že ano. Paní starostka požaduje, aby strážníci i nadále monitorovali, kde jsou cizinci ubytováni, protože pokud by potřebovala opět někdy cizineckou policii, tak by byla ráda, aby věděla, kde v Blatné cizinci bydlí. Pan místostarosta se dotazuje, zdali je panu Vaňkovi známo, kde je pan XXXXX. Pan Vaněk informuje, že pan XXXXXXXX je na nějaké ubytovně v Horažďovicích a pan XXXXX je v domě, co je roh za cukrárnou, respektive co byl z druhé strany dům pana XXXXXXXX, tak se z něj dalo přejít do nějaké zahrady, kde je nějaká dílna či dům. Uvádí, že tuto informaci strážníci obdrželi včerejšího dne, a proto se dnes zajdou na předmětné místo podívat. Paní starostka žádá, aby strážníci tento poznatek prověřili. Pan místostarosta konstatuje, že pokud strážníci zjistí, že se na předmětném místě pan XXXXX zdržuje, takže on jim následně vyhledá majitele objektu. Pan Vaněk informuje, že se jedná o objekt, ve kterém je nájemce pan XXXXX. Paní starostka uvádí, že objekt, kde má pan XXXXX provozovnu, je ve vlastnictví pana XXXXXX. Pan Vaněk konstatuje, že majitelem objektu, ve kterém se zdržuje údajně pan XXXXX, je pan XXXXXX, který pořádá akce. Podotýká, že objekt se táhne dozadu, kde si pan XXXXX prostor, co byl dříve bazar, předělává na nějakou další provozovnu. Paní starostka podotýká, že státní policisté nevědí, kde se pan XXXXX zdržuje, a proto by je strážníci městské policie měli případně také informovat. Pan Vaněk informuje, že tento poznatek strážníci obdrželi včera odpoledne při obchůzce, takže dnes na předmětném místě učiní kontrolu, zjistí, v jakém je objekt stavu a pokud v něm či okolí bude nějaký nepořádek, tak vše zdokumentuje. Paní starostka uvádí, aby případné fotografie strážníci předali zejména majiteli objektu a státní policii, protože panu XXXXXXXX se sbírají čárky, tak ať má další za to, že neoprávněně vnikl do objektu. Ing. Flandera doplňuje, že už je na čase, aby pan XXXXX šel do vězení. Pan Vaněk informuje, že měl schůzku se zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná kvůli akcím, které se budou do konce roku v Blatné konat, přičemž zaměstnanci organizace jej průběžně o všem informují, společně se na všem domlouvají a vše tedy dobře funguje. Pan Vaněk předává paní starostce zprávy o činnosti, které paní starostka dává k dispozici radním s tím, že pan Vaněk jí každé pondělí či na začátku týdne přinese přehled činnosti za uplynulý týden. Podotýká, že si přehled činnosti čte průběžně v aplikaci Kalendář Google, avšak chce jej i následně v písemné podobě.

V 9:07 hodin odešel pan Petr Vaněk.

Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 9:07 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová