ZÁPIS Z 26. SCHŮZE RADY MĚSTA BLATNÁ, KTERÁ SE KONALA DNE 13. LEDNA 2016

Zápis
z 26. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 13. ledna 2016

Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.

Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, p. Srb
Omluven: Bc. Scheinherr

Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 4 – 0 – 0.

Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.

Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta informuje, že v případě usnesení č. 303/15 byla již smlouva s Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s. podepsána. K usnesení č. 302/15 uvádí, že pan Blovský opětovně vyzve paní XXXX XXXXXXX k podepsání nájemní smlouvy.

Bod č. 3 – Plánovací smlouva
Paní starostka uvádí, že se jedná o materiál týkající se přeložky silnice II/173 s tím, že se uvidí, jak dál bude tato záležitost pokračovat. Ing. Flandera konstatuje, že se mu na předloženém materiálu nelíbí jedna věc a to ta, že se město k něčemu upisuje a neví vlastně k čemu. Poukazuje na to, že městu není vůbec znám ani přibližný rozsah prací. Pan místostarosta informuje, že příští týden se uskuteční u paní starostky jednání ohledně kruhové křižovatky, na které se dostaví také Ing. XXXXXX, který má jako projektant co dočinění i s předmětným obchvatem. Podotýká, že se paní starostka bude Ing. XXXXX po tomto jednání dotazovat, zda má k předmětné přeložce silnice nějaké informace. Ing. Flandera konstatuje, že z předmětné smlouvy není patrné, zda město bude realizovat celé kruhové objezdy či jen výjezdy z nich. Uvádí, že v předloženém dokumentu není nic konkrétně popsaného, takže město vůbec neví, co nakonec bude realizovat, nicméně je mu samozřejmě jasné, že k uzavření plánovací smlouvy musí dojít.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 1/16

Bod č. 4 – Stavba přístřešku
Paní starostka informuje, že Technické služby města Blatné s.r.o. chtějí přístřešek postavit z toho důvodu, aby lidé, kteří jsou přijímaní na krátké smlouvy, měli nějaké místo pro sebe, protože v šatně není tolik místa a navíc by to nebylo úplně vhodné, protože tito lidé jsou v některých případech nepřizpůsobiví. Konstatuje, že se tedy jedná o schválení povolení stavby přístřešku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 2/16

Bod č. 5 – Dohoda o zhotovení půdní vestavby
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost pana XXXXXXXXXXXXX o zhotovení půdní vestavby v lokalitě na Blýskavkách. Podotýká, že se jedná o úplně stejný postup jako u ostatních nájemců rodinných domů. Uvádí, že po dohodě s panem Blovským je v Dohodě o zhotovení půdní vestavby oproti dohodám uzavřeným v minulosti jediná změna a to ta, že zhotovení půdní vestavby bude provedeno nejpozději v termínu do šesti měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení. Konstatuje, že v dohodách minulých bývala podmínka zhotovení šest měsíců od kolaudace, s čímž však byly problémy, protože si někteří lidé vyřídili stavební povolení a pak delší dobu trvalo, než si požádali o kolaudaci, přičemž někteří si půdní vestavbu vůbec zkolaudovat nenechali. Pan místostarosta podotýká, že někteří lidé si v minulosti půdní vestavbu skutečně schválně nenechávali zkolaudovat, avšak v případě, že lidé rodinný dům opouští, tak je jim, pokud bylo vše řádně zkolaudováno, za provedení vestavby nějaká poměrná část finančních prostředků vyplácena.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 3/16

Bod č. 6 – Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví Města Blatná
Paní starostka uvádí, že se jedná o akci „Stavební úpravy-rekonstrukce NTL plynovodu, Blatná – ulice U Čertova kamene“. Konstatuje, že na její dotaz ohledně vstupů v ulici Šilhova jí bylo odpovězeno, že tyto vstupy budou realizovány podvrtem a u ostatních vstupů bude následně vždy celá plocha komunikací v šířce 3 metry upravena.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 4/16

Bod č. 7 – Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikace – masopust
Paní starostka informuje, že v minulých letech byla tato záležitost řešena tak, že se jednalo o protaženou uzavírku v rámci farmářských trhů. Uvádí, že v současné době je trošku problém s panem XXXXXXXX v tom, jak on dodržuje některá nastavená pravidla, takže by se mohlo stát, že by se vše nakonec otočilo proti organizaci, že jí pan XXXXXX vlastně vyšel vstříc tím, že na jeho uzavírku se koná úplně jiná akce. Konstatuje, že z tohoto důvodu bylo domluveno, že si samotné Centrum kultury a vzdělávání Blatná podá žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou komunikace na akci masopust.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 5/16

Bod č. 8 – Žádost o stanovisko k úpravě připojení (sjezdu)
Paní starostka uvádí, že se jedná o žádost paní XXXXXXX o souhlas s úpravou sjezdu v ulici K Jatkám. Podotýká, že se jedná o parcelu nacházející se pod nemovitostí MVDr. XXXXXXXX. Konstatuje, že Ing. Valášek úpravu připojení svědomitě projednal s odborem majetku, investic a rozvoje a předběžně také s Policií ČR, Oddělením Služby dopravní policie Strakonice, od které však nemá oficiální písemné stanovisko, avšak dle ústního vyjádření by mělo být stanovisko tohoto orgánu kladné.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 6/16

Bod č. 9 – Žádosti o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 7/16
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 8/16

Bod č. 10 – Žádost o souhlas s použitím znaku města Blatná pro vědecké účely
Pan místostarosta informuje, že žádost si podal student navazujícího magisterského studia Filozofické fakulty Masarykovy univerzity pan XXXX XXXXXX. Uvádí, že žadatel by rád použil znak města Blatná pro vědecké účely a to konkrétně do vědecké publikace Klíč ke znakům měst České republiky. Poukazuje na to, že z předmětné žádosti vyplývá, že stejným způsobem pan XXXXXX žádá o souhlas s použitím znaku více měst a obcí. Pan místostarosta doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 9/16

Bod č. 11 – Žádost Domova pro seniory o schválení přijetí daru
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 10/16

Bod č. 12 – Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Pan místostarosta informuje, že je předložena žádost od odboru životního prostření o kácení dvou stromů. Uvádí, že v prvním případě se jedná o smrk o obvodu 118 cm ve výšce 130 cm nad zemí, který je již většího vzrůstu, je nakloněn a navíc je vysazen blízko nemovitosti, čímž ohrožuje nejen nemovitost, ale také zdraví a život lidí. V druhém případě se jedná o lípu o obvodu 78 cm ve výšce 130 cm nad zemí, která se nachází na pozemku ve vlastnictví města Blatná, a která je napadena dřevokaznou houbou. Konstatuje, že po pokácení lípy bude provedena náhradní výsadba a to také lípa, aby byla v předmětném místě zachována linie.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 11/16

Ing. Flandera se dotazuje, kdy se bude pokračovat v kácení, které radní odsouhlasili na podzim v loňském roce. Paní starostka odpovídá, že pracovníci Technických služeb města Blatné s.r.o. kácení započali, avšak následně je zastavily vánoční svátky, kolem kterých museli zaměstnanci zabezpečovat nějaké věci, takže nyní budou v kácení pokračovat. Pan místostarosta konstatuje, že v některých případech se jedná o stromy, na které si zaměstnanci společnosti netroufnou, a proto Technické služby města Blatné s.r.o. zpracovaly nabídku pro pana XXXXX, aby pokácení stromů, které bude nebezpečnější, učinil.

Informace: a) Dřevěné kolny u objektu č.p. 884 – RD XXXXXX, Vinice – Pan místostarosta uvádí, že Bc. Koubek podává radním informaci o tom, že byly na základě exekuce uhrazené náklady na likvidaci dřevěných kolen a to tak, že panu XXXXXXXXX byla část finančních prostředků stržena z bankovního účtu a zbývající část finančních prostředků z jeho důchodu. Konstatuje, že město bude po panu XXXXXXXXX vymáhat další finanční prostředky, které město vynaložilo na zabezpečení rodinného domu. Ing. Flandera se domnívá, že celá snaha města se mine účinkem. Pan místostarosta připomíná, že vše se dělalo kvůli tomu, aby se pozemek i s nemovitostí dostal do exekuce. Uvádí, že není známo, až město bude vymáhat další finanční prostředky, jaké jsou možnosti pana XXXXXXX dlužnou částku zaplatit. Poukazuje na to, že na druhou stranu je objekt zabezpečen, což lidé bydlící v okolí velice kvitují s tím, že je v předmětném místě klid a že se ve svých domovech cítí opravdu lépe.

Paní starostka informuje, že změna užívání ze zasedací místnosti na školní družinu v Základní škole T. G. Masaryka Blatná byla již papírově vyřízena. Uvádí, že včerejšího dne s paní ředitelkou Mgr. XXXXXXXXXXXX , družinářkami a Ing. Valachovou předmětný prostor procházela. Konstatuje, že se s paní ředitelkou domluvila na tom, že by základní škola zřejmě během školního roku družinu do prostor nestěhovala, protože škola má najetý nějaký režim, nicméně by zaměstnanci rádi v prostoru zkoušeli od poloviny března na základě uzavření smlouvy nějaký zkušební provoz, tedy že by se v něm pořádal nějaký kroužek či by si družinářky děti, když jsou s nimi venku, rozdělily a s některými by si mohly jít sednout dovnitř. Dodává, že se domluví s odborem majetku, investic a rozvoje na postupu vyklizení prostor a dále zajistí přidělání klíčů pro zaměstnance školy. Paní starostka informuje, že došlo ke změnám v odměňování zastupitelů, přičemž ona a pan místostarosta mají změněné odměny ze zákona, avšak u neuvolněných zastupitelů záleží na tom, jakou výši odměny si zastupitelé schválí. Uvádí, že si od paní Vonešové nechá předložit, jaká výše odměn pro neuvolněné zastupitele je v současné době, aby se výše nedostala pod minimální hranici, kterou určuje zákon, dále si nechá předložit, jaké možnosti jsou v rozpočtu města, a pak následně předloží materiál do Zastupitelstva města Blatná.

Paní starostka informuje, že minulý i tento týden se byla společně s panem místostarostou podívat v areálu K&K. Podotýká, že hala byla Technickými službami města Blatné s.r.o. vyklizena. Uvádí, že jednou z otázek bylo, zda upravovat podlahu do nějakého hlazeného betonu, avšak na základě sdělení ceny od pána z firmy, kolik by takováto oprava podlahy stála, vedení města a společnosti usoudilo, že takováto investice je v současné době obrovská. Konstatuje, že u jednání byl přítomen pan XXXXXX za společnost Blatenské strojírny Blatná s.r.o., která má o pronájem předmětné haly zájem, a který sdělil, že pro firmu není důležité, aby podlaha byla úplně perfektní, že by bylo dostačující, aby se podlaha tam, kde jsou nějaké praskliny, vystěrkovala a urovnala. Dále poukazuje na to, že na webu Technických služeb města Blatné s.r.o. a informačně také na webu města Blatná bude vyvěšena zřejmě po dobu 30 dní výzva, že je vyhlášen záměr pronájmu haly, aby se nějakým způsobem neustále nepreferovala pouze firma Blatenské strojírny Blatná s.r.o., která se v podstatě na možnost pronájmu upozornila. Dodává, že se tedy uvidí, zda se na vyhlášený záměr přihlásí ještě nějaká jiná firma. Paní starostka informuje, že je objednáno provedení tepelného auditu u pana XXXXXX, který spočítá, jaké vytápění by bylo pro halu vhodné a sdělí, jak by bylo vhodné halu zateplit, aby nedocházelo k úniku tepla. Uvádí, že určitě bude muset být něco uděláno s vraty, přičemž z laxního přístupu pána, který dělal vrata pro Technické služby města Blatné s.r.o., byla ona a Ing. Srb trošku zaskočeni, a proto pan ředitel společnosti objednal ještě jednu firmu z Prachatic, která dělala nějaké práce na Rekreačním areálu města Blatná. Podotýká, že všichni, kteří byli na schůzce v hale přítomni a rozumějí stavařským pracím, se shodli na tom, že by se určitě dvoje vrata měla nechat zazdít. Konstatuje, že zřejmě bude muset dojít nějakým způsobem také k opravě střechy, protože místy do haly zatéká a světlíkem utíká spousta tepla. Konstatuje, že se byla podívat v hale firmy AGRO Blatná a.s., kde bylo příslušnými zaměstnanci firmy sděleno, že když si oni nechávali audit zpracovat, takže první, na co byli upozorněni, byla právě střecha a světlík. Poukazuje na to, že předmětná hala ve vlastnictví Technických služeb města Blatné s.r.o. je situována na jižní stranu a má hodně oken, takže se stavaři většinou shodli na tom, že by se nechal světlík úplně zakrýt, protože pokud by se měl udělat nějak pořádně, aby odpovídal požárním předpisům, tak by to stálo mnoho finančních prostředků. Dodává, že pan XXXXX v současné době provádí v hale revizi elektřiny. Paní starostka k montážní jámě informuje, že by se nezasypala, ale přikryla se pouze rošty, což by dle předběžné kalkulace pracovníka firmy Blatenské strojírny Blatná s.r.o. stálo částku 60 tisíc Kč a jednalo by se v tuto chvíli o nejrychlejší řešení, navíc by bylo možné jámu kdykoliv odkrýt a používat. Podotýká, že použití roštů by bylo vhodné i kvůli tomu, že by přes ně mohl jezdit například vozík s materiálem. Pan místostarosta uvádí, že v případě podlahy by se musely provádět sondy, aby se zjistilo, jak podlaha vypadá, avšak částka za vyfrézování a opravu podlahy je skutečně velmi vysoká. Podotýká, že v současné době bude dostačující, pokud se provede pouze stěrkování podlahy. Dále poukazuje na to, že náklady na opravy, které zmínila paní starostka, by Technické služby města Blatné s.r.o. čekaly i v případě, kdyby se objekt haly nepronajímal. Konstatuje, že již paní starostka sdělila, že se vedení společnosti a města nyní opravdu zaměřuje na střechu a její zateplení, přičemž okna jsou v současné době v pořádku. Informuje, že auditor vypočítá náročnost budovy, podle které se vedení města a společnosti budou domlouvat na tom, zda v objektu zůstane způsob vytápění LTO či zda se případně bude hala vytápět nějakým jiným způsobem. Dodává, že jedna z otázek pana XXXXXXXX z firmy Blatenské strojírny Blatná s.r.o. se právě týkala způsobu vytápění, protože z vytápění pomocí kotle na lehké topné oleje má on obavy, a další dotaz zástupce z firmy byl právě na to, jak je hala v současné době energeticky náročná. Paní starostka uvádí, že v měsíci únor bude svolána informační schůzka, kdy Ing. Srb se bude snažit, aby do té doby pan XXXX tepelný audit zpracoval a předložil. Konstatuje, že firma Blatenské strojírny Blatná s.r.o. má o pronájem haly stále zájem, avšak zástupce z firmy nepopírá, že jej bude zajímat, jaké budou v hale náklady na energii, což je samozřejmě pochopitelné.

Paní starostka konstatuje, že další nepříjemná informace, která bude předložena také na jednání Zastupitelstva města Blatná, se týká toho, že Římskokatolická farnost Blatná podala žalobu na město Blatná a požaduje vrácení pozemků za firmou Vishay Electronic s.r.o., kde má město rozvojové plochy na vybudování školy a na zázemí pro rodinné domky. Uvádí, že se v létě dotazovala pana faráře, zda může město nějakou takovouto nepříjemnost čekat, na což jí pan farář odpověděl, že nikoliv, přičemž před vánočními svátky mu položila stejnou otázku, na kterou odpověděl, že on o ničem neví. Informuje, že však 30. 12. 2015, tedy předposlední den, kdy mohly církve podání učinit, byla městu žaloba, která je podepsána místním farářem, doručena. Podotýká, že v těchto případech je to tak, že farnosti mají advokáty v Praze, kteří jim všechno na základě plné moci vyřizují. Paní starostka informuje, že měla dne 11. 1. 2016 jednání s panem farářem, který přiznal, že je mu tato záležitost velice nepříjemná. Uvádí, že město se snaží farnosti vyjít vstříc, kdy i pro letošní rok jsou pro farnost v rozpočtu připraveny finanční prostředky na vymalování, a proto jí postoj Římskokatolické farnosti Blatná velice mrzí. Konstatuje, že jí pan farář vysvětloval, že i kdyby on řekl, že s podáním žaloby nesouhlasí, takže by to na celé věci nic nezměnilo. Pan místostarosta podotýká, že podání žaloby přišlo z biskupství befelem. Ing. Flandera informuje, že pan farář nemá na tuto záležitost vůbec žádný vliv. Pan Srb dodává, že v tomto případě je pan farář malý pán. Paní starostka uvádí, že pana faráře požádala, pokud pojede na biskupství například do Českých Budějovic, tak aby tamním osobám sdělil, že pokud chtějí farnosti s městy nějakým způsobem spolupracovat a napravit nějaké názory či postoje občanů, takže toto není úplně šťastná cesta. Konstatuje, že farnosti mají na svůj počin své vysvětlení a to takové, že v roce 2030 nebudou od státu dostávat ani korunu a budou se muset o sebe postarat samy, takže proto nyní chtějí všechny pozemky a nemovitosti, které jim náleží, aby se mohly stát řádnými hospodáři. Podotýká, že žaloba byla podána také na pána ve věku 92 let, po kterém farnost požaduje navrácení louky o rozloze 100 m2, což absolutně nechápe a neví, zda je tato nemovitost úplně to, co farnosti vytrhne trn z paty. Ing. Flandera poukazuje na to, že takto to ti, co mají církevní restituce na starost, vůbec neřeší, jim jde zejména o to, že si mohou připsat jedno parcelní číslo na seznam. Pan místostarosta uvádí, že farnost volila rovnou formu žaloby. Ing. Flandera konstatuje, že farnost ani žádnou jinou šanci neměla, protože věděla, že pokud by do 31. 12 2015 žalobu nepodala, takže by jí možnost pozemky získat propadla. Paní starostka informuje, že až bude mít k této záležitosti písemný rozklad, který nyní zpracovává JUDr. XXXXXX, tak jej radním pro informaci předá. Uvádí, že JUDr. XXXXXX se domnívá, že v tomto případě byly pozemky vydány městu řádně, takže je žaloba neoprávněná, nicméně se samozřejmě uvidí, jak celá záležitost dopadne, avšak je zřejmé, že město bude stát podání žaloby Římskokatolickou farností Blatná zbytečné finanční prostředky.

Paní starostka informuje, že dne 8. 1. 2016 si Centrum kultury a vzdělávání převzalo objekt infocentra, ve kterém se musí předělat elektrika a ve kterém se bude bourat kus příčky. Uvádí, že pan XXXXXX se od té doby, co nastoupil, snaží do všeho zapojit a to například i do dotací. Konstatuje, že byla na jednání se zástupci příspěvkové organizace otevřena otázka loga města, protože prozatím na všech propagačních materiálech je vyobrazován klasický znak města. Podotýká, že však takovým trendem v poslední době je, že si města nechávají zpracovat ještě logo, které je jednodušší, a které se používá především právě na propagačních materiálech. Pro informaci ukazuje radním loga některých měst. Paní starostka uvádí, že pokud by radní chtěli logo nechat zpracovat, tak by vše muselo jít formou soutěže, která má podmínky a náležitosti stejné jako veřejná zakázka malého rozsahu, takže v zadávacím řízení by muselo být také určeno, na co by bylo logo používáno, v jakých variantách a v jakém barevném rozlišení by město logo používalo, přičemž tuto soutěž by vyhlašovala Rada města Blatná. Informuje, že většina měst má logo na internetových stránkách zařazeno mezi symboly města, protože logo vlastně doplňuje funkci městského znaku. Konstatuje, že souhlas s tím, kdo logo bude moci používat, by udělovala Rada města a to stejným způsobem, jako uděluje souhlas s použitím městského znaku, takže logo by bylo následně ve vlastnictví města. Vysvětluje, že logo se dělá jednodušší a to z toho důvodu, aby při použití například na propagační materiály byla jeho grafická úprava snazší než u klasického městského znaku. Dotazuje se radních, zda se zpracováním návrhu loga města Blatná souhlasí a zda mají tedy zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná připravit návrh soutěže. Podotýká, že jednak nemusí radní s vyhlášením soutěže vůbec souhlasit anebo následně nemusí návrh loga, když se jim nebude žádný zamlouvat, přijmout a soutěž kdykoliv zrušit. Dodává, že pokud by město soutěž vyhlásilo, tak jej to určitě bude stát nějaké finanční prostředky, protože bude muset zaplatit skicovné těm, kteří budou návrhy zpracovávat, což je částka kolem 1 tisíceKč a pak samozřejmě, pokud by byl nějaký návrh loga vybrán, by měl být nějakou částkou oceněn vítěz. Ing. Flandera se dotazuje, zda nebude chtít vítěz ještě nějaké finanční prostředky za autorská práva, načež paní starostka odpovídá, že podle toho, co si zjišťovala, tak by se mělo jednat o částku kolem 20 tisíc Kč.
Ing. Flandera se dotazuje, zda se bude jednat o jednorázový poplatek či zda bude město muset částku platit každý rok. Paní starostka odpovídá, že se bude jednat o jednorázový poplatek, protože dotyčný městu logo prodá a pak již bude ve vlastnictví města. Uvádí, že ona osobně by nechala návrh loga, které je z jejího pohledu modernější než městský znak, zpracovat. Ing. Flandera podotýká, že městský znak je archaický a tím, že je na všech dokumentech, tak dle jeho názoru ztrácí na váze. Domnívá se, že znak města by měl být spíše takový reprezentativnější, protože se jedná o historickou záležitost a měl by být tedy používán ve výjimečných případech a nikoliv na každém papíru, který jde do zastupitelstva či rady. Paní starostka konstatuje, že jí osobně se úplně nelíbí, když znak města Blatná má na oblečení každý sportovec. Poukazuje na to, že když si nyní město nechává zpracovávat propagační materiály, tak každý grafik má trošku problém s tím, jak znak města Blatná udělat. Pan místostarosta uvádí, že by chtěl vidět návrhy loga, které ze soutěže vyjdou, s tím, že se může stát, že se radním opravdu bude nějaký návrh líbit a vyberou jej jako vítězný. Pan Srb také souhlasí s tím, aby se soutěž vyhlásila. Ing. Flandera upozorňuje na to, že bude zapotřebí vymezit, co na logu bude moci být a například rovnou říci, že si radní nepřejí, aby byl na logu zámek. Paní starostka informuje, že vedla o této záležitosti diskusi s jedním grafikem, který zpracovával loga pro jiná města, a který jí vysvětlil, že je zapotřebí, aby se radní na logo dívali tak, že je také pro turisty a pro lidi, kteří mají mít okamžitě, když se na logo podívají, otevřené oči, přičemž právě město Blatná všichni vidí z pohledu zámku. Uvádí, že jí doporučil, aby radní při zadávání návrhu zámek okamžitě nezavrhovali a nechali jej do návrhu zakomponovat. Konstatuje, že hovořila s paní baronkou, které se dotazovala, zda by neměla námitky k tomu, že by město do zadání soutěže zámek zakomponovalo, protože bez jejího souhlasu by zámek do návrhu určitě nedala, kdy jí tedy bylo odpovězeno, že by proti tomu, aby zámek byl na logu města, nic neměla, že si myslí, že by logo ráda používala, avšak pouze za předpokladu, že by byl zámek propojený ještě s nějakým jiným symbolem. Ing. Flandera podotýká, že tak se však radní dostávají do složitosti, ve které nechtěli být, tzn. že když by se k zámku přidal kostel a ještě další věc, tak se z loga opět stane znak akorát trošku jiný. Uvádí, že by se mu líbilo, kdyby logo bylo ve stejné formě, jako mají ostatní města, tedy nějaká silueta něčeho. Paní starostka informuje, že se dotazovala, co by zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná chtěli do návrhu loga zakomponovat, načež jí bylo odpovězeno, že značka by měla sestávat z grafického symbolu, kterým může být kámen, lev, rybník, znak nebo dvě věže, které by značily zámeckou věž a věž kostela. Uvádí, že si vůbec nedokáže představit, co grafik může vymyslet, nicméně tedy požádá zaměstnance Centra kultury a vzdělávání Blatná, aby na další schůzi připravili návrh zadání soutěže na vytvoření loga města, kterou budou vyhlašovat radní, a kteří se tím pádem budou k této záležitosti ještě vyjadřovat. Ing. Flandera se domnívá, že by bylo velice vhodné, pokud by město mělo logo v podobě siluety růže, do které by byl například nějak čárově zapracován název Blatná. Konstatuje, že bude prosazovat to, aby logo města tvořil možná co nejjednodušší symbol. Paní starostka opakuje, že se domluví s pracovníky příspěvkové organizace, aby do příští Rady města Blatná návrh na vyhlášení soutěže připravili.

Paní starostka dává k dispozici radním noviny Strakonicko, aby věděli, jak „pozitivně“ o městu hovoří npor. Mgr. Bc. XXXXXXXXXX. Uvádí, že když byl velitel státní policie v říjnu 2015 na jednání Rady města Blatná, tak radním sdělil, jak je spokojen s městskou policií, avšak do strakonických novin uvedl, že je s činností městské policie nespokojen. Konstatuje, že až bude npor. Mgr. Bc. XXXXXXXXX opět přizván na schůzi Rady města Blatná, tak bude chtít tento jeho výrok trošku vysvětlit. Podotýká, že jí volala paní XXXXXXXX, která se jí omlouvala a zároveň dotazovala, zda se vyjádření npor. Mgr. Bc. XXXXXXXXXX nějakým způsobem města nedotklo, ale že ona jej při rozhovoru upozorňovala na to, že jeho odpověď do novin dá a že u ní bude otištěna jeho fotografie. Pan místostarosta připomíná, že již na předcházejících schůzích se radní bavili o platbách nájmů přes SIPO. Podotýká, že má k dispozici k této záležitosti informace, které mu zpracovala paní XXXXXXXXXX, a které však konzultoval také s vedoucí odboru finančního a školství paní Ing. Malečkovou, aby si vše ověřil. Uvádí, že v současné době pošta rozešle každý měsíc 368 složenek na zaplacení nájmu popřípadě první upomínky, kdy měsíční poplatek činí 2 247 Kč a jsou v něm započítány veškeré tyto služby. Informuje, že si nechal od Správy bytů předložit, kolik se rozesílá prvních upomínek, kdy za měsíc listopad 2015 jich bylo 55. Konstatuje, že pokud by město tyto upomínky posílalo doporučeně na obálku s pruhem, tak by náklady na jednu obálku vyšly na částku 50 Kč, což by v případě upomínek zaslaných v listopadu 2015 činilo částku 2 750 Kč, přičemž do této částky není započítána práce, papír, tisk a náklady na rozesílání složenek k úhradě. Informuje, že pokud se týká nákladů za platbu na náš vrub, tak za každou platbu si banka účtuje po slevě 4 Kč, přičemž cena před slevou byla 15 Kč, takže v současné době je bance placeno 1 472 Kč. Dodává, že pokud by chtěl někdo platit nájem v hotovosti, tak částka za vklad pro město by činila 37,50 Kč, což je opravdu velmi vysoká částka. Pan místostarosta uvádí, že z hlediska účetnictví také vše diskutoval s Ing. Malečkovou, kdy tedy v současné době se účtuje jedna částka, která přijde, avšak při placení příkazem by se musela každá částka kvůli kontrole účtovat samostatně a přes předpis. Informuje, že při platbě přes sipo je program, který platbu automaticky spáruje s nájemcem. Podotýká, že v případě placení příkazem by se muselo zjistit, zda by k současnému systému Ginis šel dokoupit nějaký program a navíc by se musela, jak již uvedl, každá položka účtovat zvlášť. Konstatuje, že v dnešní době je možné platit inkasní formou, což je bezhotovostní převod, aby lidé nemuseli platit za složenku, která jim chodí, takže se domluvil se zaměstnanci Správy bytů, že zpracují pro nájemce informaci o možnosti, že si mohou dojít do banky a nechávat si finanční prostředky strhávat přímo z účtu. Ing. Flandera se dotazuje, kdo si bude přímo z účtu finanční prostředky strhávat. Pan místostarosta odpovídá, že finanční prostředky jsou strhávány přímo z účtu přes sipo, které stále zůstává, pouze si nájemce dojde do banky s číslem sipa a automaticky je mu nájemné z účtu strháváno. Paní starostka podotýká, že jediný rozdíl je v tom, že domů nájemcům nepřijde papírek, za který platí, a se kterým musí dojít na poštu. Pan místostarosta uvádí, že za částku, která je v současné době placena, je prováděno spoustu úkonů, a proto by byl rád, aby platba přes sipo zůstala, protože se tak ušetří hromada práce, činností a náklady na práci, kterou by zaměstnanci Správy bytů, pokud by nájemníci mohli platit převodem z účtu, měli. Doporučuje tedy, aby se zůstalo u stávajícího systému s tím, že pracovníci Správy bytů doporučí nájemcům, že mohou platit nájem inkasní formou bezhotovostního převodu, kterou je v současné době možné si zadat i přes internetové bankovnictví. Paní starostka uvádí, že by byla ráda, aby nájemcům byla 1. 4. 2016 společně s vyúčtováním zaslána informace o možnosti platby inkasní formou. Konstatuje, že by ona osobně povolila placení přes bankovní účet, avšak vzhledem k tomu, že mohou lidé platit přes účet právě i inkasní formou, tak je to jeden krok, který by lidé stejně přes účet museli udělat, takže je jedno, jestli lidé přes účet zadají trvalý příkaz či inkaso. Informuje, že navíc inkaso je jednodušší z toho důvodu, že když by se výše nájemného změnila, tak si lidé této změny nemusí vůbec všímat, protože se vše vyinkasuje samo, kdežto v případě trvalého příkazu musí majitel účtu na každou změnu výše reagovat. Pan místostarosta konstatuje, že v případě trvalého příkazu se každá změna musí zadávat, avšak v případě inkasa je nastavena nějaká hranice a dál si člověk nemusí ničeho všímat. Paní starostka podotýká, že je vše také o komunikaci, protože když se lidem sdělí vše tak, že mají i tuto možnost, tak to následně přijmou jinak. Uvádí, že prozatím se tedy nechají platby nájemného přes sipo s tím, že pan místostarosta domluví se zaměstnanci Správy bytů, že až budou posílat vyúčtování, takže s ním v jednom dopise půjde písemná informace o možnosti placení inkasní formou bezhotovostního převodu.

Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:09 hodin.

Zapsala: Gabriela Hálová