ZÁPIS Z 27. SCHŮZE RADY MĚSTA BLATNÁ, KTERÁ SE KONALA DNE 27. LEDNA 2016

Zápis
z 27. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 27. ledna 2016

Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.

Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, Ing. Flandera, p. Srb, Bc. Scheinherr

Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, p. místostarosta

Hlasování: 5 – 0 – 0.

Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl byl dán z důvodu tiskové chyby opravený materiál k bodu č. 3 – Změny rozpisu rozpočtu 2015. Dotazuje se, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.

Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.

Bod č. 3 – Změny rozpisu rozpočtu 2015
Paní starostka informuje, že se jedná o přesuny mezi položkami, kdy došlo v podstatě k takovým změnám, že se v případě prvního rozpisu finance z investic přesunuly na neinvestice a ve druhém rozpisu se naopak z neinvestic přesunuly finanční prostředky na investice.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 12/16

Bod č. 4 – Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka uvádí, že první rozpočtová změna se týká toho, že si osada Drahenický Málkov zakoupila zahradní traktor za částku 48 tisíc Kč, avšak v rozpočtu měla pouze částku 45 tisíc Kč, takže si musela ubrat finanční prostředky na položce provozní výdaje a zařadit tak zahradní traktor do investic. Konstatuje, že v případě druhé rozpočtové změny se jedná o finanční prostředky, které se přesouvají z investiční výdajové položky na výdajovou položku neinvestiční.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 13/16

Bod č. 5 – Rozpis rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o podrobný rozpočet se členěním na položky a paragrafy rozpočtové skladby. Uvádí, že došlo k drobným změnám, které Ing. Malečková v předloženém materiálu popsala, přičemž konkrétně jde tedy o to, že u Rodinné školky Puntík byly finance původně počítány jako transfer fyzickým osobám, avšak Mgr. XXXXXXX je podnikatel, takže musí dojít k přesunu finančních prostředků na neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, přičemž opačný postup je u Hokejového klubu Blatná. Konstatuje, že v případě sociálních služeb se jedná pouze o rozdělení finančních prostředků tak, aby mohly být poskytnuty také jiným neziskovým organizacím, což bylo zrovna v případě azylového domu, kterému radní v nedávné době příspěvek schvalovali. Dodává, že se jí velice líbí to, že budou u ORJ 6 zavedené tzv. ORGy, které budou sledovat jednotlivé akce a díky kterým následně vyjedou přesně výdaje, kolik která akce stála.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 14/16

Bod č. 6 – Záměr pronájmu nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v domě čp. 436 v Blatné (DPS)
Paní starostka informuje, že předmětný prostor je od listopadu již připraven, avšak čekalo se na to, až se změna užívání vyřídí papírově. Uvádí, že nyní již nebrání nic tomu, aby prostor začaly pečovatelky využívat s tím, že ony samy navrhují, že by za užívání nebytových prostor platily nájem. Pan místostarosta podotýká, že do předmětného prostoru se dalo celkem 150 tisíc Kč, protože se v něm dělalo nové jádro, nová kuchyňská linka, dělala se v něm kompletně elektroinstalace včetně revize, což stálo 18 tisíc Kč, prostor byl vymalovaný a pečovatelky si samy vybraly, jaký chtějí obklad a to dle podmínek, které jsou, tedy do částky 320 Kč za m 2 . Paní starostka konstatuje, že tyto náklady se dávají do všech bytů, když se rekonstruují, takže se nejedná o nic nestandardního. Informuje, že všechny byty v Domě s pečovatelskou službou se rekonstruují a to podle toho, jak si nájemníci o opravu řeknou a jak se na opravu cítí zdravotně, takže finanční prostředky se do předmětného domu vracejí. Pan místostarosta informuje, že jím zmíněná kuchyňská linka se bude po dobu dvaceti let odepisovat. Paní starostka konstatuje, že pečovatelská služba by nájem platila, protože si tuto úhradu bude následně uplatňovat v dotaci na poskytování sociálních služeb.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 15/16

Bod č. 7 – Pronájem částí pozemku p.č. 420/43 v katastrálním území Blatná
Paní starostka připomíná, že záměr pronájmu částí pozemku za domky v lokalitě Blýskavky již radní na předcházející schůzi schvalovali. Uvádí, že nyní je vše připravené tak, že s každým nájemcem bude zvlášť uzavřena smlouva, tedy nebudou pronájmy částí pozemku v jedné hromadné smlouvě a to z toho důvodu, aby se v budoucnu nestala stejná situace, která nastala v případě, kdy šel do rodinného domu po panu XXXXXXXX jiný nájemce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 16/16

Bod č. 8 – Uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitostí mezi MěstemBlatná a společností Zemědělství Blatná, a.s.
Paní starostka informuje, že radní na své schůzi 16. 12. 2015 projednávali záměr pronájmu částí pozemku. Uvádí, že v příloze č. 2 jsou uvedeny všechny pozemky, které v současné době zemědělské družstvo fakticky obhospodařuje. Poukazuje na to, že nájemné pro rok 2015 je navrženo v nějaké výši a pro rok 2016 je navrženo oproti roku předcházejícímu ještě vyšší. Konstatuje, že se včerejšího dne domlouvala s panem Blovským na tom, že by se v roce 2016 trošku zaměřili na hospodaření na pozemcích s tím, že by se jednou za čas provedla i fyzická kontrola. Podotýká, že by byla ráda, aby se uzavřela s předmětným družstvem pachtovní smlouva, stejně jako se uzavřela se Zemědělským družstvem Bělčice, což by znamenalo, pokud by radní souhlasili s tímto krokem, že by se někdy koncem prvního pololetí musel vyhlásit záměr pronájmu na všechny pozemky, které v současné době využívá na základě nájemní smlouvy Zemědělství Blatná, a.s., a do kterého by se však samozřejmě mohli přihlásit i jiní zájemci. Dodává, že následně někdy v září by se uzavírala pachtovní smlouva, protože ke dni 1. října by se současná smlouva se Zemědělstvím Blatná, a.s. vypověděla. Paní starostka informuje, že se radní určitě k této záležitosti budou ještě vracet. Uvádí, že je samozřejmě příjemné zvýšení výše nájemného, avšak jako dobří hospodáři by měli radní také koukat na to, jak se s pozemkami zachází. Bc. Scheinherr podává zprávu, že pan XXXXXXXX z XXXX platí v současné době nájem ve výši 5 tisíc Kč za hektar ročně, takže výše nájmu za zemědělské pozemky jde hodně nahoru. Paní starostka informuje, že samozřejmě ví, že jako dobří hospodáři by se měli radní koukat na cenu, avšak v některých případech může být cena zavádějící, protože všichni dostávají finanční prostředky z dotací, takže leckde se pak hospodaří všelijak. Konstatuje, že v případě Zemědělství Blatná, a.s. není úplně spokojená s péčí o pozemky a domnívá se, že se nejedná o úplně standardní hospodaření. Připomíná, že MVDr. Stošek se na zasedání Zastupitelstva města Blatná dotazoval, jak vlastně Zemědělství Blatná, a.s. funguje, a poukazoval na nepořádek po městě z traktorů, který není zaměstnanci předmětné společnosti uklízen. Domnívá se, že by pan XXXXXX měl vědět, že když jednou pozemky do nájmu získal, takže to neznamená, že je má na věčné časy, a že má město také jiné možnosti. Uvádí, že jí osobně a pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje se ptají soukromí zemědělci, zda by bylo možné si od města nějaké pozemky pronajmout, takže nejčistší by pak následně byla varianta vyhlásit záměr pronájmu na všechny pozemky v současné době užívané Zemědělstvím Blatná, a.s. a vidělo by se, jestli se do něj přihlásí ještě někdo další. Ing. Flandera uvádí, že až se bude vyhlašovat záměr pronájmu, tak bude otázkou, zda se pozemky pronajmou jako celek či zda budou radní ochotni je nějakým způsobem rozdělit na části. Podotýká, že nevěří tomu, že by si nějaký menší zemědělec chtěl pronajmout od města všechny předmětné pozemky. Paní starostka konstatuje, že se může stát, že zemědělci budou chtít pronajmout pozemky podle lokality, kde už mají své pozemky, na kterých hospodaří. Ing. Flandera opakuje, že bude zapotřebí následně určit, jakým způsobem se záměr pronájmu pozemků vyhlásí, jestli po pozemcích, celcích či po katastrech. Uvádí, že toto rozhodnutí bude třeba následně zvážit, přičemž si nemyslí, že by bylo úplně dobře, aby se pozemky při vyhlašování záměru rozdělily na jednotlivá parcelní čísla, protože to by mohlo způsobit akorát problémy. Paní starostka uvádí, že určitě se v této záležitosti ještě nějaké kroky budou dělat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 17/16

Bod č. 9 – Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – pokládka optického kabelu FTTH společnosti United Networks SE
Paní starostka informuje, že se firma Konet spojila s jinou firmou a zřejmě díky tomu má jiné možnosti a to i finanční. Uvádí, že je pravdou, že se jednalo o popud od radních, kteří požadovali, aby kabely byly uloženy do země. Konstatuje, že pokládka se bude dělat po etapách s tím, že radní vždy budou informováni o tom, do jakých pozemků se bude vstupovat a kdy budou práce zahájeny. Podotýká, že předmětná společnost byla již obeznámena s tím, že město preferuje bezvýkopové technologie, přičemž tam, kde bude přeci jen výkop, bude muset firma vše uvést do původního stavu. Poukazuje na to, že nyní se jedná pouze o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, přičemž pozemků, kterých se stavba podzemního vedení komunikační sítě bude týkat, je opravdu hodně. Dodává, že ji nejvíce mrzí, že město čeká to samé od společnosti SporkNeT, protože jestli se i tato společnost do pokládky kabelů do země pustí, tak bude město neustále rozkopané, nicméně se to samozřejmě bude muset udělat. Ing. Flandera se domnívá, že firma SporkNeT se do pokládky kabelů do země nepustí. Paní starostka uvádí, že v tom případě se bude muset zahájit nějaké řízení s firmou SporkNeT, která nemá povolené vedení kabelů horem. Ing. Flandera informuje, že se jedná o vysoké finanční prostředky, takže pokud se firma nespojí s nějakou jinou, stejně jako to učinila firma Konet, tak nevěří tomu, že je firma SporkNeT schopna na takovouto stavbu finančně dosáhnout. Paní starostka konstatuje, že již sdělila stavebnímu úřadu, aby v případě neoprávněného nadzemního vedení kabelů ve vlastnictví firmy SporkNeT začal dělat nějaké kroky. Pan místostarosta podotýká, že je mu známo, že na stavebním úřadě byli již zástupci z firmy SporkNeT, kde jim bylo sděleno, jaké dokumenty musí předložit k tomu, aby vše bylo správně. Uvádí, že je velmi rád, že se realizace stavby, tak jak radní požadovali, rozdělí na části a že každou etapu, co bude firma dělat, předloží Radě města Blatná ke kontrole a k odsouhlasení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 18/16

Bod č. 10 – Schválení smlouvy
Paní starostka informuje, že se jedná o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektu stavby „Skládka TKO Blatná – 4. etapa“ s firmou Projekta Tábor s.r.o., která je zastoupená projektantem panem Kohoutkem. Uvádí, že předmětná firma se svou činností zabývá již delší dobu, a proto byl pan Kohoutek požádán také o vypracování studie na lokalitu Ve Škalí, takže snad dá majiteli areálu nějaký návod, jakou cestou jít dál.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 19/16

Bod č. 11 – Umístění cedule
Paní starostka uvádí, že paní XXXX si chce označit provozovnu, přičemž jednoduchý nákres je součástí materiálu. Konstatuje, že paní XXXX vždy vše udělala v provozovně tak, že ji esteticky zvedla, a proto doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 20/16

Bod č. 12 – Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Paní starostka informuje, že se předmětná směrnice v podstatě upravuje s tím, že bude platná pouze do dubna, protože to vypadá, že nový zákon opět vše změní. Uvádí, že bohužel pracovnice auditu, se kterými osobně jednala, vytkly, že nebyla v případě výběrových řízení dodržována směrnice, podle které by se měl návrh textu výzvy dávat radním ke schválení. Podotýká, že dále pracovnice auditu sdělily, že si město na sebe svou vlastní směrnicí ušilo bič, a doporučily, aby ve směrnici pouze zůstalo, že se radním předloží jako informace jmenovitý seznam dodavatelů. Konstatuje, že dále bylo do přílohy směrnice přidáno písmeno k) a l), tak jak to povoluje současně platný zákon. Dodává, že od července se samozřejmě i města Blatná bude týkat zveřejňování smluv, které pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje prověřují.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 21/16

Bod č. 13 – Návrh na bezúplatné předání movitého majetku
Paní starostka uvádí, že se jedná o majetek, který měla zapůjčený a jenž vrátila cestovní kancelář. Konstatuje, že nyní je předloženo ke schválení bezúplatné předání tohoto majetku do nově zřízeného informačního centra. Informuje, že v prostoru informačního centra se již vybourala příčka, kdy se tedy domnívá, že se povede všechny úpravy a opravy učinit tak, aby se v průběhu měsíce únor informační centrum otevřelo.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 22/16

Bod č. 14 – Žádost o vstup do pozemku ve vlastnictví Města Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 23/16

Bod č. 15 – Žádost o schválení partnerské smlouvy
Paní starostka připomíná, že se již delší dobu hovoří o tom, že by město chtělo do Komunitního centra aktivního života zapojit Dům dětí a mládeže, Blatná, přičemž nyní se jedná o to, aby se vše dalo smluvně do pořádku. Informuje, že předmětná partnerská smlouva se nemusí nechávat schvalovat radou Regionálního operačního programu, ale stačí ji následně přidat do monitorovací zprávy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 24/16

Bod č. 16 – Žádosti o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 25/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 26/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 27/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 28/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 29/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 30/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 31/16
Paní starostka informuje, že pan XXXXX si uspořádal již jednu akci, kterou neměl povolenou. Podotýká, že G. Hálová kontrolou zjistila, že pan XXXX neměl v roce 2015 povolenou výjimku na žádnou hudební produkci. Uvádí, že pan XXXXX díky své rozšafné povaze přesvědčil všechny o tom, že on má udělenou výjimku na celý rok, což mu věřili nejen městští strážníci, ale také Policie ČR. Konstatuje, že velitel Městské policie pan Vaněk si tvrzení pana XXXXX neověřil, a proto mu udělila výtku s tím, že si má nastavit nějaký systém, jak si bude ověřovat, jaká akce je či není povolená. Dodává, že nejvtipnější na tom všem bylo, že státní i městská policie chodila do Restaurace PROSTOR kontrolovat, zda byla hudební produkce včas ukončena, což vždy byla, takže nebyl důvod se touto záležitostí zaobírat. Paní starostka informuje, že nyní si pan XXXX podal žádost o udělení výjimky do 20. 3. 2016 s tím, že G. Hálová jej případně upozorní na to, aby si včas podal žádost o udělení výjimky na další období. Uvádí, že vzhledem k tomu, že se žadatelům o udělení výjimky vydává rozhodnutí, musí být každá žádost předložena jako samostatný materiál.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 32/16

Bod č. 17 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 33/16

Bod č. 18 – Žádost o zajištění prodejních stánků o blatenské pouti
Paní starostka uvádí, že zajištění prodejních stánků bude za stejných podmínek jako v loňském roce, kdy nebyl vůbec žádný problém.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 34/16

Bod č. 19 – Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí darů
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 35/16

Bod č. 20 – Žádost Domova pro seniory Blatná o čerpání investičního fondu a současně o posílení investičního fondu z rezervního fondu
Paní starostka informuje, že se Domovu pro seniory rozbilo EKG. Uvádí, že požadovala po paní ředitelce, aby učinila dotaz ještě na jinou firmu, aby bylo nějaké porovnání, kolik by pořízení přístroje stálo jinde. Konstatuje, že jí však bylo řečeno, že zaměstnanci organizace potřebují, aby EKG bylo kompatibilní s ostatními věcmi, které dodávala právě firma, od které se bude nové EKG zakupovat. Ing. Flandera podotýká, že pokud by se zakoupilo EKG u nějaké jiné firmy, tak by ostatní komponenty, které příspěvková organizace má, nebylo možné použít. Paní starostka uvádí, že pokud by se stroj zakoupil u jiné firmy, tak by Domov pro seniory musel dokupovat i příslušenství a vyšlo by to na úplně jiné peníze. Konstatuje, že příspěvková organizace k zakoupení přístroje použije darované finanční prostředky s tím, že pak dárcům může lépe vykázat, za co byly finanční prostředky utraceny.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 36/16

Bod č. 21 – Žádost příspěvkové organizace CKVB o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2015
Paní starostka informuje, že se jedná o převod mezi položkami a o takové narovnání v rozpočtu 2015, což se dělá vždy na konci roku, tedy když se vidí, že se na nějaké položce ušetřilo, tak se finanční prostředky převedou na nějakou jinou položku. Uvádí, že se dotazovala Ing. Malečkové, zda je tento postup správný, aby nenastala nějaká rozpočtová nekázeň, kdy jí vedoucí odboru finančního a školství odpověděla, že účetně bude vše v pořádku. Konstatuje, že Centrum kultury a vzdělávání Blatná ušetřilo za energie, protože nebyla žádná zima, a proto žádá o převod finančních prostředků do položky služeb.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 37/16

Bod č. 22 – Žádost příspěvkové organizace Mateřská škola Blatná, Šilhova o převod mezi položkami v rámci rozpočtu v r. 2015
Paní starostka informuje, že sdělila Ing. Malečkové, že jí trošku mrzí to, že se nikdy neobjeví, že by organizace městu finanční prostředky vrátila. Uvádí, že organizace vždy okamžitě vyrukuje s tím, co musí ještě dokoupit, avšak během roku se organizaci vychází vstříc. Poukazuje na to, že zrovna Mateřská škola Blatná, Šilhova si mohla zakoupit požadovaný přístroj pro děti za částku cca 90 tisíc Kč. Konstatuje, že nyní si předmětná škola do žádosti napsala, že potřebuje koupit materiál na nákup obkladů a dlažby, což by ještě pochopila, ale dále organizace požaduje opět 10 tisíc Kč na učební pomůcky. Podotýká, že když pak vidí, co všechno děti ve školce mají a co tam jen leží a děti si s tím ani nehrají, tak jí připadá, že někdy by se finanční prostředky daly využít šetrněji. Paní tajemnice uvádí, že to samé platí u Centra kultury a vzdělávání Blatná, které si žádalo o rozpočtové opatření v položkách. Konstatuje, že členové Finančního výboru Zastupitelstva města Blatná měli vždy kritiku k spotřebě služeb, přičemž organizace si nyní převádí 27 tisíc Kč právě na služby. Domnívá se, že na jednání Finančního výboru bude tato záležitost předmětem kritiky a že jeho členové sdělí, že dopředu říkali, že když Centrum kultury a vzdělávání Blatná na položce služeb nevyjde, takže si z nějakých energií či z nějaké jiné položky, na které ušetří, určitě nechá finanční prostředky převést, což se tedy stalo.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 38/16

Bod č. 23 – Žádost o dar Myslivecké společnosti Lomnice Blatná
Paní starostka uvádí, že všem radním je dobře známo, proč si Myslivecká společnost Lomnice Blatná podala žádost o dar, a to tedy proto, že zapomněla podat žádost o individuální dotaci do 30. 9. 2015. Konstatuje, že je pravdou, že myslivci pracují, že se snaží, avšak ona v žádném případě nesouhlasí s tím, aby se společnosti schválil dar v požadované výši 12 tisíc Kč. Poukazuje na to, že ani ti, kteří si žádost o individuální dotaci podali včas, nedostali finanční prostředky v takové výši, o kterou si žádali, vždy jim byla hodnotící komisí požadovaná výše malinko pokrácena. Informuje, že pokud bude Myslivecké společnosti Lomnice Blatná vyhověno, tak finanční prostředky nepůjdou z peněz, které byly určeny na individuální dotace, ale z balíku finančních prostředků, který má Rada města Blatná k dispozici právě na poskytování darů. Navrhuje proto, aby se předmětné společnosti schválil dar v poloviční výši, než je požadováno, tedy ve výši 6 tisíc Kč. Ing. Flandera podotýká, že si již nepamatuje, kolik finančních prostředků se dávalo například chovatelům či někomu jinému z těch, kteří si podali žádost o individuální dotaci. Pan místostarosta uvádí, že chovatelé si před rokem žádali o finanční prostředky na opravu střechy a v letošním roce si žádost o individuální dotaci vůbec nepodali, takže se dá očekávat, že budou postupovat stejným způsobem jako Myslivecká společnost Lomnice Blatná. Paní starostka informuje, že prvně si o individuální dotaci zažádalo Myslivecké sdružení Červánky Mačkov – Hněvkov a to o 5 tisíc Kč, avšak byla mu schválena částka ve výši 3 tisíce Kč, dále si o dotaci ve výši 9,5 tisíce zažádal Český svaz ochránců přírody Ciconia, který dostal 6 tisíc Kč, Českomoravský svaz poštovních holubů Blatná si žádal o 9 tisíc Kč a získal 2 tisíce Kč, Český svaz ochránců přírody Blatná požadoval a získal 5 tisíc Kč a Myslivecká společnost Lomnice Blatná, která si pro letošní rok zapomněla žádost podat, získala v roce 2012, 2013, 2014 a 2015 částku 5 tisíc Kč. Ing. Flandera uvádí, že by se přikláněl k poskytnutí daru ve výši 8 tisíc Kč. Bc. Scheinherr informuje, že původně přemýšlel o tom, že by předmětné společnosti odsouhlasil částku ve výši 10 tisíc Kč, ale je ochoten tento svůj návrh snížit. Ing. Flandera poukazuje na to, že polovinu požadované částky nedostal téměř nikdo, většinou žadatelé dostávali dvě třetiny toho, o co si řekli. Konstatuje, že když srovná Mysliveckou společnost Lomnice Blatná a Myslivecké sdružení Červánky Mačkov – Hněvkov, tak společnost Blatná má mnohem větší území, a proto navrhuje schválení daru ve výši 8 tisíc Kč. Paní starostka nechává hlasovat o usnesení: „RM po projednání schvaluje poskytnutí peněžitého daru Myslivecké společnosti Lomnice Blatná ve výši 8 tisíc Kč a uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu“. Hlasování: 3 – 0 – 2 (starostka, místostarosta). Usnesení č. 39/16

Bod č. 24 – Soutěž o návrh jednotného vizuálního stylu města Blatná
Paní starostka připomíná, že na minulé schůzi se radní dohodli na tom, že se soutěž vyhlásí, přičemž v předloženém materiálu je uvedeno, jak znění výzvy bude přesně vypadat s tím, že soutěž bude vyhlášena od 1. 2. 2016. Uvádí, že text výzvy připravovala nějaká paní, která takovéto soutěže připravuje. Konstatuje, že bude stanovena pracovní skupina, která bude došlé návrhy vyhodnocovat, a jejíž složení sestaví Mgr. et. MgA. Políčková, PhD. Podotýká, že v pracovní skupině bude určitě někdo za město a to buď ona, pan místostarosta či oba dva a dále v ní bude nějaký grafik, tedy někdo, kdo se touto záležitostí zaobírá, protože ona sama není odborník, aby návrhy z nějakého odborného hlediska posuzovala. Dodává, že pokud se členům skupiny nebude žádný návrh líbit, tak bude předložen návrh na zrušení soutěže.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 40/16

Bod č. 25 – Návrh Nařízení města č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád
Paní starostka uvádí, že v příloze nařízení jsou také předzahrádky, které již nefungují anebo které by měly být z tržního řádu vyřazeny, přičemž konkrétně se jedná o předzahrádku u Elimatu a Na Vinici, avšak je možné, že se zpracovatel materiálu dopracuje ještě k jiným předzahrádkám. Informuje, že Ing. Valachová v současné době celý tržní řád přepracovává a upravuje s tím, že bude jednat s jednotlivými provozovateli, zda jejich zájem o předzahrádku stále trvá. Konstatuje, že nyní se předkládá tržní řád ke schválení proto, že XXXXXXXX si podali žádost, chtějí v předmětném místě dělat již nějaké úpravy a nechtěli
čekat na to, než se vyřeší nové znění nařízení. Podotýká, že schválením předmětného usnesení dojde ke změně přílohy č. 3 nařízení, do které se přidá předzahrádka pana XXXXX a naopak se z ní vyjme hostinec „U Bílého lva“, protože tam už žádná restaurace není. Opakuje, že však určitě ještě k úpravám v tržním řádu dojde. Ing. Flandera informuje, že v případě Elimatu bude vždy zásadně proti tomu, aby před touto provozovnou byla povolena předzahrádka. Paní starostka podotýká, že v rámci informací radním sdělí, jak probíhalo jednání s panem XXXXXX.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 41/16

Bod č. 26 – Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že o pokácení v ulici Tichá si požádal Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Blatná. Domnívá se, že nebrání nic tomu, aby se předmětné místo od stromů nějakým způsobem vyčistilo, a proto doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 42/16

Ing. Flandera se dotazuje, zda by vždy v případě větších kácení a to  těch, co už jsou schválené a nyní se již provádí, mohlo být v Blatenských listech zveřejněno, jaká bude náhradní výsadba. Uvádí, že se ho lidé na tuto záležitost hodně ptají, a proto se domnívá, že by bylo vhodné, aby lidé věděli, že se nejen kácí, ale že se budou také vysazovat nové stromy. Konstatuje, že by bylo vhodné zveřejnit i místa, kde náhradní výsadba bude probíhat, protože lidé tvrdí, že se jen kácí a nic se nevysazuje, i když on samozřejmě ví, že to není pravda a že ne vždy tam, kde se kácí, lze stromy znovu vysadit. Dodává, že by mohl být vždy sepsán krátký článek o místech, na kterých bude náhradní výsadba provedena. Paní starostka uvádí, že se domluví s vedoucím odboru životního prostředí panem Ing. Dolejšem na tom, aby prostřednictvím Blatenských listů lidi o náhradní výsadbě informoval a také jim sdělil, že kácení probíhá po etapách.

Informace: a) Seznam uvažovaných firem k vyzvání na akci Komunikace Javorová + Na Blýskavkách, Oprava běžecké dráhy – 3. etapa

b) Stav peněžních prostředků města k 31. 12. 2015 – Paní starostka informuje, že město dá ještě na čtvrt roku vklad opět do J&T BANKA, která však od dubna sníží úrok na 0,7 %. Uvádí, že se domluvila s Ing. Malečkovou na tom, že by se nechala tato záležitost ve Finančním výboru Zastupitelstva města Blatná projednat, protože zřejmě již nebude mít smysl finanční prostředky do J&T BANKA vkládat. Paní tajemnice podotýká, že navíc bylo zrušeno pojištění vkladů. Paní starostka doplňuje, že zrušením pojištění vkladů se vklady stávají více rizikovými. Opakuje, že vše nechá projednat členy výboru s tím, že se domnívá, že se od vkladů do předmětné banky ustoupí, protože takovéto zhodnocení je skutečně příliš rizikové s porovnáním s tím, co z toho město má. Bc. Scheinherr se dotazuje, zda by bylo možné předložit informaci o tom, kolik město stály úroky a poplatky na úvěru, který má město na byty Nad Lomnicí. Ing. Flandera uvádí, že jinými slovy Bc. Scheinherr požaduje vědět, jaká je roční RPSN. Bc. Scheinherr konstatuje, že pan Zbyněk Tvrdý sdělil, že se u úvěru na byty úroky vč. poplatků pokryjí právě ze získaných úroků u J&T BANKA, což mu však nevychází.

Paní starostka informuje, že včerejšího dne měla jednání s panem XXXXXX, což je provozovatel Elimatu. Uvádí, že ještě před tímto jednáním hovořila s velitelem místního obvodu Policie ČR npor. Mgr. Bc. Čelakovským, od kterého si následně nechala písemně zpracovat, kolikrát policisté v provozovně Elimat zasahovali. Konstatuje, že tento víkend došlo v klubu k napadení, ke kterému musela přijet záchranka, a na základě vyzvání státní policií o součinnost na místo jeli také strážníci Městské policie. Podotýká, že jí npor. Mgr. Bc. Čelakovský mj. napsal také do zprávy, že státní policie chtěla v provozovně Elimat provést kontrolu podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let, ale že nebyla do objektu vpuštěna, takže i tuto záležitost chtěla s panem XXXXXX projednat. Dodává, že také požádala strážníky Městské policie, aby obešli přilehlé ulice a poptali se lidí, jakou mají zkušenost s provozovnou Elimat, protože ji různě lidé zastavovali a stěžovali si, že jim osoby jdoucí z klubu ničí zrcátka u aut popřípadě stěrače, ale že už to nikomu nehlásí, protože to nemá cenu, a že je všude sklo a nepořádek. Paní starostka informuje, že chodívá v sobotu brzy ráno kolem provozovny, takže skutečně není neobvyklé, že jsou všude střepy a že se lidé povalují na schodech městského domu tzv. Štěrbovna, přičemž není pochyb, že tyto osoby byly právě v Elimatu. Uvádí, že jí pan XXXXX sdělil, že dělá všechna možná opatření, aby byl u něj v objektu klid, nicméně přiznává, že to, co se dělo tento víkend, bylo nad rámec a že se to nedalo zvládnout. Konstatuje, že dle sdělení pana XXXXX vše zapříčinil nějaký kluk, který objíždí akce a rvačky má jako hobby. Dále pan XXXXX uvedl, že lidem jdoucím z jeho provozovny domlouvá a říká jim, jak mají odcházet, a že do objektu pouští lidi pouze jen evidované, takže bez průkazky dovnitř nikdo neprojde. Ing. Flandera se dotazuje, jak je možné, že takovýto člověk byl do provozovny vpuštěn. Paní starostka informuje, že je dle sdělení pana XXXXX všem a to i ochrance záhadou, jak se tento člověk do provozovny dostal, protože on má evidované všechny lidi, kteří jsou si vědomi, že mají slušně odcházet z klubu a že nemají nic ve městě ničit. Uvádí, že jí pan XXXXX sdělil, že do zřízení klubu ho dotlačilo město schválením nesmyslné vyhlášky, protože on by jinak tento krok neučinil. Dále pan XXXXX uvedl, že lidé z klubu odchází volně po skupinkách od 3 do 4 hodin a že je vše bez problémů. Konstatuje, že pana XXXXX požádala, aby přes profil klubu na facebooku upozornil lidi navštěvující zařízení, že všechny tyto incidenty se sčítají. Podotýká, že pana XXXXX upozornila na to, že napíše článek do Blatenských listů o tom, že se jedná o soukromý klub a že město nemá šanci jej jakýmkoliv způsobem kontrolovat a regulovat, jak to v objektu vypadá a co se tam děje, protože dodneška si spoustu lidí myslí, že se jedná o klasickou diskotéku. Dodává, že jí pan XXXXX sdělil, že na napsání článku má samozřejmě právo, že on bude za článek jedině rád, protože on si za to ponese všechny následky, avšak že on má všechno řádně podchycené. Paní starostka informuje, že požádala Ing. Valachovou, aby nechala na Krajském úřadě prověřit, zda skutečně živnostenský úřad nemůže v předmětném klubu učinit nějakou kontrolu, protože jí přijde neskutečné, že někdo může v soukromém klubu prodávat alkohol a vydělávat na něm. Ing. Flandera poukazuje na to, že na všechno musí být licence, obzvlášť na alkohol a připomíná lihovou aféru s podáváním nekolkovaného alkoholu. Paní starostka uvádí, že není známo, co je v klubu naléváno, protože tam nikdo neprovádí kontrolu. Ing. Flandera konstatuje, že nikdo neví, co je v klubu naléváno a komu je to naléváno, avšak jedná se o normálně výdělečný podnik, takže dle jeho názoru by měl provést v objektu kontrolu finanční úřad, když už nikdo jiný, protože se jedná o oficiální daňové úniky. Informuje, že pan XXXXX nemusí v tomto případě nic danit. Dále se dotazuje, kde má pan XXXXX provozovnu, protože jestliže má živnost, tak musí mít provozovnu a všechny ostatní záležitosti. Paní starostka uvádí, že pan XXXXX má jedinou živnost a to je obchodování resp. přeprodávání zboží. Konstatuje, že jí pan XXXXX sdělil, že není možné, že policie nebyla do objektu vpuštěna, protože naopak on je rád, když tam policie chodí, a zároveň by byl velmi rád, kdyby do klubu chodili i strážníci Městské policie. Informuje, že panu Vaňkovi řekla, že v žádném případě nebudou strážníci do klubu chodit, ale že si mají napsat do služeb, že od 3 hodin do 4:30 hodin budou chodit v lokalitě u klubu a budou usměrňovat lidi jdoucí z objektu. Podotýká, že volala npor. Mgr. Bc. Čelakovskému, že pan XXXXX bude jedině rád, když do objektu hlídka státní policie nejméně dvakrát za večer zajede a provede i dechovou zkoušku u osob mladších osmnácti let. Dodává, že panu XXXXXX sdělila, že předzahrádka před klubem bude z tržního řádu vyjmuta, protože ji může mít jen někdo, kdo má povolenou hostinskou činnost, což on nemá, na což jí pan XXXXX odvětil, že mu ale nikdo nemůže zakázat, aby si před objekt dal lavičky a lidé na nich do 22 hodin seděli. Pan místostarosta potvrzuje, že pan XXXXX byl upozorněn na to, že předzahrádka před Elimatem bude z tržního řádu vyndána, protože v objektu není provozována hostinská činnost. Paní starostka informuje, že ji navštívil nazlobený pan XXXXXXX, který má na náměstí Míru bar, a který sdělil, že si nechce klub zatím zřizovat, že mu to přijde zbytečné a navíc nechce obecně závaznou vyhlášku obcházet, ale že si připadá jako pitomec, který vše dodržuje, policii do baru pustí kdykoliv a je bitý na tom, že někdo si může dělat, co chce. Uvádí, že se snažila panu XXXXXXXXX vše vysvětlit, ale je pravdou, že pro takovéto provozovatele to vysvětlitelné není, protože to nemá logiku. Ing. Flandera podotýká, že za to však nemůže město, ale zákony České republiky. Paní starostka uvádí, že má obavy z toho, že pokud by se v objektu, kde je sto lidí, něco stalo a začalo hořet, kam lidé budou utíkat, protože jí pan Vaněk sdělil, že když ještě do objektu chodil, takže dveře byly zandané nějakými bednami, které i kdyby někdo odstranil, tak by se lidé dveřmi dostali na dvorek, ze kterého není úniku, na což jí pan XXXXX, když se jej na tuto záležitost ptala, odvětil, že to není vůbec žádná pravda. Ing. Flandera konstatuje, že město má jedinou možnost se bránit z hlediska živnostenského zákona, z hlediska zákona o daních, z hlediska požární ochrany, přičemž samozřejmě zakázat panu XXXXXX klub město nemůže. Uvádí, že dále může Městská policie pouze ukládat pokuty, pokud bude v okolí klubu například rušen noční klid, ale bohužel nic jiného město dělat nemůže, protože mu to zákon neumožňuje a to ať má město vyhlášku jakoukoliv, protože soukromé činnosti nemohou být městem jakkoliv postihovány. Domnívá se však, že by k celé záležitosti měli také co říct celníci, kteří kontrolují alkohol, zda je kolkovaný, takže by se měl upozornit i tento orgán, aby v klubu provedl kontrolu, protože když město někdo obchází za každou cenu, tak holt jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Paní starostka informuje, že pana XXXXX upozornila, aby následně netvrdil, že mu město kazí nějaké jeho záměry, že nějakou krátkou zprávu o jeho klubu napíše do Blatenských listů, aby rodiče dětí byli o všem informování.

Paní starostka informuje, že hovořila s Ing. Srbem z Technických služeb města Blatné s.r.o. o násypce na kotelně, která se rozpadá. Uvádí, že ředitel společnosti sdělil, že by stálo za to, aby se například Ing. Flandera z plošiny na násypku podíval a udělal posudek s návrhem na opravu, aby se alespoň ta část, která je odfouklá, upravila a natřela. Pan Srb podotýká, že jde o to, aby násypka nějak vypadala a hlavně aby nebyla nebezpečná. Ing. Flandera se domnívá, že by bylo nejlepší násypku zbourat. Paní starostka konstatuje, že vzhledem k tomu, že je násypka celá železobetonová, by její zbourání údajně přišlo na vysoké finanční prostředky. Ing. Flandera podává zprávu, že se již jedna násypka v minulosti u Tesly a to včetně komínu bourala, a že to zas až na takové finanční prostředky nevyšlo. Paní starostka uvádí, že když někdo přijíždí do města a vidí stav násypky, tak je to ostuda, přičemž neví o nějakém jiném záměru, co s násypkou udělat, a proto by byla ráda, kdyby se alespoň natřela, aby nějak vypadala, nicméně samozřejmě ze všeho nejvíce by se jí líbilo, kdyby se zbourala úplně. Ing. Flandera informuje, že se na násypku podívá s tím, že však její oprava samozřejmě nebude také zadarmo. Konstatuje, že když už bude postavené lešení a další věci, takže by rozebrání násypky, když už se do ní jednou něčím dostane, neměl být zas až takový problém. Paní starostka uvádí, že využitelnost násypky již nikdy nebude. Ing. Flandera konstatuje, že mu přijde nelogické, aby se ošetřovalo něco, co se pak nakonec stejně jednou zbourá. Paní starostka informuje, že se připravuje anketa do Blatenských listů, která má prozatím 8 otázek týkajících se například vánočního osvětlení, sběrných míst, rozšíření provozní doby sběrného dvora, spokojenosti občanů s rozmístěním kontejnerů na větve a trávu či s webovými stránkami města. Další otázka se týká toho, zda by občané přivítali, kdyby město mělo svůj profil na facebooku a dále jaké místo by si v Blatné zasloužilo úpravu. Uvádí, že pokud by radní napadlo ještě něco, na co by se chtěli občanů zeptat, tak ať to sdělí G. Hálové. Konstatuje, že anketa o formátu A4 bude otištěna v Blatenských listech s tím, že budou sběrná místa, na kterých budou umístěny označené schránky, do kterých budou moci občané vyplněný anketní lístek vhodit. Podotýká, že byl dán prostor Centru kultury a vzdělávání Blatná, aby si do ankety také několik otázek zařadilo, přičemž ona určitě bude chtít, aby se v anketě objevila otázka týkající se místa konání Rybářských slavností a určení akce, která se občanům města v roce 2015 nejvíce líbila. Dodává, že sběrná místa budou na chodbách obou budov Městského úřadu, v chodbě Centra kultury a vzdělávání Blatná a zřejmě také v prodejně COOP Jednota Blatná. Paní starostka informuje, že si občané budou moci stáhnout anketu na webových stránkách města a vyplněnou ji zaslat na e-mailovou adresu města. Uvádí, že otázku ohledně sběrného dvora chtěla do ankety zařadit z toho důvodu, že pokud by se město rozhodlo sběrný dvůr rozšířit a žádalo si o dotaci, tak by se výsledky mohly použít s tím, že rozšíření je iniciováno i od veřejnosti. Konstatuje, že výsledky ankety si sama vyhodnotí a o výstupu bude následně informovat zastupitele. Ing. Flandera se dotazuje, zda tedy bude možné vyplnit anketu přímo na webových stránkách města. Paní starostka odpovídá, že se původně chtělo, aby se anketa vyplnila na stránkách a rovnou odeslala, tak jak fungují některé dotazníky, ale bohužel dle sdělení pana Chmelaře to není možné, a proto si lidé budou muset dotazník stáhnout, vyplnit jej a poslat na e-mailovou adresu. Ing. Flandera se domnívá, že pokud nepůjde dotazník odeslat přímo ze stránek, takže to bude pro spoustu lidí komplikace, a proto se do ankety raději nezapojí a to bohužel hlavně mladí lidé. Paní starostka informuje, že pošle anketu ještě na základní školy a požádá paní učitelky, aby ji vyplnili žáci 8. a 9. tříd, protože by ji zajímalo, zda tyto děti už takovéto věci vnímají, a dále anketu pošle na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště. Paní starostka informuje, že vedení města navštívil mladík s nabídkou na realizaci DiscGolfParku, který následně zaslal návrh a kalkulaci s tím, že by se toto hřiště mohlo udělat v Husových sadech. Uvádí, že ji osobně mrzí, že Husovy sady jsou mrtvý, že tam nic není, i když nyní se v předmětné lokalitě budou nějaké stromy kácet a nějaké nové vysazovat. Podotýká, že paní Tereza Červená měla takový návrh, že by se do Husových sadů mohly dát různé dřeviny, k nimž by se umístily cedulky, a vzniklo by takové arboretum, kam by mohly chodit učitelky s dětmi. Konstatuje, že neví, jak Husovy sady zatraktivnit pro lidi, protože nyní to je jen průchozí park, ve kterém se nikdo nezastaví. Bc. Scheinherr se domnívá, že by možná chtělo park trošku více prokácet, aby se do něj dostalo více sluníčka. Ing. Flandera uvádí, že prokácet by chtěla zejména spodní část, co je nábřeží, protože v horní části, co jsou komunikační cesty, si v letních dnech přeci jen někdo na lavičku sedne, ale v dolní části nikoliv. Pan Srb informuje, že je mu hra discgolf dobře známa, přičemž jemu osobně by se realizace tohoto hřiště líbila, avšak neví, jestli by byla jeho využitelnost. Ing. Flandera se domnívá, že se jedná o módní záležitost, která však může za pár let vyšumět. Pan Srb si nemyslí, že by tato aktivita vyšuměla až za pár let, protože se jedná skutečně o takovou chvilkovou záležitost, která ve vlnách přejde. Uvádí, že si nedovede představit, že by si lidé šli jen tak do Husových sadů discgolf zahrát. Pan místostarosta podotýká, že jemu by se realizace hřiště líbila, ale samozřejmě jej zajímá názor pana Srba, který má s touto aktivitou zkušenosti. Paní starostka informuje, že jí osobně se nabídka také zamlouvala a to především proto, že by to bylo takové málo náročné a že by se tím park nějakým způsobem oživil. Konstatuje, že se dotazovala svých synů na jejich názor na zřízení hřiště, protože ji zajímá úvaha osob v jejich věku, kteří jí sdělili, že tento sport nikdo v Blatné nezná a že by realizace hřiště měla možná smysl, kdyby byla v Blatné nějaká parta lidí, která discgolf hraje, a která by na sebe navázala další lidi. Uvádí, že jí dále synové sdělili, že všichni mají rádi park hlavně kvůli tomu, že se tam nic neděje a že je to klidová zóna, kam se lidé chodí jenom projít. Pan Srb podotýká, že pro tento sport je zapotřebí mít velký prostor kolem. Domnívá se, že pokud by chtělo město někdy v budoucnu v Husových sadech udělat nějakou herní zónu, takže jsou jiné herní prvky, které by v předmětném prostoru mohly být, a které nejsou tak náročné na prostor. Ing. Flandera uvádí, že stále se jedná o golf, akorát že se neodstřeluje míček pálkami, ale hází se disky, takže prostor na tento sport by měl být, když ne stejný, tak alespoň podobný. Pan místostarosta konstatuje, že pán, který vedení města s nabídkou na zřízení hřiště oslovil, vypracoval návrh, kudy by trasy mohly konkrétně již v Husových sadech vést. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že v současné době jsou lavičky tmavé. Domnívá se, že by bylo možná lepší, kdyby lavičky měly světlá prkna, protože takto není poznat, jestli jsou čistě či nikoliv a pak si na ně nechce nikdo sedat. Ing. Flandera uvádí, že naopak možná nyní lidé přehlédnou, že jsou lavičky špinavé, protože když by byly světlé, tak si na ně nesedne vůbec nikdo, jelikož bude ihned patrné, že jsou špinavé. Paní starostka informuje, že pán, který město oslovil, hází diskem jako reprezentant v nějaké lize, přičemž tento sport se údajně rozjel ve Finsku. Konstatuje, že tedy bude pánovi odpovězeno, že město Blatná nemá o vybudování DiscGolfParku v současné době zájem. RM souhlasí.

Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:30 hodin.

Zapsala: Gabriela Hálová