ZÁPIS Z 29. SCHŮZE RADY MĚSTA BLATNÁ, KTERÁ SE KONALA DNE 2. BŘEZNA 2016

Zápis
z 29. schůze Rady města Blatná, která se konala dne 2. března 2016

Paní starostka zahájila schůzi Rady města Blatná v 7:30 hodin.

Přítomni: paní starostka, pan místostarosta, p. Srb, Bc. Scheinherr, Ing. Flandera

Paní starostka navrhla ověřovatele zápisu: Ing. Flandera, Bc. Scheinherr
Hlasování: 3 – 2 – 0.

Paní starostka konstatuje, že schůze byla svolána řádně a materiály byly na dnešní schůzi odeslány včas. Poukazuje na to, že na stůl nebyl dán žádný bod k doplnění. Dotazuje se tedy, zdali má nějaký člen návrh na doplnění programu, není tomu tak, a proto nechává hlasovat o předloženém programu jednání.
Hlasování: 5 – 0 – 0.

Bod č. 1 – Kontrola plnění minulých usnesení
Bez připomínek.

Bod č. 3 – Změna rozpisu rozpočtu 2016
Paní starostka informuje, že bylo zjištěno, že dva počítače, které strážníci městské policie mají na služebně, spolu nekomunikují a že je výpočetní technika v hrozném stavu, a proto dojde k její výměně. Uvádí, že výpočetní technika bude hrazena z rozpočtu městské policie, ve kterém dojde pouze k přesunu finančních prostředků mezi položkami.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 61/16

Bod č. 4 – Pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v domě čp. 4 v Blatné
Paní starostka informuje, že se jedná o pronájem nebytových prostor, ve kterých je provozováno infocentrum. Poukazuje na to, že v předmětném materiálu je obšírně popsáno, jak dlouho trvalo, než do nebytového prostoru mohlo vůbec Centrum kultury a vzdělávání Blatná jít, protože termín převzetí od bývalého nájemce nebytových prostor se posunul. Připomíná, že avizovala, že nové informační centrum bude otevřeno v měsíci únor, avšak otevírá se až dnes, tedy 2. 3. 2016. Konstatuje, že na druhou stranu musí být i na straně Centra kultury a vzdělávání Blatná, protože je určitě všem dobře známo, jak je to s řemeslníky, kteří přislíbí, že sice přijdou v nějaký den, což jim však nakonec nevyjde a přijdou v den jiný, nicméně práce probíhaly i o víkendu a nyní již je tedy prostor připravený. Dodává, že po skončení schůze Rady města Blatná se na nové prostory půjde s panem místostarostou podívat. Paní starostka konstatuje, že nebýt vedoucí odboru finančního a školství paní Ing. Malečkové, tak nebyl zřejmě tento materiál vůbec na dnešní schůzi předložen k projednání, protože příspěvková organizace si převzala prostor, aniž by s ní byla podepsána nějaká nabývací listina či smlouva, takže tuto skutečnost nyní předmětným materiálem pracovníci odboru majetku, investic a rozvoje napravují. Uvádí, že v tomto případě není třeba vyhlašovat záměr pronájmu, což je patrné z paragrafu 39, jehož znění je v materiálu uvedené. Informuje, že na jednání, na kterém byl přítomen také JUDr. XXXXXX, se chtěla s pracovníky odboru majetku, investic a rozvoje domluvit a vyjasnit si jednu věc, že v případě příspěvkových organizací města, kdy má zřizovatel jasný záměr s tím, co chce se svými nebytovými prostory dělat, nebude záměr pronájmu vyhlašován. Podotýká, že jí připadá zbytečné, aby se v těchto případech dělaly zbytečné kličky a celá záležitost se 15 dní, což je doba vyhlášení záměru, prodlužovala, když je všem dopředu jasné, že se prostory nebudou chtít pronajmout nějakému podnikateli. Opakuje, že pokud bude město jasně vědět, že chce mít v nebytových prostorech příspěvkovou organizaci, tak jí skutečně přijde nelogické, aby se záměr pronájmu vyhlašoval, kdy však v následujícím bodu, který se týká pronájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou, byl záměr pronájmu vyhlášen, i když jeho vyhlášení zákon nenařizuje, ba naopak umožňuje v těchto případech záměr nevyhlašovat. Dodává, že předkladatel v materiálu uvedl, že běžné nájemné činí 550 Kč/m 2 /rok na jeden rok, avšak v tomto případě je všem dobře známo, že se jedná o finanční prostředky města, kdy to, co Centrum kultury a vzdělávání Blatná městu zaplatí, je to, co příspěvkové organizaci město dává, a proto jí přijde zbytečné, aby příspěvková organizace platila městu Blatná nějaký vysoký nájem. Uvádí, že však energie se samozřejmě Centru kultury a vzdělávání Blatná budou ročně rozúčtovávat s tím, že si organizace bude muset vše trošku hlídat a snažit se šetřit, avšak v případě nájemného navrhuje, aby bylo schváleno ve výši 11Kč/m 2 /rok. Ing. Flandera souhlasí s paní starostkou, aby nájemné bylo ve výši 1 Kč/m 2 /rok, protože v případě vyššího nájemného by se jednalo pouze jen o přelévání finančních prostředků z jedné kapsy do druhé. Paní starostka podotýká, že tato symbolická výše je i u jiných pronájmů. Uvádí, že se snažila dovolat Ing. Malečkové, která však byla včera na školení a dnes před konáním dnešní schůze nebyla ještě v práci, a proto se dotazuje paní tajemnice, zdali nájem ve výši 1 Kč nevadí z pohledu finančního úřadu. Paní tajemnice odpovídá, že ze začátku byl problém v tom, že by se mělo jednat o cenu obvyklou, protože příspěvkové organizace stejně jako město podávají daňové přiznání, avšak poté byl nový výklad, že pokud se jedná o příspěvkovou organizaci města, takže je to přelévání peněz, takže by symbolické nájemné nemělo vadit. Konstatuje, že nájem ve výši 1 Kč/m 2 /rok je i v případě ostatních příspěvkových organizací, kdy se stanovením symbolického nájemného neměl úřad prozatím žádný problém. Paní starostka opakuje, že tedy navrhuje nájem ve výši 1 Kč/m 2 /rok . Ing. Flandera a pan Srb s návrhem paní starostky souhlasí. Paní starostka tedy nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním výše nájemného 1 Kč/m 2 /rok.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 62/16

Bod č. 5 – Pronájem nebytových prostor (prostor sloužících k podnikání) v domě čp. 436 v Blatné
Paní starostka informuje, že v tomto případě se jedná o pronájem nebytových prostor v Domově s pečovatelskou službou. Uvádí, že původně paní ředitelka Domova pro seniory sdělila, že by si organizace mohla nájem uplatňovat v dotaci a mohla tak na něj získat finanční prostředky od Ministerstva práce a sociálních věcí, avšak následně ji vylekala suma, kterou bude muset organizace platit za energie v předmětném prostoru, protože se jedná poměrně o hodně peněz a to asi o 15 tisíc Kč. Konstatuje, že Domov pro seniory by na tento rok ve svém rozpočtu nenašel finanční prostředky na úhradu nájmu za nebytové prostory v domě čp. 436, jelikož to, co dostala organizace na dotacích, by pro tento rok stačilo pouze na úhradu energie v předmětném prostoru. Podotýká, že paní ředitelka sdělila, že by si organizace o finanční prostředky na úhradu nájmu požádala v dotaci na příští rok, kdy jí osobně však připadá zbytečné, aby pro tento rok radní schválili nájem ve výši 1 Kč/m 2 /rok a příští rok tuto záležitost opětovně, pokud by organizace dostala z dotace finanční prostředky na úhradu nájmu, projednávali a případně se smlouva formou dodatku kvůli zvýšení nájemného měnila. Navrhuje, aby byl schválen nájem ve výši 1 Kč/m 2 /rok, což je stejná výše, kterou Domov pro seniory platí za kancelář v objektu čp. 436, která je naproti předmětnému nebytovému prostoru. Dodává, že je velice ráda, že Mgr. XXXXXXXX tímto směrem uvažovala, avšak domnívá se, že ač myšlenka paní ředitelky byla opravdu dobrá, takže by se vše zřejmě zamotalo více, než je třeba. Pan místostarosta informuje, že má k dispozici vyúčtování v předmětném prostoru za rok 2014, který užívaly dvě osoby, přičemž za ústřední topení byla hrazena částka 5 700 Kč a za teplou vodu částka 6 600 Kč, dále se do vyúčtování započítávají náklady na úklid společných prostor a za vodu, takže náklady na byt v Domě s pečovatelskou službou, ve kterém bydlely dvě osoby, vycházely celkově na cca 20 tisíc Kč. Paní starostka podotýká, že pracovnice pečovatelské služby nebudou v předmětném prostoru 24 hodin denně, avšak na druhou stranu se jich v prostoru bude pohybovat více. Pan místostarosta uvádí, že určitě dojde k poklesu nákladů za vodu a paní starostka doplňuje, že by se mělo ušetřit i na topení. Paní starostka se domnívá, že pokud se radní shodli na tom, že budou nájemné pro své příspěvkové organizace schvalovat ve výši 1 Kč/m 2 /rok, takže by to mělo platit pro všechny případy s tím, že finanční prostředky z dotace, které by město přes příspěvkovou organizaci mohlo v tomto případě získat, pracovnice pečovatelské služby použijí na něco jiného. Ing. Flandera s názorem paní starostky souhlasí. Paní starostka nechává hlasovat o předloženém návrhu usnesení s doplněním výše nájemného 1 Kč/m 2 /rok.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 63/16

Bod č. 6 – Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Blatná – Herlin, kabelová smyčka VN“
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 64/16

Bod č. 7 – Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene „Jindřichovice – XXXXXXXX, parc. č. 27/8“
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 65/16

Bod č. 8 – Ukončení nájemní smlouvy v k.ú. Milčice u Čekanic
Paní starostka uvádí, že z předloženého materiálu je patrné, že by se o pozemek staral následně osadní výbor, jehož členové si chtějí na předmětném místě udělat nějaké turistické zastavení s kapličkou. Konstatuje, že pan XXXXX na předmětném pozemku již nějakou dobu svůj dobytek nepase, a proto již o jeho pronájem nestojí.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 66/16

Bod č. 9 – Schválení SOD
Paní starostka informuje, že se jedná o schválení smluv na tři akce a to konkrétně na opravu části věže na Základní škole J. A. Komenského, dále na fasádu části objektu čp. 212 v ulici Purkyňova a na restaurování Mariánského sloupu. Uvádí, že se jedná ve všech případech o zakázky do 300 tisíc Kč, které by měly být hrazeny z programu regenerace. Podotýká, že se pana Blovského dotazovala na firmy, které jsou navrženy, kdy jí bylo odpovězeno, že na předmětných akcí navržené firmy již většinou dělaly a byla s nimi dobrá zkušenost.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 67/16

Bod č. 10 – Návrh na vyřazení movitého majetku
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 68/16

Bod č. 11 – Žádost o uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě
Paní starostka připomíná, že si město po odkoupení areálu K&K Spedition nechalo areál pojistit, kdy však následně byl předmětný areál bezúplatně předán Technickým službám města Blatné s.r.o. Uvádí, že k uzavření dodatku dochází tedy z důvodu vyřazení areálu K&K Spedition z pojistné smlouvy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 69/16

Bod č. 12 – Žádost o uzavření dodatku č. 8 k pojistné smlouvě
Paní starostka uvádí, že v tomto případě dochází k uzavření dodatku kvůli dobrovolným hasičům a to konkrétně kvůli seznamu pojištěných osob. Ing. Flandera se dotazuje, zda se při každé změně dobrovolných hasičů musí uzavírat smlouva. Paní starostka odpovídá, že každý rok se musí do 30. 10. poslat seznam pojištěných osob, na základě kterého se smlouva formou dodatku upraví. Podotýká, že nyní však pojišťovně trvalo delší dobu, než dodatek s aktualizovaným seznamem pojištěných osob zaslala k podpisu.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 70/16

Bod č. 13 – Žádosti o vstup do pozemků ve vlastnictví Města Blatná
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost firmy ARANEA NETWORK a.s., kterou tvoří bývalá firma Konet s.r.o., o vstup do pozemku a to konkrétně do křižovatky. Uvádí, že pan místostarosta zjistil, že původně předmětná firma měla ještě požadavek, že by chtěla rozšířit rozsah, kam by se trubky a vedení pokládalo, avšak to by nebylo v souladu s projektovou dokumentací, na což byli zástupci firmy ARANEA NETWORK upozorněni. Konstatuje, že se tedy rozsah nikterak neupravuje a vše bude probíhat tak, jak je předloženo v materiálu. Dodává, že bohužel si požadavky začala firma určovat pozdě, přičemž kdyby se bývalo na ně přistoupilo, tak by to pouze jen celou stavbu zpozdilo. Pan místostarosta informuje, že firma přišla s požadavky až ve chvíli, kdy již bylo po územním řízení.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 71/16
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 72/16
Paní starostka uvádí, že v tomto případě se jedná o umístění kanalizační přípojky pro pana XXXXXX, který si koupil objekt Blatenské restaurace, ve které začíná provádět nějaké práce.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 73/16

Bod č. 14 – Návrh na umístění stojanů na kola (pevných překážek) na nám. Míru a tř. J. P. Koubka
Paní starostka informuje, že nyní je předložen k projednání bod týkající se úprav na náměstí Míru a tř. J. P. Koubka. Podotýká, že neustále se řeší, kde bude stát stojan, jaká bude lavička či koš, přičemž tedy vůbec netušila, jak zvedne lidi to, když se chce něco na náměstí udělat. Uvádí, že předmětný materiál předkládá Ing. Valášek a to na základě dohody radních na tom, že by se stojany na kola daly z chodníků pryč a umístily se místo parkovacích míst. Konstatuje, že stojanů na kola na náměstí bude samozřejmě víc, než je zakresleno v materiálu od vedoucího odboru dopravy, protože stojany budou za OD Labuť a dále zůstanou například u kašny, nicméně předmětný materiál se týká vyloženě jendopravních omezení. Bc. Scheinherr se dotazuje na to, kde budou následně umístěny stojany na kola, které jsou v současnosti u OD Labuť. Paní starostka informuje, že za OD Labuť je zelený prostor, jehož část bude vydlážděná, přičemž původně měla být do předmětného prostoru umístěna zatravňovací dlažba, avšak zaměstnankyně z Národního památkového ústavu požaduje, aby byl i v tomto prostoru kamen a vše tak ladilo. Na dotaz Bc. Scheinherra odpovídá, že stojany na kola, které jsou nyní před OD Labuť, budou přesunuty za obchodní dům. Podotýká, že neustále slýchává, že se lidé umisťovat kola do stojanů za OD Labuť nenaučí a že budou svá kola opírat o objekt, avšak od toho je městská policie, jejíž strážníci budou provádět kontroly a budou lidem říkat, aby si kolo o objekt neopírali a umístili jej do stojanu. Bc. Scheinherr informuje, že když jeli nyní lidé na nákup, tak si vždy nechali kolo u obchodu, do kterého chtěli jít. Paní starostka uvádí, že se lidé prostě budou muset naučit si svá kola umisťovat do nově umístěných stojanů, přičemž v současné době někteří lidé opírají kola například i o strom. Pan Srb podotýká, že před každým obchodem stojan na kola není, takže lidé skutečně nechávají kola všude možně, přičemž někdy vznikaly i hádky kvůli tomu, že si někdo nechal kolo u stojanu před nějakým obchodem, avšak šel do obchodu úplně jiného. Konstatuje, že stojany na kola u OD Labuť jsou brány tak, že jsou pro všechny, přičemž na tomto místě stojí kola někdy i přes víkend. Dále poukazuje na to, žev předloženém materiálu je uvedeno, že stojan na kola před obchodem pana Karbana bude umístěn uprostřed parkovacího místa, kdy z jedné strany je vjezd, kde by neměl být problém, ale z druhé strany je parkovací místo, takže když si na něj nějaký řidič se svým vozidlem zaparkuje, tak bude mít následně dle jeho názoru cyklista problém s tím, aby si z této strany kolo do stojanu umístil. Paní starostka informuje, že ze začátku měla myšlenku, že by stojany nebyly oboustranné, ale jednostranné a kola se tedy dávala do stojanu pouze z jedné strany, avšak v současné době jsou dohady, jak stojany vlastně budou vůbec vypadat. Pan Srb podotýká, že si neumí představit, pokud bude na parkovacím místě zaparkované vozidlo, jak bude člověk s kolem šermovat, aby jej ze strany k parkovacímu místu do stojanu umístil.Paní starostka konstatuje, že až se do předmětného místa stojan na kola umístí, tak se následně uvidí, jak se bude lidem kolo do stojanu umisťovat. Připomíná, že se v současné době jedná o zrušení tří parkovacích míst, na nichž by následně byly stojany na kola umístěny. Ing. Flandera uvádí, že on osobně by byl pro, aby se stojan na kola před obchodem pana XXXXXXX umístil po délce chodníku, i když mu není známo, jak by to bylo s bezpečností, když by lidé vyndavali kola ze stojanu směrem do ulice, a jak by na tuto skutečnost nahlížela policie. Opakuje, že podle něj by bylo nejvhodnější, aby byl stojan u chodníku a držáky směřovaly směrem do silnice, protože by lidé ze silnice přijeli, kolo by si do stojanu snadno umístili a zase si jej následně ze stojanu vyndali a mohli pokračovat v jízdě na kole na silnici, avšak jak již zmínil, není mu známo, jak by na tuto záležitost pohlížela dopravní policie. Paní starostka uvádí, že dopravní policie uvedla, aby hlavně místa byla označená sloupky, aby do míst, na kterých budou stojany umístěny, nevjížděli řidiči s vozidly. Podotýká, že původně dopravní policisté požadovali, aby se jednalo o zelené plastové sloupky, avšak nyní sdělili, že do předmětných prostor mohou být umístěny sloupky kovové, aby byly na celém náměstí totožné. Ing. Flandera poukazuje na to, že pokud by byl stojan na kola před obchodem pana XXXXXXX umístěn podél chodníku, takže by se de facto jednalo o stejný systém jako v případě umístění stojanů před řeznictvím XXXXXX, akorát že v prvním případě je podélné stání a s kolem se vychází na silnici a v druhém případě je stání kolmé a vychází se do vjezdu. Paní starostka se domnívá, že se nejlépe vše pozná, až když se stojany na parkovací místa umístí a tedy uvidí se, jak lidé stojany budou využívat s tím, že případně by se umístění stojanů mohlo lidem následně přizpůsobit. Uvádí, že se může tisíckrát vymýšlet, jak se stojany umístí, ale důležité je, aby umístění bylo praktické a lidem vyhovovalo. Podotýká, že se stavaři a architekti dohadovali, že umístění stojanů dle předloženého materiálu není hezké, avšak možná že to není hezké, ale lidé to hezké pro oči někdy nepoužívají a navíc zde je nejdůležitější, aby stojany byly umístěny prakticky a lidé je hlavně využívali. Konstatuje, že nyní je předloženo ke schválení povolení k  tomu, aby byla ubrána tři parkovací místa, přičemž díky zápisu od památkářů se snad dnes již rozhodne, jak stojany budou vypadat a budou se moci objednat, protože zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o. by je zřejmě nedokázali vyrobit. Dodává, že by se mělo jednat o stojany, které mají v horní části rám, o který se kolo zapře. Paní starostka informuje, že na předmětná místa by se vždy umístily dva stojany a to buď vedle sebe či proti sobě, kdy se domnívá, že by nemělo vadit, když by se stojany nejprve postavily tak a poté tak, tedy že by se prostě vyzkoušelo, jaké umístění stojanů bude vhodné. Ing. Flandera se dotazuje, zdali stojany na kola nebudou pevně spojené se zemí, načež paní starostka odpovídá, že stojany se budou do země přidělávat. Ing. Flandera konstatuje, že se budou muset stojany do dlažby zabetonovat. Paní starostka se domnívá, že se stojany budou do dlažby šroubovat. Ing. Flandera oponuje, že do kamenné dlažby se stojany nezašroubují. Paní starostka poukazuje na to, že paní XXXXXXXXXX má stojan na kola před svou provozovnou také přišroubován. Ing. Flandera uvádí, že před provozovnou paní XXXXXXXXXXX je však stojan přišroubován do chodníku a nikoliv do dlažby na silnici, do které se stojan v žádném případě nepřišroubuje. Paní starostka podotýká, že jí však bylo sděleno, že se stojany budou na parkovací místa šroubovat. Ing. Flandera konstatuje, že to je nesmysl, protože pokud by se stojany přidělaly do kostek, tak když by s nimi někdo několikrát zalomcoval, tak stojan odnese i s kostkou. Informuje, že je tedy hloupost, aby se do dlažby stojany šroubovaly, kdy dle jeho názoru se bude muset v předmětném místě vždy zabetonovat nějaký železný kousek plechu, ke kterému se stojany následně přišroubují, ale určitě nebudou stojany k dlažbě pouze jen přišroubované. Pan místostarosta konstatuje, že prozatím nejsou vybrány ještě ani stojany, přičemž nyní se jedná o schválení jejích umístění namísto parkovacích míst. Navrhuje tedy, aby byl předmětný materiál schválen s tím, že se radní k projednání konkrétního umístění stojanů mohou v budoucnu ještě vrátit. Ing. Flandera uvádí, že by ještě nechal ověřit, zda by policistům nevadilo, když by stojan na kola před obuví pana Karbana byl umístěn podél chodníku. Pan místostarosta konstatuje, že si nechá stanovisko dopravní policie k návrhu na umístění stojanu podél chodníku zjistit. Ing. Flandera uvádí, že má pan Srb pravdu v tom, že pokud nebude ještě jeden sloupek umístěn u chodníku, takže lidé budou s auty couvat k sloupku, co jen to půjde, takže se pak může klidně stát, že někdo jízdním kolem do auta narazí a budou z toho akorát problémy. Pan Srb se dotazuje, kolik míst na kola ve stojanu bude, načež paní starostka odpovídá, že na každé parkovací místo bude umístěno až dvanáct míst a za OD Labuť se počítá až s dvacetičtyřmi místy s tím, že kvůli dotaci není počet úplně přesný. Paní starostka dále konstatuje, že je také otázkou, zda město nějakou dotaci obdrží, kdy pokud město dotaci neobdrží, tak bude počet míst stanoven radními podle toho, jak bude potřeba. Ing. Flandera se domnívá, že v případě stojanů na kola za OD Labuť budou lidé nadávat na to, že nebudou míst svá kola schovaná pod střechou. Pan místostarosta poukazuje na to, že když byly stojany na kola umístěny na náměstí, tak kola pod střechou také nebyla. Dále uvádí, že se mu umístění stojanu na kola před OD Labuť vůbec nelíbí. Ing. Flandera konstatuje, že samozřejmě souhlasí s tím, aby se stojan na kola za OD Labuť přemístil, avšak pouze jen sdělil argument, který lidé následně budou mít. Pan místostarosta se domnívá, že si lidé vymyslí ještě další argumenty a to například ten, že nevidí na své kolo z obchodního domu či odjinud. Uvádí, že je však zapotřebí prostor před OD Labuť nějakým způsobem zkulturnit, takže se lidé budou muset svá kola do stojanů, které budou přemístěny za obchodní dům, naučit umisťovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 74/16

Bod č. 15 – Projednání návrhů a doporučení dopravní komise
Paní starostka informuje, že na jednání dopravní komise byla přítomna ona, pan místostarosta a Ing. Flandera, a proto se dotazuje ostatních radních, zda mají k předmětnému materiálu nějaké dotazy. Uvádí, že radní možná zarazil bod týkající se křižovatky u Myslivny, přičemž k této záležitosti sdělí jen tolik, že jí Ing. Valášek vypracoval dopis na Ředitelství silnic a dálnic, ve kterém je položen jednak dotaz na to, zda by v případě křižovatky u rybníka Sladovna Ředitelství silnic a dálnic přistoupilo na studii, která je zpracovaná, tedy že by se kus rybníku zavezl a předmětná křižovatka se jakoby narovnala, a dále dotaz na to, jakým způsobem chce organizace řešit křižovatku u Myslivny a zda by byla možná varianta vybudování kruhového objezdu. Podotýká, že město však již nyní ví, že technicky není možné křižovatku u Myslivny řešit realizací kruhového objezdu, takže očekává, že jí na dopis bude odpovězeno, že realizace kruhového objezdu v předmětné křižovatce není v žádném případě možná. Konstatuje, že následně poté však vyvolá jednání se zástupci z Ředitelství silnic a dálnic a bude se jich dotazovat na jejich názor na to, pokud by město chtělo na křižovatku u Myslivny umístit světelné signály. Poukazuje na to, že v předmětném materiálu je napsáno, což je bohužel pravda, že by náklady na pořízení světelných signálů a jejich provoz hradilo město. Dodává, že sdělila pracovním odboru majetku, investic a rozvoje, že jsou v současné době v IROPU vypsané na dopravu nějaké dotace, takže pokud by město mělo od Ředitelství silnic a dálnic napsáno, že jinou úpravu křižovatky nepodpoří, tak by se začalo zjišťovat, zda by bylo možné dosáhnout na nějaké finanční prostředky z vyhlášených výzev právě na pořízení světelné signalizace. Paní starostka informuje, že Ing. Valášek a pan Blovský zjistili, že náklady na pořízení světelných signálů by byly ve výši přibližně 3 miliony Kč, což je opravdu velmi vysoká částka, pokud by se tedy městu nepodařilo sehnat nějakou dotaci a muselo veškeré náklady hradit ze svých prostředků, nicméně předmětná křižovatka je dle jejího názoru úplně tristní. Bc. Scheinherr se dotazuje na to, zda je jisté, že by se kruhový objezd do předmětného místa skutečně nevešel, a zda se tedy prováděla nějaká studie. Paní starostka podotýká, že jí všichni tvrdí, že by se kruhový objezd na předmětné místo nevešel. Ing. Flandera vysvětluje, že kruhový objezd není možné na předmětné křižovatce realizovat, protože tam vadí most, který má svou patku a uložení, a se kterým nikdo nehne. Uvádí, že v případě, že by se kruhový objezd posunul jakoby směrem dovnitř, tak by se na předmětné místo vešel pouze v případě, že by se zboural objekt Myslivna, která je zaprvé v majetku zámku a zadruhé je památkově chráněná. Paní starostka konstatuje, že více vadí Ing. Flanderou zmíněný druhý důvod. Bc. Scheinherr se dotazuje, zda by nebylo možné pohnout s mostem. Ing. Flandera odpovídá, že by se jednalo o vysoké náklady, na které by nikdo žádné finanční prostředky nedal, protože se skutečně jedná o desítky a možná stovky milionů Kč. Dále konstatuje, že vždy když se o této záležitosti hovořilo, tak jako argument byl vždy použit obchvat Blatné, který ale nikdy nebude. Paní starostka uvádí, že je zvědavá, jak jednání s předmětnou institucí, se kterou bude jednat poprvé, bude probíhat. Pan místostarosta se domnívá, že bude trvat rok, než se paní starostka na jednání k zástupci z Ředitelství silnic a dálnic dostane. Paní starostka konstatuje, že na předmětnou křižovatku nekouká z pohledu řidiče ale z pohledu chodce, kdy tedy žádný chodec u křižovatky přes přechody pro chodce nechodí, protože je to velmi nebezpečné a lidé tak raději přecházejí u XXXXXXX, což je za smrky v ulici Písecká směrem na Písek, anebo až naproti ulici V Jamkách. Podotýká, že děti mají dokonce od rodičů zakázáno, aby přes přechody pro chodce u křižovatky přecházely. Uvádí, že druhá věc je ta, že řidiči jezdí ulicí V Jamkách či kolem rybníka Sladovna, aby nemuseli vjíždět do křižovatky z ulice Jiráskova, protože ten, kdo není dobrý řidič, se bojí do křižovatky vjet a raději čeká do té doby, než skutečně žádné auto nikde nevidí jet.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 75/16

Bod č. 16 – Žádost o souhlas se změnou pořadatele farmářských trhů
Paní starostka uvádí, že je předložen ke schválení nový pořadatel farmářských trhů a to paní XXXXXXX XXXXXXXX. Konstatuje, že jednání s paní XXXXXXXX probíhala přes pana místostarostu, kdy chvíli trvalo, než si paní XXXXXXXX vše vyjasnila s panem XXXXXXX, každopádně vše dobře dopadlo a paní XXXXXXXX by tedy začala od 12. 3. 2016 trhy provozovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 76/16

Bod č. 17 – Žádost o souhlas s uzavírkou a objízdnými trasami
Paní starostka informuje, že Ing. Valášek je velice pečlivý a chce, aby bylo vše včas připravené, aby následně na hlavu města nešla třeba nějaká omezení, proč se křižovatka neudělala včas.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 77/16

Ing. Flandera předesílá k právě schválenému bodu, že bude zapotřebí, aby v době úpravy křižovatky byla instruována městská policie i státní policie, aby řádně kontrolovaly dodržování všech přechodných dopravních ustanovení, která budou, protože pokud se dopravní ustanovení dodržovat nebudou, tak to bude masakr. Opakuje, že je skutečně třeba opravdu všechny zákazy stání, které z uzavírky vyplynou, a vše ostatní důsledně kontrolovat a vyžadovat dodržování všech přechodných ustanovení. Uvádí, že bude například nutné provádět měření na dodržování nejvyšší povolené rychlosti 30 km/h v ulici Šilhova a i na dalších místech, kterými bude vedená objížďka. Paní starostka konstatuje, že uzavírkou křižovatky určitě nějaké problémy vzniknou. Ing. Flandera dává paní starostce zapravdu s tím však, že je zapotřebí, aby policisté se zvýšenou kontrolou dopředu počítali. Paní starostka informuje, že v měsíci dubnu bude přizván na schůzi Rady města Blatná npor. Mgr. Bc. Čelakovský, takže se domnívá, že by mu tuto záležitost radní mohli osobně sdělit.

Bod č. 18 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 3/2015
Paní starostka informuje, že občas se na farmářských trzích nalévá svařák či jiné alkoholické nápoje, a proto si paní XXXXXXXX požádala o výjimku ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích, aby nebyla nikterak limitována.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 78/16

Bod č. 19 – Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2015
Paní starostka uvádí, že se pan XXXXX snaží, aby měl již vše v pořádku, a proto doporučuje předmětné žádosti vyhovět.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 79/16

Bod č. 20 – Žádost o schválení smlouvy o výpůjčce
Paní starostka informuje, že podepsat smlouvy a převzít radiostanice pojede do Českých Budějovic dne 8. 3. 2016.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 80/16

Bod č. 21 – Žádost o schválení darovací smlouvy o převodu movitých věcí
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 81/16

Bod č. 22 – Žádost o finanční příspěvek na akci „Den moderní techniky“
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost Středního odborného učiliště, přičemž v podstatě ona sama navedla pana Ing. XXXXX k tomu, aby předmětnou žádost podal. Uvádí, že ji pan ředitel nejdříve oslovil s tím, co Střední odborné učiliště, Blatná plánuje, což se jí velice líbilo. Konstatuje, že je vidět, že se škola skutečně snaží, aby si děti na škole nějakým způsobem udržela a nalákala děti nové. Podotýká, že Střední odborné učiliště má již nasmlouvané firmy, které se akce zúčastní, kdy mimo jiné byly osloveny i Technické služby města Blatné s.r.o. Domnívá se, že toto je skutečně dobrá cesta, jak dětem studium nějakým způsobem oživit. Dodává, že panu řediteli sdělila, aby si o finanční příspěvek škola požádala s tím, že ona určitě jeho poskytnutí bude podporovat.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 82/16

Bod č. 23 – Žádost o příspěvek na dětská loutková představení v Poli
Paní starostka uvádí, že není nakloněna tomu, aby se předmětné žádosti, která jí připadá velmi amatérská, vyhovělo, protože obdobná divadla pořádá v Blatné Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Podotýká, že jí není známo, kolik blatenských lidí na představení do Pole jezdí, nicméně se domnívá, že si pan XXXXXX mohl přečíst pravidla, podat žádost do 30. 9. a pokusit se získat finanční prostředky přes dotaci na individuální účely. Konstatuje, že ona osobně tedy nesouhlasí s tím, aby byl příspěvek na dětská loutková představení v Poli poskytnut s tím, že pokud tedy nebude příspěvek radními schválen, tak se do odpovědi žadatelům napíše, aby si pro příští rok zkusili podat žádost o dotaci právě dle pravidel pro poskytování dotací na individuální účely. Pan místostarosta uvádí, že také nesouhlasí s tím, aby bylo předmětné žádosti vyhověno. Paní starostka nechává hlasovat o neschválení předmětné žádosti o poskytnutí daru.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 83/16

Bod č. 24 – Žádost o dotaci z rozpočtu města Blatná v roce 2016
Paní starostka informuje, že se jedná o žádost Nadace pro transplantace kostní dřeně a poukazuje na to, že jako další bod v programu následuje žádost o finanční prostředky od Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a dále od Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Uvádí, že k těmto třem žádostem podá jednotnou informaci. Domnívá se, že by si radní měli stát pevně zatím, že jsou schválena nějaká pravidla pro individuální dotaci, která by měla být dodržována s tím, že pouze ve výjimečných případech by se mohly nějaké finanční prostředky poskytnout ještě nad rámec pravidel. Konstatuje, že ona osobně bude souhlasit s poskytnutím mimořádného daru pouze v případě, když někdo zorganizuje něco, s čím nemohl dopředu počítat, jako byl například projekt Středního odborného učiliště, které si akci vymyslelo o vánocích. Dodává, že se ve všech třech případech jedná o nadace či ústavy, které fungují již nějakou dobu a vždy jednou za čas rozešlou všem dopis, ve kterém žádají o finanční prostředky, a čekají, že když zahrají na notu, že jsou nějaká sociální služba, takže finanční prostředky dostanou. Paní starostka informuje, že ona sama v minulosti nejméně dvakrát odepisovala na žádost Domova sv. Josefa v Žirči, že zde existuje nějaký systém, kdysi nazývaný veřejná finanční podpora, nyní tedy individuální dotace, na základě kterého si může zařízení o finanční prostředky požádat. Uvádí, že však organizace nejsou schopny pochopit, že si úřad musí finanční prostředky do rozpočtu nějakým způsobem dopředu připravit. Konstatuje, že by tedy předmětné žádosti nerada podporovala s tím, že by se všem subjektům odepsalo, aby si prostudovaly pravidla pro poskytování dotací na individuální účely a případně se pokusily podat žádost do 30. 9. tak, aby se prostředky mohly do rozpočtu na příští rok připravit. Ing. Flandera upřesňuje, že subjekty musí stanovený termín dodržet s tím, že pokud jej dodrží, tak se následně může o poskytnutí nějakých finančních prostředků uvažovat, přičemž když termín nebude dodržen, tak subjekt žádnou dotaci nedostane. Paní starostka podotýká, že vůbec nepolemizuje nad tím, že subjekty za sebou mají nějaké úspěchy a že dělají smysluplnou činnost, avšak jsou stanovena nějak pravidla, která by se měla dodržovat. Ing. Flandera uvádí, že se jedná pouze o pohodlnost žadatelů. Pan Srb konstatuje, že zařízení zkouší prostředky získat, kdy záleží pouze na radních, zdali nějaké finanční prostředky žadatelům poskytnou či nikoliv. Paní starostka se dotazuje, zdali radní souhlasí s tím, aby finanční prostředky byly poskytovány pouze ve výjimečných případech s tím, že by se tedy předmětným žadatelům odpovědělo, aby se pokusili do 30. 9. podat žádost o dotaci na individuální účely na rok 2017. Ing. Flandera souhlasí s paní starostkou, která nechává hlasovat o neschválení poskytnutí dotace.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 84/16

Bod č. 25 – Žádost o schválení darů pro Základní školu T. G. Masaryka Blatná
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 85/16

Bod č. 26 – Jmenování členů konkurzní komise pro konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy J. A. Komenského Blatná
Paní starostka informuje, že dne 6. 4. 2016 bude radním předloženo ke schválení vyřazení žádostí uchazečů, které nebudou splňovat podmínky či ve kterých budou nějaké nedostatky s tím, že samotné výběrové řízení by mělo proběhnout dne 19. 4. 2016. Ing. Flandera se dotazuje, zdali je určen termín nástupu nového ředitele, načež paní starostka odpovídá, že datum nástupu je od 1. 7. 2016, což bylo uvedeno i v podmínkách výběrového řízení. Paní starostka uvádí, že samozřejmě může nastat situace, že nebude nikdo vybrán anebo že dotyčný nebude moci nastoupit například z nějakých osobních důvodů od 1. 7. 2016, kdy se však v tomto případě domnívá, že pokud by se jednalo o člověka, o kterého by se skutečně velice stálo, takže by nebylo nic proti ničemu, aby po nějakou dobu a to například přes prázdniny řídila školu zástupkyně ředitele a nástup nového ředitele byl posunut. Konstatuje, že by však o této variantě zatím nerada uvažovala, protože by samozřejmě byla raději, kdyby nový ředitel mohl od 1. 7. 2016 nastoupit. Ing. Flandera souhlasí s tím, že by se termín nástupu skutečně měl směřovat k 1. 7. 2016. Paní starostka podotýká, že se kolem předmětného výběrového řízení šíří mnoho fám, kdy však až se někdo na vedoucí pracovní místo ředitele schválí, tak fámy určitě ještě trošku více nabydou. Uvádí, že Mgr. XXXXXX si jako pedagogického pracovníka do konkurzní komise vybraly hlasováním samy učitelky Základní školy J. A. Komenského Blatná. Konstatuje, že se domnívala, že by v konkurzní komisi měl být současný ředitel školy, a proto byla nejprve oslovena paní Mgr. XXXXXXXX, která však sdělila, že u výběrového řízení vůbec nechce být.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 86/16

Bod č. 27 – Žádost Domova pro seniory Blatná o schválení přijetí daru
Bez připomínek.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 87/16

Bod č. 28 – Žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Oblastní organizace Strakonice o finanční příspěvek na provoz kanceláře
Paní starostka nechává hlasovat o neschválení poskytnutí příspěvku.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 88/16

Bod č. 29 – Žádost Domova sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem o finanční podporu
Paní starostka nechává hlasovat o neschválení poskytnutí finanční podpory.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Neschváleno. Usnesení č. 89/16

Bod č. 30 – Nabídka majetku Domova pro seniory Blatná
Paní starostka nechává hlasovat o nepřijetí nabídky majetku a o schválení vyřazení a likvidace nabízeného majetku.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 90/16

Bod č. 31 – Kácení dřevin na území města, k.ú. Blatná, obec Blatná
Paní starostka informuje, že první strom navržený k pokácení se nachází za OD Labuť, druhý strom v ulici Holečkova, slivoně jsou u cesty v ulici Vrbenská, olše se nachází u Roudenského rybníka a poslední strom, který je navržen na pokácení, je lípa v osadě Hněvkov. Uvádí, že dnešního dne se půjde s Bc. Červenou podívat za OD Labuť, kde bude provedena náhradní výsadba s tím, že jí již dotyčná pracovnice přinesla ukázat návrh, jak by náhradní výsadba mohla na předmětném místě vypadat. Podotýká, že zřejmě na tuto obchůzku budou přizváni i památkáři. Konstatuje, že Bc. Červená navrhuje, aby se za OD Labuť vysadila katalpa, což by dle jejího názoru vypadalo velice pěkně, protože se jedná o kvetoucí strom, který by prostor trošku oživil, a který navíc svou korunou připomíná stromy na náměstí. Dodává, že také jednala s panem Blovským o tom, že by se daly pryč cedule, ve kterých má pan XXXXXX umístěné inzeráty. Paní starostka informuje, že k předmětným cedulím lidé chodí, a proto pan Blovský bude jednat s panem XXXXXXX, zda by stál o to, aby se vitrína přemístila na nějaké jiné místo, protože žádné povolení na umístění vitríny panu XXXXXXXXX nebylo vydáno, kdy vitrína, která je ve velmi špatném stavu, stojí v předmětném místě již léta. Poukazuje na to, že dále jsou vedle vitríny, kterou využívá pan XXXXXX, ještě vitrína Technických služeb města Blatné s.r.o. a vitrína pana XXXXX z cestovní kanceláře XXXX, který má však na její umístění povolení, takže v tomto případě bude vyjednávání o jejím přemístění trošku složitější. Domnívá se, že pokud chce město dát do předmětného prostoru finanční prostředky a trochu jej oživit, takže jsou jednání s panem XXXXXX a panem XXXXXXX nezbytná. Podotýká, že se radní musí samozřejmě připravit na to, že lidé budou opět tyto změny kritizovat. Pan místostarosta připomíná, že před OD Labuť se chce umístit informační tabule Centra kultury a vzdělávání Blatná, které ji v současné době má ze strany obchodního domu, a která je pěkná, takže by možná šlo domluvit s panem XXXXXXX, aby si následně inzeráty dával do vitríny, kterou nyní stále využívá příspěvková organizace. Ing. Flandera konstatuje, že by šla využít i stěna schodiště u chodníku, kdy se domnívá, že majitel objektu, kterým je Jednota spotřební družstvo ve Volyni, by proti umístění vitrín na stěnu objektu nic neměl a navíc by to bylo určitě vzhlednější než reklamy, které v současné době na stěně jsou. Paní starostka uvádí, že by se vitríny mohly umístit na objekt z té strany, co budou umístěny stojany na kola. Ing. Flandera podotýká, že by již bylo jedno, na kterou stranu objektu by byly vitríny umístěny, nicméně mu připadá velice vhodné, aby vitríny byly přidělány právě na stěnu objektu OD Labuť. Paní starostka konstatuje, že v současné době se bude řešit to, jaké stromy se za OD Labuť vysadí, kdy se tedy nebude jednat úplně jen o nějaké plácnutí s tím, že se prostě nějaké koupí, protože Bc. Červená má vše rozkreslené a opravdu se snaží, aby náhradní výsadba nějak vypadala. Ing. Flandera uvádí, že je jedině dobře, když výsadba dostane nějaký smysl a nějaký řád, přičemž právě proto se Bc. Červená přijímala, aby si každý nevymyslel, že se mu líbí nějaký strom a ten se do prostoru vysadil a za 20 let, když ne dříve, s ním byly akorát problémy.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 91/16

Ing. Flandera se dotazuje, zdali se dřevo nějakým způsobem podle pořadníku prodává, načež paní starostka odpovídá, že ano s tím, že pořadník vede pan XXXXXXX. Pan místostarosta podotýká, že v současné době je v pořadníku více než 80 zájemců a to kvůli výzvě, která byla otištěna v Blatenských listech. Ing. Flandera konstatuje, že mají však radní argument, kde dřevo je a komu se prodalo, protože jdou kolem této záležitosti fámy, že si vozí každý dřevo domů, takže je skutečně rád, že má město na prodej dřeva systém, který nějakým způsobem funguje. Pan místostarosta dodává, že dřevo z pokácených stromů je umístěno v areálu K&K Spedition.

Bod č. 32 – Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – Územní plán Blatná
Paní starostka konstatuje, že je úsměvné, že se částka nejprve dodatkem č. 1 vypustila a nyní se má opět dodatkem č. 2 do nabídkové ceny zařadit. Dále poukazuje na to, že součástí materiálu je také harmonogram postupu prací. Ing. Flandera uvádí, že jej pouze fascinuje to, že si Krajský úřad něco vymyslí a město to musí zaplatit. Paní starostka podotýká, že městu nic jiného, než zvýšenou cenu díla uhradit, nezbývá. Informuje, že ji v harmonogramu potěšilo v etapě 4 datum srpen 2016, kdy tedy doufá, že se k tomuto datu skutečnost přiblíží. Ing. Flandera informuje, že právě vyhodnocením předpokládaných vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území se zpracování zdrží. Paní starostka uvádí, že požádala pracovníky odboru výstavby a územního plánování, aby připravili materiál do Zastupitelstva města Blatná, ve kterém bude opětovně zastupitelům předmětný harmonogram připomenut, aby si nemysleli, že tato záležitost neleží jen v šuplíku, ale že se v ní neustále nějaké kroky dělají. Konstatuje, že do materiálu na zasedání bude také zapracováno, jaké kroky se v územním plánu dělají a jaká bude návaznost. Podotýká, že slyšela, že se do územního plánu něco namalovalo, a že to nyní leží v šuplíku a nikdo s tím nic nedělá, ale jí je moc dobře známo, jak Mgr. Peterka na územním plánu neustále pracuje, stále čeká na nějaké vyjádření a nemůže se pohnout dál, a proto chce, aby zastupitelům byl materiál o pořizování územního plánu Blatná zpracován.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 92/16

Bod č. 33 – Petice občanů osady Čekanice
Paní starostka informuje, že petici jí přinesl předseda osadního výboru pan XXXX s tím, že jsou lidé skutečně velmi znepokojeni, že do osady jezdí policie, nikdo ale situaci neřeší, a že pan XXXXXXX týrá zvířata. Uvádí, že na její dotaz jí bylo na Policii ČR sděleno byť telefonicky, tedy písemně tuto informaci nemá, že Policie ČR nemá ani jeden záznam o tom, že by v osadě Čekanice něco řešila, natož pokousání psem a že o panu XXXXXXXX ví, protože je problematický, ale úplně z jiných důvodů, než že by mu po vsi pobíhali psi. Podotýká, že jí bylo zástupcem z Policie ČR sděleno, že pan XXXXXXX je svůj, je to takový samorost, a že ve vsi asi není úplně oblíbený. Dále zástupce uvedl, že možná v osadě Čekanice policisté někdy na základě anonymního oznámení o nějakých pobíhajících psech byli, ale že nikdo neví, jestli se jednalo o psy zrovna pana XXXXXXX. Konstatuje, že jí pan XXXX sdělil, že v osadě byla také opakovaně Městská policie, avšak ta má pouze jen jeden záznam o tom, že by v Čekanicích byla a to ze srpna 2014, kdy tam řešila nějakou mrtvou kozu či ovci, co tam ležela, ale vůbec neřešila pobíhající psy. Dodává, že v záznamu městské policie je napsáno, že pan XXXX byl poučen o tom, jak může v celé záležitosti postupovat, pokud se domnívá, že pan XXXXXXX týrá zvířata, a to tedy tak, aby tuto domněnku nahlásil na odboru životního prostředí. Paní starostka informuje, že se trošku zlobila, protože městská policie nemá co koho poučovat, ale pokud si myslí, že dochází k nějakému přestupku, tak to má tedy dotáhnout ona sama do konce, a proto se domluvila se strážníky městské policie, že pro příště již nebudou lidi poučovat o tom, co mohou udělat, protože oni sami mohou z moci úřední nějaký podnět dát. Podotýká, že minulý týden byl pan Poisl z odboru životního prostředí s pracovníky z veterinární správy na kontrole u pana XXXXXXX, přičemž výsledek kontroly zatím není ještě k dispozici v písemné podobě, ale závěr je takový že má pan XXXXXXX hodně ovcí, koz a 4 psy, ale že se pracovníci, kteří kontrolu prováděli, nedomnívají, že by se jednalo o týrání zvířat, protože zvířata měla seno, vodu, nebyla přivázána a žádní psi dotyčného pána po vsi nepobíhali. Konstatuje, že jí pan XXXXX sdělil, že v době, kdy byla prováděna kontrola, po vsi běhali úplně jiní psi než psi pana XXXXXXX. Uvádí, že je pan XXXXXXX možná svůj, je ho možná dost a s lidmi ze vsi nevychází, avšak na základě takových svých pátrání, kdy se všude možně dotazovala, nezjistila nikde žádný důkaz, že je pravdou to, co občané osady uvedli v petici, tedy že by psi pana XXXXXXX někoho pokousali a že by se někdy někdo v souvislosti s pokousáním ošetřoval. Dodává, že se skutečně nikde nedopátrala toho, že by někdy někdo pokousání psem pana XXXXXXX oficiálně řešil. Paní starostka konstatuje, že dnešního dne se zúčastní od 18:00 hodin veřejné schůze osady, na které chce občanům osady sdělit, že pokud se domnívají, že pan XXXXXXX porušuje obecně závaznou vyhlášku města tím, že nemá psy zajištěné anebo že nějakým způsobem ohrožuje lidi ve vsi, takže je zapotřebí vše dotáhnout do konce a zavolat buď městskou či státní policii. Informuje, že nyní je další stížnost na parkování v ulici Nad Lomnicí, kdy na ní ve městě lidé spustili, proč s touto záležitostí město nic nedělá, kdy však ona následně zjistila, že nikdo žádné podání oficiálně neučinil, protože nikdo se pod nic nechce podepsat, aby se o tom náhodou lidé z bytového domu nedozvěděli a následně se na dotyčného nezlobili. Uvádí, že si jí lidé stěžovali na to, jak je možné, že strážníci městské policie o problému s parkováním neví, a proč tedy v předmětném místě nejsou 24 hodin denně a situaci nesledují. Podotýká, že jestliže někdo chce, aby se někdo potrestal, protože něco porušuje, tak ten někdo holt bude muset jít či zvednout telefon, učinit podání a vše dotáhnout do konce. Paní starostka informuje, že strážníci městské policie budou poučeni tak, že jakmile jim někdo z Čekanic zavolá, takže do osady pojedou, stejně tak jako do jakékoliv jiné osady, nebudou nikomu radit, aby si někam došel, ale sami záležitost dotáhnou do konce. Uvádí, že se s Ing. Valachovou shodla na tom, že na předmětný dokument nelze úplně nahlížet jako na petici, spíše se jedná o takové vyjádření občanů osady. Konstatuje, že na dnešní veřejné schůzi tuto záležitost s občany osady projedná s tím, že na další schůzi bude radní informovat o tom, jak veřejná schůze probíhala. Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali může policie psy volně pobíhající po osadě odchytnout a odvést. Paní starostka odpovídá, že městská policie může psa, který volně pobíhá, odchytnout a odvést do záchytných kotců, kdy se následně čeká na to, zda si ho majitel vyzvedne. Podotýká, že se v případě, když na veřejném prostranství volně pobíhá pes, jedná o porušení vyhlášky, které lze postihovat jako přestupek. Uvádí, že žádná z místních institucí neví, že by po vsi běhali psi právě pana XXXXXXX. Domnívá se, že po vsi zřejmě běhá pes, jaký chce a komu zrovna uteče, ale za vše může jen pan XXXXXXX. Konstatuje, že se pana XXXXXXX nechce stejně tak jako nikoho jiného zastávat, avšak ona nezjistila a nedohledala žádné důkazy, že by psi pana XXXXXXX po vsi volně pobíhali a že by někomu ublížili. Dodává, že tedy na příští schůzi podá informaci o tom, jak v osadě pochodila, kdy je však možné, že na schůzi bude přítomna jen ona s panem XXXXX, protože ten jí uvedl, že se domnívá, že jsou lidé silní za vraty, ale že když jim řekne, že se situace bude řešit na schůzi, takže na ni nakonec nepřijedou.
Hlasování: 5 – 0 – 0. Usnesení č. 93/16

Informace: a) Poskytování účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí – Paní starostka uvádí, že pan XXXXXXX předkládá informaci o tom, že by se mohl koupit nový vůz pro místní dobrovolné hasiče. Konstatuje, že pan XXXXXXX zpracoval předmětný materiál na její popud, kdy však došlo k určitému šumu a to možná i z její strany, protože sdělila panu XXXXXXXX, aby připravil materiál o tom, že nějaký takovýto dotační titul existuje, aby do něj uvedl všechna pro a proti, dále do něj napsal, zda dobrovolní hasiči stojí o to, aby město dotaci podalo či nikoliv a kolik finančních prostředků by byla spoluúčast města. Informuje, že jí však pan XXXXXXX včerejšího dne sdělil, že jestliže budou radní s podáním žádosti o dotaci souhlasit, takže ji okamžitě vyplní, protože se žádost musí rychle podat. Dodává, že panu XXXXXXXX sdělila, že se rychle nic vyplňovat nebude, že nechá dnes radními materiál projednat s tím, že pokud se radní vyjádří tak, že se jedná o zajímavý dotační titul a podání žádosti o dotaci doporučí, takže nechá materiál zpracovat ještě do Zastupitelstva města Blatná a to na usnesení, jako je to u všech ostatních dotací, jehož součástí bude také to, že zastupitelé souhlasí se spoluúčastí. Paní starostka informuje, že informace o tom, že je vypsán dotační titul, není vůbec k ničemu, k ničemu nikoho nezavazuje, přičemž pokud by nyní vyplněnou žádost podepsala, tak by ona sama pak nakonec ještě musela 2,5 milionu Kč platit ze svého, takže jí to vše trošku přišlo nedotažené do konce. Uvádí, že se společně s panem místostarostou dotazovala na to, co bude se stávajícím vozidlem hasičů, kdy se tedy domnívá, že dobrovolní hasiči nemají tolik zásahů, aby potřebovali mít dvě auta. Podotýká, že z jejího pohledu nejsou hasiči jednotní ani uvnitř jednotky, protože starší hasiči by si chtěli stávající vozidlo ponechat, protože je větší a mají k němu přímo osobní vztah, avšak mladší hasiči by chtěli samozřejmě auto nové. Konstatuje, že panu XXXXXXXX sdělila, aby si hlavní hasiči, protože jednotka prý nemá výbor, sedli a napsali písemné vyjádření, zda koupi nového vozu podporují a co případně udělají se stávajícím vozidlem, protože se domnívá, že tato otázka na zasedání Zastupitelstva města Blatná určitě zazní. Ing. Flandera informuje, že věří tomu, že existují menší jednotky, pro které by bylo stávající vozidlo Sboru dobrovolných hasičů Blatná ještě zlaté oproti tomu, co třeba ony mají. Paní starostka uvádí, že argument, že je vozidlo neprodejné, který včera slyšela, ji absolutně nezajímá. Pan místostarosta připomíná, že repase vozidla stála částku 1 200 tisíc Kč, ze které hradilo město 900 tisíc Kč. Ing. Flandera konstatuje, že to není zas až tak dlouho, kdy se repase prováděla. Pan místostarosta informuje, že repase byla provedena před třemi lety, kdy se tedy domnívá, že stávající vozidlo určitě prodejné je. Ing. Flandera uvádí, že se jednalo o kompletní repasi celého auta, přičemž pan místostarosta upřesňuje, že vyjma motoru se skutečně provedla repase celého auta. Paní starostka podotýká, že je vše prezentované tak, že je stávající vozidlo na odpis, což určitě není. Konstatuje, že na setkání, které se uskutečnilo v Blatné, Mgr. Zimola prezentoval vše tak, že je nyní ruka otevřená a že každý hloupý, kdo si o finanční prostředky na pořízení cisternové automobilové stříkačky nepožádá. Informuje, že včerejšího dne vedení města poslouchalo od
pana XXXXXXXX, jak si o dotaci žádá Volyně či Vodňany, avšak nejedná se o sto tisíc Kč ale o miliony Kč. Uvádí, že pokud dobrovolní hasiči neřeknou, že staré vozidlo prodají, tak pro podání dotace ruku nezvedne, protože si myslí, že dvě auta mít místní jednotka nemusí. Ing. Flandera souhlasí s paní starostkou s tím, že to je jedna věc a druhá věc je ta, že jsou zde profesionální hasiči, kteří mají také nějaké vybavení, které by měl pořizovat de facto stát a ne město. Informuje, že dobrovolní hasiči jezdí i na profesionálních strojích, takže vše není pouze o tom, že dobrovolní hasiči mají jednu starou stříkačku a je třeba se koukat na to, jaké vybavení má celý hasičský záchranný sbor, který má nový Mercedes a Tatru, kvůli které se musela zvětšovat garáž, aby vůbec bylo možné do ní zajet. Uvádí, že je skutečně na velkém zvážení, zda novou cisternu pořizovat, přičemž aby se nakonec auto nekupovalo jenom proto, že chce někdo zjednodušeně řečeno drahou hračku. Paní starostka opakuje, že bude ještě chtít vyjádření od Sboru dobrovolných hasičů, kdy se domnívá, že jejich stanovisko bude padesát na padesát a že se z něj příliš nevyčte, avšak na druhou stranu bude alespoň vidět, jak se hasiči k této záležitosti staví, a následně nechá materiál zpracovat na zasedání Zastupitelstva města Blatná. Ing. Flandera konstatuje, že před třemi lety město nainvestovalo do stávající vozidla téměř milion Kč, takže když se nyní uvádí, že je vozidlo k ničemu, tak pak nevidí jediný důvod, proč se repase dělala a zda se tedy jednalo o vyhozené peníze. Poukazuje na to, že vynaložení milionu Kč není něco, co by mělo vydržet rok či tři roky. Dotazuje se, kolik zásahů hasiči od doby, co město necelý milion Kč investovalo, s předmětným autem měli. Paní starostka uvádí, že jí pan XXXXXXX sdělil, že se do auta pořád dávají finanční prostředky, a proto se jej dotazovala na to, kolik opravy vozidla stojí, což se však nedozvěděla, protože by se to údajně špatně dohledávalo, jelikož spousta věcí si dělají na koleni, avšak takto to dělají všichni dobrovolní hasiči. Konstatuje, že rozumí tomu, že by se hasičům líbilo mít nové auto, avšak pro ni je spoluúčast města příliš vysoká, přičemž spoluúčast hasičů není žádná, takže hasiči pouze hledí na to, kdy jim dá něco stát, kraj či město. Pan místostarosta podotýká, že první nástřel byl také ten, že by se dalo pryč vozidlo GAZ. Ing. Flandera připomíná, že hasiči o vozidlo GAZ, které se kupovalo také nedávno, velice stáli a argumentovali tím, že je GAZ úplně nejlepší vozidlo na celém světě a že ho potřebují kvůli dětem a kvůli tomu, aby s ním mohli jezdit na soutěže. Paní starostka uvádí, že nechá tedy na zasedání Zastupitelstva města Blatná předložit k této záležitosti materiál na usnesení, aby bylo jasně dané, zda o dotaci požádat či nikoliv. Podotýká, že pokud by se žádost o dotaci podala a město v ní bylo úspěšné, tak by finanční prostředky přišly městu až v roce 2017. Konstatuje, že sdělí zastupitelům, že pokud budou s podáním žádosti o dotaci souhlasit, takže musí také souhlasit s tím, že se z rozpočtu města uhradí spoluúčast, kterou bude zapotřebí zakomponovat do rozpočtu na příští rok, i když nebude zřejmé, zda město nakonec finanční prostředky z dotace obdrží či nikoliv.

b) Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Blatné – Paní starostka uvádí, že se o těchto dvou základních školách hovoří celou dobu, kdy z předložené informace je opět patrné, jaký trend která škola má a kam lidé chtějí své děti umístit, přičemž před pěti lety si troufá říci, že to bylo úplně obráceně. Ing. Flandera podotýká, že před lety byl stav ještě horší, protože na Základní škole J. A. Komenského byly otevřeny tři třídy a na druhé škole pouze jedna. Paní starostka konstatuje, že v minulosti se lidé museli přemlouvat, aby své děti umístili do Základní školy T. G. Masaryka Blatná a nyní by bylo zapotřebí tuto školu nafouknout. Uvádí, že předložený materiál koresponduje s tím, že se úplně nemýlila, když učitelkám v Základní škole J. A. Komenského Blatná sdělila, že předmětná škola úplně ztrácí glanc. Pan Srb podotýká, že se vše ukáže až v následujícím školním roce, protože je něco jiného mít ve třídě 20 dětí a něco jiného je mít ve třídě 28 dětí, kdy na Základní škole T. G. Masaryka Blatná takto vysoký počet dětí ve třídě ještě nebyl, takže až nyní dojde na lámání chleba. Ing. Flandera konstatuje, že nemůže s panem Srbem souhlasit, protože na Základní škole T. G. Masaryka Blatná bylo více dětí právě ve chvíli, kdy se otevírala pouze jen jedna první třída, ve které kolem 27 dětí bylo. Upřesňuje, že škola neměla dostatečný počet žáků na to, aby otevřela dvě třídy, a proto byla otevřena jedna první třída s vyšším počtem žáků. Paní starostka uvádí, že toto všechno také trošku svědčí o tom, jak jsou lidé ovlivnitelní, protože před zápisy se na stránkách facebooku rozvinula debata o tom, jak je která učitelka na Základní škole J. A. Komenského Blatná hrozná, že by v životě jejich dítě neučila, což však psali lidé, kteří v předmětné škole svoje děti nikdy neměli, což jí na tom všem fascinuje úplně nejvíce. Konstatuje, že bohužel tedy lidé jsou ovlivnitelní, čtou takovéto věci, věří jim a ani se nedojdou do předmětné školy podívat či si s učitelkou promluvit. Domnívá se, že z těch, kteří se zapsali do Základní školy T. G. Masaryka Blatná, je 5 – 6 lidí, kteří dali na to, že nějaká kamarádka napsala, že se pomalu děti na druhé škole přivazují, nebo že se nemohou jít ani proběhnout. Dodává, že se na facebooku bohužel řeší takovéto kraviny. Paní starostka uvádí, že se nyní bude na Základní školu J. A. Komenského Blatná vybírat nový ředitel, takže jestliže si všichni myslí, že je to kvůli paní ředitelce, tak ona stejný názor nesdílí, nicméně vše bude zřejmě asi chtít čas.

Paní starostka uvádí, že nyní podá radním informaci ohledně finančního úřadu, jehož zaměstnanci by se měli přestěhovat do budovy Městského úřadu čp. 1520, kdy tedy tato varianta stále platí. Konstatuje, že jí navštívila ředitelka úřadu práce paní Ing. Kalbáčová s tím, že to sice ještě neví na 100 %, ale že to vypadá, že se pracoviště úřadu práce přesune z prostor Základní umělecké školy, které jsou ve vlastnictví města, do budovy finančního úřadu. Informuje, že Ing. Kalbáčové však připadá prostor v budově finančního úřadu velký, a proto přišla s tím, zda by se město nezlobilo, kdyby pracoviště finančního úřadu zůstalo ve stávajícím objektu, na což jí tedy sdělila, že městu je to jedno, kdy to, kde bude sídlo finančního úřadu, si musí rozhodnout samotná předmětná instituce, takže jí doporučila, ať si vše projedná přímo na finančním úřadu. Podotýká, že jí dne 29. 2. 2016 přišla e-mailem od Ing. Kalbáčové zpráva: „Bohužel mi bylo řečeno paní ředitelkou Pýchovou, že je nutné nejdříve předat objekt ÚZSVM a poté bude možné jednat o využívání kanceláře pro účely vytvoření mobilního pracoviště pro pracovnice FÚ. Podobnou informaci jsem získala i od ředitele kanceláře KrP ÚP ČR v Českých Budějovicích“. Paní starostka se domnívá, že finančnímu úřadu je jasné, protože v něm pracují chytří lidé, že než předá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových budovu úřadu práce, takže uteče nejméně rok. Uvádí, že jí Ing. Kalbáčová sdělila, že v budově finančního úřadu není bezbariérový přístup, takže se budou muset z boku budovy od služebny Městské policie probourat dveře, z čehož si vyvodila, že úřadu práce je již jasné, že se do předmětné budovy pobočka přestěhuje, když už se tedy řeší, kde se vybourají dveře, avšak nikomu prozatím není znám termín. Konstatuje, že paní ředitelce sdělila, že by byla ráda, kdyby bylo město včas informováno o přestěhování pobočky do budovy finančního úřadu, protože v současné době je úřad práce v prostorách města, které bude muset následně řešit, jakým způsobem s prostory dále naloží. Podotýká, že na tuto její prosbu jí Ing. Kalbáčová sdělila, že ona je až ten poslední, kdo se o termínu přesunu dozví. Dodává, že finanční úřad potřebuje vědět, kde jeho zaměstnanci budou od června sedět, a proto se domnívá, že varianta, že se pobočka přesune do prostor v budově čp. 1520, stále platí.

Paní starostka informuje, že by ráda s radními probrala jednu věc a to tu, že jí připadá trošku zbytečné, jak jsou prováděny zápisy z Rady města Blatná, protože G. Hálová přepisuje záznam slovo od slova. Konstatuje, že je asi radním dobře známo, že zápisy následně slouží k tomu, že když se projednává na schůzi něco kontraverzního, takže se následně hledá, kdo to řekl a jak to řekl, nicméně ona se domnívá, že pokud se schůze nahrávají a záznamy jsou ukládány, takže by mohly být zápisy trošku stručnější. Uvádí, že by určitě nechtěla, aby se k jednotlivým bodům psalo něco v tom smyslu, že nikdo neřekl vůbec nic, avšak pokud by s tím radní souhlasili, tak ona osobně by se pokusila nechat úpravu na sekretářce, která se již dívala na to, jak zápisy dělají například v Písku. Podotýká, že v některých městech jsou zápisy ze zasedání zastupitelstva až úsměvné, protože se v nich nenajde vůbec nic, avšak je pravdou, že když by se chtěl někdo v zápise lovit a chtěl si zjistit nějakou podrobnost, tak si může půjčit CD se záznamem. G. Hálová konstatuje, že by rozsah zápisů příliš neomezovala a to z toho důvodu, že když se něco dohledává, tak se to v zápisu rozsáhlejší formy snadno dohledá. Poukazuje na to, že když zápisy psala paní tajemnice, tak se při dohledávání jedné majetkové záležitosti ze zápisu nic nevyčetlo, protože k předmětnému bodu nebylo nic napsáno. Paní starostka uvádí, že je rozsah zápisů na zvážení, kdy jí skutečně připadá, že se jedná o práci navíc, kterou má však tedy G. Hálová. Ing. Flandera konstatuje, že zestručnění je sice hezké, avšak co vypustit a nevypustit je vždy subjektivní, přičemž když se následně něco dohledává, tak se zrovna to, co bylo vypuštěno, potřebuje. Uvádí, že by on osobně, pokud to není nějaký velký problém, ponechal zápisy v rozsahu, ve kterém jsou, kdy se jedná o nějaké čtyři až šest stránek textu. Pan místostarosta podotýká, že někdy je zápis i na více než deset stran. Ing. Flandera poukazuje na to, že je 8:45 hodin a byl již projednán celý program, který měl 33 bodů. Uvádí, že on osobně by zachoval zápisy v trošku rozsáhlejší podobě, protože je mu z minulosti známo, že je to lepší, když se potřebuje něco dohledat. Paní starostka se domnívá, že pokud chce někdo v zápisu hledat, že radní mysleli něco jinak, tak si to v něm stejně najde. Konstatuje, že členové Kontrolního výboru někdy v zápise hledají, co je pro ně zajímavé, přičemž by řekla, že někdy to jde až do osobních věcí. Uvádí, že vznesla dotaz, kdo se kolikrát šel na zápisy podívat, aby věděla, jak moc koho zápisy zajímají, kdy odpověď jí přišla poměrně úsměvná. Podotýká, že psaní doslovných zápisů jí připadá hodně pracné, nicméně je to práce G. Hálové, která když řekne, že bude i nadále psát doslovné zápisy, tak to tak tedy zůstane. Dodává, že však chtěla slyšet názor radních na tuto záležitost. Paní tajemnice informuje, že má stejný názor jako Ing. Flandera, kdy G. Hálová píše zápisy rychle a dobře, a proto by jejich formu také ponechala. Ing. Flandera opakuje, že pokud psaní doslovných zápisů nedělá nějaký velký technický problém, tak by byl pro, aby se stávající forma zachovala. G. Hálová informuje, že nejvíce pracné byly zápisy ze schůzí, na které byli přizváni ředitelé příspěvkových organizací, avšak to se již v minulosti domluvilo, že se bude psát zápis zkrácený. Ing. Flandera uvádí, že v případě návštěv ředitelů organizací
stačí do zápisu vždy jen uvést zmínku o tom, že ředitelka seznámila radní o činnosti organizace. Paní starostka poukazuje na to, že ředitelé příspěvkových organizací s sebou nosí písemnou zprávu o činnosti,
která se pak stává přílohou zápisu. Uvádí, že tedy forma zápisů zůstane stejná, jako byla doposud. Konstatuje, že v měsíci dubnu budou zřejmě přizváni na schůzi ředitelé příspěvkových organizací, přičemž vždy byli nejprve zváni ředitelé ze škol, avšak tentokrát by začala návštěvou ředitelky Centra kultury a vzdělávání Blatná a Domova pro seniory a následně poté by byly přizvány ředitelky škol, protože ty mají na začátku dubna uzavírku čtvrtletí. Podotýká, že zřejmě se radní budou chtít dotázat Mgr. et MgA. Políčkové, PhD. na věci ohledně infocentra a na plánované akce na tento rok s tím, že Mgr. XXXXXXX určitě poskytne informaci, kolik finančních prostředků získal Domov pro seniory pro tento rok a jak je na tom organizace rozpočtově.

Paní starostka informuje, že dne 24. 2. 2016 proběhlo jednání Rady Svazku obcí Blatenska. Uvádí, že by radní měli vědět, že se rozjíždí velice zajímavý projekt, který podporuje krajský úřad, a který se jmenuje destinační managment, což je výmysl, že v každém bývalém ORP vznikne oblastní kancelář, přičemž na kraji má být kanceláří deset, která bude mít na starost rozvoj cestovního ruchu v té dané oblasti. Konstatuje, že destinační managment Prácheňsko a Pošumaví je zapsaný spolek, jehož nejvyšší hlavou je pan XXXX z cestovní kanceláře XXXX. Pan místostarosta podotýká, že spolek musí mít pod sebou minimálně 20 obcí, a proto pan XXXXX okamžitě oslovil Svazek obcí Blatenska. Paní starostka informuje, že na kancelář, která má již zaměstnance a to slečnu XXXXXXX XXXXXXXXX, vyčlenil Krajský úřad přibližně částku 1,5 milionu Kč, protože je zapotřebí podporovat cestovní ruch a pomáhat malým obcím. Uvádí, že smlouva zaslaná členům Rady Svazku obcí Blatenska neměla náležitosti podle nového občanského zákoníku a navíc byla poslána s tím, že do zítřka je potřeba mít ji přes e-mail schválenou, na což tedy odvětila, že požaduje, aby celou záležitost nejprve projednala Rada Svazku obcí Blatenska, její členové se k záležitosti vyjádřili, a aby pan XXXXX přišel vše na jednání osobně vysvětlit, protože ve smlouvě byly věty typu: porušení dobrých mravů, že se partneři musí o všem informovat, že si nesmí vzájemně konkurovat; kdy ona osobně nevěděla, co si pod těmito větami má představit. Konstatuje, že však smlouva byla přes telefon schválena a Rada Svazku obcí Blatenska na svém jednání dostala pouze informaci o jejím schválení na vědomí. Podotýká, že pouze ona a pan starosta z Bělčic byli proti schválení smlouvy, kdy pan XXXXX a paní XXXXXXXX na jednání Rady Svazku obcí Blatenska uvedli, že vůbec nechápou, o co těm, kteří se smlouvou nesouhlasili, jde, protože vlastně de facto o nic nejde, jelikož určitě si nikdo nebude konkurovat a ba naopak že všichni potáhnou za jeden provaz. Dodává, že dále zástupci spolku sdělili, že však oni budou těmi, kdo bude podávat žádosti o dotace na krajský úřad, kdo bude vypracovávat mapy, kdy se paní starostka trošku rozzlobila, protože se domnívá, že za tuto práci je na Svazku obcí Blatenska placen pracovník, který by neměl dávat ruce pryč od pomáhání místnímu cestovnímu ruchu a místním podnikatelům s tím, že to za něj bude dělat destinační managment. Paní starostka konstatuje, že se bohužel domnívá, že pokud vypíše kraj nějaký grant a kraj si zřídí za své finanční prostředky takovýto moloch, takže je asi zřejmé, komu následně finanční prostředky na propagační materiály poskytne. Informuje, že jediný výstup z jednání je ten, že byla učiněna domluva s paní starostkou z Kadova, že bude ke smlouvě, která je již schválená, uzavřen dodatek, ve kterém bude uvedeno, že se předmětná smlouva nevztahuje na konkrétní obce a města Svazku obcí Blatenska. Podotýká, že ona nerada by se dostala do situace, že infocentrum Centra kultury a vzdělávání Blatná začne připravovat nějaký výletní okruh a najednou za ní přijdou zástupci z destinačního managmentu s tím, že oni chtějí stejný okruh dělat také a že jim infocentrum překazilo jejich záměr. Uvádí, že by tedy byla velmi ráda, aby se veškeré záležitosti vyspecifikovaly v dodatku včetně toho, jakým způsobem se budou partneři informovat, tzn. že třeba před podáním žádosti anebo před zpracováním materiálu, protože aby se následně nestalo, že infocentrum nechá zpracovat mapy a zástupci z destinačního managmentu sdělí, že už mají mapy také zpracované, že na nich začali pracovat ještě před infocentrem a že jim byl tedy vzat nápad. Dodává, že věty typu, že někdo vzal někomu nápad, slýchává každou chvíli. Paní starostka informuje, že ji vše skutečně trošku rozčílilo s tím, že pokud kraj chce podporovat cestovní ruch v regionech a v každé malé obci, tak proč peníze nedá svazkům či obcím formou nějakého dotačního řízení či grantu, kdy by si mohl ohlídat použití finančních prostředků, přičemž proč tomu tak je, tak na to je asi jediná odpověď a to ta, že jsou v tom nějaké jiné zájmy. Uvádí, že prozatím není jisté, zda bude mít destinační managment kancelář v Blatné, ale protože pan XXXXX má k Blatné velký vztah, dlouho zde již podniká a je to jeho srdeční záležitost, tak by byl rád, aby kancelář v Blatné byla. Podotýká, že byla panem XXXXXX ujištěna, že se skutečně bude jednat jen o kancelář destinačního managmentu nikoliv cestovky. Ing. Flandera konstatuje, že příliš nevěří tomu, že v kanceláři nikdo nebude prodávat žádné zájezdy. Paní starostka informuje, že až někde radní uvidí ceduli s nápisem „destinační managment je tu pro Vás“, tak již budou vědět, že se jedná o tento projekt pana XXXXX. Pan místostarosta konstatuje, že od samého začátku je tato záležitost úsměvná, kdy bylo dávno dopředu připravené, aby obce do projektu takto spadly. Poukazuje na to, že v návrhu smlouvy, který byl paní starostce zaslán, bylo uvedeno, že se smlouva uzavírá na dobu neurčitou, avšak již ve smlouvě nebyla žádná zmínka o výpovědní lhůtě, a proto paní starostka i tuto skutečnost urgovala. Dodává, že smlouva byla zpracována katastrofálně a paní starostka doplňuje, že ve smlouvě, kterou údajně připravil krajský úřad, byly i již neplatné paragrafy. Paní starostka informuje, že byla opravdu rozzlobená, ale že již s celou záležitostí nic neudělá. Uvádí, že starostové malých obcí samozřejmě sdělili, že jim může předmětný projekt pouze jen pomoci, protože oni sami si mapy zpracovávat nebudou. Podotýká, že první velká akce se uskuteční na veletrhu v Pasově, kam pojede slečna XXXXXXXXX a vezme s sebou různé letáčky o regionu. Konstatuje, že se tedy uvidí, co všechno projekt přinese. Ing. Flandera uvádí, že je zvědavý na to, až se za rok či dva roky na krajském úřadě změní nějaký zaměstnanec a řekne, že se jedná o hloupost a že se již na tento projekt nebudou finanční prostředky poskytovat anebo přijde někdo, kdo bude mít zájem na tom, aby se finanční prostředky nyní vynaložené na projekt daly úplně na něco jiného či úplně někomu jinému. Podotýká, že je skutečně zvědav na to, jak dlouho předmětný projekt bude fungovat, přičemž on osobně se domnívá, že rok maximálně dva roky. Paní starostka informuje, že je vše prezentováno od začátku tak, že krajský úřad byl k tomuto kroku údajně donucen naprostým amaterismem Ministerstva pro místní rozvoj, protože paní ministryně Ing. Šlechtová odmítla připravit zákon o cestovním ruchu, takže naštěstí je kraj v této záležitosti osvícen a umí si poradit sám.

Bc. Scheinherr se dotazuje, zdali nějak pokračuje záležitost týkající se vynětí dvou pozemků, z nichž na jednom má být trafostanice a na druhém cesta, z žaloby. Paní starostka informuje, že volala panu farářovi a dotazovala se jej a to následně i písemně, zda by nebylo možné dva předmětné pozemky z žaloby vyjmout. Uvádí, že k žádné změně nedošlo a žaloba stále běží na všechny pozemky. Konstatuje, že se již zahajuje řízení, město již bylo vyzváno soudem, aby se do 14 dní vyjádřilo k tomu, jak bude argumentovat, že předmětné pozemky byly města, kdy však moc argumentů město v ruce nemá, jelikož nejsou smlouvy o tom, že se na pozemcích hospodařilo. Podotýká, že město samozřejmě soudu doloží to, že je již vyřízeno stavební povolení na cestu a že již probíhala jednání ohledně vybudování trafostanice, avšak situace vypadá v současné době tak, že by se i nadále žaloba vztahovala na všechny pozemky včetně tedy těch, se kterými má město určitě záměry, a že se celá situace potáhne léta. Dodává, že byla při jednání s JUDr. XXXXXXX učiněna domluva, že se v případě dvou předmětných pozemků požádá o mimosoudní vyrovnání, kdy i v dopise, který byl v prosinci městu zaslán, byl učiněn návrh na uskutečnění setkání a vyrovnání se mimosoudní cestou. Paní starostka informuje, že byla na jednání ve Volyni, kde mimosoudní vyrovnání znamenalo, že městu budou předmětné pozemky odprodány za neskutečné finanční prostředky, a proto předpokládá, že i v případě města Blatná zástupce kanceláře navrhne prodej pozemků za nějakou velmi vysokou finanční částku. Konstatuje, že JUDr. XXXXXX již toto pondělí oslovil advokátní kancelář s tím, že v případě předmětných dvou pozemků by město chtělo jít cestou mimosoudní tedy narovnáním, avšak odpověď ještě zástupce z advokátní kanceláře nezaslal. Podotýká, že se ještě požádalo o prodloužení lhůty u soudu, protože Ing. Cheníček pojede ještě jednou na katastrální úřad, zda by tam ještě něco k předmětné záležitosti nedohledal. Uvádí, že v celé záležitosti je zvláštní nesrovnalost, protože církev argumentuje tím, že do roku 1949 vlastnila předmětné pozemky ona, což je patrné z listu vlastnictví č. 2, a že zákonem jí byly pozemky odebrány, avšak na listu vlastnictví č. 1 je, že v roce 1906 nabylo město předmětný majetek od Hildprandta, takže chybí úsek, kdy se majetek předal církvi, přičemž ona osobně pochybuje o tom, že by město mezi válkami prodávalo pozemky církvi. Dodává, že tedy Ing. Cheníček se ještě jednou pokusí na katastrálním úřadu dohledat v knihách nějakou posloupnost, kdy došlo k tomu, když město nabylo majetek od Hildprandta v roce 1906, že se předmětné pozemky dostaly do majetku církve. Ing. Flandera se dotazuje, zdali má církev nějaký nabývací titul. Paní starostka odpovídá, že nikoliv, církev vyjma listu vlastnictví č. 2, ve kterém figuruje, jiné důkazy soudu nedoložila. Podotýká, že JUDr. XXXXXX se jel osobně podívat na to, čím církev argumentuje s tím, že by si případně dokumenty vyfotografoval, avšak nic jiného než list vlastnictví nebylo soudu dodáno. Bc. Scheinherr se dotazuje, kdy město pozemky nabylo, načež paní starostka odpovídá, že dle dokladu, který má město k dispozici, v roce 1906. Bc. Scheinherr se dotazuje, kdy pozemky získala od státu obec. Paní starostka odpovídá, že zřejmě ve stejném roce, ze kterého je zákon, a to 1991. Ing. Flandera doplňuje, že o bylo v době, kdy po revoluci stát vracel pozemky zpátky na obce, protože za komunistů nikdo jiný než stát nesměl pozemky vlastnit, přičemž pozemky byly Blatné vráceny na základě toho, že to bylo historicky dané. Paní starostka uvádí, že podle toho, co jí sdělil JUDr. XXXXXX, se jedná prostě o hru se slovíčky a připadá jí, že vše bude stát obě strany vysoké finanční prostředky, protože jak město Blatná tak i církev si budou muset platit advokáty. Konstatuje, že se domnívala, že by soud mohl na jedné žalobě udělat nějaké rozhodnutí, které by se stalo precedentem pro všechny ostatní případy, avšak na to jí JUDr. XXXXXX odvětil, že takto tomu určitě nebude, protože co soudce to názor. Ing. Flandera informuje, že navíc co případ, tak to jiné dokazování, protože tady je důkaz takový a jinde mohou být důkazy úplně jiné, takže už v tu chvíli bude posuzování žaloby jiné.

Pan místostarosta informuje, že se zúčastnil s paní starostkou dne 12. 2. 2016 setkání s vedením Krajského úřadu Jihočeského kraje, na kterém bylo sděleno, že si mají města upřesnit strategický plán týkající se rozvoje vodovodu a kanalizací a to z toho důvodu, pokud by si chtěla nechat zasíťovat nějaké pozemky za pomoci v budoucnu vypsaných dotací. Uvádí, že tuto záležitost projednával s vedoucím odboru majetku, investic a rozvoje panem Blovským, který ji bude konzultovat s panem Ing. XXXXXXXX z firmy Čevak a.s. a společně budou zjišťovat, zda rozvoj vodovodu a kanalizací ve strategickém plánu města je s tím, že pokud rozvoj vodovodu a kanalizací v plánu není, tak jej bude zapotřebí do plánu doplnit pro případ, že by si město chtěl jednou žádat o dotaci na zasíťování a přívod kanalizace a vodovodu do lokality např. Sahara. Pan místostarosta informuje, že se na jednání dozvěděl o novince, o které paní tajemnice věděla, že existuje nějaká konsolidační vyhláška účetních jednotek. Uvádí, že tato záležitost byla konzultována s vedoucí odboru finančního a školství Ing. Malečkovou, která sdělila, že vše bylo řádně a včas dne 15. 1. 2016 odesláno. Podotýká, že dne 10. 2. 2016 vyšel seznam konsolidačních jednotek, ve kterém jsou uvedeny příspěvkové organizace města, ale nejsou v něm uvedeny Technické služby města Blatné s.r.o., takže Ing. Malečková bude řešit tuto skutečnost a pokusí se zjistit, jaké problémy městu přinese. Konstatuje, že byl vydán metodický pokyn z Jihočeského kraje ohledně církevních žalob, který byl obcím zaměstnancem krajského úřadu zaslán, a proto jej předal JUDr. XXXXXXXX. Pan místostarosta uvádí, že dále byla poskytnuta informace, že do konce března 2016 bude zpracován Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje, na základě kterého si bude město Blatná muset zpravovat svůj plán odpadového hospodářství. Konstatuje, že mu Ing. Dolejš sdělil, že nebude oslovována žádná firma, tedy že zpracování Plánu odpadového hospodářství bude plně v režii pracovníků odboru životního prostředí. Dále informuje, že by měla proběhnout modernizace úseku silnice II/173 směrem na Bělčice v délce 6 km. Podotýká, že tuto záležitost projednával s Ing. Valáškem a to z toho hlediska, aby se termín této opravy netříštil s termínem realizace kruhového objezdu v Blatné. Dodává, že mu Ing. Valášek nakonec sdělil, že odhad je, že by předmětná silnice měla být opravená do konce června 2016. Paní tajemnice se dotazuje, jaká konkrétní část silnice se bude opravovat, načež pan místostarosta odpovídá, že od železničního přejezdu až k rozcestí na Bělčice, tedy až k silnici II/174. Paní tajemnice podotýká, že v předmětném místě bylo již v nedávné době něco realizováno. Bc. Scheinherr vysvětluje, že se prováděly pouze propustky a Ing. Flandera dodává, že nyní dojde k přefrézování silnice. Bc. Scheinherr podotýká, že jsou však horší silnice, které by si zasloužily opravu.

Paní starostka ukončila schůzi Rady města Blatná v 9:02 hodin.
Zapsala: Gabriela Hálová