ZÁPIS Z 28. SCHŮZE RADY MĚSTA BLATNÁ, KTERÁ SE KONALA DNE 10. ÚNORA 2016

Zápis
z 28. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 10. února 2016

Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.

Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr
Omluven: Ing. Flandera

Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: p. Srb, p. místostarosta
Hlasování: 4 – 0 – 0.

Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný materiál. Dotazuje se tedy, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 4 – 0 – 0.

Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Pan místostarosta uvádí, že z 39 předložených usnesení je 35 splněno, přičemž ta nesplněná jsou trošku dlouhodobějšího charakteru. Paní starostka poukazuje na to, že stále není splněno usnesení č. 74/14 týkající se zaplacení parkovacích míst paní XXXXXX. Pan místostarosta informuje, že paní XXXXXX již za parkovací místa zaplatila. Konstatuje, že usnesení č. 74/14 se týká pana XXXXXXX, jemuž byl stanoven do června termín pro splnění svých závazků, přičemž pokud pan XXXXXXXX lhůtu nedodrží, tak dojde ke zrušení předmětného usnesení.

Bod č. 3 – Změny rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka konstatuje, že se jedná o odměnu architektovi panu MgA. XXXXXX XXXXXXX, který vyhrál pomyslnou soutěž. Uvádí, že vše vzniklo proto, že architekti měli mít vyplacenou odměnu do konce roku 2015, která byla připravena v rozpočtu města. Informuje, že v době, kdy se sestavoval rozpočet na rok 2016, tak do něj poskytnutí tohoto daru nebylo zakomponováno, a proto je tedy nyní předložena ke schválení změna rozpisu rozpočtu na rok 2016. Podotýká, že se všemi architekti byla opravdu těžká komunikace.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 43/16

Bod č. 4 – Schválení dodatku č. 1
Paní starostka informuje, že se jedná o dodatek, který se týká vázací doby u domu čp. 1261. Uvádí, že zkrácení vázací doby má pro město tu výhodu, že pokud by byl o byty zájem, tak by je město mohlo například prodat. Pan místostarosta uvádí, že budoucí majitelé bytů jsou smluvně vázáni, že musí nějakou částku po dobu dvaceti let splácet. Podotýká, že se někteří nájemníci ptali, zda by částku nemohli zaplatit dříve, avšak pokud by podíl někteří doplatili dříve a chtěli si nechat byt převést do osobního vlastnictví ale někteří nájemníci nikoliv, tak by to trošku dělalo problémy, protože se v případě 4 a více lidí musí následně zakládat společenství vlastníků. Konstatuje, že by tedy bylo poté na diskusi, jakým směrem jít dál, nicméně pokud je možnost vázací dobu zrušit, tak je to dle jeho názoru pouze jen dobře. Paní tajemnice doplňuje, že byla s nájemníky uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, kdy 1/3 a to 300 tisíc Kč skládali nájemníci v hotovosti, 1/3 a to cca 320 tisíc dostali nájemníci od státu formou dotace a další třetinu splácejí ve formě nájmu, který budou splácet do roku 2018, protože nájemní vztah vznikl v roce 1998. Paní starostka informuje, že byla podána žádost, zda by nebylo možné zkrátit vázací dobu i v případě Blýskavek, avšak prozatím nebylo zaměstnancům úřadu v této záležitosti doručeno žádné vyjádření.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 44/16

Bod č. 5 – Vyúčtování táborové základny Kadov za rok 2015
Paní starostka poukazuje na to, že v materiálu je popsáno, že 2/3 z financí, které Sbor dobrovolných hasičů Blatná vybere, musí investovat na investice a na náklady, které se týkají provozu základny. Uvádí, že pro tento rok je však domluveno, že předmětné finanční prostředky nebudou ihned proinvestované, ale ponechají se jako záloha, protože pokud by vyšla dotace, tak by se právě tyto prostředky použily na spoluúčast. Konstatuje, že pokud by dotace nevyšla, tak zaměstnanci odboru majetku, investic a rozvoje samozřejmě budou požadovat, aby se finanční prostředky investovaly do lina a dalších nějakých úprav. Bc. Scheinherr se dotazuje, jak velkou část léta jsou v táborové základně děti, načež paní starostka odpovídá, že celé prázdniny. Pan Srb informuje, že celý srpen se v táborové základně střídají dvě velké party z Českých Budějovic a předtím tam jezdí právě Domov dětí a mládeže Blatná. Uvádí, že tedy někdy od 13. 7. je táborová základna naplněna čtyřiceti dětmi, i když kapacita je po zakoupení stanů v loňském roce 50 míst. Podotýká, že před táborem, který pořádá Dům dětí a mládeže Blatná, je v táborové základně vždy například od čtvrtka do neděle někdo. Paní starostka se domnívá, že opravdu stojí za to o základnu pečovat, protože finanční prostředky se do ní vracejí zpátky a navíc děti se na tábory, které rodiče velmi vítají, docela těší. Pan Srb podotýká, že v Blatné je o tábory zájem značný, přičemž pokud by dělal Dům dětí a mládeže Blatná dva turnusy, tak by se zcela jistě oba naplnily.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 45/16

Bod č. 6 – Uzavření smluv o zřízení věcného břemene „Skaličany – XXXX, parc. č. 51/8, kabel NN“
Paní starostka informuje, že se jedná o přivedení kabelu k pozemku ve vlastnictví manželů XXXXX a XXXXXXX XXXX, přičemž smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene již byla v minulosti uzavřena, takže nyní se vlastně jedná pouze o schválení vlastního zřízení věcného břemene.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 46/16

Bod č. 7 – Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Řečice – Město Blatná, V.O., 1193/27“
Paní starostka informuje, že v tomto případě se jedná o přípojku k hřišti v osadě Řečice.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 47/16

Bod č. 8 – Pasport komunikací – aktualizace 2016
Paní starostka uvádí, že je předložena aktualizace stávajícího pasportu, kterou je třeba mít proto, že jakmile bude město chtít žádat o dotace, tak právě pasport je základem, který se musí vykazovat. Podotýká, že aktualizaci provedla firma PASPORTIZACE KOMUNIKACÍ – XXXXX XXXXX ze Strakonic, který aktualizace pasportu vyhotovuje i pro ostatní obce Svazku obcí Blatenska, a se kterým je spokojenost. Informuje, že na celé zpracování dohlížel vedoucí odboru dopravy Ing. Valášek a vedoucí odboru majetku, investic a rozvoje pan Blovský. Informuje, že k tomuto materiálu dostala ještě dodatek, ve kterém je vše podrobněji rozepsáno, aby se s celou záležitostí blíže seznámila, protože do materiálů do Rady města Blatná byl dán jen základní přehled. Bc. Scheinherr poukazuje na to, že v případě ulice Chlumská je v pasportu nakreslená cesta, kdy část pozemků pod cestou je v materiálu vyjmenována a část nikoliv, a proto by jej zajímalo, proč je cesta v pasportu nakreslená, ale nejsou tam vyjmenované všechny pozemky pod ní. Paní starostka uvádí, že se po ukončení schůze mohou společně podívat do dodatku, který jí byl předložen, zdali by k této záležitosti nenašli nějaké objasnění, anebo doporučuje, aby Bc. Scheinherr zašel za Ing. Valáškem, který mu určitě vše vysvětlí. Pan místostarosta se dotazuje, zdali má Bc. Scheinherr namysli lokalitu směrem právě k jeho nemovitosti, načež Bc. Scheinherr odpovídá, že ano. Pan místostarosta uvádí, že v předmětném místě je problém ten, že jsou tam pozemky pod komunikací vlastnicky ještě rozdělené. Podotýká, že v tomto týdnu řešil s panem Blovským problém, že je v předmětné lokalitě louže, na kterou si za vedením města chodí stěžovat občané, avšak to je věc pana XXXXXXX. Konstatuje, že pokud by se v předmětném místě dělala nějaká opatření spočívající v navýšení terénu, tak by se tím akorát vyplavila sousední parcela. Informuje, že pan Blovský zkusí v této záležitosti učinit některé kroky a to například že zkusí zajít za panem XXXXXXXX, který tam má vpusť, jestli by byl ochoten přistoupit na to, že by město vpusť v jeho vlastnictví využilo pro odvod srážkové vody. Dodává, že úřad však dělá něco nad rámec toho, než co by v této lokalitě dělat musel. Paní starostka dává panu místostarostovi zapravdu, nicméně uvádí, že v předmětné lokalitě žijí místní obyvatelé, takže jí nepřijde vhodné, aby se vše věčně pouze svádělo na pana XXXXXXX, protože to následně odnáší lidé, kteří panu XXXXXXXXX na něco kývli. Pan místostarosta uvádí, že se však město snaží jít lidem bydlícím v předmětné lokalitě naproti a to tím, že se zaměstnanec úřadu pokusí nějakým způsobem domluvit s panem XXXXXXXXX, který když však sdělí, že město do své vpusti nepustí, tak je město v patové situaci. Podotýká, že bylo domluveno, že by vyřešení svodu vody bylo zainvestováno městem, takže skutečně jde město lidem v lokalitě na ruku. Bc. Scheinherr konstatuje, že v minulosti mělo město zřízené věcné břemeno na nějakou kanalizaci či kanál. Pan místostarosta uvádí, že to, o čem nyní hovořil, se toho, co zmínil Bc. Scheinherr netýká. Informuje, že by se voda mohla svést do kanalizace ve vlastnictví města Blatná, avšak pokud by se svedla do přečerpávací stanice k sokolovně, kde je velká zpevněná plocha, přes kterou, když hodně prší, voda stéká, tak by to dělalo městu pouze jen problémy. Paní starostka uvádí, že něco se s touto záležitostí udělat musí, akorát že to nebude hned, takže ještě zřejmě na jaře se s louží asi nehne. Pan místostarosta oponuje, že možná se s louží něco do jara udělá, protože pan Blovský, jak již zmínil, zkusí jednat s panem XXXXXXXXX.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 48/16

Bod č. 9 – Žádost o souhlas se zvláštním užíváním a uzavírkou místní komunikace, ul. V Podzámčí
Paní starostka konstatuje, že žádost si podal pan XXXXXX, který bude v ul. V Podzámčí demolovat dům. Poukazuje na to, že v předloženém materiálu je napsáno, že při demolici nebude omezen provoz k lékařům, kteří mají v předmětné lokalitě ordinaci, a že nebude práce prováděna v sobotu a neděli. Uvádí, že o uzavírce budou informováni strážníci Městské policie, kteří dodržování podmínek zkontrolují.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 49/16

Bod č. 10 – Výroční zpráva města Blatná o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015
Paní starostka informuje, že se jedná o výroční zprávu města za rok 2015, kterou je Městský úřad Blatná povinen vždy do 1. 3. zveřejnit na webových stránkách města.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 50/16

Bod č. 11 – Komunitní plánování sociálních služeb na území Svazku obcí Blatenska
Paní starostka konstatuje, že tato záležitost má dvě části. Informuje, že v roce 2015 se dokončoval Akční plán na rok 2016 doplňující Komunitní plán sociálních služeb, který má platnost do roku 2017. Podotýká, že krajský úřad vždy vypíše nějakou dotaci, na základě jejíž výzvy se z plánu vytáhne pro ten konkrétní rok to, co je pro ORP Blatná důležité a to, čím se zabývat nebude. Uvádí, že první část se týká tedy toho, že se udělal Akční plán na rok 2015, který by chtěla nechat radními schválit, a druhá část se týká toho, že by se v podstatě to samé začalo zpracovávat na rok 2016, protože opětovně krajský úřad vypsal dotaci. Dodává, že z dotace se nezískávají žádné velké finanční prostředky, které vždy v podstatě stačí pouze na to, že se sejde pracovní skupina a vydá se monitorovací zpráva o tom, co se povedlo a co nikoliv. Paní starostka konstatuje, že se potvrdilo, že komunitní plánování má za tu dobu, co se realizuje, význam v tom, že na něj berou zřetel na krajském úřadu při registraci nějaké služby či při podávání žádostí o dotace, tedy jedná se o jeden z významných prvků při rozhodování. Informuje, že komunitní plánování je něco jako pasport komunikací, avšak v sociálních službách.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 51/16

Bod č. 12 – Vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy J. A. Komenského
Paní starostka uvádí, že v první části usnesení je navrženo přijetí písemného oznámení paní ředitelky Mgr. XXXXXXXXX o tom, že chce k 30. 6. 2016 ukončit pracovní poměr, a v druhé části je pak navrženo ke schválení vyhlášení konkurzního řízení. Konstatuje, že Ing. Malečková zjistila všechny náležitosti, prokonzultovala vše s krajem, aby se úřad nedostal do nějakých komplikací, a mj. zjistila, kolik členů má být v komisi. Podotýká, že se s radními potřebuje domluvit na tom, kdo v komisi pro předmětné výběrové řízení bude. Informuje, že dle vyhlášky musí být v komisi dvě osoby za zřizovatele, jedna osoba za krajský úřad, který bude samozřejmě písemně obeslán, jeden nezávislý odborník, který dělá typologicky ve stejné škole, přičemž tento člověk by neměl být ze školy, které se konkurzní řízení týká, kdy již bylo hovořeno s paní Mgr. XXXXXXXX. Pan místostarosta informuje, že mu paní Mgr. XXXXXXXX účast v komisi telefonicky potvrdila. Paní starostka uvádí, že dále by měl být v komisi pedagogický pracovník příslušné školy, kdy byla oslovena Mgr. XXXXXXXXX, která však účast v komisi odmítla s tím, že si svolá pedagogy a řekne jim, aby si oni ze svých řad někoho do komise navrhli, přičemž výsledek pak vedení města sdělí. Dalším členem by měl být zaměstnanec České školní inspekce, která bude také obeslána písemně, a posledním členem by měl být člen školské rady. Konstatuje, že v případě školské rady by měla zřejmě člena komise určit předsedkyně Mgr. Karbanová, která je však v současné době na horách, ze kterých se vrací v pondělí, kdy však začínají prázdniny, a proto se domnívá, že by bylo nevhodnější předsedkyni zavolat, zda by někoho z komise určila, přičemž ona osobně by byla raději, kdyby se nejednalo o osobu, která je zaměstnancem Základní školy J. A. Komenského Blatná, jelikož někteří zaměstnanci školy se do konkurzního řízení zřejmě budou hlásit. Informuje, že za zřizovatele by chtěla určitě do komise ona s tím, že se domnívá, že by bylo vhodné, aby v komisi byl někdo z radních, kdy ona navrhuje pana Srba, který s členstvím souhlasí. Dodává, že tedy za zřizovatele bude v komisi ona a pan Srb, přičemž pan místostarosta bude náhradník. Paní starostka informuje, že jí přesně nejsou známy osoby, které jsou ve školské radě, avšak domnívá se, že je tam pan XXXXX. Pan Srb uvádí, že ve školské radě, která má pět členů, je pan XXXXXX XXXXX, XXXXXX XXXXXXX, pan místostarosta, on a Mgr. Karbanová. Paní starostka konstatuje, že by tedy navrhla buď pana XXXXX či paní XXXXXX. Pan místostarosta navrhuje pana XXXXX s tím, že už mu nějaké informace o tom, že se bude konat výběrové řízení na ředitele školy, sdělil. Informuje, že se s panem XXXXXX spojí a dotáže se jej, zdali souhlasí s tím, aby byl členem komise. Paní starostka uvádí, že by byla ráda, aby se do příští schůze Rady města Blatná předložili členové komise ke schválení. Dotazuje se radních, zdali nemají nic proti tomu, aby v komisi byl za školskou komisi pan XXXXX, načež pan Srb a Bc. Scheinherr odpovídají, že nikoliv. Pan místostarosta opakuje, že tedy pana XXXXX osloví. Paní starostka informuje, že trošku tlačí čas a to v tom smyslu, aby vybraný člověk, kdyby dával výpověď, mohl od 1. 7. 2016 nastoupit. Uvádí, že hovořila s Mgr. XXXXXXXXX o tom, že pokud by dotyčný člověk nemohl od 1. 7. 2016 nastoupit, takže by se také nic nestalo, kdyby v měsíci červenec, když se dodělávají věci, byla na škole přítomna případně pouze zástupkyně a nový ředitel by nastoupil od 1. 8. 2016.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 52/16

Bod č. 13 – Žádost o schválení darů pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 53/16

Bod č. 14 – Žádost Domova pro seniory o schválení přijetí darů a oznámení o nepřijetí daru
Paní starostka poukazuje na to, že první část usnesení se týká schválení přijetí darů a druhá část se týká informace o tom, že Domov pro seniory nepřijme z etických důvodů dar od paní XXXXXXXX.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 54/16

Bod č. 15 – Nabídka majetku Domova pro seniory
Paní starostka připomíná, že příspěvkové organizace musí majetek, když jej chtějí vyřadit, nejprve nabídnout svému zřizovateli. Uvádí, že dále Domov pro seniory žádá o vyřazení evidovaného majetku „spojovací materiál a montážní práce“, který má poměrně velkou účetní hodnotu, avšak který není dohledatelný a dělá v účetnictví neplechu. Podotýká, že tento materiál vykazuje příspěvková organizace neustále dokola, a proto doporučuje, jelikož skutečně není možné fyzicky majetek zkontrolovat, předmětné žádosti o vyřazení vyhovět. Pan místostarosta informuje, že právě díky tomu, že se nyní provedla kontrola, se zjistilo, že tam předmětný majetek není. Paní starostka konstatuje, že takových určitých nesrovnalostí, které nebyly dotažené do konce, se objevilo v Domově pro seniory dost, avšak v současné době se zaměstnanci organizace dle jejího názoru snaží, aby bylo vše v pořádku.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 55/16

Bod č. 16 – Přidělení bytu IV. kategorie
Paní starostka uvádí, že se jedná o nájemnici, se kterou jsou věčné problémy, a která nemá zaplacen nájem. Konstatuje, že paní XXXXXXXXX sdělila zaměstnancům odboru sociálního, že si našla nějakého přítele a práci, a slíbila, že dá vše do pořádku. Konstatuje, že souhlasí s Bc. Koubkovou, aby přidělení bytu bylo schváleno pouze na dobu 3 měsíce.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 56/16

Bod č. 17 – Přidělení bytů v majetku města
Pan místostarosta uvádí, že ke dni 30. 4. 2016 se uvolní bytová jednotka o velikosti 4+1, kterou opouští manželé XXXXXXX. Konstatuje, že zaměstnanci Správy bytů navrhují přidělení předmětného bytu panu XXXXXXX XXXXXXX, který je v seznamu žádostí o přidělení bytu na prvním místě.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 57/16
Pan místostarosta informuje, že v ulici Písecká se uvolní bytová jednotka o velikosti 1kk, kdy tuto garsonku k 29. 2. 2016 opustí pan XXXXX. Uvádí, že zaměstnanci Správy bytů doporučují přidělení bytu panu XXXXXXXX, což je osoba, která o přidělení bytu žádala sama. Dále vysvětluje, že paní XXXXXXXX je v seznamu žádostí o přidělení bytu vyškrtnuta proto, že odmítla byt v čp. 415.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 58/16

Bod č. 18 – Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že je předložen návrh na pokácení dvou smrků u kostela v parčíku, který by chtěla nechat do budoucna nějak trošku zvelebit, pokud tedy Římskokatolická farnost v Blatné předmětné pozemky městu převede. Uvádí, že je pravdou, že stromy navržené k pokácení jsou jednak napadené mšicí a zároveň jsou skutečně nebezpečné, protože když fouká vítr, tak hrozí, že na někoho spadnou. Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 59/16

Bod č. 19 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Bez připomínek.
Hlasování: 4 – 0 – 0. Usnesení č. 60/16

Informace: a) Stav peněžních prostředků města k 31. 1. 2016 – Paní starostka uvádí, že přílohou informačního materiálu je průběh splácení úvěru na byty, z něhož je patrné, že úroky stály město na samém začátku spoustu finančních prostředků. Bc. Scheinherr konstatuje, že když se vezmou úroky z celkové částky, která byla půjčena, tak je to něco šíleného, přičemž v současné době nejsou úroky zas až tak vysoké. Paní starostka podává zprávu, že vklady u J&T Banka, které již nejsou pojištěné, a u kterých navíc klesne úroková sazba, skončí v dubnu. Informuje, že se domlouvala s Ing. Malečkovou na tom, že by se od vkladů u této banky již ustoupilo, protože se uložení finančních prostředků u J&T Banka již nevyplatí. Bc. Scheinherr informuje, že by také souhlasil s tím, aby se finanční prostředky města z důvodu vyššího rizika již do předmětné banky dále nevkládaly. Paní starostka dodává, že úroky skutečně nejsou vysoké, a proto se domnívá, že pokud by město Blatná prostředky i nadále do J&T Banka vložilo, takže by následně mělo akorát strach, aby se něco nestalo.

b) Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ – Paní starostka informuje, že jí není známo a ani se na tuto informaci nezeptala, od kdy je město Blatná k mezinárodní kampani připojeno, nicméně v podstatě proti této záležitosti vůbec nic nemá. Domnívá se, že se jedná o jakýsi výraz proti utlačování lidí a to nejen v Tibetě ale obecně v Asii. RM s vyvěšením vlajky souhlasí.

c) Vznik a řešení mimořádné události v Domově pro seniory – Paní starostka konstatuje, že je předložena informace k tomu, jak pan XXXXXXXX znepříjemnil život obyvatelům Domova pro seniory. Podotýká, že všichni byli z tohoto incidentu velmi vyděšeni. Informuje, že většinou je to však tak, že se mimořádná událost začne zpracovávat v okamžiku, kdy se stane, protože ji nikdo neumí předvídat. Uvádí, že v příspěvkové organizaci jsou zpracované standardy, ve kterých je popsáno, co mají zaměstnanci dělat, když bude hořet či když bude povodeň, takže na tyto záležitosti jsou připraveni, avšak nikdo nebyl připraven na to, že někdo přijde opilý a bude mlátit klienta. Informuje, že pan XXXXXX, kterého je také dost, protože se rád napije, dostal podmínku s tím, že pokud by se měl takovýto incident opakovat, tak mu bude podmínečně ukončen pobyt. Dodává, že pan XXXXXX není úplně standardní vzorný klient, protože byl přijat do Domova pro seniory díky tomu, že se pracovnicím organizace nad ním zželelo, avšak tento incident byl již vrchol všeho. Paní starostka informuje, že do domácího řádu příspěvkové organizace bylo na základě této záležitosti přidáno, že se do objektu nebudou vpouštět podnapilé osoby. Uvádí, že se jí velice líbil přístup paní ředitelky, která okamžitě po incidentu pozvala Bc. Švece z Policie ČR a nechala lidi proškolit. Podotýká, že jí paní ředitelka Mgr. Baušová sdělila, že ji předtím, než k události došlo, takovéto proškolení vůbec nenapadlo. Konstatuje, že o víkendu jsou na recepci Domova pro seniory studenti, aby provoz recepce vyšel na nižší finanční prostředky. Dodává, že se jí skutečně líbí to, že paní ředitelka vše začne okamžitě řešit.

d) Stav nezaměstnanosti za 4. čtvrtletí roku 2015 – Paní starostka podotýká, že ji velice zarazilo, jak se nezaměstnanost na Blatensku najednou zvýšila. Pan místostarosta uvádí, že je to možná díky sezónní práci. Paní starostka informuje, že příčina nárůstu nezaměstnanosti jí není známá, protože sezónní práce na Blatensku zas až tak úplně nefunguje. Poukazuje na to, že zvýšení nezaměstnanosti zapříčinily zejména okolní vesnice, což je možná dané dojížděním, protože Vishay Electronic spol. s r.o. a Dura Automotive CZ, k.s. nové zaměstnance nabírají. Bc. Scheinherr podotýká, že je zde spousta lidí, kteří pracují v lomech. Paní starostka informuje, že díky uzavření lomu nezaměstnanost určitě také klesla, avšak zaměstnanci v lomech do listopadu ještě pracovali a až od prosince šli na úřad práce. Bc. Scheinherr uvádí, že jsou také potom některé firmy, které dělají zemní práce, takže zaměstnanci těchto firem přes zimu také většinou práci nemají.

Paní starostka informuje o nabídce firmy JAS AIR spol. s r.o. na letecké snímkování města, s jejímž využitím nesouhlasí, protože se jedná o vysoké finanční prostředky. Podotýká, že například snímek o rozměrech 150 x 150 cm stojí téměř 12 tisíc Kč bez DPH. Domnívá se, že by měla být nějaká časová proluka s tím, že možná někdy v budoucnu by si město mohlo opětovně letecké snímky nechat pořídit. Uvádí, že jí osobně však přijde, že se jedná o vyhozené peníze. Konstatuje, že tuto záležitost nenechávala předložit na usnesení s tím, že pokud by přeci jen radní chtěli nabídku využít, tak by ji do příští schůze Rady města Blatná připravila jako bod k projednání. Opakuje, že ona osobně však není pro, aby si město nechalo letecké snímky zpracovat. RM s využitím předmětné nabídky nesouhlasí.

Pan místostarosta informuje, že jej včera navštívila paní XXXXXXX XXXXXXXXX ohledně pořádání farmářských trhů. Uvádí, že první a nejdůležitější krok je, že se musí paní XXXXXXXXX domluvit s panem XXXXXXXXX a nechat si od něj podepsat, že se vzdává práva na rozhodnutí, které dostal od pracovníků odboru majetku, investic a rozvoje, týkající se záboru veřejného prostranství do 17. 6. 2016. Konstatuje, že pokud pan XXXXXXX toto vzdání se práva podepíše, tak paní XXXXXXXX uvažuje o tom, že by si trhy převzala a pořádala je ona sama. Podotýká, že paní XXXXXXXXX sdělila, že si nemůže dovolit koupit 7 značek, protože to by byla minimální investice 7 tisíc Kč, a proto se vedení města shodlo, že by se paní XXXXXXXXX mohla nějak smluvně domluvit s vedením Technických služeb města Blatné s.r.o. na tom, že by jí na dobu trhů bylo dopravní značení za nějakou symbolickou částku zapůjčováno. Dodává, že to už jsou však další kroky, které by paní XXXXXXX XXXXXXXXX, pokud přinese souhlas od pana XXXXXXXX, že se vzdává práva na rozhodnutí, čekaly. Paní starostka se dotazuje na to, zdali si paní XXXXXXXXX tedy vše vyřídí s panem XXXXXXXXX sama, načež pan místostarosta odpovídá, že ano, a dodává, že paní XXXXXXX XXXXXXXX předal předtištěné prohlášení, které jí musí současný organizátor trhů podepsat. Paní starostka se dotazuje, do kdy má paní XXXXXXX XXXXXXXXX dát vědět, jak se s panem XXXXXXXXX domluvila. Pan místostarosta odpovídá, že se s paní XXXXXXXXX na žádném datumu nedomlouval, avšak po následujícím víkendu ji bude kontaktovat. Dále uvádí, že paní XXXXXXXXX měla ještě nějaké dotazy k elektrice, ke které jí pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje sdělili, že by bylo možné ji vést přes toalety. Paní starostka konstatuje, že by se tedy na toaletách udělal jistič, avšak pan místostarosta oponuje, že jistič by se dělat nemusel, pouze by se zatím natáhla zásuvka. Dále pan místostarosta informuje, že byla paní XXXXXXXXX překvapená, když jí řekl, že některé věci nebyly panem XXXXXXXXX dodržovány. Uvádí, že mu paní XXXXXXXXX sdělila, že pro pana XXXXXXXX dělala a že o některých podmínkách skutečně nevěděla, což jí velice mrzí, protože je pod tím vším částečně i ona podepsaná. Paní starostka podotýká, že měla v kalendáři napsáno, že bude panu XXXXXXXXXX ohledně trhů volat, což si tedy škrtne a nechá vše na nich, aby si to vyřešili mezi sebou s tím však, že se nebude na stanovisko pana XXXXXXX čekat věčně, protože se lidé z města ptají, co s trhy bude dál. Pan místostarosta uvádí, že četl i negativní ohlasy, kdy lidé nemají k tomu, proč se trhy nekonají, žádné informace, a proto je rád, že bude připraven článek do Blatenských listů, protože se vše nyní hází na Městský úřad, Městskou policii či na pana faráře. Paní starostka podotýká, že pan XXXXXXX vše prezentuje tak, že se proti němu všichni spikli. Pan Srb konstatuje, že to je jedna strana věci, přičemž druhá strana se ukáže nyní v Blatenských listech. Paní starostka dodává, že tedy nějaký článek do Blatenských listů ohledně trhů napíše.

Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 8:00 hodin.

Zapsala: Gabriela Hálová